Sociālā joma

Pēdējo reizi informācija atjaunota 31.01.2024, 09:54

AKTUALITĀTES 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” ir tieši pakļauta Daugavpils valstspilsētas domei un atrodas Daugavpils valstspilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas pārraudzībā.

Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī pilda citus saistošajos noteikumos, pašvaldības domes, pastāvīgo komiteju lēmumos un Dienesta Nolikumā noteiktos pienākumus.

Rekvizīti

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”
Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
Reģ. Nr. 90001998587
Maksājuma saņēmējs:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90000077325
Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Konts: LV69HABA0001402041250
Banka: AS “Swedbank”
SWIFT: HABALV22

Norēķiniem par Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļas Daugavpils sociālās aprūpes centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem (maksājumu saņemšana no apgādniekiem):

Maksājuma saņēmējs:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90000077325
Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Konts: LV29TREL980200310200B

Banka: Valsts kase

SWIFT: TRELLV22

Norēķiniem par Sociālā dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem:

Maksājuma saņēmējs:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
Reģ. Nr. 90000077325
Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Konts: LV35TREL980200309000B

Banka: Valsts kase

SWIFT: TRELLV22

NOLIKUMS

SOCIĀLĀ DIENESTA STRUKTŪRA

PROJEKTI


SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā un personu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, pamatvajadzību apmierināšanu un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā vai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Sociālie pakalpojumi ietver sociālo aprūpi, kuras mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem, un sociālo rehabilitāciju, kuras mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbanespējas, atkarības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.

Galvenie sociālo pakalpojumu veidi – sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā, aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā, profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi, kā arī nodrošināšana ar tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Sociālo pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi:

 • pakalpojumu nodrošināšana klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai;
 • sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ilgstošas aprūpes sociālās rehabilitācijas institūcijās tajā gadījumā, ja sociālo pakalpojumu apjoms nav klientam pietiekams;
 • personas individuālo vajadzību un resursu novērtējums;
 • starpinstitucionālās un starpprofesionālas sadarbības nodrošināšana institūcijām, sniedzot sociālos pakalpojumus;
 • personas līdzdarbība lēmuma pieņemšanas procesā;
 • bērna aprūpe ģimeniskā vidē.

 

Sociālos pakalpojumus sniedz Sociālo pakalpojumu nodaļas sektori un pakalpojumu sniedzēji.
Sociālo pakalpojumu nodaļā ir:
Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba sektori:

Sociālo pakalpojumu sniedzēji

Normatīvie akti:

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem

Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 14 “Pašvaldības sociālie pakalpojumi”

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām

MK noteikumi Nr.509 “Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.”

 

MAKSAS PAKALPOJUMI

PAR  DAUGAVPILS  VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “SOCIĀLAIS DIENESTS” MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDI


SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

Sociālās palīdzības nodaļas mērķis – nodrošināt sociālās palīdzības sniegšanu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām un citām iedzīvotāju kategorijām, kuras deklarējušas  savu  dzīvesvietu Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā,  atbilstoši esošajiem normatīvajiem aktiem.
Sociālās palīdzības nodaļas uzdevumi – savlaicīgi, vispusīgi un objektīvi izskatīt iesniedzēja iesniegumu par:

 • trūcīgas/maznodrošinātās mājsaimniecības statusa piešķiršanu;
 • garantētā minimālā ienākuma pabalsta piešķiršanu;
 • mājokļa pabalsta piešķiršanu;
 • sociālās palīdzības sniegšanu.

Lielākā daļa Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sociālo pabalstu tiek piešķirta  saskaņā ar trūcīgās mājsaimniecības (TMS) vai maznodrošinātās  mājsaimniecības statusa (MMS) esamību.

Kas var pretendēt uz TMS vai MMS statusiem un kā tos saņemt

PABALSTI

Sociālās palīdzības nodaļas klientu  apkalpošanas punkti:


Lāčplēša iela 39, Daugavpilī, LV-5401

 

Liepājas iela 4, Daugavpilī, LV-5417


Vienības iela 8, Daugavpilī, LV-5401

Sociālais dienests aicina neveidot  rindas un  iesniegt    dokumentus    attālināti  :

 • ar  e-adresi
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
 • nosūtot pa pastu.
  Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39:
  654 49907,
  654 49908 – uzziņai par rēķiniem un mājokļa pabalstu,       
  bezmaksas tālrunis  8000696

IESNIEGUMU VEIDLAPAS var paņemt Lāčplēša ielā 39 no ēkas pagalma puses katru dienu.
Aizpildītus iesniegumus ar pievienotiem dokumentiem var iemest pasta kastītēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4

 


Normatīvie akti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni

Daugavpils valstspilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26 “Papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalsti”

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 14 “Pašvaldības sociālie pakalpojumi”

Daugavpils valstspilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10 “Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam

Daugavpils valstspilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7 “Braukšanas maksas atvieglojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā”.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!