Būvniecība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 17.01.2023, 17:02

PAZIŅOJUMS!

Daugavpils pašvaldības Centrālās pārvaldes Pilsētplānošanas un būvniecības  departaments informē, ka pamatojoties uz 14.11.2013. Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošiem noteikumiem  Nr. 55 par pašvaldības nodevām 1.2.punktu, kurā teikts „Nodeva samaksājama pirms attiecīgā pakalpojuma saņemšanas” sākot ar 2023.gada 10.janvāri iesniedzot Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā būvniecības ieceres dokumentāciju (būvprojektu minimālā sastāvā, paskaidrojuma rakstu vai būvprojektu) maksājums jāveic pirms attiecīgās dokumentācijas izskatīšanas un jāpievieno apmaksas apliecinājums (maksājuma uzdevums) būvniecības lietā Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv).

 

Maksājums jāveic saskaņā ar  Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošiem noteikumiem  Nr. 55 par pašvaldības nodevām atbilstoši plānotajai iecerei.

Par būvatļaujas saņemšanu maksājama sekojoša nodeva:

 

(50% apmērā - iesniedzot būvniecības iesniegumu un 50% apmērā - iesniedzot projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegumu)

 

Fiziskām personām:

I grupas ēkas pārbūvei un/vai ēkas lietošanas vieda maiņai – 20 euro apmērā,

I grupas ēkas restaurācijai, ja tā ir kultūras piemineklis – 20 euro apmērā,

II un III grupas ēkas jaunai būvniecībai – 70 euro apmērā,

II un III grupas ēkas novietošanai, restaurācijai, atjaunošanai vai pārbūvei – 50 euro apmērā,

II un III grupas ēkas nojaukšanai – 26 euro apmērā,

II un III grupas inženierbūvju jaunai būvniecībai, novietošanai, ierīkošanai, restaurācijai, atjaunošanai pārbūvei un nojaukšanai 30 euro apmērā,

Juridiskām personām:

I grupas ēkas pārbūvei, un/vai ēkas lietošanas vieda maiņai – 40 euro apmērā,

I grupas ēkas restaurācijai, ja tā ir kultūras piemineklis – 50 euro apmērā,

II un III grupas ēkas jaunai būvniecībai – 160 euro apmērā,

II un III grupas ēkas novietošanai, restaurācijai, atjaunošanai vai pārbūvei – 90 euro apmērā,

II un III grupas ēkas nojaukšanai – 50 euro apmērā,

II un III grupas inženierbūvju jaunai būvniecībai – 170 euro apmērā,

II un III grupas inženierbūvju novietošanai, ierīkošanai, restaurācijai, atjaunošanai pārbūvei un nojaukšanai – 60 euro apmērā.

 

 

Par būvniecības ieceres akceptu maksājama sekojoša nodeva:

Fiziskām personām:

 izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā – 10 euro apmērā;

Juridiskām personām:

izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā – 15 euro apmērā;

 

Papildus normatīvajos aktos noteiktajam no nodevas samaksas atbrīvo pašvaldības uzņēmumus un iestādes, kuras izveidotas pašvaldības un tās iestāžu patstāvīgo funkciju veikšanai. No nodevas samaksas 50% apmērā atbrīvotas ģimenes (personas) ar trūcīgas ģimenes (personas) vai ar maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, daudzbērnu ģimenes, politiski represētas personas, kā arī personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, kad tas nepieciešams šo personu īpašumā (valdījumā) esošā nekustamā īpašuma būvniecībai.

 

Pašvaldības nodevas maksājumu jāveic –

 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

Reģ.Nr. 90000077325

 

kādā no norēķinu kontiem –

 

AS "Citadele banka"

PARXLV22

LV17PARX 0000 8500 6200 0

AS "Luminor Banka"

RIKOLV2X028

LV47RIKO 000 2011 00442 3

AS"Swedbank"

HABALV22

LV69HABA 0001 4020 4125 0

AS "SEB banka"

UNLALV2X006

LV10UNLA 0005 0111 3052 6

 

 

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda

EKK kods 9521,

 zemes vienības kadastra apzīmējums, objekta nosaukums un adrese,

 kā arī, ja maksājumu veic cita persona – būvniecības ierosinātāja vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums.

