Šobrīd Daugavpilī

Dokumentu un iesniegumu paraugi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 06.09.2019, 11:09

Iesniegumi Domes vadībai:

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājam A.Elksniņam

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam J.Lāčplēsim

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam J.Dukšinskim

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam I.Prelatovam

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram I. Aleksejevam

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniecei Ž.Kobzevai

Publisku izklaides un svētku pasākumu, sapulču, gājienu un piketu pieteikumu veidlapas

Iesniegumi Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem:

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājam A.Brokam

Daugavpils pilsētas domes Pilsētas saimniecības komitejas priekšsēdētājam V. Kononovam

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas priekšsēdētājai I.Kokinai

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas priekšsēdētājam I.Prelatovam

Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komitejas priekšsēdētājam M.Lavrenovam

Iesniegums Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājai H.Soldatjonokai

 

Iesniegumi Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju priekšsēdētājiem:

Iesniegums Daugavpils pilsētas domes Transporta komisijas priekšsēdētājam I.Prelatovam

Iesniegums Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komisijas priekšsēdētājam V.Bojarūnam

Iesniegumi plānošanas un būvniecības jautājumos:

Iesniegums departamentam

Iesniegums par zemes ierīcības projekta uzdevuma sagatavošanu

Iesniegums datu saņemšanai topogrāfiskās uzmērīšanas darbu veikšanai

Iesniegums krāsu pases izgatavošanai

Iesniegums reklāmas materiāla izskatīšanai un saskaņošanai

Iesniegums reklāmas / reklāmas objekta izvietošanas projekta izskatīšanai un saskaņošanai, izvietošanas atļaujas izsniegšanai

Būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanas iesniegums

iesniegums apliecinājuma kartes saņemšanai

iesniegums par atzīmes izdarīšanu

Iesniegums tirdzniecības vietas saskaņošanai

Iesniegumu veidlapas nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos:

Iesniegums par pieteikšanos pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Fiziskā persona

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu pa e-pastu

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Politiski represētā persona

Iesniegums par atteikšanos saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu pa e-pastu

Iesniegumu veidlapas zemes nomas jautājumos:

Iesniegums par zemes nomas līguma slēgšanu (apbūvētam zemesgabalam)

Iesniegums par zemes nomas rēķinu saņemšanu pa e-pastu

Iesniegumi sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam

Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi

Pieteikuma veidlapa līdzfinansējumam konkursa kārtībā (1.pielikums)

Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu konkursa kārtībā (2.pielikums)

Pieteikuma veidlapa dalības braucienam (3.pielikums)

Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu dalības braucienam (4.pielikums)

Pieteikuma veidlapa līdzfinansējumam (5.pielikums)

Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu (6.pielikums)

Formālo kritēriju vērtēšanas veidlapa (7.pielikums)

Kvalitatīvo kritēriju vērtēšanas veidlapa (8.pielikums)

Iesniegumi licences saņemšanai 

Pieteikums licences saņemšanai(pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem)

Pieteikums licences kartītes saņemšanai(pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem)

Iesniegums izziņas saņemšanai uzņēmējdarbības veikšanai, kas saistīta ar melno un krāsaino metāla atkritumu atgriezumu iepirkšanu

Iesniegumi ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai

Iesniegumi Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamentam

Pieteikums atļaujas saņemšanai pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus

Iesniegums Daugavpils pilsētas domei

Par datu iekļaušanu Pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstā

Personas informēšanas paziņojumi par datu apstrādi Bāriņtiesā

Vispārīgais Datu apstrādes paziņojums

Datu apstrādes paziņojums adopcijas jautājumos

Datu apstrādes paziņojums aizbildnības jautājumos

Datu apstrādes paziņojums aizgādības jautājumos

Datu apstrādes paziņojums aizgādnības jautājumos

Datu apstrādes paziņojums apliecības jautājumos

Datu apstrādes paziņojums audžuģimeņu jautājumos

Datu apstrādes paziņojums audžuģimeņu ārpus Daugavpils jautājumos

Datu apstrādes paziņojums domstarpību jautājumos

Datu apstrādes paziņojums mantas jautājumos

Datu apstrādes paziņojums viesģimeņu jautājumos