Daugavpils valstspilsētas pašvaldības privātuma politika

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.04.2024, 11:01

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) privātuma politikas mērķis ir informēt fizisko personu (turpmāk – datu subjekts) par viņa personas datu apstrādes nolūkiem un tiesiskajiem pamatiem, par personas datu aizsardzību, par datu subjekta tiesībām un to nodrošināšanu.

Pašvaldība apstrādā (vāc, saņem, glabā, nodod, dzēš) fizisku personu datus ar nolūku izpildīt savas funkcijas, realizēt pilnvaras un sniegt pakalpojumus.

Atkarībā no pakalpojuma, vai izpildāmās funkcijas, pašvaldība apstrādā personas datus Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)) izpratnē. Pašvaldība var apstrādāt personu datus saskaņā ar ārējiem tiesību aktiem (likumi, Ministru kabineta noteikumi) un Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kā arī, sabiedrības interesēs.

Šī privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisku personu, kuras personas datus apstrādā pašvaldība vai tās struktūrvienības. Privātuma politika attiecas uz personas datu apstrādi, kur pašvaldība iegūst datus tieši no datu subjekta – jebkurā formā, kādā persona tos iesniedz pašvaldībai: drukātā formātā klātienē vai pa pastu, elektroniskā formātā iesuta uz e-pastu vai iesniedz pašvaldības tīmekļa vietnē vai aplikācijā, iesniedz ar e-pakalpojuma platformu latvija.lv vai epakalpojumi.lv starpniecību, sazinoties pa tālruni vai citā veidā. Privātuma politika attiecas arī uz personas datu apstrādi, kur pašvaldība iegūst datus (veic datu apmaiņu) no trešām personām – valsts nozīmes datu reģistri, valsts iestādes, pašvaldības iestādes, organizācijas un uzņēmumi.

Personas datu apstrāde attiecas uz pašvaldības pakalpojumu saņēmējiem (bijušajiem, esošajiem, potenciālajiem), pašvaldības darbiniekiem (bijušajiem, esošajiem, vakanču pretendentiem, praktikantiem, stažieriem, vasaras un sezonas darbu veicējiem), pašvaldības partneru (apakšuzņēmēju, piegādātāju, pakalpojumu nodrošinātāju, pašnodarbināto personu) pārstāvjiem un darbiniekiem, un personām, kuras sadarbojas vai sazinās ar pašvaldību vai tās struktūrvienībām.

Pašvaldība rūpīgi un atbildīgi attiecas pret personas datu apstrādi un aizsardzību, nodrošina atbilstošu personas datu drošību, ievieš mūsdienīgus un adekvātus datu aizsardzības pasākumus, organizē iesaistīto darbinieku apmācību, pārrauga iesaistīto apakšuzņēmēju atbilstību, nodrošina datu subjektu tiesību ievērošanu un realizāciju.

I. Pārzinis un tā kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir Daugavpils valstspilsētas pašvaldība (turpmāk- Pašvaldība), vienotās reģistrācijas Nr. 90000077325, juridiskā/korespondences adrese Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401, Daugavpils, Pašvaldības kontaktinformācija: tel.: +371 65404344; +371 65404399, oficiālā e-pasta adrese: info@daugavpils.lv. Uz šo pasta vai e-pasta adresi var iesūtīt datu subjekta pieprasījumu.
2. Pašvaldības kontaktinformācija saziņai personas datu apstrādes jautājumos: e-pasts - dati@daugavpils.lv, pasta adrese (ar norādi „Datu aizsardzība”) - Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401. Uz šo kontaktadresi var iesūtīt jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar privātuma politikas 34. punktu.

II. Personas datu apstrādes nolūki

Personas datu apstrādes nolūki ir:
3. Pašvaldības funkciju un uzdevumu izpilde, kā arī pakalpojumu sniegšana;
4. normatīvo aktu prasību izpilde (tajā skaitā, bet ne tikai) attiecībā uz:
4.1. lietvedības funkciju veikšana, tai skaitā, bet ne tikai iesnieguma/e-pasta vēstules/pieprasījuma saņemšana, reģistrēšana, atbildes nosūtīšana u.t.t;
4.2. saņemtā iesnieguma/e-pasta vēstules/pieprasījuma apstrāde un atbildes sagatavošana;
4.3. būvniecības iesniegumu (jautājumu) izskatīšanai;
4.4. lietvedības administratīvo pārkāpuma lietā vešana;
4.5. nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana;
4.6. darījumiem ar nekustamo īpašumu;
4.7. pašvaldības atbalsta saņemšanas organizēšana;
4.8. atļauju izsniegšana (reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanai, publiska pasākuma rīkošanai Daugavpils pilsētā u.tml.);
4.9. publisko iepirkumu un zemsliekšņa iepirkumu veikšana;
4.10. kustamā un nekustamā īpašuma izsoles organizēšana un citu darījumu ar nekustamo īpašumu nodrošināšanai;
4.11. civilstāvokļa aktu reģistrēšana, aktualizācija un atjaunošana;
4.12. videonovērošanas veikšana īpašuma aizsardzībai;
4.13. deklarētās dzīvesvietas datu apstrādei;
4.14. Bāriņtiesas funkciju nodrošināšana.
5. personāla vadība, tai skaitā personāla atlase; darba līguma noslēgšana un izpilde; darba laika uzskaite; darba samaksas aprēķina un darba samaksas veikšanas nodrošināšana; grāmatvedības prasību izpilde (attiecīgu attaisnojumu dokumentu noformēšana, komandējuma noformēšana); darbinieku sociālo labumu nodrošināšana (veselības apdrošināšanas organizēšana, u.c.); darba pienākumu izpildes fiksēšana un kontrole u.c.
6. Pašvaldības administratīvās darbības nodrošināšana, tai skaitā drošības nodrošināšana Pašvaldības telpās (piemēram, pieejas kontroles sistēmu uzturēšana); īpašuma aizsardzība (piemēram, videonovērošanas sistēmu uzturēšana); sadarbības nodrošināšana ar sadarbības partneriem, valsts un pašvaldību iestādēm, sabiedriskām organizācijām, t. sk. sadarbības nodrošināšanai nepieciešamās informācijas nodošana/saņemšana;
7. pašvaldības iniciatīvu nodrošināšanai sabiedrības interesēs (informācijas atklātības nodrošināšanai un sabiedrības informēšanai; iedzīvotāju sveikšana un godināšana nozīmīgos pasākumos (datu pārbaude, publicitāte, fotografēšana))
8. lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu un pieejamību, Daugavpils domes publiskās sēdes tiek pārraidītas tiešsaistē internetā, un vēlāk tās ir pieejamas Pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv. Tiešsaistes pārraidēs tiek fiksētas tikai publiskas personas, t.i. deputāti un Pašvaldības iestāžu darbinieki.

III Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

9. Galvenie tiesiskie pamati datu subjekta personas datu apstrādei ir nepieciešami:
9.1. lai izpildītu uz pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu; un
9.2. lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
10. Papildus tiesiskie pamati:
10.1. apstrāde ir vajadzīga līguma sagatavošanai, noslēgšanai un administrēšanai;
10.2. datu subjekts devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
10.3. apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, t.i. dzīvību un veselību.
10.4. datu subjekta piekrišana apstrādāt viņa personas datus
11. Ja datu subjekts vēlās atsaukt savu sniegto piekrišanu, to var atsaukt jebkurā brīdi, vēršoties pašvaldības Informācijas birojā, vai sazinoties ar pašvaldību vai struktūrvienību, kurai iepriekš datu subjekts sniedzis savu piekrišanu.

IV Personas datu apstrāde

12. Pašvaldība apstrādā datu subjekta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pašvaldības saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
13. Pašvaldība attiecībā uz datu subjektu neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu.
14. Pašvaldība, ja tas nepieciešams datu subjekta prasības izpildei vai pakalpojuma sniegšanai, nodod datu subjekta personas datus citai Pašvaldības struktūrvienībai, atbilstoši tās nolikumam un funkcijām.
15. Pašvaldība iesaista personas datu apstrādātājus, ja tas nepieciešams šo funkciju īstenošanai, noslēdzot ar apstrādātājiem attiecīgus līgumus un paredzot atbilstošu datu drošību un aizsardzību.
16. Pašvaldības pilnvarotiem datu apstrādātājiem jānodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpilde, saskaņā ar Pašvaldības norādījumiem un tiesību aktiem, cita starpā neizmantojot personas datus citos nolūkos. Turklāt, tiem ir jānodrošina datu subjekta datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un ar Pašvaldību noslēgto rakstisko vienošanos, kas cita starpā paredz jebkuru datu subjekta datu neatgriezenisku dzēšanu pēc Pašvaldības dotā uzdevuma izpildes vai sadarbības izbeigšanās.

V Personas datu aizsardzība

17. Pašvaldība nodrošina un pastāvīgi uzlabo aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu personas datu integritāti, pieejamību un konfidencialitāti – aizsargātu fizisko personu datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, datu noplūdes, izpaušanas vai iznīcināšanas.
18. Pašvaldība kā datu apstrādes pārzinis ir ieviesusi ievieš un īsteno datu aizsardzības prasībām atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus. Piemēram, izmanto antivīrusa programmas, izmanto tikai sertificētu programmatūru, savlaicīgi un regulāri instalē nepieciešamos programmatūras atjauninājumus, veic visu personas datu apstrādē iesaistīto darbinieku apmācības un zināšanu pārbaudi personas datu aizsardzības jautājumos.
19. Pašvaldība nodod personas datus tikai tādām organizācijām, piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pietiekamas datu apstrādes drošības garantijas, īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, ievēro tiesību aktos noteiktās personas datu aizsardzības prasības, nodrošina fizisko personu tiesību aizsardzību, kā arī, spēj izpildīt tiesību aktos noteiktos pienākumus personas datu aizsardzības jomā. Šīs garantijas un noteikumi atrunāti līgumos ar trešajām personām.
20. Pašvaldības darbinieki, kuri apstrādā personas datus, nodrošina šādas informācijas konfidencialitātes ievērošanu. Darbinieka pienākums ievērot konfidencialitātes pienākumu attiecībā uz fiziskas personas datiem ir spēkā nenoteiktu laika periodu, tai skaitā pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas.

VI Personas datu saņēmēju kategorijas

21. Personas datu saņēmēju kategorijas: datu subjekts, Pašvaldība, tās struktūrvienības un to pilnvarotie darbinieki, valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Piemēram, Pašvaldība var nodot personas datus:
21.1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei;
21.2. Valsts ieņēmumu dienestam;
21.3. Valsts zemes dienestam;
21.4. sociālo pakalpojumu sniedzējiem u.c.
22. Īpašu kategoriju (veselības, arodbiedrības u.c.) datus Pašvaldība izpauž tikai likumā (piem. Pacientu tiesību likums) noteiktajos gadījumos vai pamatojoties uz datu subjekta informēto piekrišanu.
23. Datu subjekta dati tiek nodoti viņa tuviniekiem tikai saskaņā ar datu subjekta pilnvarojumu un piekrišanu.
24. Lai nodrošinātu Pašvaldības un tās struktūrvienību tiesības, darbinieku, trešo personu un īpašuma drošību, dati var tikt nodoti arī citām kompetentām institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm. Nodošana notiek, ja tas nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un tikai šajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
25. Kā datu saņēmēji var būt datu bāžu vai programmatūras uzturētāji, datu bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru uzturēšanas un mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji. Datu apstrādātājiem Pašvaldība iesniedz tikai tādu datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai.

