Šobrīd Daugavpilī

2020. gads

Pēdējo reizi informācija atjaunota 11.02.2020, 11:46

Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 3.0.un Vides pārskata projekta publiskā apspriešana no 12.02.2020.līdz 04.03.2020.

23.01.2020.Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) sēdē tika pieņemts lēmums Nr.22 (prot. Nr.3, 3.§) „Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 3.0. un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Sabiedrības līdzdalības pasākums notiks: 24.02.202.plkst.17:00 Domes Konferenču zālē (1.stāvā), Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Priekšlikumus publiskās apspriešanas laikā varēs iesniegt Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācija portālā – geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis), kā arī rakstiskus priekšlikumus varēs iesniegt Domes informācijas birojā (Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) un Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā (Raiņa ielā 28, Daugavpilī) vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm: info@daugavpils.lv, ppdep@daugavpils.lv, birojs@rp.lv.

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no 13:00 – 18:00, trešdienās no 8:00 – 12:00, Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 3.0. un vides pārskata projekta materiāliem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācija portālā – geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis), kā arī darba dienās Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Izstrādātājs:

SIA „Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32B-501, Rīga, LV-1045, e-pasts: santa@rp.lvbirojs@rp.lv, tālr. – 67320809.

Izstrādes vadītājs: Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs, Sergejs Trošimovs, e-pasts: sergejs.trosimovs@daugavpils.lv, tālr.65457163.

 Plānojuma materiāli arī pieejami Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14552)

Teritorijas plānojuma redakcijas 3.0.materiāli

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!