Šobrīd Daugavpilī

Sociālā joma

Pēdējo reizi informācija atjaunota 17.09.2018, 00:07

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” ir tieši pakļauts Daugavpils pilsētas domei un atrodas Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas pārraudzībā. Sociālā dienesta darbu metodiski vada Latvijas Republikas Labklājības ministrija.

Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī pilda citus saistošajos noteikumos, pašvaldības domes, pastāvīgo komiteju lēmumos un šajā nolikumā noteiktos pienākumus.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes SOCIĀLAIS DIENESTS

Klientu apkalpošanas centrs: Lāčplēša ielā 39, Daugavpils

Tālr.: 65423700
Pieraksts pie konsultants: 65449907, 65449908

Fakss: 65440930

E-pasts: socd@socd.lv

www.socd.lv

Darba laiks:

  • Pirmdiena: 8.00 - 17.30
  • Otrdiena: 8.00 - 16.30
  • Trešdiena: 8.00 - 16.30
  • Ceturtdiena: 8.00 - 16.30
  • Piektdiena: 8.00 - 12.00

Pusdienas pārtraukums: 12.00 - 13.00

Sociāla palīdzība

Dokumenti

Pašvaldības sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība) apmierināšanai.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

Pabalsti

Sociālie pakalpojumi

Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā un personu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, pamatvajadzību apmierināšanu un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Sociālie pakalpojumi ietver sociālo aprūpi, kuras mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem, un sociālo rehabilitāciju, kuras mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbanespējas, atkarības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.
Galvenie sociālo pakalpojumu veidi – sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā, aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā, profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi, kā arī nodrošināšana ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Sociālos pakalpojumus sniedz Sociālo pakalpojumu nodaļa

Sociālo pakalpojumu nodaļā ir:

Sociālo pakalpojumu sniedzēji:

Lēmums Nr.245. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu

Nr.p.k. Pakalpojuma veidi Mērvienība Cena euro bez PVN
1. Sociālie pakalpojumi:    
1.1. Aprūpe mājās 1 stunda 3.14
1.2. Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem* 1 diena 13.60
1.3. Dienas aprūpes centrs “Saskarsme”* 1 diena 1.00
1.4. Ģimenes atbalsta centrs/patversme* 1 diennakts 8.94
1.5. Nakts patversme* 1 diennakts 3.69
1.6. Sociālā patversme (1 gultas vieta) 1 diennakts 2.26
1.7. Grupu dzīvokļi 1 diennakts 9.39
1.8. Specializētās darbnīcas 1 diena 16.10
1.9. Ģimenes asistents:    
1.9.1. Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā 1 stunda 21.06
1.9.2. ārpus Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas 1 stunda 27.84
2. Klientu līdzmaksājumi:    
2.1. Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem, izņemot, ja persona saņem pakalpojumu saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalstamērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi” 1 diena 1.00
2.2. veļas mazgāšanas pakalpojums Sociālajā mājā 1 reize 0.15
2.3. dušas izmantošana Sociālajā mājā 1 reize 0.45
2.4. līdzdalības maksājums par gultasvietu Sociālajā patversmē 1 diennakts 0.60
3. Nomas objekti (gadījumos, ja tie tiek iznomāti sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai):    
3.1. Dienas centra “Saskarsme” kafejnīcas telpas 1 stunda 1.48
3.2. Dienas centra “Saskarsme” aktu zāle 1 stunda 2.16
3.3. Dienas centra “Saskarsme” konferenču zāle 1 stunda 1.31

* bezmaksas pakalpojums Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētām personām

REKVIZĪTI NORĒĶINIEM

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes SOCIĀLAIS DIENESTS

Reģ. Nr. 90001998587

Vienības ielā 8, Daugavpilī, LV-5401

AS Citadele Banka, kods PARXLV22
n/k LV48PARX0000850062606

AS SWEDBANK, kods HABALV22
n/k LV69HABA0001402041250

Sub.konts ziedojumiem un dāvinājumiem: 30122006000