Šobrīd Daugavpilī

Darba piedāvājumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.08.2021, 19:42

Darba īss apraksts:

 • Izstrādāt, plānot un vadīt aģentūras darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi;
 • Nodrošināt Aģentūras mājaslapas izveidi, tās apkalpošanu, kā arī aktuālās informācijas izvietošanu mājaslapā;
 • Veikts dažāda līmeņa publiskos iepirkumus un nodrošināt attiecīgo līgumu slēgšanu;
 • Nodrošināt saimnieciski-tehnisko ārpakalpojumu līgumu slēgšanu, līgumu uzskaiti un izpildi;
 • Nodrošināt darba drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu;
 • Ieverot Aģentūras darbības atbilstību normatīvajiem aktiem;
 • Nekavējoties informēt direktoru par visiem notikumiem (problēmām), kas radušās aģentūras darbības laikā;
 • Kompetences ietvaros izskatīt un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos sniegt atbildes uz iesniegumiem, pieprasījumiem, priekšlikumiem, sūdzībām;
 • Pēc aģentūras direktora norādījuma vai rīkojuma veikt citus uzdevumus;
 • Pēc aģentūras direktora pilnvarojuma pārstāvēt Aģentūru;
 • Aģentūras direktora prombūtnes laikā pildīt direktora pienākumus.

Ārējo sakaru organizatora tiesības:

 • Savlaicīgi saņemt precīzu, pilnīgu informāciju darba uzdevumu veikšanai.

 

 

Prasības pretendentiem:

 

 • Labas zināšanas par nozares specifisko ārējo normatīvo aktu piemērošanu;
 • Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un veikt risku analīzi;
 • Psiholoģiskā noturības un augsta saskarsmes kultūra;
 • Augstas prasmes darbā ar lietišķu dator programmatūru un biroja tehniku;
 • Prasmes līgumu, aktu, rēķinu u.c. finanšu dokumentu izstādē;
 • Darba pieredze: vismaz divi gadi iestāžu uzņēmumu pārvaldes jomā.

 

 

Iesniedzamie dokumenti:

 

 • CV;
 • Motivācijas vēstule.

Dokumentu iesniegšana:

pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldība un Daugavpils Universitātes aģentūra"Daugavpils Sporta medicīnas centrs", Parādes 1, Daugavpils, LV-5401, un sūtītāja vārdu, uzvārdu, adresi “Konkursam uz Daugavpils pilsētas pašvaldība un Daugavpils Universitātes aģentūra “Daugavpils Sporta medicīnas centrs” ārējo sakaru organizatora amatu”.

 

Informācija par vakanci:

Alga bruto 780.00 EUR

Darba amata apraksts: pilna slodze

Darbs uz nenoteiktu laiku

 

Pieteikšanās termiņš: 2021.gada 30. septembris.

 

Papildus informācijai sazināties ar:

 

Boriss Ivanovs – Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras "Daugavpils Sporta medicīnas centrs" direktors 65471059

 

Tālrunis 65471059

e-pasts: sporta_med_centrs@inbox.lv

Lasīt vairāk...

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” aicina darbā uz vakanto

jurista amatu (uz noteiktu laiku ~1,9 g.)

 

1. Amata pamatpienākumi:

1.1. veikt darba uzdevumus atbilstoši Sociālā dienesta nolikumam, Profesiju klasifikatorā noteiktajām jurista profesijas standarta prasībām un amata aprakstam, pildīt ar Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem, lēmumiem un rīkojumiem noteiktos uzdevumus, kas saistīti ar jurista darbu Sociālajā dienestā;

1.2. metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas, regulāri sekot izmaiņām normatīvajos aktos un informēt par to darba devēju un darbiniekus, sekojot izmaiņām normatīvajos aktos, savlaicīgi aktualizēt vai izstrādāt jaunus normatīvos aktus (rīkojumus, nolikumus, instrukcijas u.tml.);

1.3. izstrādāt vai piedalīties tiesiska rakstura dokumentu izstrādē, kas nepieciešami Sociālajā dienesta ikdienas funkciju izpildei vai darba organizēšanai, Sociālā dienesta vadītāja vai tiešā vadītāja uzdevumā sagatavot, pārbaudīt un saskaņot (vizēt) Sociālā dienesta darbinieku izstrādātos dokumentu projektus;

