Šobrīd Daugavpilī

DŪ-2019/3, “Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 18.06.2019, 12:00
Identifikācijas numurs:
DŪ-2019/3
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils ūdens
Līgumcena EUR bez PVN:
4651502.46 €
Piegādātājs:
SIA "LAGRON"
Kontaktpersona:
Kontaktpersona iepirkumu jautājumos: iepirkumu speciāliste Jūlija Meinerte, tālrunis 65407512, fakss 65425547, e-pasts: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv.
Publicēšanas datums:
15.03.2019
Iesniegšanas termiņš:
29.04.2019 00:00:00
purchase_winners:

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU

1.Pasūtītajs (finansējuma saņēmējs): SIA “Daugavpils ūdens”, reģ. Nr.: 41503002432, jur. adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401

Kontaktinformācija: iepirkumu komisijas sekretāre Nataļja Goulde, tālr. 65407512, fax: 654 25547,  

e-pasts: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv

2.Projekta, kura ietvaros tiek veikta iepirkuma procedūra, nosaukums:

“Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”, projekta identifikācijas Nr.: 5.3.1.0/18/I/001

 3.Iepirkuma procedūras nosaukums:

“Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”, identifikācijas Nr. DŪ-2019/3

4. Līguma veids:

Būvdarbu līgums - Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumus būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs”, pirmo izdevumu 1999.gadā (International Federation of Consulting Engineers Conditions of Contract for Constraction for Building and Engineering Works Designed by the Employer, First Edition; 1999), Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas tulkojums latviešu valodā, ISBN: 2-88432-023-7

5.Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Iepirkuma priekšmets: maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī, Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” (SAM 5.3.1.) saskaņā ar FIDIC būvniecības darbu līguma un līguma vienošanās noteikumiem, Tehnisko specifikāciju un būvprojektiem.

CPV kods: 45230000-8 (Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju, lielceļu, ceļu, lidlauku un dzelzceļa līniju būvdarbi; lēzenas konstrukcijas).

 6.Pretendenta, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums un reģ. numurs:

SIA “LAGRON”, reģ. Nr. 41503055270, jur. adrese Dunduru iela 3, Daugavpils, LV – 5404

 7.Pretendenta piedāvātā līgumcena:

Pretendents

Finanšu piedāvājumā norādīta kopsumma (EUR bez PVN)

Pēc aritmētiskas kļūdas labošanas finanšu piedāvājuma kopsumma (EUR bez PVN)

SIA “LAGRON”

4 651 502,40

4 651 502,46

8.Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:

2019.gada 17.jūnijs

_________________________________________________________________

Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

 

1. Pasūtītajs (finansējuma saņēmējs): SIA “Daugavpils ūdens”

Reģ.Nr.: 41503002432

Juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401

Kontaktinformācija: iepirkumu speciāliste Jūlija Meinerte, tālr. 65407512, fax: 654 25547,

e-pasts: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv

2. Projekta, kura ietvaros tiek veikta iepirkuma procedūra, nosaukums:

“Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī”, projekta identifikācijas Nr.: 5.3.1.0/18/I/001

3Iepirkuma procedūras nosaukums:

“Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”, identifikācijas Nr. DŪ-2019/3

 4Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Iepirkuma priekšmets: maģistrālo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Judovkas rajonā, Daugavpilī, Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” (SAM 5.3.1.) saskaņā ar FIDIC būvniecības darbu līguma un līguma vienošanās noteikumiem, Tehnisko specifikāciju un būvprojektiem.

CPV kods: 45230000-8 (Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju, lielceļu, ceļu, lidlauku un dzelzceļa līniju būvdarbi; lēzenas konstrukcijas).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš iepirkuma procedūrā Nr.DŪ-2019/3 pagarināts līdz 2019. gada 29. aprīlim, plkst. 10:00