VII Personas datu nodošana uz trešajām valstīm

26. Datu subjekta personas dati parasti tiek glabāti un apstrādāti ES/EEZ.
27. Atsevišķos gadījumos, ja šāda apstrāde nepieciešama, tai ir nolūks un atbilstošs tiesiskais pamats, Pašvaldība nodos personas datus ārpus ES/EEZ, ievērojot personas datu apstrādes prasības, datu subjekta tiesības un nodrošinot atbilstošu aizsardzību.

VIII Personas datu glabāšanas ilgums

28. Personas datu glabāšanas termiņš ir atkarīgs no attiecīgā datu apstrādes nolūka. Atsevišķos gadījumos datu apstrādes termiņu nosaka normatīvais akts. Pašvaldības datu glabāšanas termiņi ir noteikti lietu nomenklatūrā, citos iekšējos dokumentos, kā arī Arhīvu likumā. Nosakot datu apstrādes termiņu, pašvaldība nosaka minimālo termiņu, kāds ir nepieciešams attiecīgā datu apstrādes nolūka sasniegšanai. Pēc attiecīgā datu apstrādes termiņa sasniegšanas personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti vai iznīcināti. Par datu glabāšanas termiņu informācija tiek sniegta pirms pakalpojuma saņemšanas.
29. Personas datu apstrāde (glabāšana, izgūšana, nodošana, dzēšana) pēc sākotnējā datu glabāšanas termiņa notiek, ja:
29.1. tas ir nepieciešams Pašvaldības tiesību aizsardzībai saistībā ar prasījumiem, pretenzijām vai prasībām;
29.2. ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām un apstākļu noskaidrošanai uzsākta izmeklēšana;
29.3. datu subjekta dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai.

IX Datu subjekta tiesības

30. Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
31. Datu subjekti saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Pašvaldībai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības prasības, lai Pašvaldība veiktu datu subjekta personas datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjekta personas datiem, vai tiesības iebilst pret apstrādi kā arī tiesības uz datu pārnešanu, ievērojot Vispārīgas datu aizsardzības regulas 20.panta nosacījumus. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Pašvaldības pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
32. Tajos gadījumos, kad datu subjekta datus Pašvaldība apstrādā uz piekrišanas pamata, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un uz datu subjekta piekrišanas pamatotā datu apstrāde tiks pārtraukta. Šāda apstrāde netiks pārtraukta, ja tās veikšana ir noteikta likumā vai ar kompetentas iestādes rīkojumu vai tas, ņemot vērā apstrādes būtību, nav iespējams.
33. Jebkurā situācijā datu subjekta doto piekrišanu un pierādījumu par to Pašvaldība var uzglabāt arī ilgāku periodu, ja tas ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt savas leģitīmās intereses.
34. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
34.1. rakstveidā klātienē Pašvaldības juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
34.2. elektroniski, nosūtot uz e-pastu, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu;
34.3. elektroniski, iesniedzot ar latvija.lv portāla starpniecību;
34.4. elektroniski, nosūtot no savas oficiālās elektroniskās adreses uz Pašvaldības oficiālo elektronisko adresi.
35. Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pašvaldība pārliecinās par datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.
36. Pašvaldība sniedz atbildi datu subjektam šādos veidos:
36.1. nosūta pa pastu ar ierakstītu vēstuli uz norādīto vai deklarēto adresi,
36.2. izsniedz klātienē, pārbaudot saņēmēja identitāti,
36.3. nosūta šifrētā veidā uz norādīto elektronisko pastu, paroli nodod pa citu saziņas kanālu (mutiski, ar SMS),
36.4. nosūta ar portāla latvija.lv starpniecību,
36.5. nosūta uz datu subjekta oficiālo elektronisko adresi. Ja datu subjektam ir aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese, atbildi sniedz tikai šādi, neatkarīgi no tā, kādu saziņas veidu norādīts iesniegumā.
36.6. Citos gadījumos atbildi sniedz, pēc iespējas, ņemot vērā datu subjekta norādīto atbildes saņemšanas veidu, nodrošinot saņēmēja identifikāciju un drošu datu apstrādi.
37. Pašvaldība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un datu subjekta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu.

