Šobrīd Daugavpilī

Uzņēmējdarbība Daugavpilī

Pēdējo reizi informācija atjaunota 03.02.2023, 11:27

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam ilgtermiņa prioritāte “Uzņēmējdarbības attīstība” aptver pašvaldības iespējas veicināt uzņēmējdarbības attīstību un sadarbību gan starp uzņēmējiem, gan pašvaldību. Nozīmīga loma ir tūrisma vides attīstībai un plašākai sadarbībai šajā jomā.

Daugavpils potenciāls uzņēmējdarbības un izglītības jomās, daudznacionāla sabiedrība un ģeogrāfiskais novietojums, kā arī īpašā loma austrumu-rietumu sadarbības veicināšanā ir priekšnoteikums Daugavpils kā multikulturālas, multietniskas un multifunkcionālas pilsētas, pārrobežu ekonomiskās attīstības un pakalpojumu centra izaugsmei. Daugavpils nozīme pārsniedz reģiona un valsts robežas, piešķirot Daugavpilij starptautiskas nozīmes tranzītvirzienu krustpunkta lomu. (Latvija2030)

Vīzijas 2030 dimensija “EKONOMISKĀ IZAUGSME UN SASNIEDZAMĪBA”

Teritorija ir Latgales reģiona "DZINĒJSPĒKS", industriālais, darbavietu, tirdzniecības, izglītības un zinātnes, veselības, tūrisma, sporta, kultūras un mākslas centrs. Daugavpils ir Austrumbaltijas ekonomiskās attīstības virzītājspēks, veicinot reģiona ekonomisko izaugsmi kopā ar Augšdaugavas novadu, kas ir nozīmīgs pilsētas funkcionālais areāls un spēcīga lauku telpas teritorija.

Areālu nākotnē raksturo integrēta sadarbības teritorija ar modernām industrijas, loģistikas un zinātnes teritorijām, drošu pierobežu, konkurētspējīgu ekonomiku, attīstītu izglītību, kultūru un sportu, kvalitatīvu dzīves vidi gan pilsētā, gan laukos, pievilcīgu dabas un kultūrvēsturisko telpu rekreācijai, uzņēmējdarbības “zaļināšanu” un digitalizāciju.

Iedzīvotājiem ir pieejamas neierobežotas pārvietošanās ar dažādiem transporta veidiem iespējas, no kuriem nozīmīgu lomu ieņem sabiedriskais transports.

Pakāpeniski attīstītas alternatīvas iespējas ilgtspējīgai mobilitātei – gājēju ceļi, velosatiksme un elektromobilitāte, kam tiek attīstīta atbilstoša infrastruktūra. Teritorijā ir attīstīta videi draudzīga un integrēta mobilitāte, tā ir ērti un ātri sasniedzama reģionālā un starptautiskā līmenī.

Daugavpils ir nozīmīgs Austrumeiropas biznesa loģistikas un tūrisma centrs, ar augstu mobilitātes nodrošinājumu reģionālā, nacionālā un transnacionālā līmenī.

Daugavpils valstspilsētas galvenās priekšrocības

 

 

Daugavpils ir otrā lielākā Latvijas pilsēta, svarīgs ekonomiskais centrs Latgalē. Daugavpils pilsētas novietojums ir ģeogrāfiski izdevīgs, kas joprojām ir viens no pilsētas attīstības nozīmīgākajiem faktoriem.Pilsētu šķērso piecas dzelzceļa līnijas un daudzi valsts un TEN-T (Eiropas transporta tīkls) autoceļi. Daugavpilis pilsētai ir izveidojusies cieša sadarbība ar kaimiņvalstīm, jo līdz Lietuvas robežai ir tikai 25 km, līdz Baltkrievijas robežai – 35 km un attālums līdz Krievijas robežai sastāda 120 km. Tas viss ļauj pilsētai attīstīties par nozīmīgu pārrobežu reģionu – rūpniecības, izglītības, kultūras, tūrisma, tirdzniecības centru un transporta mezglu (līnijas Rīga – Daugavpils, Daugavpils – Rēzekne, Daugavpils – Indra, Daugavpils – Viļņa, Daugavpils – Orla, Daugavpils – Maskava, Daugavpils – Sanktpēterburga, Daugavpils – Varšava).

UZŅĒMĒJDARBĪBAS TENDENCES DAUGAVPILĪ

Daugavpils valstspilsēta vēsturiski ir attīstījusies kā industriālais centrs, kas arī šodien nosaka apstrādes rūpniecības nozaru attīstību. Tradicionālie un nozīmīgākie uzņēmējdarbības virzieni Daugavpilī ir metālapstrāde un mašīnbūve, pārtikas produktu un dzērienu ražošana, ķīmisko vielu un ķimisko produktu ražošana, ka arī datoru, elektronisko in optisko iekārtu ražošana. 

Apstrādes rūpniecības struktūra Daugavpilī 2021. gadā, %

(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departaments)

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības rīcībā esošajiem datiem Daugavpils lielākie ražošanas uzņēmumi 2021.gadā realizēja produkciju 284 miljonu eiro apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, rūpniecības produkcijas realizācijas apjoms palielinājās par 24 miljoniem eiro jeb par 9,2%

Izaugsmes tempu samazināšanos noteica gan iekšējie faktori (ES fondu investīcijas sasniegušas maksimumu, norises finanšu sektorā u.c.), gan arī ārējie faktori (globālo tirdzniecības attiecību pārskatīšana, Brexit u.c.). Ļoti būtiski pasaules, Latvijas un pilsētas ekonomiku ietekmēja arī Covid-19 pandēmija.

Realizētās produkcijas apjomi Daugavpilī, miljoni eiro

(Datu avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departaments)

2021.gadā Daugavpilī ražošanas apjoma pieaugums ir vērojams ķīmiskās šķiedras un tās iztrādājumu, mašīnbūves, būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu, apģērbu un pārtikas preču ražošanas nozarēs. Stabilas pozīcijas izdevās saglabāt arī pilsētas vadošiem ražošanas uzņēmumiem, piemēram, SIA “Axon Cable”, SIA “Magistr” (+4%), A/S “Latvijas Maiznieks” (+10,2%), SIA “Ditton pievadķēžu rūpnīca” (+14,5%), SIA “Nexis Fibers” (+21,8%),  SIA “Rital D” (+28,3%) un vislielāko ražošanas pieaugumu sasniedza SIA “Zieglera mašīnbūve” (+53%), kas ir saistīts ar pasūtījumu apjoma pieaugumu, kā arī produkcijas realizācijas cenu pieaugumu, līdz ar ko pieaudzis arī nodarbināto skaits uzņēmumā.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības rīcībā esošajiem datiem, pārskata gadā kopējais būvmontāžas darbu apjoms Daugavpils lielākajās būvniecības komercsabiedrībās sastādīja ap 39 miljoniem eiro. Būvniecības nozarē pārskata beigās pilsētā strādāja vairāk nekā 2 tūkstoši cilvēku. Pārējās nozarēs ražošanas apjomi ir palikuši iepriekšējā gada līmenī.

2022. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2021. gada pirmo pusgadu, ražošanas apjomi apstrādes rūpniecībā Daugavpilī faktiskajās cenās atsevišķās nozarēs pieauga par 11 % - 65 %. Lielākais pieaugums bija sintētisko šķiedru, lauksaimniecības mašīnu un gatavo metālizstrādājumu ražošanā. Pēc 2022. gada pirmajos divos ceturkšņos sasniegtā pieauguma, trešajā ceturksnī gan Latvijas, gan Daugavpils ekonomika ir piedzīvojusi kritumu, izaugsmes rādītājos arvien redzamāk atspoguļojoties kara, resursu cenu kāpuma un globālās izaugsmes palēnināšanās ietekmei. Būvniecības nozare bija pirmā, kas sāka izjust straujā cenu kāpuma negatīvo ietekmi, būtiski pieaugot būvniecības izmaksām un nozares ražošanas apjomi pastāvīgi samazinājušies jau no 2021. gada vidus, kā rezultātā Daugavpilī 2022. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, būvniecības produkcijas apjoms samazinājās par 16 %.

