Īpašumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 31.05.2024, 16:40

 Sadaļa satur aktuālo informāciju par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumiem:

Informācija ir publicēta saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta otro daļu un ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 20.9 sadaļu:

Informējam, ka, pamatojoties uz likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” (turpmāk – Likums) 38., 39., 40., 41. un 42.pantu, piespiedu zemes nomas vietā ar 01.01.2024. attiecībā uz publiskajām personām, t.sk. pašvaldību, stājās spēkā zemes likumiskās lietošanas tiesības.

Likuma 38.panta otrajā daļā noteikts, ka būves īpašniekam (valdītājam) uz likuma pamata ir pienākums maksāt lietošanas maksu zemes īpašniekam par zemes lietošanas tiesībām. Likumiskās lietošanas maksas apmērs ir četri procenti no lietošanā esošās zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāks par 50 euro gadā.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!