 

Informējam – ja būvniecības ieceres dokumentācijai nebūs pievienots maksājuma uzdevums par pašvaldības nodevas apmaksu, Pilsētplānošanas un būvniecības departaments ieceri neizskatīs un noraidīs ar lēmumu. 

 

 

2020.gada aktualitātes

 

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments atgādina -

sākot ar 2020.gada 01.janvāri būvniecības ieceres dokumentāciju varēs iesniegt tikai elektroniski ar Būvniecības informācijas sistēmas www.bis.gov.lv starpniecību.

 

 

 

 

PUBLISKU ĒKU TEHNISKĀ APSEKOŠANA

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments vērš uzmanību, ka līdz 2019. gada 30. septembrim īpašniekiem ir jānodrošina publisku ēku tehniskā apsekošana saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Ēku būvnoteikumi”. Periodiska apsekošana ir nepieciešama, lai ekspluatācijas laikā pārliecinātos par ēkas mehāniskās stiprības un stabilitātes, lietošanas drošības un esošo ugunsdrošības risinājumu atbilstību.

Tehniskā apsekošana ir jāveic šādos termiņos:
• līdz 2019. gada 30. septembrim – ja ēka ir nodota ekspluatācijā pirms 2004. gada 1. oktobra;
• pieņemšanas ekspluatācijā datums + 10 gadi – ja ēka ir nodota ekspluatācijā no 2004. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 1. oktobrim;
• vienu reizi 10 gados – ja ēka nodota ekspluatācijā pēc 2014. gada 1. oktobra.

Ekspluatācijā nodotas publiskas ēkas īpašniekam ir pienākums veikt ēkas periodisko tehnisko apsekošanu ne retāk kā reizi 10 gados. Ja tehniskās apsekošanas laikā konstatē redzamus ēkas bojājumus, kas var mazināt ēkas stiprību vai noturību, īpašniekam tie ir jānovērš. Tehniskā apsekošana ir jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu “Būvju tehniskā apsekošana”. Ēku tehnisko apsekošanu var veikt arhitekta prakses būvspeciālists, ēku konstrukciju projektēšanas, ēku būvdarbu vadīšanas un ēku būvuzraudzības darbības sfērās sertificēts būvspeciālists. Tehniskās apsekošanas atzinums ir jāiesniedz būvvaldei, institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, vai Būvniecības valsts kontroles birojam.

Tehniskās apsekošanas pamatā ir būves apskate, kuras laikā fiksē un novērtē redzamos būves bojājumus. Apskates laikā veiktos foto fiksācijas materiālus pievieno tehniskās apsekošanas atzinumam. Ja nepieciešams precizēt apstākļus, papildus veic būves ģeotehnisko un hidroģeoloģisko apsekošanu.

 

 

 INFORMĀCIJAI

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments informē, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr. 529 2.1.punkta 20.apakšpunktu, departaments uzglabās vienu būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru katru reizi, kad tas tiks iesniegts atkārtotai izskatīšanai.

 

BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTU IESNIEGŠANA

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments aicina ar 2019.gada 01.janvāri būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegt elektroniski ar Būvniecības informācijas sistēmas www.bis.gov.lv starpniecību.

 

Būvniecība

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments atgādina, lai veidotu un uzturētu harmonisku pilsētas vizuālo tēlu, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments (turpmāk Departaments) atgādina, ka pirms jebkādas dzīvojamās platības rekonstrukcijas veikšanas (izņēmums ir kosmētiskais remonts, kur nemainās telpu plānojums), tā ir jāsaskaņo ar Daugavpils pilsētas domes Būvvaldi Raiņa ielā 28. Veicot ēkas ārtelpas remontu, ir jāvadās pēc Departamenta izsniegtās ēkas krāsu pases, kura tiek glabāta pie ēkas īpašnieka vai apsaimniekotāja.

