Šobrīd Daugavpilī

TERITORIJAS PLĀNOJUMA REDAKCIJAS 3.0.MATERIĀLI

Pēdējo reizi informācija atjaunota 11.02.2020, 12:16

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Vides pārskats

Cita sadaļa:

Daugavpils pilsētas apkaimes

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsardzības zonas

Dabas objekti un labiekārtotas dabas teritorijas

TIN-1.Teritorijas ar īpašiem noteikumiem. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorijas (TIN3, TIN 4, TIN41, TIN42, TIN43, TIN44, TIN46, TIN5, TIN51)

Degradētas teritorijas

TIN-2.Transporta infrastruktūras teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN7, TIN71). Dzelzceļu nodalījuma joslas un ielu sarkanās līnijas

TI-1.Transporta infrastruktūras risinājumi. Ielu struktūra un kategorijas

TI-2.Transporta infrastruktūras risinājumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksmes infrastruktūras attīstības plāns

TI-3.Transporta infrastruktūras risinājumi. Sabiedriskais transports – tramvaju satiksmes infrastruktūras attīstības plāns

TI-4.Transporta infrastruktūras risinājumi. Velo satiksmes infrastruktūras attīstības plāns

IK-1.Inženiertīklu apgāde. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas

IK-2.Inženiertīklu apgāde. Centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas

IK-3.Inženiertīklu apgāde. Gāzes apgādes sistēmas

IK-4.Inženiertīklu apgāde. Siltumapgādes sistēmas

IK-5.Inženiertīklu apgāde. Elektroapgādes sistēmas

IK-6.Inženiertīklu apgāde. Elektroapgādes sistēmas. Apgaismojums

IK-7.Inženiertīklu apgāde. Elektronisko sakaru sistēmas

Ekoloģiskā riska teritorijas

Meliorācijas sistēmas un plūdu riska teritorijas

Daugavpils pilsētas teritorijas reljefa virsmas modelis

Daugavpils pilsētas sociālā infrastruktūra

Valsts un vietējas nozīmes ģeodēziskā tīklu punkti

Pašvaldības nekustamie īpašumi

Teritorijas esošā izmantošana. Nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi