Šobrīd Daugavpilī

Sociālā joma

Pēdējo reizi informācija atjaunota 10.01.2023, 10:21

AKTUALITĀTES 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” ir tieši pakļauta Daugavpils pilsētas domei un atrodas Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas pārraudzībā.

Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī pilda citus saistošajos noteikumos, pašvaldības domes, pastāvīgo komiteju lēmumos un Dienesta Nolikumā noteiktos pienākumus.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”
Reģ. Nr. 90001998587 
Vienības ielā 8, Daugavpilī, LV-5401
Valsts kase, kods TRELLV22 
n/k LV77TREL981303501000B
Tālr.: 654 23700
E-pasts: socd@socd.lv

NOLIKUMS

SOCIĀLĀ DIENESTA STRUKTŪRA

PROJEKTI

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā un personu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, pamatvajadzību apmierināšanu un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Sociālie pakalpojumi ietver sociālo aprūpi, kuras mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem, un sociālo rehabilitāciju, kuras mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbanespējas, atkarības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.

Galvenie sociālo pakalpojumu veidi – sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā, aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā, profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi, kā arī nodrošināšana ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Sociālo pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi:

 • pakalpojumu nodrošināšana klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai;
 • sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ilgstošas aprūpes sociālās rehabilitācijas institūcijās tajā gadījumā, ja sociālo pakalpojumu apjoms nav klientam pietiekams;
 • personas individuālo vajadzību un resursu novērtējums;
 • starpinstitucionālās un starpprofesionālas sadarbības nodrošināšana institūcijām, sniedzot sociālos pakalpojumus;
 • personas līdzdarbība lēmuma pieņemšanas procesā;
 • bērna aprūpe ģimeniskā vidē.

 

Sociālos pakalpojumus sniedz Sociālo pakalpojumu nodaļa.
Sociālo pakalpojumu nodaļā ir:
Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba sektori

Sociālo pakalpojumu sniedzēji

Normatīvie akti:

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem

Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 “Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23 Daugavpils  valstspilsētas atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām

MK noteikumi Nr.509 “Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.”

 

MAKSAS PAKALPOJUMI

LĒMUMS NR.131″PAR DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “SOCIĀLAIS DIENESTS” MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDI”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)[1]

1.

Aprūpe mājās

1 stunda

4.82

2.

Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem, t.sk., ēdināšana

1 diena

22.58

3.

Krīzes centra pakalpojums

1 diennakts

11.52

4.

Nakts patversmes pakalpojums

1 diennakts

6.30

5.

Patversmes pakalpojums (1 gultas vieta)

1 diennakts

2.27

6.

Grupu dzīvokļi (Šaurā ielā 26, Daugavpilī)

1 diennakts

16.95

7.

Grupu dzīvokļi (18.novembra ielā 354V, Daugavpilī)

1 diennakts

22.49

8.

Specializētās darbnīcas pakalpojums, t.sk., ēdināšana

1 diena

18.51

[1] PVN netiek piemērots saskaņa ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” cenrādis maksas pakalpojumiem, kuriem tiek piemēroti atvieglojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)[2]

1.

Veļas mašīnas izmantošana Dienesta Sociālās mājas un sociālo dzīvokļu klientiem

1 reize

0.20

2.

Dušas izmantošana Dienesta Sociālās mājas un sociālo dzīvokļu klientiem

1 reize

0.50

3.

Patversmes pakalpojums (1 gultas vieta) klientiem, kuru ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz pusi no valstī noteiktās minimālās mēneša darba alga

1 diennakts

0.60

[2] PVN netiek piemērots saskaņa ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu

 

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Buklets

Sociālās palīdzības nodaļas mērķis – nodrošināt sociālās palīdzības sniegšanu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām un citām iedzīvotāju kategorijām, kuras deklarējušas  savu  dzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā,  atbilstoši esošajiem normatīvajiem aktiem.
Sociālās palīdzības nodaļas uzdevumi – savlaicīgi, vispusīgi un objektīvi izskatīt iesniedzēja iesniegumu par:

 • trūcīgas/maznodrošinātās mājsaimniecības statusa piešķiršanu;
 • garantētā minimālā ienākuma pabalsta piešķiršanu;
 • mājokļa pabalsta piešķiršanu;
 • sociālās palīdzības sniegšanu.

Lielākā daļa Daugavpils pašvaldības sociālo pabalstu tiek piešķirta  saskaņā ar trūcīgās mājsaimniecības (TMS) vai maznodrošinātās  mājsaimniecības statusa (MMS) esamību.

Kas var pretendēt uz TMS vai MMS statusiem un kā tos saņemt

PABALSTI

Sociālās palīdzības nodaļas klientu  apkalpošanas punkti:


Lāčplēša iela 39, Daugavpilī, LV-5401

 

Liepājas iela 4, Daugavpilī, LV-5417


Vienības iela 8, Daugavpilī, LV-5401

Sociālais dienests aicina neveidot  rindas un  iesniegt    dokumentus    attālināti  :

 • ar  e-adresi
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
 • nosūtot pa pastu.
  Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39:
  654 49907,
  654 49908 – uzziņai par rēķiniem un mājokļa pabalstu,       
  bezmaksas tālrunis  8000696

IESNIEGUMU VEIDLAPAS var paņemt Lāčplēša ielā 39 no ēkas pagalma puses katru dienu.
Aizpildītus iesniegumus ar pievienotiem dokumentiem var iemest pasta kastītēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8., Liepājas ielā 4

 

Normatīvie akti
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 53 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni”

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5 “Papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā”  

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.48 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23 Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7 “Braukšanas maksas atvieglojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā”.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!