X Datu aizsardzības pārkāpums

38. Ja datu subjektam ir bažas par to, ko Pašvaldība dara ar personas datiem, vai datu subjekts domā, ka kaut kas ir noticis neatbilstoši, piemēram, ja datu subjekts saņem vēstuli no Pašvaldības, kura nav adresēta datu subjektam, lūdzam sazināties ar Pašvaldību, ziņojot par iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu.
39. Datu subjekts var iesniegt sūdzību vai komentārus par to kā Pašvaldība apstrādā personas datus, uzrakstot Pašvaldībai vai datu aizsardzības speciālistam. Ja datu subjekts nav apmierināts ar to, kā Pašvaldība izskata sūdzību, datu subjekts var sazināties ar:

Datu valsts inspekciju
Elijas iela 17, Rīga, LV-1050,
Tālrunis: 67223131
E-pasts: pasts@dvi.gov.lv

XI Pašvaldības sociālie tīklu konti, tīmekļa vietne, sīkdatnes

40. Pašvaldība apstrādā personas datus, ja datu subjekts, izmantojot sociālos tīklus (piem. Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, Youtube, Whatsapp, Telegram, TikTok u.c.) apmeklē Pašvaldības kontu sociālajā tīklā.
41. Pašvaldība ir datu apstrādes Pārzinis šajos tīklos tikai daļā ar sava konta uzturēšanu un mijiedarbību ar konta apmeklētājiem. Sociālo tīklu platformas ir Apstrādātāji šādas saziņas un mijiedarbības nodrošināšanā. Atgādinām, ka sociālo tīklu platformas ir neatkarīgi personas datu apstrādes Pārziņi daļā, kur viņi apstrādā apmeklētāju personas datus saviem nolūkiem. Ar attiecīgā sociālā tīkla personas datu apstrādes informāciju var iepazīties sociāla tīkla privātuma politikā vai datu apstrādes noteikumos.
42. Pašvaldība šajās platformās uztur sociālo tīklu kontus, lai sniegtu informāciju par pašvaldības funkcijām un iespējām tās nodrošināt, piesakoties elektroniski. Turklāt pašvaldība, izmantojot sociālo tīklu starpniecību, nodrošina sabiedrības informēšanu par aktualitātēm pašvaldībā, kā arī sniedz iespēju sociālo tīklu kontu apmeklētājiem paust savu viedokli vai uzdot jautājumu par pašvaldības funkciju nodrošināšanu saskaņā ar likumā „Par pašvaldībām” un Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums” noteikto kompetenci.
43. Pašvaldība izskata ziņojumus vai ziņas, ko personas ieraksta attiecīgajā sociālajā tīkla kontā, bet ziņojumus vai ziņas glabā attiecīgais sociālā tīkla tehniskais nodrošinātājs. Pašvaldība neveic turpmāku personas datu apstrādi saistībā ar ziņojumiem vai ziņām, kas ir pieejamas attiecīgajā sociālajā tīklā.
44. Sociālo mediju platformas nodrošinātājam ir sava privātuma politika (datu apstrādes politika), kas informē lietotāju par to, kā tiek apstrādāti personas dati, izmantojot sociālos tīklus. Piemēram, ja izvēlēties skatīties kādu no pašvaldības videoklipiem vietnē YouTube, tiek lūgta piekrišana pieņemt YouTube sīkfailus. Apmeklējot pašvaldības Twitter kontu, tiek lūgta piekrišana Twitter sīkfailu pieņemšanai. Tas pats attiecas uz LinkedIn un citām sociālo tīklu platformām.
45. Ja datu subjektam ir jautājumi par sociālo tīklu personas datu apstrādi, t.sk. izmantošanu, pirms šo sociālo tīklu izmantošanas rūpīgi izlasiet viņu privātuma politikas. Datu subjektam, izmantojot sociālos tīklus, ir jāpielāgo sava sociālā konta privātuma iestatījumi jebkuras trešās puses vietnē, lai tie atbilstu Jūsu vēlmēm.
46. Pašvaldības sociālo tīklu kontus administrē Pašvaldības struktūrvienības un iestādes.
47. Pašvaldība var arhivēt informāciju, kuru lietotāji iesniedz vai publicē, sazinoties ar pašvaldību, izmantojot pašvaldības sociālo tīklu kontus trešo personu vietnēs, piemēram, nosūtot ziņojumu, ievietojot komentāru, “sekojot”, “draudzējoties” vai līdzīgu darbību veikšana. Šī informācija var saturēt personas datus, piemēram, personas lietotājvārdu un citu publiska sociālā konta informāciju, ja šāda informācija ir pieejama, pamatojoties uz lietotāja privātuma iestatījumiem un vietnes noteikumiem.
48. Lai veiktu statistisko analīzi un uzlabotu pašvaldības pakalpojumu kvalitāti, pašvaldība var integrēt tīmekļa mērīšanas rīkus savās sociālo tīklu lapās. Šie rīki ļauj veikt sociālo tīklu datu plūsmas pamata analīzi, piemēram, cilvēku skaitu, kuri apmeklē noteiktu lapu, bet nevāc personu identificējošu informāciju.
49. Pašvaldība var izmantot datu subjekta iesniegtos datus un vietnēs automātiski ģenerētus datus statistiskai analīzei, lai, piemēram, novērtētu, kāda informācija interesē sociālo tīklu lietotājus, kā arī sistēmas veiktspēju. Pašvaldība var izmantot datu subjekta informāciju, lai atklātu, novērstu un reaģētu uz drošības jautājumiem un citām kaitīgām vai nelikumīgām darbībām.
50. Informācija, kuru izvēlaties kopīgot ar pašvaldību (tieši un izmantojot trešo personu vietnes), var tikt uzskatīta par publisku informāciju. Pašvaldība var, piemēram, publicēt ziņojumu vai komentāru apkopojumus, kas apkopoti, izmantojot pašvaldības sociālo tīklu kontus, un nodot tos domes deputātiem un pašvaldības darbiniekiem, preses pārstāvjiem vai citām personām ārpus pašvaldības. Lai aizsargātu datu subjekta privātumu, Pašvaldība, izpaužot iepriekš minētos ziņojumu apkopojumus, iespējami minimizē datu subjekta iesniegto personas datu izpaušanu.
51. Pašvaldība uztur un administrē tīmekļa vietni www.daugavpils.lv, kurā tiek izmantotas sīkdatnes. Par sīkdatnēm un ar to saistīto datu apstrādi vairāk informācijas skatīt Sīkdatņu izmantošanas politikā un Sīkdatņu vadības panelī.

