Šobrīd Daugavpilī

Grantu programmas un finanšu atbalsts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 01.03.2021, 13:51
 
Ministru kabinets apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotos noteikumus, kas paredz 15,15 milj. eiro lielas investīcijas uzņēmējdarbības attīstībai projektu ideju konkursa veidā, revitalizējot degradētās teritorijas. Veikto ieguldījumu rezultātā tiks radītas jaunas darba vietas un piesaistītas komersantu nefinanšu investīcijas. Finansējums paredzēts uzņēmēju vajadzībām nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai degradētajās teritorijās – ceļu satiksmes, komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšanai, kā arī nepieciešamo industriālo pieslēgumu nodrošināšanai un teritorijas labiekārtošanai.
Jaunajai degradēto teritoriju attīstības programmas kārtai pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 15,15 milj. eiro apmērā, kas ir veidojies no iepriekšējo atlases kārtu atlikumiem. VARAM priekšatlases ietvaros izraudzīs visas komersantu pieprasījumā balstītās idejas, kuras atbilst kritērijiem. Tāpat tiks veidots rezerves saraksts, ievērojot Latvijai pieejamo papildu finansējumu no REACT-EU programmas, kuras ietvaros plānotie atbalsta pasākumi vēl tiks saskaņoti ar Eiropas Komisiju. Projekta iesniedzēji var būt nacionālas un reģionāls nozīmes attīstības centru pašvaldības, kuras kā sadarbības partneri projektā var piesaistīt mazo (sīko) vidējo komersantu, citu pašvaldību vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju. Vienam projektam pieejamais finansējums ir no 100 000 līdz 5 000 000 eiro. Atbalsta intensitāte nav mazāka par 30%, bet nepārsniedz 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
Atšķirībā no citām degradēto teritoriju attīstības programmas kārtām, šajā kārtā ir paredzēts nosacījums, ka projektā vienai no atbalstāmajām darbībām (ēkām, ceļiem, teritorijas labiekārtošanai) ir jābūt ar vismaz vienu zaļās infrastruktūras vai enerģiju taupošu risinājumu: vismaz vienā publiskajā iepirkumā jāizmanto zaļā publiskā iepirkuma kritēriji vai principi vai projektā jāizmanto risinājums, kas samazina SEG emisijas vai palielina CO2 piesaisti. Vai arī projektā jāizmanto risinājums, kas veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām.
Jāatzīmē, ka kopumā degradēto teritoriju attīstības un publiskās infrastruktūras attīstības programmās jau ir sasniegti labi rezultāti. Programmu ietvaros iesniegti 212 publiskās infrastruktūras attīstības projekti, no tiem 109 projekti ir pabeigti, sasniedzot rādītājus pirms gala termiņa – 2023. gada beigām. Jau šobrīd pabeigtajos projektos ir:
Izveidotas 1448 jaunas darba vietas (48% no projektos plānotajām 2998 darba vietām);
Piesaistītas komersantu nefinanšu investīcijas 134,9 milj. eiro apmērā (69% no projektos plānotā 195,5 milj. eiro apjoma);
Atjaunota degradētā teritorija 155 ha platībā (68% no projektos plānotajiem 228 ha);
Labumu guvuši 322 komersanti - rādītājs pārsniedz plānoto 202 komersantu skaitu (160%).
Ar Ministru kabineta apstiprinātajiem noteikumiem var iepazīties šeit.
VARAM organizēto projektu ideju priekšatlasi plānots izsludināt 2021. gada februārī, savukārt atlasīto projektu iesniegumu vērtēšanu, ko nodrošinās Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, – 2021. gada jūnijā. Projektus varēs sākt īstenot jau 2021. gada būvniecības sezonā un īstenošanas gala termiņš būs ne ilgāks kā līdz 2023. gada beigām.
 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - LIAA
 
Atbalsta saņēmēji
Jaunuzņēmumi, kas atbilst Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 4. pantā noteiktajām prasībām.
Atbalsta mērķis
Veicināt jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā, lai sekmētu pētniecību, kā arī inovatīvu ideju, produktu vai procesu izmantošanu saimnieciskajā darbībā.
Atbalsta programmu īstenošanas periods
Līdz divpadsmit vai divdesmit četriem mēnešiem.
Finansējums
Atbalsts tiek sasniegts saskaņā ar de minimis nosacījumiem, t.i., līdz 200 000 EUR triju gadu laikā (Komisijas (ES) 2013. gada 18. decembra Regulu Nr.1407/2013 par līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam).
 
