Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības plānošana

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.12.2022, 10:02

APSTIPRINĀTA DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2022.-2027.GADAM

Daugavpils dome un Augšdaugavas novada pašvaldības dome 2021.gada 11.novembrī apstiprināja abu pašvaldību kopīgo attīstības programmu, kas būs spēkā līdz 2027.gadam.

Attīstības programmas aktuālie dokumenti pieejami šeit.

Ar apstiprināto dokumentu var iepazīties arī valsts vienotā Ģeotelpiskās informācijas portālā (geolatvija.lv) sadaļā "Teritorijas attīstības plānošana", saite uz portālu.

------------------------------------------------------------------------------------

APSTIPRINĀTA DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA LĪDZ 2030.GADAM

Daugavpils dome un Augšdaugavas novada pašvaldības dome 14.oktobrī apstiprināja abu pašvaldību kopīgo ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kas būs spēkā līdz 2030.gadam.

Stratēģijas dokumenti pieejami šeit:

Ar apstiprināto dokumentu var iepazīties arī valsts vienotā Ģeotelpiskās informācijas portālā (geolatvija.lv) sadaļā "Teritorijas attīstības plānošana", saite uz portālu.

-------------------------------------------------------------------------------------

No 30.septembra līdz 28.oktobrim notiks Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 1.redakcijas publiskā apspriešana

INFORMĀCIJA PAR PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NORISI

Priekšlikumus aicinām iesniegt: 

  • nosūtot elektroniski uz e-pastiem: attistiba@daugavpils.lv vai planojam.novadu@dnd.lv
  • pa pastu: Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentam - K.Valdemāra iela 13, Daugavpils, LV-5401 vai Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldei - Rīgas iela 2-31, Daugavpils, LV-5401

Lūdzam izmantot PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPU !

INFORMATĪVS PLAKĀTS

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA - SAĪSINĀTĀ VERSIJA

------------------------------------------------------------------------------------

No 26.augusta līdz 22.septembrim notiks Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas publiskā apspriešana

INFORMĀCIJA PAR PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NORISI

Priekšlikumus aicinām iesniegt: 

  • nosūtot elektroniski uz e-pastiem: attistiba@daugavpils.lv vai planojam.novadu@dnd.lv
  • pa pastu: Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentam - K.Valdemāra iela 13, Daugavpils, LV-5401 vai Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldei - Rīgas iela 2-31, Daugavpils, LV-5401

Lūdzam izmantot PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPU !

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas domē 12.augustā ir pieņemts lēmums nodot sabiedriskai apspriešanai Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakciju.

Publiskās apspriešanas termiņš ir noteikts četras nedēļas, kas sākas piecas darbdienas pēc plānošanas dokumenta redakcijas publicēšanas Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. Publiskā apspriešana un publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Par sabiedriskās apspriešanas norises laiku un veidu tiks izziņots vēlāk.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma

Daugavpils pilsētas dome 11.februārī pieņēma lēmumus par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes uzsākšanu. Lēmumi tika pieņemti, balstoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumiem, kas nosaka to, ka pēc 2021. gada 1. jūlija Daugavpils valstspilsētas pašvaldība ar Augšdaugavas novada pašvaldību, ko veidos Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldības, sadarbojas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē, lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu.

Kopīgi ar jaunveidojamā Augšdaugavas novada pašvaldībām tiks strādāts pie ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādes, šajā dokumentā tiks definēta kopīgā pašvaldību ilgtermiņa attīstības vīzija, mērķi, prioritātes un kopīga telpiskās attīstības perspektīva.

Savukārt, attīstības programmā, kas ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, tiks noteiktas pašvaldību kopīgās un atsevišķās specifiskās vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni to īstenošanai, investīciju projekti un plānotais finansējuma apjoms, kā arī finansējuma avoti.

 

Aicinām sekot līdzi aktuālajiem jaunumiem saistībā ar attīstības plānošanas dokumentu izstrādi domes mājas lapā sadaļā “Pilsētas attīstība”. Jautājumu, priekšlikumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties, rakstot uz e-pastu attistiba@daugavpils.lv

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas attīstības programma līdz 2027.gadam

Daugavpils pilsētas dome ir uzsākusi aktīvu darbu pie jaunās pilsētas attīstības programmas (AP 2027) izstrādes. Daugavpils pilsētas attīstības programma ir pilsētas pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Attīstības programmas līdz 2027.gadam izstrāde ir uzsākta, pamatojoties uz 2020.gada 13.augusta Daugavpils pilsētas domes lēmumu Nr.341 un tiek veikta, pašvaldībai sadarbojoties ar SIA “Reģionālie projekti”.

AP 2027 izstrādes ietvaros no 5. līdz 20.oktobrim tika organizēta iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, lai uzzinātu sabiedrības viedokli par pilsētas attīstības vajadzībām.

Daugavpils pilsētas domē 2021.gada 10.jūnijā ir pieņemti grozījumi domes lēmumā Nr.341, kas paredz integrēt Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādāto redakciju kopīgajā Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam redakcijā atbilstoši Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 11.februāra lēmumam Nr.59 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” un tā pielikumam.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!