Centrālās pārvaldes struktūra

Pēdējo reizi informācija atjaunota 02.04.2024, 16:29

ADMINISTRATĪVAIS DEPARTAMENTS ADMINISTRATĪVAIS DEPARTAMENTS

Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvajam departamentam ir  trīs struktūrvienības – Personāla un informācijas sistēmu vadības nodaļa,  Lietvedības un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa. Departamenta speciālisti nodrošina pašvaldības lietvedības organizāciju, klientu apkalpošanu, informācijas aprites organizāciju, pašvaldības komunikācijas pasākumu organizēšanu, sagatavo Domes lēmumu projektu izskatīšanu pašvaldības komitejās un Domes sēdēs, kā arī veic saimnieciskā nodrošinājuma darbības.

Attīstības departaments Attīstības departaments

Pārrauga attīstības programmas. Koordinē un vada investīciju prioritāro projektu programmas un projektus. Koordinē finanšu līdzekļu piesaisti. 

Centralizēto iepirkumu nodaļa Centralizēto iepirkumu nodaļa

Atbilstoši Daugavpils domes priekšsēdētāja apstiprinātajai kārtībai plāno un organizē publisko iepirkumu procedūras pašvaldības iestādēm.

Dzimtsarakstu nodaļa Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimšanas reģistrācija. Laulības reģistrācija. Miršanas reģistrācija. Ieraksta maiņa

Finanšu departaments Finanšu departaments

Nodrošina pašvaldības finanšu resursu plānošanu un vadību.

Ipašuma pārvaldīšanas departaments Ipašuma pārvaldīšanas departaments

Veicina nekustamā īpašuma uzlabošanu, tajā skaitā apkārtējās vides kvalitātes saglabāšanu un paaugstināšanu atbilstoši piešķirtajiem finanšu resursiem.

Juridiskais departaments Juridiskais departaments

Sniedz atzinumus, slēdzienus par domes lēmumu, rīkojumu, līgumu u.c. juridiska rakstura dokumentu projektiem, izvērtējot to atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

Pašvaldības centralizētā grāmatvedība Pašvaldības centralizētā grāmatvedība

Veic finanšu operāciju pilnu uzskaiti, sagatavo finanšu pārskatus, apkopo, analizē statistikas un finansiālās darbības rādītājus, nodrošina normatīvo aktu ievērošanu un piemērošanu. 

Pilsētplānošanas un būvniecības departaments Pilsētplānošanas un būvniecības departaments

Organizē līdzsvarotas vides veidošanu pilsētas teritorijā, veic būvniecības uzraudzību, vada un kontrolē teritorijas plānojuma, detālplānojumu un to grozījumu izstrādi.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!