Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldības vadība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 01.11.2023, 09:54

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja A.Elksniņa 2021.gada 13.jūlija Rīkojums nr.109 "Par pienākumu sadali starp Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekiem"

Andrejs Elksniņš

Andrejs Elksniņš

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

Pieņemšanas vieta:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,
Krišjāņa Valdemāra iela 1, 224.kabinets 
tālr.: 654-04331
e-pasts: andrejs.elksnins@daugavpils.lv
 
 Pieņemšanas laiks:
Turpmāk iedzīvotāju pieņemšanas notiks katru mēnesi atsevišķi noteiktās dienās pēc apstiprinātā mēneša darba plāna, no 13.00-16.00,
iepriekš piesakoties (dienu pirms pieņemšanas dienas) no 08.00 zvanot uz tālr.: 654-04338
 
Iedzīvotāju pieņemšana NOVEMBRĪ:
24. novembrī, iepriekš pierakstīšanās uz pieņemšanu 23. novembrī
 
 
 

Aleksejs Vasiļjevs

Aleksejs Vasiļjevs

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks

Pieņemšanas vieta:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,
Krišjāņa Valdemāra iela 1, 218.kabinets 
tālr.: 654-04332
e-pasts: aleksejs.vasiljevs@daugavpils.lv

 Pieņemšanas laiks:

Iedzīvotāju pieņemšanas notiks katru mēnesi atsevišķi noteiktās dienās pēc apstiprinātā mēneša darba plāna no 16.00-18.00, 
iepriekš piesakoties (dienu pirms pieņemšanas dienas) no 08.00 zvanot uz tālr.: 654-04338
 
Iedzīvotāju pieņemšanas NOVEMBRĪ:
06. novembrī, iepriekš pierakstīšanās uz pieņemšanu 03. novembrī
27. novembrī, iepriekš pierakstīšanās uz pieņemšanu 24. novembrī
 
  
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieka Alekseja Vasiļjeva pārraudzības jomas:
 • Iedzīvotāju izglītība (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs;
 • Organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);
 • Pedagoģisko darbinieku tālākizglītība un izglītības metodiskais darbs;
 • Kultūra un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un tautas jaunrades attīstība (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);
 • Pilsētas sabiedriskā transporta jautājumi;
 • Pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā. 

Valērijs Kononovs

Valērijs Kononovs

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

Pieņemšanas vieta:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,
Krišjāņa Valdemāra iela 1, 215.kabinets
tālr.: 654-04334
 
Pieņemšanas laiks:
Mēneša 3. trešdiena no 14.00-17.00
 iepriekš pieteikšanās otrdien (pirms pieņemšanas dienas) no 08.00 zvanot uz tālr.: 654-04338
 
Iedzīvotāju pieņemšana  NOVEMBRĪ:
22. novembrī, iepriekš pierakstīšanās uz pieņemšanu 21. novembrī
  
 
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka Valērija Kononova pārraudzības jomas:
 • Pilsētas attīstības jautājumi, investīciju piesaiste un pašvaldības infrastruktūras projekti (ar ES struktūrfondu līdzfinansējumu);
 • Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana, īpašumu atsavināšana, iegāde un iznomāšana, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana un palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā;
 • Administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvietošanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
 • Komunālo pakalpojumu organizēšana iedzīvotājiem (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
 • Publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošana, zivju resursu saglabāšana un vides aizsardzības jautājumi;
 • Pašvaldības atļauju un licenču komercdarbībai izsniegšana un ielu tirdzniecības organizēšana.

Tatjana Dubina

Tatjana Dubina

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i.
Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes vadītāja p.i.
 
Pieņemšanas vieta:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
Krišjāņa Valdemāra iela 1, 216.kabinets 
tālr.: 654-04385
 
Pieņemšanas laiks:
Mēneša 1. un 3.pirmdiena no 14.00-17.00,
iepriekš pieteikšanās piektdien (pirms pieņemšanas dienas) no 0800 zvanot uz tālr.: 654-04338
 
Iedzīvotāju pieņemšanas NOVEMBRĪ:
06. novembrī, iepriekš pierakstīšanās uz pieņemšanu 03. novembrī
21. novembrī, iepriekš pierakstīšanās uz pieņemšanu 17. novembrī
 
 
 
 
 
 
 
 

Kārlis Rasis

Kārlis Rasis

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks
 
Pieņemšanas vieta:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,
Krišjāņa Valdemāra iela 1, 302.kabinets (3.stāvs)
tālr.: 654-04381
 
Pieņemšanas laiks:
Pirmdien no 14.00-17.00
 
Iedzīvotāju pieņemšanas notiek pēc iepriekšēja pieraksta
 

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!