Energopārvaldība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 05.02.2024, 15:02

Energoplānošana ir nepārtraukts energosistēmas elementu ilgtermiņa attīstības un plānošanas process. Ilgtspējīga energoplānošana pašvaldībā ir cieši saistīta ar atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai, energoefektivitātes paaugstināšanu ēkās, infrastruktūrā un ierīcēs, kā arī transporta sektorā.

Energoefektivitāte ir viens no pamatkritērijiem, lai virzītos ilgtspējīgas attīstības virzienā, kā rezultātā ir iespējams efektīvi un saprātīgi izmantot energoresursus, ieekonomējot publisko finansējumu. Daugavpils pilsētas dome jau ir spērusi pirmos soļus ilgtspējīgas attīstības virzienā, un 2016.gadā apstiprināja Daugavpils pilsētas Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu 2016.-2020.gadam un ieviesa sertificētu EPS.

Energopārvaldības sistēmas izveide un ieviešana ir vēstījums pilsētniekiem, ka pašvaldībai rūp viņu un apkārtējās vides labklājība. Tas ir pozitīvs piemērs un aicinājums arī citiem padarīt efektīvu enerģijas izmantošanu par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu.

Daugavpils pilsētas dome apņēmusies samazināt pilsētas teritorijā CO2 emisijas ilgtermiņā līdz 2030.gadam par 40%, bet līdz 2020.gadam par 10% attiecībā pret 2010.gadu, kā arī nodrošināt informācijas  un nepieciešamo resursu pieejamību, lai sasniegtu mērķus un izpildītu energouzdevumus. Aktīva iesaistīto pušu dalība ir pamatnosacījums, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.

Ņemot vērā valsts politikas mērķus enerģētikas sektorā, ilgtspējīgai enerģētikas attīstībai Daugavpilī līdz 2027.gadam tiek izvirzīti šādi mērķi:

 • samazināt pilsētas radītās CO2 emisijas par 40%, salīdzinot ar 2010.gada emisiju līmeni;
 • nodrošināt energopārvaldības sistēmas darbību pašvaldībā, atbilstoši ISO 50001 standartam;
 • samazināt enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās par 10% attiecībā pret 2018.gadu (pamatojoties uz īpatnējo enerģijas patēriņu, kWh/m2 gadā);
 • veicināt enerģijas patēriņa samazinājumu dzīvojamā sektorā par 5%, īstenojot informatīvos pasākumus;
 • samazināt elektroenerģijas patēriņu ielu apgaismojuma sektorā par 10% attiecībā pret 2018.gadu (pamatojoties uz īpatnējo enerģijas patēriņu, kWh/gaismekli gadā);
 • samazināt enerģijas patēriņu sabiedriskā transporta vajadzībām par 5% attiecībā pret 2018.gadu (AS “Daugavpils satiksme”, pamatojoties uz īpatnējo enerģijas patēriņu uz 1000 pārvadātajiem pasažieriem, MWh/1000 pasažieriem gadā).

Plānošanā tiks ņemti vērā visi ar energoefektivitāti, enerģijas lietojumu un patēriņu saistītus normatīvie akti un citas saistošās likumdošanas prasības, kā arī īstenot nepārtrauktu energosnieguma un EPS uzlabošanu, veicot nepieciešamos uzlabojumus energoefektivitātes paaugstināšanai  Daugavpils pilsētas teritorijā.

Daugavpils pilsētas pašvaldība šo enerģētikas politiku ir apņēmusies ieviest, ņemot vērā energopārvaldības sistēmas pamatprincipus, atbilstoši ISO 50001 standartam. Daugavpils pilsētas pašvaldības darbinieki tika iesaistīti energopārvaldības sistēmas izveidē, ieviešanā un uzturēšanā, kā arī popularizēšanā.

Enerģijas samazināšanas pasākumi ir virzīti uz to, lai, pirmkārt, samazinātu enerģijas patēriņu gan pašvaldības, gan dzīvojamās ēkās, otrkārt, lai veicinātu atjaunojamo energoresursu plašāku lietojumu pilsētas teritorijā.

Pašvaldība ir izveidojusi un ieviesuši nepārtrauktu enerģijas patēriņa uzskaites sistēmu pašvaldības ēkās, ielu apgaismojumam un sabiedriskajam transportam, tādējādi apņēmušies veicināt enerģijas patēriņa samazināšanu un monitoringu visā pilsētas teritorijā, sadarbojoties gan ar enerģijas piegādātājiem, gan ar iesaistītajām pusēm visā procesā.

Daugavpils pilsētas dome apņēmusies atbalstīt energoefektīvu produktu iegādi un pakalpojumus, kā arī ilgtspējīguma kritērijus piemērot infrastruktūras projektēšanā Daugavpils pilsētas teritorijā.

Šī Daugavpils pilsētas enerģētikas politika tiks skaidrota gan visiem pašvaldības darbiniekiem, gan mūsu sadarbības partneriem, gan sabiedrībai kopumā.

Energopārvaldības sistēmas sfēra ir:

 • pašvaldības ēku, kas pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai,
 • publiskā ielu apgaismojuma infrastruktūras apsaimniekošana;
 • sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanai.

Daugavpils pilsētas energopārvaldības sistēma ir ieviesta 3 galvenajās pašvaldības enerģijas patērētāju grupās, kas veido arī šī brīža energopārvaldības sistēmas robežas:

 • 116 pašvaldības un kapitālsabiedrību ēkas, kurās tiek patērēta siltumenerģija (izņemot ēkas ar decentralizēto apkuri) un elektroenerģija;
 • publiskais ielu apgaismojums, kura kopējais garums ir 385.8 kilometrs, vadības sadales skaits – 139 gabali, bet ielu apgaismojumu nodrošina 10 730 gaismekļi;
 • sabiedriskais transports, kas sastāv no 3 pilsētas tramvaju un 34 pilsētas autobusu maršrutiem un izmanto 42 tramvaju vagonus un 56 pilsētas autobusus.

 

Rokasgrāmata energopārvaldības sistēmas izveidei un ieviešanai Daugavpilī, atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standartam

ROKASGRĀMATA ENERGOPĀRVALDĪBAS SISTĒMAS IEVIEŠANAI DAUGAVPILĪ, ATBILSTOŠI LVS EN ISO 50001:2018 STANDARTAM

ROKASGRĀMATA ENERGOPĀRVALDĪBAS SISTĒMAS IEVIEŠANAI DAUGAVPILĪ, ATBILSTOŠI LVS EN ISO 50001:2018 STANDARTAM (30.11.2023.)

 

Pārvaldības pārskats 2016

Pārvaldības pārskats 2017

Pārvaldības pārskats 2018

PĀRVALDĪBAS PĀRSKATS 2019

PĀRVALDĪBAS PĀRSKATS 2020

PĀRVALDĪBAS PĀRSKATS 2021

PĀRVALDĪBAS PĀRSKATS 2022

 

 ENERĢIJAS DIENA 30.01.2024.

 

 Enerģijas diena 14.04.2023.

 

 EKII E-seminārs 19.02.2021.

 

Enerģijas diena 21.11.2018.

 

Enerģijas diena 24.02.2017.

 

 Padomi:

  

PAPILDUS INFORMĀCIJA:

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!