Kā atrunāts Daugavpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, daudzstāvu māju dzīvokļu pārplānošana ir veicama atbilstoši Civillikuma prasībām, saņemot mājas apsaimniekotāja atļauju un saskaņojot iecerētos būvdarbus kā vienkāršotu renovāciju Departamenta Būvvaldē. Logu nomaiņa pieļaujama, saglabājot visas mājas logu rūtojumu, krāsojumu, rāmu profilu. Lodžiju iestiklošana pieļaujama pēc saskaņota projekta visai mājas fasādei. Balkonu iestiklošana nav pieļaujama. Departamentā tiek arī saskaņota logu režģu, nojumju, elektroinstalāciju un gaisa kondicionēšanu iekārtu uzstādīšana.

Jautājumos par visas ēkas fasādes rekonstrukciju, kā arī dzīvokļa pārplānošanas gadījumā griezties Departamenta Būvvaldē vai Departamenta Informācijas birojā (tālr. 6 54 57160), savukārt jautājumos par ēkas fasādes detaļu formas, materiālu vai krāsojuma izmaiņām - Departamenta Pilsētvides nodaļā.

Ar pilnu Daugavpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu versiju ir iespējams iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājas lapā (www.daugavpils.lv), ekonomikas sadaļā, apakšnodaļā „stratēģiskie dokumenti", teritorijas plānojuma ietvaros vai Departmenta Pilsētplānošanas nodaļā.

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments atgādina par apbūves noteikumu ievērošanas nepieciešamību

Iedzīvotāju palīdzībai - Departamenta informācijas birojis

Dokumentu noformēšana, kas saistīta ar būvniecību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu ir sarežģīts process. Ne katrs iedzīvotājs spēj viegli orientēties šajā procesā. Lai atvieglotu un paātrinātu darbu gan speciālistiem, gan iedzīvotājiem, Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā izveidots Informācijas birojs. Biroja speciālisti iedzīvotājiem palīdzēs visdažādākajos jautājumos. Tā ir pirmā vieta, kuru departamenta klientam būtu jāapmeklē.

Informācijas birojā var uzzināt, kādi dokumenti ir nepieciešami, lai:

  • uzsāktu būvniecību,
  • nojauktu būvi,
  • veiktu būves rekonstrukciju,
  • mainītu ēkas krāsojumu vai logus,
  • sadalītu vai apvienotu zemes gabalu,
  • nodotu būvi ekspluatācijā,
  • piešķirtu būvei adresi.

Informācijas birojā var saņemt izziņu zemesgrāmatai, izziņas no arhīva datu bāzes.

Ja cilvēkam radusies problēma, tad arī jāgriežas birojā, lai noskaidrotu, kurš no departamenta speciālistiem spēs palīdzēt problēmas risināšanā. Informācijas birojā var iesniegt būvprojektus saskaņošanai un akceptēšanai. Informācijas biroja darbinieki izsniegs arī sagatavotos dokumentus- plānošanas un arhitektūras uzdevumus, izziņas, akceptētos būvprojektus.

Informācijas birojs strādā katru dienu no 8.00 līdz 17.00 ar pusdienu pārtraukumu no 12.00 līdz 13.00. Ja jautājuma atrisināšanai nepieciešama amatpersonu konsultācija, tad jāgriežas pieņemšanas laikā - pirmdienās no 13.00 līdz 18.00, trešdienās no 8.00 līdz 12.00. Bet tādā gadījumā labāk vispirms griezties informācijas birojā, kur izskaidros, kādi dokumenti nepieciešami, pie kā griezties problēmas ātrākai risināšanai.

Nozīmīgākie ekspluatācijā pieņemtie būvobjekti Daugavpilī:

Izsniegtās būvatļaujas:

Izsniegtās būvatļaujas 2014. gads

Izsniegtās būvatļaujas 2013. gads

Izsniegtās būvatļaujas 2012. gads

Izsniegtās būvatļaujas 2011. gads

Izsniegtās būvatļaujas 2010. gads

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!