1.4. sagatavot visu veidu līgumus un to grozījumus, saskaņot (vīzēt) un nodrošināt to noslēgšanu ar privātpersonām vai valsts un pašvaldību institūcijām, reģistrēt līgumu uzskaites sistēmā, sekot ar likumā un līgumā paredzēto sankciju piemērošanai pret līgumu pārkāpējiem, stingri sekot līgumu darbības termiņiem, savlaicīgi ziņot Sociālā dienesta vadītājam par līguma termiņu iztecēšanu, nodrošinot to darbības vai pakalpojuma saņemšanas nepārtrauktību, sankciju gadījumos nodrošināt visas nepieciešamās darbības parādu vai soda naudu atgūšanai (pretenziju izsūtīšanu, tiesvedības dokumentu sagatavošanu u.tml.);

1.5. nodrošināt zemsliekšņa iepirkumu ziņojumu un līgumu projektu izstrādi, atbilstoši normatīvajiem aktiem, iesniedzot apstiprināšanai zemsliekšņa iepirkumu komisijai, piedalīties iepirkumu komisijas sēdēs, protokolēt sēdes gaitu, izskaidrot komisijas locekļiem normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, tiesības un citus jautājumus, kas rodas zemsliekšņa iepirkuma vai līguma slēgšanas sakarā;

1.6. sagatavot un saskaņot Sociālā dienesta ikgadējos iepirkumu plānus atbilstoši iestādes budžetam, nodrošināt to savlaicīgu, pastāvīgu aktualizēšanu un nosūtīšanu atbildīgajām institūcijām;

1.7. nodrošināt atbilstīgu visu iepirkumu lietu dokumentu sagatavošanu, kārtošanu, reģistrēšanu un glabāšanu;

1.8. nodrošināt visu normatīvajos aktos noteikto procedūru un dokumentu sagatavošanu, līgumu projektu izstrādi un saskaņošanu Sociālā dienesta īpašumu nodošanai nomā vai bezatlīdzības lietošanā, atsavināšanai vai norakstīšanai no iestādes bilances, vai pieņemšanai dāvinājumā, nomā, patapinājumā u.tml.;

1.9. saskaņot visus dokumentus saistītus ar darba tiesiskajām attiecībām.

 

2. Amata prasības:

2.1. piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis, profesionālās augstākās izglītības maģistra grāds tiesību zinātnē;

2.2. valsts valodas prasmes līmenis - augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2);

2.3. pieredze jurista amatā un publisko iepirkumu jomā;

2.4. izpratne par publisko iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu;

2.5. teicamas sadarbības prasmes, patstāvība lēmumu pieņemšanā, analītiska domāšana un argumentācijas spējas;

2.6. ļoti laba dokumentu izstrādes prasme.

 

CV un motivācijas vēstuli līdz 2021.gada 24.septembrim plkst.10.00 var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, pie ieejas (no Kr.Valdemāra ielas puses) pastkastītē; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam un tālruņa numuram. Tālrunis uzziņām 65440914.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests", adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401.

PRASMES
Valsts valodas prasmeAugstākā līmeņa 2.pakāpe (C2)
Izglītības līmenisAugstākā izglītība (maģistra grāds)
Izglītības jomaVeselības aprūpe un sociālā labklājība
Alga bruto 1045 EUR
Vakances Nr. 210913-114
Uzņēmums Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Darba vietas adrese LATVIJA, Vienības iela 8, Daugavpils
KontaktpersonaTālrunis uzziņām: 65440914, Pieteikumus iesniegt Vienības ielā 8, Daugavpilī
Darba laika veidsNormālais darba laiks
Darba veidsDarbinieka amats uz noteiktu laiku
NosaukumsViena vesela slodze
Darbības jomaVeselības aprūpe / Sociālā aprūpe
LīgumsDarbinieka amats uz noteiktu laiku
Aktuāla līdz 24.09.2021
Darba sākšanas datums 13.10.2021
Pieteikto vietu skaits 1

Lasīt vairāk...

Prasības kandidātam/-ei: akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs un vismaz 3 (trīs) gadu praktiskā darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādē, vēlama darba pieredze tiesībsargājošā iestādē.

Lasīt vairāk...

