Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 17.10.2018, 17:37

 

Daugavpils pilsētas dome

Adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401

Tālrunis: +371 65404344; +371 65404399

Oficiālā e-pasta adrese: info@daugavpils.lv

Fakss: +371 65421941

Darba laiks

Pirmdiena: 08.00 - 18.00
Otrdiena - Ceturtdiena: 08.00 - 17.00
Piektdiena: 08.00 - 16.00

Pārtraukums: 12.00 - 13.00
Sestdiena, svētdiena: brīvdiena

Domes deputāti

Domes struktūra

Attīstības departaments Attīstības departaments

Pārraudzīt attīstības programmas. Koordinēt un vadīt investīciju prioritāro projektu programmas un projektus. Koordinēt finanšu līdzekļu piesaisti. 

Pilsētplānošanas un būvniecības departaments Pilsētplānošanas un būvniecības departaments

Organizē līdzsvarotas vides veidošanu pilsētas teritorijā, veic būvniecības uzraudzību, vada un kontrolē teritorijas plānojuma, detālplānojumu un to grozījumu izstrādi.

Ipašuma pārvaldīšanas departaments Ipašuma pārvaldīšanas departaments

Veicināt nekustamā īpašuma uzlabošanu, tajā skaitā apkārtējās vides kvalitātes saglabāšanu un paaugstināšanu atbilstoši piešķirtajiem finanšu resursiem.

Bāriņtiesa Bāriņtiesa

Aizstāv bērna vai aizgādnībā esošas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības.

Dzimtsarakstu nodaļa Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimšanas reģistrācija. Laulības reģistrācija. Miršanas reģistrācija. Ieraksta maiņa

Revīziju un audita nodaļa Revīziju un audita nodaļa

Veic revīzijas, lai kontrolētu pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu un pārbaudītu Kontrolējamo iestāžu un vadītāju un amatpersonu finansiālās darbības likumību un lietderību. 

Juridiskais departaments Juridiskais departaments

Sniedz atzinumus, slēdzienus par domes lēmumu, rīkojumu, līgumu u.c. juridiska rakstura dokumentu projektiem, izvērtējot to atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

Finanšu nodaļa Finanšu nodaļa

Nodrošināt pašvaldības finanšu resursu plānošanu un vadību. Izvērtēt pamatbudžeta pieprasījumus pašvaldības budžeta projektam.

Domes centralizētā grāmatvedība Domes centralizētā grāmatvedība

Veikt finanšu operāciju pilnu uzskaiti, gatavot finanšu pārskatus, apkopot, analizēt statistikas un finansiālās darbības rādītājus, nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu un piemērošanu. 

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa

Nodrošina informācijas pieejamību pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai par pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, sniegtajiem pakalpojumiem u.c. aktualitātēm.

Vispārējā nodaļa Vispārējā nodaļa

Nodrošināt un pilnveidot Domes administrācijas lietvedību, saskaņot visu Domes administrācijas nodaļu un departamentu darbību lietvedības jautājumos. 

Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļa

Nodrošina pašvaldības kapitāla pārvaldības procesu juridisko, ekonomisko un analītisko atbalstu, sniedz konsultācijas pašvaldības kapitālsabiedrībām un struktūrvienībām.

Centralizēto iepirkumu nodaļa Centralizēto iepirkumu nodaļa

Plānot un organizēt publisko iepirkumu procedūras, kurās paredzamā līgumcena (būvdarbiem, pakalpojumiem un preču piegādei) ir 500 000 EUR vai lielāka.

Jaunatnes nodaļa Jaunatnes nodaļa

Nodrošināt normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi jaunatnes politikas nozarē. Realizēt pašvaldības stratēģiskos un politikas plānošanas dokumentus jaunatnes politikas nozarē.

Daugavpils Sporta medicīnas centrs Daugavpils Sporta medicīnas centrs

Nodrošināt veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi, koordinēt veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības pasākumus.

Pēdējās domes ziņas

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME VĒRSĪSIES PIE IZM, LAI SANEMTU PAMATOJUMU PAR PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU REORGANIZĀCIJU

Daugavpils pilsētas pašvaldības deputāti 15. aprīļa ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumu vērsties pie Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), lai saņemtu konkrētu pamatojumu plānotajām izmaiņām Daugavpils profesionālās izglītības tīklā.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 77
Pilsētbūvniecības un vides komisijā skatīja jautājumu par Vienības nama pagrabtelpu nodošanu teātrim

Pilsētbūvniecības un vides komisijas locekļi skatīja Daugavpils teātra iesniegumu par Vienības nama pagrabtelpu nodošanu teātrim kamerzāles izveidei.

Lasīt vairāk...

Domes ziņas 70