Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma pārvaldīšanas departaments

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.09.2021, 14:58

DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMA PĀRVALDĪŠANAS DEPARTAMENTS ir Daugavpils pilsētas pašvaldības struktūrvienība, kas izveidota ar Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 26.novembra lēmumu Nr.502 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta izveidošanu”.

Tas sastāv no piecām nodaļām: Nekustamā īpašuma nodaļas, Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas, Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas, Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļas un Dzīvokļu nodaļa.

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta funkcijas ir veikt strukturētu pašvaldības īpašumā un valdījumā esošā nekustamā īpašuma un ar to saistīto tiesību uzskaiti, kā arī pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu apzināšanu, tiesisko reģistrāciju, uzskaiti, nodrošināt pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanu (īpašuma tiesisko sakārtošanu, apsaimniekošanu un attīstību), nodrošināt zemes reformas īstenošanu Daugavpils pilsētā pašvaldības kompetences ietvaros, analizēt pašvaldības īpašumā un valdījumā esošā  nekustamā īpašuma lietderību, nodrošināt pašvaldības īpašuma nodošanu citas personas īpašumā vai lietojumā, veikt citas personas īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā vai lietojumā, veikt iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanu un palīdzēt risināt dzīvokļu jautājumus, nodrošināt pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvokļa īpašumu racionālu un lietderīgu izmantošanu un administrēšanu, kā arī veikt nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu, nodrošināt vienotu funkcionālu pārraudzību pašvaldības īpašumu pārvaldības jautājumos.

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta darbinieki nodrošina Mājokļu komitejas un komisijas, Īpašumu komitejas un komisijas, Pilsētas saimniecības komitejas,  Zemes komisijas, Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas, Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijas darbu, sniedz metodisko palīdzību dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos, sagatavo lēmumu projektus izskatīšanai Daugavpils pilsētas pašvaldības komitejās, komisijās un Domes sēdēs.

Normatīvie akti nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jomā:

Kontakti

Kab. Nr.
Vārds Uzvārds
Amats
Tālrunis
E-pasts
Pieņemšanas laiks, piezīmes
ĪPAŠUMA PĀRVALDĪŠANAS DEPARTAMENTS , Krišjāņa Valdemāra iela 1
11
IVONNA FUNTE
Departamenta vadītāja
5
DIĀNA BABJUKA
Referente
5
ELĪNA KAVŠEVIČA-SEMJONOVA
Juriste
Nekustamā īpašuma attīstības nodaļa
8
NADEŽDA AĻHIMOVIČA
Nodaļas vadītāja
8
IRINA SMANE
Būvinženiere
8
VALDIS MUIŽNIEKS
Būvinženieris
8
PJOTRS PAŅKOVS
Būvuzraugs
8
JĀNIS RUDZINSKIS
Būvuzraugs
8
NADEŽDA ŠAPKOVA
Būvuzraugs
8
JŪLIJA ŠERŠŅOVA
Plānošanas tehniķis
Nekustamā īpašuma nodaļa
9
ALEKSEJS NIKOLAJEVS
Nodaļas vadītājs
Īpašuma uzskaites daļa
9
ANDRIS KOZINDA
Īpašuma uzskaites daļas vadītājs
9
VINETA VELIKA
Zemes lietu vecākā speciāliste
4
JŪLIJA KLEŠČINSKA
Nekust. īpaš. reģistrācijas vec. speciāliste
4
ANITA EISĀNE
Speciāliste neapbūvētas zemes nomas jaut
Zemes nomas līgumu slēgšana (sakņu dārzi)
Īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas daļa
7
AIJA VILCĀNE
Īpaš. atsav. un iznomāš. daļas vadītāja
Pieteikšanās izsolēm
7
OĻESJA PAĻČEVSKA
Nekustamā īpašuma speciāliste
7
INGRĪDA ILARIONOVA
Nekust. īpaš. izvērtēšanas vec. speciāliste
Izziņa ZG par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
7
IRINA AŠPIZE
Nekustamā īpašuma nomas speciāliste
pieteikšanās izsolēm, nedzīvojamo telpu noma
4
MARIKA GABRUNOVA
Nekust. īpaš. izvērtēšanas vec. speciāliste
Izziņa ZG (atļauja nepilsoņiem atsavināt zemi)
15
DZIDRA LOCIKA
Nekust. īpašuma nomas vec. speciāliste
Zemes nomas līgumu slēgšana (zeme ar apbūvi)
Īpašuma uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļa
10
DMITRIJS GRIGORJEVS
Nodaļas vadītājs
10
RUSLANS BORODUĻINS
Ēku būvinženieris
10
ŽANNA DUBOVSKA
Nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
10
ANŽELA LAVRENTJEVA
Nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
6
MARIJA DUNAJA
Nekustamā īpašuma vecākā speciāliste
6
VALĒRIJS MIHAILOVS
Vecākais ēku būvinženieris
Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa
13A
TATJANA ZINKEVIČA
Nodaļas vadītāja
13A
KRISTĪNE ŽURAVĻOVA
Nodokļu ekonomistes p.i.
15
TAMARA DEMJANOVA
Nodokļu ekonomiste
15
TATJANA JANPAVLE
Nodokļu ekonomiste
15
INĀRA KURSĪTE
Nodokļu ekonomiste - juriste
13
TATJANA ĻEONOVA
Vecākā nodokļu inspektore
13
ARIANDA DESJATNIKA
Vecākā nodokļu inspektore
13
IRINA SIŅICINA
Vecākā nodokļu inspektore
13
NADEŽDA PRUDŅIKOVA
Nodokļu grāmatvede
Dzīvokļu nodaļa
14
JOLANTA CINNE
Nodaļas vadītāja
Trešdien 14.00-17.00
14
VALENTĪNA ANDREJEVA
Vecākā speciāliste mājokļu jautājumos
Pirmdien 14.00-18.00; Trešdien 14.00-17.00; Ceturtdien 09.00-12.00
16
OLGA GUDELE
Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrēšanas vecākā speciāliste
Pirmdiena 08.00-12.00 un 13.00-18.00 Trešdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00 Ceturtdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00
16
INĀRA LETAVNIECE
Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrēšanas speciāliste
Pirmdiena 08.00-12.00 un 13.00-18.00 Trešdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00 Ceturtdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00
16
SILVIJA KNOKA
Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrēšanas speciāliste
Pirmdiena 08.00-12.00 un 13.00-18.00 Trešdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00 Ceturtdiena 08.00-12.00 un 13.00-17.00