Šobrīd Daugavpilī

Domes vadība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 27.01.2020, 13:13

2019. gada 29. jūlija Rīkojums nr. 150 "Par pienākumu sadali starp Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekiem"

Andrejs Elksniņš

Andrejs Elksniņš

Domes priekšsēdētājs

Pieņemšanas vieta un laiks: Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, 224.kabinets, tālr.: 654-04331

Mēneša 1. un 3.piektdiena no 13.00-16.00, iepriekš pieteikšanās ceturtdien (pirms pieņemšanas dienas) no 0800  222.kabinetā vai zvanot: 654-04338 

 

JĀNIS LĀČPLĒSIS

JĀNIS LĀČPLĒSIS

Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks

Pieņemšanas vieta un laiks: Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, 219.kabinets, tālr.: 654-04337

Mēneša 2.ceturtdiena no 09.00-11.00, iepriekš pieteikšanās trešdien (pirms pieņemšanas dienas)

no 0800  Domes informācijas birojā (1.stāvs) vai zvanot: 654-04344; 654-04399

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieka Jāņa Lāčplēša pārraudzības jomas:

 • pilsētas attīstības jautājumi;
 • investīciju piesaiste;
 • pašvaldības infrastruktūras (būvju, ēku un inženiertīklu) projektu īstenošanas procedūru pārraudzība;
 • pārstāvība Latgales plānošanas reģionā;
 • pašvaldības īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana;
 • pašvaldības īpašumu atsavināšana, iegāde un iznomāšana.

JĀNIS DUKŠINSKIS

JĀNIS DUKŠINSKIS

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Pieņemšanas vieta un laiks: Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, 217.kabinets, tālr.: 654-04333

Mēneša 1. un 3.pirmdiena no 14.00-17.00, iepriekš pieteikšanās piektdien (pirms pieņemšanas dienas) no 08:00 Domes informācijas birojā (1.stāvs) vai zvanot: 654-04344; 654-04399

Domes priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Dukšinska pārraudzības jomas:
 • iedzīvotāju izglītība (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), pedagoģisko darbinieku tālākizglītība un izglītības metodiskais darbs;
 • sports un tā attīstība;
 • kultūra un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un tautas jaunrades attīstība (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);
 • bērnu tiesību aizsardzība, aizgādnība, aizbildnība, adopcija, bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzība, bērnu uzskaite u.c.);
 • jaunatnes jautājumi;
 • tūrisma attīstība.

 

Igors Prelatovs

Igors Prelatovs

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Pieņemšanas vieta un laiks: Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, 218.kabinets, tālr.: 654-04332

 Mēneša 2.pirmdiena no 14.00-17.00, iepriekš pieteikšanās piektdien (pirms pieņemšanas dienas) no 08:00 Domes informācijas birojā (1.st.) vai zvanot: 654-04344, 654-04399

Domes priekšsēdētāja vietnieka Igora Prelatova pārraudzības jomas:
 • nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana;
 • palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā;
 • pilsētas saimnieciskās darbības sekmēšana;
 • administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
 • komunālo pakalpojumu organizēšana iedzīvotājiem (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
 • publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošana, zivju resursu saglabāšana un vides aizsardzības jautājumi;
 • pašvaldības atļauju un licenču komercdarbībai izsniegšana un ielu tirdzniecības organizēšana.

 

 

Igors Aleksejevs

Igors Aleksejevs

Domes izpilddirektors

Pieņemšanas vieta un laiks:
Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, 216.kabinets  (2.stāvs). Mēneša 1. un 3.pirmdiena no 14.00-17.00, iepriekš pieteikšanās piektdien (pirms pieņemšanas dienas) no 0800   222. kabinets  vai zvanot: 654-04338.
E-pasts: igors.aleksejevs@daugavpils.lv
Tālr.: 654-04385

 

Tatjana Dubina

Tatjana Dubina

Domes izpilddirektora vietniece

Pieņemšanas vieta un laiks:  Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, 303.kabinets (3.stāvs).
Pirmdien 14.00-17.00
E-pasts: tatjana.dubina@daugavpils.lv
Tālr.: 654-04343

Kārlis Rasis

Kārlis Rasis

Domes izpilddirektora vietnieks 

Pieņemšanas vieta un laiks:

Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, 302.kabinets  (3.stāvs). Pirmdien no 14.00-17.00.
E-pasts: karlis.rasis@daugavpils.lv 
Tālr.: 654-04381

Žanna Kobzeva

Žanna Kobzeva

Domes lietu pārvaldniece

Pieņemšanas vieta un laiks:  Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, 220.kabinets (2.stāvs), trešdien 14.00-16.00
E-pasts: zanna.kobzeva@daugavpils.lv
Tālr.: 654-04365