Šobrīd Daugavpilī

Dokumentu un iesniegumu paraugi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 22.09.2022, 13:17

Iesniegumi pašvaldības vadībai:

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājam A.Elksniņam

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Vasiļjevam

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam V.Kononovam

Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. T.Dubinai

Paziņojums par aktivitātes rīkošanu publiski pieejamā vietā

PIETEIKUMS publiskā pasākuma rīkošanai

PIETEIKUMS individuālā saimnieciskā pakalpojuma, kas saistīts ar atrakcijām ārtelpās, sniegšanai

Iesniegumi Domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem:

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājam A.Vasiļjevam

Daugavpils pilsētas domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājam I.Aleksejevam

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma un mājokļu komitejas priekšsēdētājam M.Lavrenovam

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājai N.Kožanovai

Iesniegumi pašvaldības pastāvīgo komisiju priekšsēdētājiem:

Daugavpils pilsētas pašvaldības Transporta komisijas priekšsēdētājam P.Palčejam

 Daugavpils pilsētas pašvaldības Mājokļu komisijas priekšsēdētājam V.Bojarūnam 

Iesniegumi plānošanas un būvniecības jautājumos:

Pilsētbūvniecības un vides komisijas iesnieguma veidlapa

Iesniegums departamentam

Iesniegums par zemes ierīcības projekta uzdevuma sagatavošanu

Iesniegums datu saņemšanai topogrāfiskās uzmērīšanas darbu veikšanai

Iesniegums krāsu pases izgatavošanai

Iesniegums reklāmas materiāla izskatīšanai un saskaņošanai

Iesniegums reklāmas / reklāmas objekta izvietošanas projekta izskatīšanai un saskaņošanai, izvietošanas atļaujas izsniegšanai

Būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšanas iesniegums

iesniegums apliecinājuma kartes saņemšanai

iesniegums par atzīmes izdarīšanu

Iesniegums tirdzniecības vietas saskaņošanai

Iesniegums pašvaldības simbolikas izmantošanai

Iesniegums pilsētvides objekta izvietošanai

Iesniegums priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošanai

Iesniegumu veidlapas nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos:

Iesniegums par pieteikšanos pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Fiziskā persona

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu pa e-pastu

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Politiski represētā persona

Iesniegums par atteikšanos saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu pa e-pastu

Iesnieguma veidlapa pirmpirkuma tiesībai:

Iesniegums par atteikumu pirmpirkuma tiesības izziņas izsniegšanai (Iesniegums iesniedzams izmantojot e-pakalpojumu portālu www.latvija.lv

Iesniegumu veidlapas nekustamā īpašuma atsavināšanai:

Ierosinājums (iesniegums) par zemesgabala atsavināšanu

Ierosinājums dzīvokļa īpašuma atsavināšanai

Iesnieguma veidlapa Domes priekšsēdētāja piekrišanas saņemšanai:

Iesniegums – Domes priekšsēdētāja piekrišana zemesgabala (zemesgabala domājamo daļu) iegūšanai īpašumā (ārvalstu, piemēram Krievijas Federācijas pilsoņiem u.c. (LATVIJAS NEPILSOŅIEM VAIRS NAV NEPIECIEŠAMA!!!))

Iesniegumu veidlapas nekustamā īpašuma nomas jautājumos:

Iesniegums par zemes nomas līguma slēgšanu (apbūvētam zemesgabalam)

Iesniegums par zemes nomas rēķinu saņemšanu pa e-pastu

Iesniegums par neapdzīvojamo telpu nomu

Iesniegums par neapdzīvojamo telpu nomas pagarināšanu

Iesniegums par atteikšanos no sakņu dārza nomas tiesībām

Iesniegumi sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam

Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumi

Pieteikuma veidlapa līdzfinansējumam konkursa kārtībā (1.pielikums)

Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu konkursa kārtībā (2.pielikums)

Pieteikuma veidlapa dalības braucienam (3.pielikums)

Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu dalības braucienam (4.pielikums)

Pieteikuma veidlapa līdzfinansējumam (5.pielikums)

Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu (6.pielikums)

Formālo kritēriju vērtēšanas veidlapa (7.pielikums)

Kvalitatīvo kritēriju vērtēšanas veidlapa (8.pielikums)

Iesniegumi licences saņemšanai 

Iesniegums SPECIĀLĀS ATĻAUJAS (LICENCES) PASAŽIERU KOMERCPĀRVADĀJUMIEM AR TAKSOMETRU DAUGAVPILS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ SAŅEMŠANAI

Paziņojumu par izmaiņām tarifā (Paziņojuma licences saņemšanai (pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem)

Pieteikums licences kartītes saņemšanai (pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem)

Iesniegums izziņas saņemšanai uzņēmējdarbības veikšanai, kas saistīta ar melno un krāsaino metāla atkritumu atgriezumu iepirkšanu

Iesniegumi ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai

 

Iesniegums Daugavpils pilsētas pašvaldībai par datu iekļaušanu Pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstā

Par datu iekļaušanu Pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstā

Personas informēšanas paziņojumi par datu apstrādi Bāriņtiesā

Vispārīgais Datu apstrādes paziņojums

Datu apstrādes paziņojums adopcijas jautājumos

Datu apstrādes paziņojums aizbildnības jautājumos

Datu apstrādes paziņojums aizgādības jautājumos

Datu apstrādes paziņojums aizgādnības jautājumos

Datu apstrādes paziņojums apliecības jautājumos

Datu apstrādes paziņojums audžuģimeņu jautājumos

Datu apstrādes paziņojums audžuģimeņu ārpus Daugavpils jautājumos

Datu apstrādes paziņojums domstarpību jautājumos

Datu apstrādes paziņojums mantas jautājumos

Datu apstrādes paziņojums viesģimeņu jautājumos

 

Privātuma paziņojums par personas datu apstrādi un aizsardzību ielu tirdzniecības nodrošināšanā Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā