Iekšējā trauksmes celšanas sistēma

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.03.2022, 11:38

IEKŠĒJĀ TRAUKSMES CELŠANAS SISTĒMA

Trauksmes celšana ir ikviena iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli, kā arī novērst pārkāpumus un kaitējumu sabiedrības interesēm.

Trauksmes celšanas iespēja Latvijā tika ieviesta līdz ar Trauksmes celšanas likuma spēkā stāšanos 2019. gada 1. maijā. Kopš 2022. gada 4. februāra Latvijā spēkā ir jauns Trauksmes celšanas likums, kas pārņem ES Trauksmes cēlēju direktīvu.

Par trauksmes cēlēju ir uzskatāma fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Par trauksmes celšanu nav uzskatāma ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana, kā arī ziņošana par citu Trauksmes celšanas likuma 3.panta trešajā daļā minēto informāciju. 

TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMA IZSKATĪŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA NOTIEK SASKAŅĀ AR:

 

Trauksmes cēlējs informāciju par iespējamu pārkāpumu sniedz saskaņā ar trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, kuru iesniedz:

1)        atbildīgai personai slēgtā aploksnē ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”;

2)        nosūtot atbildīgai personai uz elektronisko pasta adresi ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”;

3)        ievietojot to ziņošanas pastkastē (ēkā Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2.stāvā pie 214.kabineta);

4)        nosūtot Pašvaldībai elektroniski vai pa pastu ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”;

5)        atbildīgai personai mutvārdos (klātienē);

6)       Daugavpils pilsētas pašvaldības izpilddirektoram, ja ziņojumu sniedz par atbildīgo personu vai tās aizvietotāju.

 

Ja trauksmes celšanas ziņojumā ietvertā jautājuma izskatīšana pilnībā vai daļā būs Daugavpils pilsētas pašvaldības kompetencē, pašvaldība izvērtēs ziņojuma pirmšķietamo atbilstību Trauksmes celšanas likumā noteiktajām trauksmes celšanas pazīmēm - ir vai nav atzīstams par trauksmes cēlēja ziņojumu, un pieņems par to lēmumu. Savukārt, ja trauksmes celšanas ziņojums nebūs Daugavpils pilsētas pašvaldības kompetencē, tā septiņu dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pārsūtīs iesniegumu izskatīšanai pēc piekritības un informēs par to trauksmes cēlēju. Pēc trauksmes celšanas ziņojuma izskatīšanas pēc būtības, trauksmes cēlējs tiks informēts par ziņojuma izskatīšanas rezultātu.

Kontaktinformācija:

Atbildīgā persona:

Jekaterīna Ķīse, Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Iekšējās kontroles un korupcijas risku novēršanas nodaļas vadītāja

+371 23221746, e-pasts: jekaterina.kise@daugavpils.lv

 

 

Vairāk par trauksmes celšanu var uzzināt Valsts kancelejas tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv

Daugavpils pilsētas pašvaldībā trauksmes cēlēja ziņojumu var arī iesniegt elektroniski, izmantojot e-adresi vai www.latvija.lv vai tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv.

 

Informāciju par personas datu apstrādi var atrast šeit: 

https://www.daugavpils.lv/privatuma-politika 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!