Šobrīd Daugavpilī

Sociālā joma

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.09.2021, 12:31

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” ir tieši pakļauta Daugavpils pilsētas domei un atrodas Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas pārraudzībā.

Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī pilda citus saistošajos noteikumos, pašvaldības domes, pastāvīgo komiteju lēmumos un Dienesta Nolikumā noteiktos pienākumus.

 NOLIKUMS

 SOCIĀLĀ DIENESTA STRUKTŪRA

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Sociāla palīdzība

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība) apmierināšanai.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO PALĪDZĪBU

 

PABALSTI

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 13 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.47 Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.46 Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām    

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"

Daugavpils pilsētas domes 30.01.2015. saistošie noteikumi Nr.4 "Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu"

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23 Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai

Daugavpils pilsētas domes  saistošie noteikumi Nr.21 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi" 

Daugavpils pilsētas domes 25.10.2007. saistošie noteikumi Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Daugavpils pilsētas domes 29.10.2009. saistošie noteikumi Nr.31 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos"

Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"

 

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

 

Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā un personu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, pamatvajadzību apmierināšanu un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Sociālie pakalpojumi ietver sociālo aprūpi, kuras mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem, un sociālo rehabilitāciju, kuras mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbanespējas, atkarības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.
Galvenie sociālo pakalpojumu veidi – sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā, aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā, profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi, kā arī nodrošināšana ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi"    

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām

Sociālo pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi:

  • pakalpojumu nodrošināšana klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai;
  • sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ilgstošas aprūpes sociālās rehabilitācijas institūcijās tajā gadījumā, ja sociālo pakalpojumu apjoms nav klientam pietiekams;
  • personas individuālo vajadzību un resursu novērtējums;
  • starpinstitucionālās un starpprofesionālas sadarbības nodrošināšana institūcijām, sniedzot sociālos pakalpojumus;
  • personas līdzdarbība lēmuma pieņemšanas procesā;
  • bērna aprūpe ģimeniskā vidē.

Sociālos pakalpojumus sniedz Sociālo pakalpojumu nodaļa

Sociālo pakalpojumu nodaļā ir:

1.Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba sektori:

  1. Sociālo pakalpojumu sniedzēji:

Maksas pakalpojumi

LĒMUMS NR.636 PAR DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “SOCIĀLAIS DIENESTS” MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDI

 

Nr.p.k.

 

Pakalpojuma veidi

 

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

     PVN

    (euro)

  Cena ar         PVN
    (euro)

1.

Aprūpe mājās

1 stunda

4,17      

    0*

4,17

2.

Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem, t.sk. ēdināšana

1 diena

  15,84

 

      0*

 

15,84

3.

Uzturēšanās Krīzes centrā

1 diennakts

9,05       

     0*

9,05

4.

Uzturēšanās Nakts patversmē (1 gultas vieta), t.sk. ēdināšana

1 diennakts

4,80       

     0*

4,80

5.

Uzturēšanās Sociālajā patversmē (1 gultas vieta)

1 diennakts

2,26      

      0*

2,26

6.

Uzturēšanās Grupu dzīvokļos

1 diennakts

13,49     

     0*

13,49

7.

Specializētās darbnīcas pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem, t.sk. ēdināšana

 1 diena

     16,10    

    0*

 16,10

* Pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” cenrādis maksas pakalpojumiem, kuriem tiek piemēroti atvieglojumi

 

Nr.p.k.

 

Pakalpojuma veidi

 

Mērvienība

Cena bez PVN

(euro)

   PVN

   (euro)

Cena ar       PVN

(euro)

1.

Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem**

1 diena

1.00

 

1,00

2.

Veļas mašīnas izmantošana Sociālajā mājā Sociālās mājas klientiem

1 reize

0,15

0*      

0,15

3.

Dušas izmantošana Sociālajā mājā Sociālās mājas klientiem

1 reize

0,45

0*      

0,45

4.

Uzturēšanās Sociālajā patversmē (1 gultas vieta) personām, kuru ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 170.00 euro mēnesī

 

1 diennakts

 

0,60

 

0*      

 

0,60

* Pievienotās vērtības nodoklis netiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma  52.panta pirmās daļas 9.punktu.

** Tiek piemērots personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, izņemot personas, kuras saņem pakalpojumu saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”.

 

DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE SOCIĀLAIS DIENESTS

Reģ. Nr. 90001998587 

Vienības ielā 8, Daugavpilī, LV-5401
AS Citadele Banka, kods PARXLV22 
n/k LV48PARX0000850062606

AS SWEDBANK, kods HABALV22
n/k LV69HABA0001402041250
Konts ziedojumiem/dāvinājumiem: 
Valsts kase,kods TRELL22
LV76TREL981303501200B

Tālr.: 654 23700

Fakss: 654 40930

E-pasts: socd@socd.lv

Klientu apkalpošanas centrs atrodas  Lāčplēša ielā 39,
Konsultants
 654 49907, 654 49908, mobilo tālruņu lietotājiem 22814696 (BITE tīkls)

BEZMAKSAS TĀLRUŅA NUMURS 80006966