Daugavpils pilsētas pašvaldība Daugavpils pilsētas bāriņtiesa aicina darbā Bāriņtiesas locekli uz nenoteiktu laiku

Darba īss apraksts:

 • sagatavot lietas izskatīšanai par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vai aizgādnībā esošās personas vārdā viņam piekritušo mantojumu;
 • sagatavot lietas izskatīšanai par bērnam vai aizgādnībā esošai personai piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
 • sagatavot lietas izskatīšanai par mantojuma sadalīšanu, bērna vai aizgādnībā esošās personas mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 eiro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
 • sagatavot lietas izskatīšanai par bērnam vai aizgādnībā esošai personai piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 eiro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
 • sagatavot lietas izskatīšanai par īpašuma iegūšanu bērnam vai aizgādnībā esošai personai
 • sagatavot lietas izskatīšanai par sevišķā aizbildņa iecelšanu bērnam tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem, vai aizgādnībā esošo personu un aizgādni;
 • sagatavot lietas izskatīšanai par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
 • sagatavot lietas izskatīšanai par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;
 • sagatavot lēmumu projektus;
 • piedalīties Bāriņtiesas sēdēs, nodrošinot koleģiālu lēmumu pieņemšanu, kā arī veikt darbības lēmuma izpildes nodrošināšanā;
 • piedalīties lietu izskatīšanā visu instanču tiesās un sniegt atzinumu atbilstoši pilnvarojuma apjomam;
 • sagatavot prasības pieteikumu, pieteikumu sevišķā kārtībā, apelācijas sūdzību, u.c. dokumentu projektus;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka rīcību, sniegt konsultācijas;
 • ievadīt informāciju NPAIS sistēmā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • veikt citus amata pienākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un bāriņtiesas priekšsēdētāja uzdevumā.

Lasīt vairāk...

Daugavpils pilsētas pašvaldība izsludina amata kandidātu atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības AS „Daugavpils satiksme” (turpmāk – Sabiedrība) trīs padomes locekļu amata vietām.

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, inženierzinātnē, jurisprudencē);
 • darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā;
 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu un īstenošanu;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (profesors, asociētais profesors, docents, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas Sabiedrības darbības jomā;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu, angļu valodas zināšanas;
 • izpratne Eiropas Savienības fondu projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

Lasīt vairāk...

Valdes locekļa pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt kapitālsabiedrības darbību kopumā, nodrošināt kapitālsabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • noteikt kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu attīstības rādītājus;
 • sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, vadīt kapitālsabiedrības ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām);
 • pārstāvēt kapitālsabiedrību darījumos ar citiem komersantiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām;
 • kontrolēt kapitālsabiedrības izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu;
 • izvēlēties un apmācīt kapitālsabiedrības personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi;
 • analizēt un novērtēt kapitālsabiedrības darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem kapitāla daļu turētāja pārstāvim;
 • organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītā komersanta darbību;
 • ievērot dalībnieku sapulces, kā arī Sabiedrības statūtos noteiktos ierobežojumus;
 • rūpēties par Sabiedrības prestižu, neveikt darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt Sabiedrības vai kapitāla daļu turētāja interesēm;
 • ievērot citas normatīvajos aktos noteiktās prasības, aizliegumus un ierobežojumus

Lasīt vairāk...

Prasmes: prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, augsta atbildības sajūta; prasme pieņemt lēmumus; spēja strādāt patstāvīgi un komandā; teicamas komunikācijas,  sadarbības un sarunu vešanas prasmes; teicama prasme sniegt prezentācijas; uz vajadzībām orientēta domāšana un spēja ātri pieņemt konstruktīvus lēmumus; izpratne par informācijas tehnoloģiju tehniskajiem dokumentiem un spējas to praktiskā pielietošanā, vispārēja izpratne par izglītības sistēmas organizatoriskiem jautājumiem.

Lasīt vairāk...

Prasmesprasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, augsta atbildības sajūta; spēja strādāt patstāvīgi un komandā; teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes; izpratne par informācijas tehnoloģiju tehniskajiem dokumentiem un spējas to praktiskā pielietošanā. Tehniskās zināšanas un iemaņas šādos jautājumos: LAN (Ethernet) un Wi-Fi tīklu ierīkošana un uzturēšana, TCP/IP pārzināšana un izpratne par interneta maršrutēšanas protokoliem, labas Linux un Windows OS administrēšanas zināšanas un pieredze,  darbstaciju un drukājamās tehnikas apkalpošana un citas.

Lasīt vairāk...