Šobrīd Daugavpilī

Uzņēmējdarbība Daugavpilī

Pēdējo reizi informācija atjaunota 18.01.2022, 12:35

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam ilgtermiņa prioritāte “Uzņēmējdarbības attīstība” aptver pašvaldības iespējas veicināt uzņēmējdarbības attīstību un sadarbību gan starp uzņēmējiem, gan pašvaldību. Nozīmīga loma ir tūrisma vides attīstībai un plašākai sadarbībai šajā jomā.

Daugavpils potenciāls uzņēmējdarbības un izglītības jomās, daudznacionāla sabiedrība un ģeogrāfiskais novietojums, kā arī īpašā loma austrumu-rietumu sadarbības veicināšanā ir priekšnoteikums Daugavpils kā multikulturālas, multietniskas un multifunkcionālas pilsētas, pārrobežu ekonomiskās attīstības un pakalpojumu centra izaugsmei. Daugavpils nozīme pārsniedz reģiona un valsts robežas, piešķirot Daugavpilij starptautiskas nozīmes tranzītvirzienu krustpunkta lomu. (Latvija2030)

Vīzijas 2030 dimensija “EKONOMISKĀ IZAUGSME UN SASNIEDZAMĪBA”

Teritorija ir Latgales reģiona "DZINĒJSPĒKS", industriālais, darbavietu, tirdzniecības, izglītības un zinātnes, veselības, tūrisma, sporta, kultūras un mākslas centrs. Daugavpils ir Austrumbaltijas ekonomiskās attīstības virzītājspēks, veicinot reģiona ekonomisko izaugsmi kopā ar Augšdaugavas novadu, kas ir nozīmīgs pilsētas funkcionālais areāls un spēcīga lauku telpas teritorija.

Areālu nākotnē raksturo integrēta sadarbības teritorija ar modernām industrijas, loģistikas un zinātnes teritorijām, drošu pierobežu, konkurētspējīgu ekonomiku, attīstītu izglītību, kultūru un sportu, kvalitatīvu dzīves vidi gan pilsētā, gan laukos, pievilcīgu dabas un kultūrvēsturisko telpu rekreācijai, uzņēmējdarbības “zaļināšanu” un digitalizāciju.

Iedzīvotājiem ir pieejamas neierobežotas pārvietošanās ar dažādiem transporta veidiem iespējas, no kuriem nozīmīgu lomu ieņem sabiedriskais transports.

Pakāpeniski attīstītas alternatīvas iespējas ilgtspējīgai mobilitātei – gājēju ceļi, velosatiksme un elektromobilitāte, kam tiek attīstīta atbilstoša infrastruktūra. Teritorijā ir attīstīta videi draudzīga un integrēta mobilitāte, tā ir ērti un ātri sasniedzama reģionālā un starptautiskā līmenī.

Daugavpils ir nozīmīgs Austrumeiropas biznesa loģistikas un tūrisma centrs, ar augstu mobilitātes nodrošinājumu reģionālā, nacionālā un transnacionālā līmenī.

 

 

Daugavpils pilsētas galvenās priekšrocības

 

Daugavpils ir otrā lielākā Latvijas pilsēta, svarīgs ekonomiskais centrs Latgalē. Daugavpils pilsētas novietojums ir ģeogrāfiski izdevīgs, kas joprojām ir viens no pilsētas attīstības nozīmīgākajiem faktoriem.Pilsētu šķērso piecas dzelzceļa līnijas un daudzi valsts un TEN-T (Eiropas transporta tīkls) autoceļi. Daugavpilis pilsētai ir izveidojusies cieša sadarbība ar kaimiņvalstīm, jo līdz Lietuvas robežai ir tikai 25 km, līdz Baltkrievijas robežai – 35 km un attālums līdz Krievijas robežai sastāda 120 km. Tas viss ļauj pilsētai attīstīties par nozīmīgu pārrobežu reģionu – rūpniecības, izglītības, kultūras, tūrisma, tirdzniecības centru un transporta mezglu (līnijas Rīga – Daugavpils, Daugavpils – Rēzekne, Daugavpils – Indra, Daugavpils – Viļņa, Daugavpils – Orla, Daugavpils – Maskava, Daugavpils – Sanktpēterburga, Daugavpils – Varšava).

