Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 22.10.2021, 12:39

 

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401

Tālrunis: +371 65404344; +371 65404399

Oficiālā e-pasta adrese: info@daugavpils.lv

Fakss: +371 65421941

 E-adrese

Darba laiks

Pirmdiena: 08.00 - 18.00
Otrdiena - Ceturtdiena: 08.00 - 17.00
Piektdiena: 08.00 - 16.00

Pārtraukums: 12.00 - 13.00
Sestdiena, svētdiena: brīvdiena

Domes deputāti

Pašvaldības struktūra

ADMINISTRATĪVAIS DEPARTAMENTS ADMINISTRATĪVAIS DEPARTAMENTS

Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvajam departamentam ir  trīs struktūrvienības – Personāla un informācijas sistēmu vadības nodaļa, Komunikācijas nodaļa, Lietvedības un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa. Departamenta speciālisti nodrošina pašvaldības lietvedības organizāciju, klientu apkalpošanu, informācijas aprites organizāciju, pašvaldības komunikācijas pasākumu organizēšanu, sagatavo Domes lēmumu projektu izskatīšanu pašvaldības komitejās un Domes sēdēs, kā arī veic saimnieciskā nodrošinājuma darbības.

Attīstības departaments Attīstības departaments

Pārrauga attīstības programmas. Koordinē un vada investīciju prioritāro projektu programmas un projektus. Koordinē finanšu līdzekļu piesaisti. 

Pilsētplānošanas un būvniecības departaments Pilsētplānošanas un būvniecības departaments

Organizē līdzsvarotas vides veidošanu pilsētas teritorijā, veic būvniecības uzraudzību, vada un kontrolē teritorijas plānojuma, detālplānojumu un to grozījumu izstrādi.

Ipašuma pārvaldīšanas departaments Ipašuma pārvaldīšanas departaments

Veicina nekustamā īpašuma uzlabošanu, tajā skaitā apkārtējās vides kvalitātes saglabāšanu un paaugstināšanu atbilstoši piešķirtajiem finanšu resursiem.

Bāriņtiesa Bāriņtiesa

Aizstāv bērna vai aizgādnībā esošas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības.

Dzimtsarakstu nodaļa Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimšanas reģistrācija. Laulības reģistrācija. Miršanas reģistrācija. Ieraksta maiņa

Juridiskais departaments Juridiskais departaments

Sniedz atzinumus, slēdzienus par domes lēmumu, rīkojumu, līgumu u.c. juridiska rakstura dokumentu projektiem, izvērtējot to atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

Finanšu nodaļa Finanšu nodaļa

Nodrošina pašvaldības finanšu resursu plānošanu un vadību.

Pašvaldības centralizētā grāmatvedība Pašvaldības centralizētā grāmatvedība

Veic finanšu operāciju pilnu uzskaiti, sagatavo finanšu pārskatus, apkopo, analizē statistikas un finansiālās darbības rādītājus, nodrošina normatīvo aktu ievērošanu un piemērošanu. 

Centralizēto iepirkumu nodaļa Centralizēto iepirkumu nodaļa

Atbilstoši Daugavpils domes priekšsēdētāja apstiprinātajai kārtībai plāno un organizē publisko iepirkumu procedūras pašvaldības iestādēm.

Pēdējās pašvaldības ziņas

Pašvaldības energopārvaldības sistēma atbilst ISO 50001 standarta prasībām

SIA “Bureau Veritas Latvia” auditori šī gada 9.novembrī izvērtēja pašvaldības ieviestās energopārvaldības sistēmas (EPS) darbību un EPS ieviešanas atbilstību starptautiskajam ISO 50001 standartam.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 45
Veselības aprūpes pabalsta atlikumu var pieprasīt  līdz 2022.gada 9. decembrim

Sociālais dienests informē, ka tie klienti, kuri nav saņēmuši pilnībā visu viņiem 2022.gadā pienākošos  veselības aprūpes pabalsta summu,  var iesniegt iesniegumu, pievienojot nepieciešamos dokumentus un čekus līdz 2022. gada 9. decembrim.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 117