Šobrīd Daugavpilī

Projektu iesniegumu atlase

Pēdējo reizi informācija atjaunota 30.04.2019, 10:38

Projektu iesniegumu atlases nosaukums

Iesniegšanas termiņš

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta

No 2018.gada  6.novembra līdz 2019.gada 31.janvārim 

3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta (atkārtoti)

Atbilstoši projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafikam (atlases nolikuma pielikumā Nr.6)

5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa " Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" pirmā projektu iesniegumu atlases kārta (atkārtoti) 

Atbilstoši projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafikam (atlases nolikuma pielikumā Nr.6)

4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmā projektu iesniegumu  atlases kārta

Atbilstoši projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafikam (atlases nolikuma pielikumā Nr.6)

5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešā projektu iesniegumu atlases kārta

Atbilstoši projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafikam (atlases nolikuma pielikumā Nr.6)

8.1.3.  specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” otrā projektu iesniegumu atlases kārta

16.05.2017. – 20.12.2017.

8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta

07.08.2017. – 29.12.2017.

3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta

03.10.2016. – 20.12.2017.

5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta

22.09.2016. – 01.12.2017.