 

 

 

 

 

Daugavpils pilsēta vēsturiski ir attīstījusies kā industriālais centrs, kas arī šodien nosaka rūpniecības nozaru attīstību. Tradicionālie un nozīmīgākie uzņēmējdarbības virzieni Daugavpilī ir gatavo metālizstrādājumu ražošana, ritošā sastāva ražošana un remonts, pārtikas produktu un dzērienu ražošana, ķīmiskās šķiedras un to izstrādājumu ražošana, elektrisko kabeļu un to savienojumu ražošana. 

Rūpniecības struktūra Daugavpilī 2020. gadā, %

(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departaments)

 

 

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības rīcībā esošajiem datiem, Daugavpils lielākie ražošanas uzņēmumi 2020.gadā realizēja produkciju 252.3 miljonu eiro apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, rūpniecības produkcijas realizācijas apjoms samazinājās par 25 miljoniem eiro jeb par 9%.

Izaugsmes tempu samazināšanos noteica gan iekšējie faktori (ES fondu investīcijas sasniegušas maksimumu, norises finanšu sektorā u.c.), gan arī ārējie faktori (globālo tirdzniecības attiecību pārskatīšana, Brexit u.c.). Ļoti būtiski pasaules, Latvijas un pilsētas ekonomiku ietekmēja arī Covid-19 pandēmija.

Realizētās produkcijas apjomi Daugavpilī, miljoni eiro

(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departaments)

 

 

2020.gada 12 mēnešos Daugavpilī ražošanas apjoms ķīmiskās šķiedras un pārtikas preču ražošanas nozarēs saglabājās iepriekšējo gadu līmenī. Stabilas pozīcijas izdevās saglabāt arī pilsētas vadošajiem ražošanas uzņēmumiem: SIA “Axon Cable” un  SIA “Ditton pievadķēžu rūpnīca”. Lielāko ražošanas pieaugumu sasniedza SIA “Magistr” (+11%) un SIA “Rital D” (+36%), kas ir saistīts ar jauno zivju konservu cehu izbūvi un ražošanas uzsākšanu.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības rīcībā esošajiem datiem, 2020.gadā kopējais būvmontāžas darbu apjoms Daugavpils lielākajās būvniecības komercsabiedrībās sastādīja ap 37 milj. eiro. Būvniecības nozarē pilsētā strādā vairāk nekā 1 tūkstotis cilvēku. Pārējās nozarēs ražošanas apjomi ir samazinājušies vai palikuši iepriekšējā gada līmenī. Pārtrauca vai samazināja savu uzņēmējdarbību ēdināšanas, skaistumkopšanas, izmitināšanas un tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

Pilsētas ekonomikas tradicionālajās nozarēs darbojas metālapstrādes, pārtikas produktu, ķīmiskās šķiedras un optisko šķiedru kabeļu ražošanas uzņēmumi, kas pārsvarā eksportē produkciju uz ārzemēm un nodarbina lielāko daļu pilsētas iedzīvotāju.

 

LIELĀKIE LATGALES REĢIONA EKSPORTĒJOŠIE UZŅĒMUMI, KAS ATRODAS DAUGAVPILĪ

No pilsētas ražošanas uzņēmumiem gandrīz puse ir eksportētāji.

Daugavpils pilsētas lielākās komercsabiedrības, kas eksportē savu produkciju uz vairāk nekā 23 valstīm:

 

 

Pēdējos divos gados jaunas tendences iezīmējās Informācijas tehnoloģiju (IT) jomā, savu darbību pilsētā uzsāka uzņēmumi, kuri nodarbojas ar datorprogrammēšanu, programmatūras testēšanas pakalpojumu sniegšanu, testēšanas produktu izstrādi. Kopumā pilsētā aktīvi darbojās jau 57 uzņēmumi datorprogrammēšanā, 27 - citu informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumu sniegšanā, 18 – datu apstrādē, uzturēšanā un ar to saistīto darbību nodrošināšanā, 15 – citur neklasificētos informācijas pakalpojumos. IT nozarē strādā vairāk nekā 600 darbinieki. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā ir sagaidāmi pozitīvi rezultāti, jo nozare ir viena no tām, kuras attīstību Daugavpilī Covid-19 krīze veicina un paātrina. Pēdējo gadu laikā Daugavpilī aktīvi ienāk elektronikas un IT nozaru uzņēmumi: SIA “Stream Labs”, SIA “TestDevLab ”, SIA “Webhelp” u.c.

Daugavpils pilsētas ražošanas uzņēmumi veiksmīgi darbojas, plānveidīgi attīstās, paplašinot un rekonstruējot ražošanas platības, ieviešot mūsdienu tehnoloģijas, paplašinot pārdotās produkcijas apjomus gan Latvijā, gan ārzemēs.

Saskaņā ar Lursoft datu bāzes datiem 2020.gadā Daugavpilī tika reģistrēti 218 jauni uzņēmumi.

Daugavpilī ir pietiekoši liels rūpniecisko zonu, ražošanas teritoriju un neizmantoto ēku skaits, ko var piedāvāt potenciālajiem investoriem. Uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai Daugavpils pilsētā ir pieejamas vairākas rūpnieciskās zonas, kuras var izmantot jaunu ražošanas uzņēmumu izvietošanai. Kopumā pilsētā ir pieejamas piecas rūpnieciskās zonas un viena ražošanas teritorija:

 

  1. Ziemeļu rūpnieciskā zona,
  2. Cietokšņa noliktavu zona,
  3. Valkas ielas ražošanas zona,
  4. Čerepovas rūpnieciskā zona,
  5. Gajoka rūpnieciskā zona,
  6. Križu rūpnieciskā zona.

 

 

 

 

 

Turpinās ražošanas teritoriju infrastruktūras atjaunošanas darbu projekti, lai uzlabotu rūpniecisko zonu teritoriju infrastruktūru pilsētā un nākotnē izveidotu jaunas darba vietas dažādās pilsētas rūpnieciskās zonās. Realizēto infrastruktūras uzlabošanas projektu kopējā summa  sasniedza ap 44,3 milj. eiro un plānoto projektu ietvaros laika posmā no 2016. līdz 2023. g. tiks rādītas kopā ap 900 jaunas darba vietas. Šie pasākumi tiek realizēti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma ietvaros un saskaņā ar SAM 5.6.2 un SAM 3.3.1 noteikumiem, kuri paredz komersantu ieguldījumus savos pamatlīdzekļos un jaunu darbu vietu radīšanai.

No 2014.gada jauno uzņēmēju atbalstam tiek īstenota Daugavpils pilsētas pašvaldības grantu programma „Impulss”. Kopumā ir iesniegtas 194 biznesa idejas un atbalstīti 66 uzņēmumi, kas strādā dažādās  ražošanas un pakalpojumu nozarēs – galvenokārt, tūrisma, veselības, uzkopšanas, remonta un izklaides pakalpojumu, elektronikas, IT pakalpojumu u.c. Pilsētā tika radītas vairāk nekā 75 jaunas darba vietas, kopējais granta apjoms šajā laikā sasniedzis 340 tūkst. eiro, Daugavpilī parādījās dažādi jauni produkti un pakalpojumi.

Daugavpils pilsētas pašvaldība sadarbojas ar LIAA “Daugavpils biznesa inkubatoru”, kur 2020.beigās atbalstīti jau 30 jauni projekti. Daugavpils pilsētas pašvaldība piedalījās pasākumā “Uzņēmēju dienas Latgalē 2020”, kurš notika Rēzeknē Latvijas un ārvalstu uzņēmumu savstarpējās sadarbības veicināšanai. Pasākuma laikā notika dažādas aktivitātes, tostarp biznesa forums ar paneļdiskusijām, kur piedalījās kā uzņēmēji, tā arī pašvaldību pārstāvji. Pilsētas delegāciju pārstāvēja 5 komercuzņēmumi un dažādi skolēnu mācību uzņēmumi, Daugavpils Tūrisma informācijas centrs, Šmakovkas muzejs un Daugavpils Inovāciju centrs.

Daugavpils pilsētas teritorijā darbojās Latgales speciālā ekonomiskā zona (LSEZ), iekļaujot 22.75 ha lielu ražošanas teritoriju platību, kurā izvietotie pilsētas ražošanas uzņēmumi var pretendēt uz atbalstu tiešo nodokļu atvieglojumu veidā. 2021.gadā LSEZ darbojās jau 11 (vienpadsmit) Daugavpils pilsētā reģistrēti uzņēmumi.