Klimata pārmaiņu risks

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.11.2023, 12:23

Klimata pārmaiņas, ko šobrīd raksturo vidējās gaisa temperatūras paaugstināšanās, ekstremāli augstas un zemas gaisa temperatūras, jūras ūdens līmeņa paaugstināšanās, spēcīgu lietavu gadījumu skaita palielināšanās u.c. visos pasaules reģionos, ir tieši saistītas ar cilvēka radīto ietekmi. Tagadējās klimata pārmaiņas ir izraisījusi SEG emisiju koncentrācijas palielināšanās atmosfērā. Turklāt, ja SEG emisiju koncentrācija atmosfērā turpinās palielināties, tas izraisīs vēl tālāku globālās gaisa temperatūras paaugstināšanos un klimata pārmaiņas. Tas, savukārt, radīs ilgstošas pārmaiņas visās klimata sistēmas sastāvdaļās un palielinās iestāšanās varbūtību dažādām smagām un neatgriezeniskām ietekmēm uz cilvēkiem un ekosistēmām [1].

Daugavpils valstspilsēta kopā ar Augšdaugavas novadu ir izveidojušas apvienoto civilās aizsardzības komisiju. Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.-2020. gadam veiktā projekta “Kapacitātes paaugstināšana - sagatavotība un reaģēšana ārkārtas situācijās, pielāgojoties klimata pārmaiņām” ietvaros tika izstrādāts Daugavpils sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības plāns, kā arī uzlabota Pašvaldības policijas Satiksmes kontroles un glābšanas nodaļas materiāltehniskā bāze. Plāns nosaka pašvaldības gatavību risināt jautājumus, kas saistīti ar klimata pārmaiņu riskiem un pielāgošanos klimata pārmaiņām. Domes vadības pakļautībā jautājumus, kas skar civilo aizsardzību pilsētā, tai skaitā plūdus, risina Civilaizsardzības organizators.

 

Saskaņā ar Daugavpils valstspilsētas ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānu 2022.-2027. gadam:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība nodrošinās pilsētas teritorijas pielāgošanos klimata pārmaiņām, mazinot to ietekmi, un ilgtspējīgu pilsētas infrastruktūras attīstību, ņemot vērā valsts politikas mērķus.

Daugavpilī līdz 2027.gadam tiek izvirzīts mērķis:

veicināt pilsētas ēku, būvju, infrastruktūras un iedzīvotāju pielāgošanos un izturētspēju pret klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem.

Rezultātā:

 • paaugstināsies iedzīvotāju spējas pielāgoties klimata pārmaiņām un to radītajām sekām,
 • tiks veikti uzlabojumi infrastruktūrā, kas uzlabo pilsētas izturētspēju pret klimata pārmaiņām.

 

Klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumi ierobežo un samazina potenciālās klimata pārmaiņu sekas, tas ir samazina SEG emisijas atmosfērā.

Veicamie pasākumi:

 • energoefektivitātes uzlabošana un racionāla enerģijas izmantošana,
 • lielāka AER izmantošana,
 • veicināt SEG emisijas un CO2 piesaisti,
 • efektīva transporta izmantošana (sabiedriskais transports, velo, elektromobilitāte).

 

Pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumi ir nepieciešami, lai samazinātu klimata pārmaiņu ietekmi.

Veicamie pasākumi:

 • lietus ūdens ilgtspējīga apsaimniekošana, lietus ūdens izmantošana pilsētas apūdeņošanā,
 • zaļo zonu atjaunošana un paplašināšana (mežaparki, parki, skvēri, ūdensmalas, utt.), kas palīdz piesaistīt atmosfēras oglekli un cīnīties ar karstuma salu efektu pilsētās,
 • veģetācijas integrēšana pilsētvidē gaisa kvalitātes uzlabošanai, noēnoto zonu palielināšanai, virszemes noteces samazināšanai,
 • infrastruktūras atjaunošana un izbūve pilsētas applūšanas risku novēršanai (aizsargdambji, novadgrāvji, meliorācijas sistēmas, utt.),
 • publiskās vietās nodrošināt pieejamību dzeramajam ūdenim (peldvietās, autoostā, parkos, laukumos, utt.),
 • ēku un būvju pielāgošana karstuma periodiem, izmantojot saules aizsarglīdzekļus, piemēram, zaļās fasādes un zaļie jumti,
 • pārkāršanas riska mazināšanai ēkās ieviest nepieciešamos risinājumus iekštelpu mikroklimata uzlabošanai,
 • sabiedrības izglītošana par ugunsdrošību un par veselību klimata risku iestāšanas gadījumā.

 

Pašvaldības klimata pārmaiņu pasākumu plāns līdz 2027.gadam pieejams šeit.

 

[1] Latvijas pielāgošanas klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030.gadam
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!