Saskaņā ar Lursoft datu bāzes datiem 2022.gadā Daugavpilī  tika reģistrēti 208 uzņēmumi un likvidēti 275, kas ir par 12,1 % mazāk likvidēto uzņēmumu, nekā 2021. gadā un par 5,0 % mazāk jaunreģistrēto uzņēmumu nekā gadu iepriekš. 2022. gadā Daugavpilī reģistrēto subjektu dinamika saglabājas tāda paša līmenī, kā vidēji valstī.

Pēdējos gados jaunas tendences iezīmējās Informācijas tehnoloģiju (IT) jomā, savu darbību pilsētā uzsāka uzņēmumi, kuri nodarbojas ar datorprogrammēšanu, programmatūras testēšanas pakalpojumu sniegšanu, testēšanas produktu izstrādi. 2022.gadā kopumā pilsētā aktīvi darbojās jau 65 uzņēmumi datorprogrammēšanā (piecu gadu laikā uzņēmumu skaits palielinājies par 44 %), 22 - citu informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumu sniegšanā, 20 – datu apstrādē, uzturēšanā un ar to saistīto darbību nodrošināšanā, 13 – citur neklasificētos informācijas pakalpojumos

Saskaņā ar Lursoft sniegto atlasi 2022. gadā Daugavpilī 165 uzņēmumi pārstāv IT un telekomunikāciju nozares, tā saucamie IKT uzņēmumi (salīdzinājumā ar 2021. gadu uzņēmumu daudzums saglabājās tāda pašā līmenī).

Populārākās uzņēmējdarbības nozares Daugavpilī 2021.gadā:

Lielākās uzņēmējdarbības nozares Daugavpilī pēc kopējā apgrozījuma 2021.gadā:

 • Mazumtirdzniecība;
 • Kravu pārvadājumi pa autoceļiem;
 • Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana;
 • Taksometru pakalpojumi;
 • Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība.
 • Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība: 126,44 milj. EUR;
 • Slimnīcu darbība: 74,57 milj. EUR;
 • Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana: 57,23 milj. EUR;
 • Kravu pārvadājumi pa autoceļiem: 45,62 milj. EUR;
 • Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība: 42,35 milj. EUR.
Daugavpils lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2021.gadā: Daugavpils lielākie uzņēmumi pēc peļņas 2021.gadā:
 1. SIA “ Daugavpils reģionālā slimnīca”: 53,77 milj. EUR;
 2. SIA “Intergaz Trade”: 44,45 milj. EUR;
 3. SIA “Euro Energo Company”: 44,31 milj. EUR;
 4. AS “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”: 44,02 milj. EUR;
 5. AS “Latvijas Maiznieks”: 40,73 milj. EUR.
 1. SIA “Sofian Holding”: 10,02 milj. EUR;
 2. SIA “Pulsar Optics”: 7,24 milj. EUR;
 3. AS “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”: 3,03 milj. EUR;
 4. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”: 2,98 milj. EUR;
 5. SIA “Nexis Fibers”: 1,62 milj. EUR.
Daugavpils lielākie darba devēji pēc vidējā darbinieku skaita 2021.gadā: Daugavpils lielākie nodokļu maksātāji pēc 2021.gada samaksātās kopējās nodokļu summas valsts kopbudžetā:
 1. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”: 1648 darbinieki;
 2. VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”: 982 darbinieki;
 3. SIA “AXON CABLE”: 666 darbinieki;
 4. AS “Daugavpils satiksme”: 558 darbinieki;
 5. SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”: 455 darbinieki.
 1. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”: 15,24 milj. EUR;
 2. SIA “INGRID A”: 7,61 milj. EUR;
 3. VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”: 7,04 milj. EUR;
 4. AS “Latvijas Maiznieks”: 4,71 milj. EUR;
 5. SIA “INTERGAZ”: 3,55 milj. EUR.

LIELĀKIE LATGALES REĢIONA EKSPORTĒJOŠIE UZŅĒMUMI, KAS ATRODAS DAUGAVPILĪ

No pilsētas ražošanas uzņēmumiem gandrīz puse ir eksportētāji.