 
 
 

Apstiprināti Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” noteikumi:
 
2021. gada 7. janvārī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2020.gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” noteikumi, kuri paredz, ka programmā uzņēmējiem būs pieejams finansējums 14,7 miljonu eiro apmērā inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai. Šīs programmas ieviešanu administrēs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).
Jaunā atbalsta programma Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būs pieejama jau šā gada pirmajā pusē inovatīvu produktu un tehnoloģiju attīstīšanai un ieviešanai ražošanā. Atbalsts būs pieejams gan informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, gan “zaļo” inovāciju izstrādei un ieviešanai ražošanos procesos.
Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs: “Šobrīd atrodamies laikā starp diviem Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodiem, tāpēc Norvēģu finanšu instrumenta pieejamais atbalsts būs būtisks papildinājums inovāciju attīstībai Latvijā. Tas ļaus uzņēmumiem straujāk kāpināt ekonomisko aktivitāti pēc Covid-19 krīzes, jo investīcijas inovatīvu produktu un tehnoloģiju attīstības projektos paaugstinās uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju.”
Programmas mērķis ir veicināt augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanu, trīs jomās: “zaļās” inovācijas, dzīves līmeni atbalstošas tehnoloģijas un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.
“Ar Norvēģijas finanšu instrumenta starpniecību vēlamies veidot pozitīvos piemērus kā mainīt uzņēmējdarbības modeli, pielāgojoties jaunajiem apstākļiem, kuros arvien vairāk pieaug prasības pret vides standartiem un procesu digitalizāciju. Ar šo atbalstu būs iespēja ieviest jaunas tehnoloģijas, modernizēt ražošanu un celt savu konkurētspēju,” tā LIAA direktors Kaspars Rožkalns.
Atbalstam varēs pieteikties mazie un vidējie uzņēmumi, kas izstrādās jaunas tehnoloģijas, piedāvājot tās tirgū, kā arī uzņēmumi, kas ieviesīs ražošanā jaunus produktus un risinājumus, pielāgojot un modernizējot esošās ražotnes vai izveidojot jaunas. Papildus tiks izveidots arī Tehnoloģiju biznesa centrs, kurš strādās kā kontaktu punkts starp uzņēmējiem, augstskolām un pētniecības iestādēm inovatīvu ideju attīstībā.
Pirmais solis programmas ieviešanā būs atklātais konkurss “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā”, kuru plānots izsludināt 2021. gada 1. ceturksnī.
Šajā programmas sadaļā tiks atbalstītas darbības, kas saistītas ar jaunu iekārtu, programmatūras, licenču un patentu iegādi zaļo inovāciju un IKT jomā, informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšanai, pasākumiem, kas saistīti ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā. Tāpat tiks sniegts atbalsts projekta partneru piesaistei, lai nodrošinātu zināšanu pārnesi un ieviestu ražošanā produktus un tehnoloģijas ar samazinātu ietekmi uz vidi. Savukārt IKT jomā, tie varētu būt produkti, kas nodrošina digitalizāciju vai automatizāciju ražošanas procesā. Būtisks kritērijs dalībai šajā konkursā ir jauna produkta ieviešana ražošanā.
Atbalsts vienam projektam šajā programmas sadaļā ir no 200 līdz 600 tūkstošiem eiro. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte no 45% līdz 55% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.
2021. gada 2. un 3. ceturksnī plānots izsludināt pieteikšanos uz neliela apjoma grantiem. Proti, uzņēmumiem būs iespēja saņemt līdzfinansējumu līdz 70% no attiecināmajām izmaksām tādām aktivitātēm kā, eksperimentālā izstrāde, tajā skaitā jauna produkta vai tehnoloģijas prototipa izgatavošana, komandējuma izmaksām, materiālu iegādei, produkta vai tehnoloģijas testēšanai (sertificēšanai), intelektuālā īpašuma nostiprināšanai, informācijas un komunikācijas pasākumiem, kā arī projekta partnera piesaistei.
Atbalsts vienam neliela apjoma grantu shēmu projektam ir no 10 līdz 130 tūkstošiem eiro ar atbalsta intensitāti līdz 70%.
Programmu sadarbībā ar Norvēģijas karalistes valsts institūciju “Innovation Norway” īstenos LIAA.
Kopējais Norvēģijas finanšu instrumenta piešķīrums ir 12,5 miljoni eiro, bet Latvijas valsts līdzfinansējums ir 2 205 882 eiro. Informācijai par atvērtajiem uzsaukumiem, lūdzam sekot līdz www.norwaygrants.lv sadaļā Bizness un Inovācijas, kā arī tīmekļvietnes Norvēģijas finanšu instrumenta sadaļā.
 
 
 
 

 

Eiropas apmaiņas programma uzņēmējiem
"Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” ir pārrobežu apmaiņas programma, kas dod iespēju jaunajiem uzņēmējiem un tiem, kas gatavojas uzsākt uzņēmējdarbību, mācīties no pieredzējušiem uzņēmējiem, kuri vada mazos uzņēmumus visās valstīs, kas piedalās programmā.
Pieredzes apmaiņa notiek, jaunajiem uzņēmējiem uzturoties pie pieredzējušiem uzņēmējiem, kas palīdz apgūt maza uzņēmuma vadīšanā nepieciešamās prasmes. Uzņemošā puse iegūst jaunas perspektīvas savam uzņēmumam un iespējas sadarboties ar ārzemju partneriem vai uzzināt par jauniem tirgiem.
Kas var piedalīties?
-Jaunie uzņēmēji, kas nopietni plāno izveidot savu uzņēmumu vai pēdējos trijos gados to jau ir izdarījuši.
-Pieredzējuši uzņēmēji, kam pieder mazais vai vidējais uzņēmums jebkura valstī, kas piedalās programma, vai kas to vada.