XII Datu apstrāde publiskajos pasākumos

52. Pašvaldības rīkotajos pasākumos var tikt veikta filmēšana vai fotografēšana ar mērķi informēt sabiedrību par pašvaldības aktualitātēm, vai pildot konkrētā pasākuma finansējuma līguma prasības un fotogrāfijas vai video ieraksti var tikt publicēti pašvaldības sociālo tīklu kontos vai citās publikācijās plašsaziņas līdzekļos. Šādā gadījumā pasākuma organizators par to informē pasākuma dalībniekus, nosūtot/izplatot paziņojumu vai izvietojot informāciju pasākuma norises vietā, vai informē mutiski pasākuma laikā.
53. Ja pasākumā piedalās bērni, viņu filmēšanu vai fotografēšanu veic tikai tad, ja saņemta personīga vai rakstveida piekrišana no bērna likumiskā pārstāvja (bērna mātes vai tēva, vai aizbildņa), izņemot, ja tas notiek akadēmiskās, mākslinieciskās vai literārās izpausmes vajadzībām.

XIII Izmaiņas privātuma politikā

54. Pašvaldība var mainīt un grozīt šo privātuma politiku, lai ietvertu tajā Pašvaldības jaunākos personas datu aizsardzības nosacījumus. Veicot izmaiņas šajā privātuma politikā, Pašvaldība izmaina pēdējo labojumu datumu, kas norādīts šajā tīmekļa vietnes adresē.
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!