Daugavpils pilsētas lielākās komercsabiedrības, kas eksportē savu produkciju uz vairāk nekā 23 valstīm:

www.axoncable.com

www.belmast.lv

www.dlrr.eu

www.dpr.lv

       

 www.deora.eu

www.eastmetal.com

www.latsweets.lv 

 www.maiznieks.lv

www.magistr.lv

www.nexisfibers.com

https://www.pulsar-nv.com/glo/ 

www.regulaforensics.com

www.rital-d.lv

www.weld.lv 

www.smd-baltic.lv

www.stream-labs.com

www.ziegler-gmbh.com

     

 

Daugavpilī ir pietiekoši liels rūpniecisko zonu, ražošanas teritoriju un neizmantoto ēku skaits, ko var piedāvāt potenciālajiem investoriem. Uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai Daugavpils pilsētā ir pieejamas vairākas rūpnieciskās zonas, kuras var izmantot jaunu ražošanas uzņēmumu izvietošanai.

 

 

2021.gadā tika uzsākti, turpināti un pabeigti ražošanas teritoriju infrastruktūras atjaunošanas darbu projekti, lai uzlabotu rūpniecisko zonu teritoriju infrastruktūru pilsētā un nākotnē izveidotu jaunas darba vietas dažadās pilsētas rūpnieciskās zonās. Pārskata gadā noslēdzās industriālo teritoriju infrastruktūras uzlabošanas projekti, kuru kopējās īstenošanas izmaksas sasniedza aptuveni 19,4 milj. euro. Turpinājās SAM 5.6.2. projekts “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība III kārta”, pēc kura īstenošanas 2022.gadā tiks revitalizēta degradēta teritorija 6,08 ha platībā un rādītas 9 jaunas darba vietas, piesaistot privātās investīcijas ap 165 806,00 euro apmērā. Tāpat pārskata gadā turpinājās SAM 5.6.2. projekts “Cietokšņa noliktavu zonas rūpnieciskās teritorijas reģenerācijas veicināšana un pieejamības uzlabošana”. Realizējot projektus ERAF finansējuma ietvaros un saskaņā ar SAM 5.6.2 un SAM 3.3.1 noteikumiem, kuri paredzēja komersantu ieguldījumus savos pamatlīdzekļos un jaunu darbu vietu radīšanai, laika posmā no 2016. līdz 2023. gadam jau rādītas un tiks rādītas kopā ap 900 jaunas darba vietas.

No 2014.gada jauno uzņēmēju atbalstam tiek īstenota Daugavpils pilsētas pašvaldības grantu programma „Impulss”. Kopumā no iesniegtiem 251 projektiem ir atbalstīti 85 uzņēmumi, kas strādā dažādās ražošanas un pakalpojumu nozarēs – galvenokārt, tūrisma, veselības, uzkopšanas, remonta un izklaides pakalpojumu, elektronikas, IT pakalpojumu u.c. Kopējais pašvaldības granta apjoms sasniedzis ap 447 000 eiro. Daugavpilī parādījās dažādi jauni produkti un pakalpojumi.

Pašvaldība turpināja sadarbību ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras “Daugavpils biznesa inkubatoru”, kurš sniedz atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai fiziskām personām un jaundibinātiem komersantiem. 2021.gadā bija noslēgts 41 pirmsinkubācijas atbalsta programmas līgums un 5 inkubācijas atbalsta programmas līgumi. Izmaksātais finanšu atbalsts grantos pārskata gadā sastāda 353,4 tūkst. euro.

Daugavpils pilsētas teritorijā darbojās Latgales speciālā ekonomiskā zona (LSEZ), iekļaujot 2500 ha lielu ražošanas teritoriju platību, kurā izvietotie pilsētas ražošanas uzņēmumi var pretendēt uz atbalstu tiešo nodokļu atvieglojumu veidā. 2022.gadā LSEZ darbojās jau 13 (trīspadsmit) kapitālsabiedrības, kuras savu komercdarbību īsteno Daugavpils pilsētā.