Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 22.10.2021, 12:39

 

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401

Tālrunis: +371 65404344; +371 65404399

Oficiālā e-pasta adrese: info@daugavpils.lv

Fakss: +371 65421941

 E-adrese

Darba laiks

Pirmdiena: 08.00 - 18.00
Otrdiena - Ceturtdiena: 08.00 - 17.00
Piektdiena: 08.00 - 16.00

Pārtraukums: 12.00 - 13.00
Sestdiena, svētdiena: brīvdiena

Domes deputāti

Domes struktūra

Attīstības departaments Attīstības departaments

Pārraudzīt attīstības programmas. Koordinēt un vadīt investīciju prioritāro projektu programmas un projektus. Koordinēt finanšu līdzekļu piesaisti. 

Pilsētplānošanas un būvniecības departaments Pilsētplānošanas un būvniecības departaments

Organizē līdzsvarotas vides veidošanu pilsētas teritorijā, veic būvniecības uzraudzību, vada un kontrolē teritorijas plānojuma, detālplānojumu un to grozījumu izstrādi.

Ipašuma pārvaldīšanas departaments Ipašuma pārvaldīšanas departaments

Veicināt nekustamā īpašuma uzlabošanu, tajā skaitā apkārtējās vides kvalitātes saglabāšanu un paaugstināšanu atbilstoši piešķirtajiem finanšu resursiem.

Bāriņtiesa Bāriņtiesa

Aizstāv bērna vai aizgādnībā esošas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības.

Dzimtsarakstu nodaļa Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimšanas reģistrācija. Laulības reģistrācija. Miršanas reģistrācija. Ieraksta maiņa

Juridiskais departaments Juridiskais departaments

Sniedz atzinumus, slēdzienus par domes lēmumu, rīkojumu, līgumu u.c. juridiska rakstura dokumentu projektiem, izvērtējot to atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

Finanšu nodaļa Finanšu nodaļa

Nodrošināt pašvaldības finanšu resursu plānošanu un vadību. Izvērtēt pamatbudžeta pieprasījumus pašvaldības budžeta projektam.

Pašvaldības centralizētā grāmatvedība Pašvaldības centralizētā grāmatvedība

Veikt finanšu operāciju pilnu uzskaiti, gatavot finanšu pārskatus, apkopot, analizēt statistikas un finansiālās darbības rādītājus, nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu un piemērošanu. 

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa

Nodrošina informācijas pieejamību pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai par pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, sniegtajiem pakalpojumiem u.c. aktualitātēm.

Vispārējā nodaļa Vispārējā nodaļa

Nodrošināt un pilnveidot Domes administrācijas lietvedību, saskaņot visu Domes administrācijas nodaļu un departamentu darbību lietvedības jautājumos. 

Centralizēto iepirkumu nodaļa Centralizēto iepirkumu nodaļa

Plānot un organizēt publisko iepirkumu procedūras, kurās paredzamā līgumcena (būvdarbiem, pakalpojumiem un preču piegādei) ir 500 000 EUR vai lielāka.

Pēdējās domes ziņas

Ārkārtējās situācijas laikā procentus par kavētajiem komunālajiem maksājumiem neaprēķinās

Ņemot vērā to, ka ar Ministru kabineta 09.10.2021. rīkojumu Nr.720 visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija un ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu klātienē, pašvaldības kapitālsabiedrībām uzdots neaprēķināt līgumsodus vai nokavējuma procentus par sniegtajiem pakalpojumiem laika posmā, kamēr valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija. Šāds lēmums pieņemts Daugavpils pilsētas domes sēdē 21.oktobrī.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 175
No 21. oktobra līdz 14. novembrim Daugavpils pilsētas pašvaldībā ierobežota iedzīvotāju pieņemšana klātienē

Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta rīkojumā nr. 720 un stingrāku epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu uz četrām nedēļām visā valstī, no 21. oktobra līdz 14. novembrim tiks ierobežota apmeklētāju pieņemšana Daugavpils pilsētas pašvaldībā.

Lasīt vairāk...

Pašvaldības ziņas 547