 

 

Jaunuzņēmumi, kuri strādā ar mākslīgā intelekta risinājumiem cīņai ar Covid-19 izraisītajiem izaicinājumiem, var pretendēt uz finansējumu līdz 150 tūkstošiem eiro. Kopējais akselerācijas programmas “Covid-X” finansējums ir četri miljoni eiro.

“Covid-X” programmas mērķis ir palīdzēt pārvarēt plaisu starp Eiropas digitālo nozari un veselības aprūpes sniedzējiem. Šī ir divu gadu iniciatīva, kurā pieejami četri miljoni eiro. Tie domāti vairāk nekā 30 Eiropas datu tehnoloģiju risinājumiem, kas cīnās ar Covid-19 radītajiem izaicinājumiem, izmantojot mākslīgā intelekta risinājumus.

Individuāli un komandās

“Covid-X” atbalstīs Eiropas Savienībā dibinātas kompānijas un veselības aprūpes nodrošinātājus, lai veicinātu datos balstītu risinājumu attīstību. Uz finansējumu var pretendēt gan individuālas organizācijas, gan apvienības, kur sadarbojas uzņēmumi un veselības aprūpes nodrošinātāji.

Individuālas organizācijas – jaunuzņēmumi un mazie un vidējie uzņēmumi – var pretendēt uz 100 tūkstošu eiro finansējumu risinājuma validācijai pie projekta partneriem “Clínicao San Carlos”, “Humanitas” un “Karolinska Institutet”. Komandas, kurās ir gan tehnoloģiju nodrošinātājs, gan veselības aprūpes organizācija, var pretendēt uz 150 tūkstošu eiro finansējumu.

Termiņš: 27. janvāris

Pirmā uzsaukuma pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 27. janvāris. Pieteikties iespējams šeit: https://www.f6s.com/covid-x/

Izvēlētie projekti tiks uzņemti desmit mēnešu akselerācijas programmā, kurā būs trīs sprinti. Tāpat būs iespēja pievienoties projektam “Covid-X Sandbox”.

“Covid-X” tiek īstenots Eiropas Savienības programmas “Horizon 2020” ietvaros.

 

No 2020. gada 30. decembra līdz 2021. gada 31. janvārim Labklājības ministrija aicina iesniegt pieteikumus sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa ideju konkursam. Tā mērķis ir iesaistīt sociālajā uzņēmējdarbībā cilvēkus bez iepriekšējas pieredzes šajā jomā, kā arī noteikt 20 labākos sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus, kuri saņems individuālas konsultācijas savas biznesa idejas realizēšanai.

Sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursā tiek gaidītas biznesa idejas, kas piedāvā risinājumu dažādām sociālām problēmām. Piemēram, sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātībai, sociālo pakalpojumu sniegšanai, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošanai, izglītības veicināšanai, atbalstam zinātnei, vides aizsardzībai un saglabāšanai, dzīvnieku aizsardzībai, kultūras daudzveidības nodrošināšanai.

Katrs pretendents var iesniegt vienu biznesa ideju, kurā var paredzēt Attīstības finanšu institūcijas Altum finanšu atbalsta (granta) saņemšanu apmērā no pieciem līdz 50 tūkstošiem eiro. Granta saņemšanai 10% no kopējā finansējuma pretendentam jānodrošina no saviem līdzekļiem. Atbalsta saņemšanas gadījumā pretendentam būs jādibina sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas iegūs sociālā uzņēmuma statusu un īstenos Altum atbalstīto biznesa plānu. Paredzamais termiņš biznesa plāna īstenošanai un rezultātu sasniegšanai − līdz 2022. gada 30. septembrim.

Biznesa idejas pieteikums jāiesniedz līdz 2021. gada 31. janvāra plkst. 23.59, aizpildot un nosūtot Labklājības ministrijas mājaslapā ievietoto pieteikuma veidlapu. Pieteikumu var iesniegt parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: registracija.su@lm.gov.lv vai caur portālu www.latvija.lv. Jautājumus par pieteikuma sagatavošanu var uzdot, zvanot pa tālruni 64331834 vai rakstot uz e-pasta adresi registracija.su@lm.gov.lv.

Ideju konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, pretendentu vērtēšanas kritēriji, kā arī sociālo uzņēmējdarbību regulējošie normatīvie akti ir atrodami Labklājības ministrijas mājaslapā.

Sagatavoties konkursam var palīdzēt VEBINĀRU CIKLS: SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS SKOLA 2020, kas ir pieejams šeit: https://www.lm.gov.lv/lv/informativie-materiali

Konkurss tiek finansēts ESF projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr. 9.1.1.3/15/I/001 ietvaros.