ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.10.2023, 17:51

Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošana Daugavpils valstspilsētā

Lai veiksmīgi pārvarētu tādus visām pasaules valstīm kopīgus izaicinājumus kā ekonomiskās krīzes, sarūkoši dabas resursi, krasas labklājības līmeņa atšķirības sabiedrībā, 2015.gadā ANO Ģenerālajā asamblejā tika pieņemta rezolūcija “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030.gadam jeb Dienaskārtība 2030”. Tā nosaka 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) un 169 apakšmērķus, kuri sasniedzami, lai pasaulē mazinātos nabadzība un pasaules attīstība būtu ilgtspējīga, lai tiktu līdzsvarotas ekonomikas, sociālās un vides dimensijas. Šos mērķus paredzēts izmantot kā pamatu lēmumu pieņemšanai nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmenī laika posmā līdz 2030.gadam [1].

[1] Latvijas ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu – 2022. gads

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti parāda, ka pašvaldība virzās uz ilgtspējīgu attīstību, īstenojot rīcības, kas sasaucas ar IAM īstenošanu. Daugavpils ilgtermiņa prioritātes līdz 2030.gadam – daudzveidīga, atvērta un integrēta kopiena, uzņēmējdarbības attīstība, klimatneitrāla vide, sadarbība un pārvaldība – parāda ka pašvaldības attīstība balstās uz līdzsvarotu sabiedrības, ekonomikas un pilsētvides dimensiju mijiedarbību, kas ir Eiropas ilgtspējīgas attīstības pamats.

Daugavpils valstspilsētas ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos iekļautā stratēģiskā ietvara sasaiste ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem

 

Ilgtspējīga attīstība nav tikai mērķis, tā ir mūsu atbildība pret nākamajām paaudzēm!

Eiropas ilgtspējīgas attīstības nedēļas ietvaros notiks pasākums 6.-7. klašu skolēniem

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!