Šobrīd Daugavpilī

ALTOP Industriālais parks

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.01.2023, 16:51

Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centrs (ALTOP)

Vispārīgā informācija par objektu

Industriālā parka būvniecība Lidostas ielā 4, Locikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā (zemes vienības daļas kadastra apzīmējums: 44740020029, platība 231,77 ha).

Komersants, kurš nomās ēku, tiks izvēlēts atklātā, caurskatāmā un nediskriminējošā veidā, rīkojot atklātu, pārredzamu nomas tiesību publisko izsoli.

ĒKAS PARAMETRI

Paredzēts izbūvēt energoefektīvu ražošanas ēku, kas sadalīta trīs blokos (1.kārta, 2.kārta, 3.kārta) un izveidot pieguļošās teritorijas nepieciešamo infrastruktūru.

Iebraukšana teritorijā nodrošinātā no Lidostas ielas, zemesgabala R pusē. Kā seguma materiāls pie ēkas tiek izmantots asfalta segums un bruģakmens segums projektētajām gājēju ietvēm. Katram noliktavas blokam savā būvniecības kārtā pie ēkas tiek paredzētas autostāvvietas , t.sk. paredzētas cilvēkiem ar kustību traucējumiem un elektrouzlādes stāvvieta vieglajiem transportlīdzekļiem.

Telpu kopējā platība – 11 120,9 m²

 • 1.kārta – 3809,9 m²
 • 2.kārta – 3469,6 m²
 • 3.kārta – 3821,9 m²

Augstums no zemes līdz korei – 9,02 m (augstākajā vietā)

 

INŽENIERTĪKLU RISINĀJUMI

Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa (UK/UKT/LKT)

 • Ūdensvada, kanalizācijas tīklu izveide;
 • Lietus ūdens kanalizācijas izveide;
 • Ūdens uzskaite ēkai;
 • Iekšējās ugunsdzēsības nodrošinājums;
 • Ārējās ugunsdzēsības nodrošinājums;

Ventilācija (AVK-V)

 • Dabiskās ventilācijas sistēmas izveide;
 • Piespiedu ventilācijas sistēmas izveide;
 • WC piespiedu nosūces sistēmas izveide ar izvadiem caur sienām, pārsegumiem, jumtu;

 

   

Siltummehānika (SM)

 • Siltummezgla izbūve;

Apkure (AVK-A)

 • Apkures sistēmas izveide (katram blokam tiks ierīkota lokālā katlu telpa un uzstādīts ūdenssildāmais granulu apkures katls);
 Elektronisko sakaru sistēmas (ESS)
 • IT tīklu izveide (bezvadu interneta pārklājuma risinājums ēkā);
 • Telekomunikāciju tīklu izveide;
 • Apsardzes sistēma;
   

Elektroapgāde (EL/ELT)

 • Elektroapgādes tīklu izveide;
 • Energoresursu uzskaite (elektrība);
 • Zemējuma un zibensaizsardzības tīklu izveide;

Ugunsdzēsības un automātiskās signalizācijas daļa (UATS)

 • Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas izveide;

 

   

PRASĪBAS ĒKAS NOMNIEKAM:

 • komersants (nomnieks) darbojas viedās specializācijas jomā, industrijās ar augstu pievienoto vērtību (zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija, fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, viedā enerģētika un mobilitāte, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas);
 • komersants nodarbojas ar inovācijām1 vai ražo inovatīvus vai augstas pievienotās vērtības produktus2 ;
 • komersants ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. jūlijam radīs jaunas darba vietas ar vidējo darba algu, kas pārsniedz vidējo darba samaksu attiecīgajā tautsaimniecības nozarē;
 • komersants ne vēlāk kā līdz 2028. gada 31. decembrim veiks nefinanšu investīcijas paša nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos;
 • plāno uzsākt preču un pakalpojumu eksportu trīs gadu periodā pēc infrastruktūras izbūves;
 • komersantam ir izstrādāta laba korporatīvā pārvaldība saskaņā ar Korporatīvās pārvaldības kodeksā (pieejams vietnē:https://www.tm.gov.lv/sites/tm/files/media_file/korporativas-parvaldibas-kodekss_0.pdf) norādīto labas korporatīvās pārvaldības skaidrojumu (ar labas korporatīvās pārvaldības jēdzienu saprot procesus, kas veicina komersanta darbības efektivitāti un ilgtermiņa vērtības pieaugumu jeb pasākumu kopumu komersanta darbības mērķu sasniegšanai un komersanta darbības kontrolei, kā arī ar komersanta darbību saistīto risku novērtēšanai un pārvaldīšanai, tādējādi laba korporatīvā pārvaldība ir veids, kā jebkurš komersants, neatkarīgi no tā izmēra, īpašnieku struktūras, vai tas ir valstij vai privātajiem investoriem piederošs komersants, var veicināt izaugsmi un nodrošināt ilgtermiņa panākumus) un ir pieejami finanšu resursi (ir iespēja segt ieguldījumus no saviem resursiem, vai piesaistīt aizdevumus utt.);
 • plāno uzsākt preču un pakalpojumu eksportu trīs gadu periodā pēc infrastruktūras izbūves, norādot plānotu eksporta apmēru;
 • plāno ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, tostarp darbinieku kompetenču pilnveidē, triju gadu periodā pēc infrastruktūras izbūves, norādot plānotu ieguldījuma apmēru. Par kompetenču pilnveidi tiek uzskatīta profesionālo zināšanu paaugstināšana, ko iegūst pētniecības aktivitāšu īstenošanā.

 

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Svetlana Krapivina
Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes
Attīstības departamenta vadītājas vietniece
 
Tālr. 654 76067, +371 29819399

 

Inovācija ir zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas ideju, izstrādņu un tehnoloģiju veiksmīga īstenošana jaunā produktā, pakalpojumā vai procesā. Būtiska inovācijas īpašība ir tas, ka tā ir īstenota. Produkta vai pakalpojuma inovācija ir uzskatāma par īstenotu tikai tad, kad tā ir nonākusi tirgū. Procesa, mārketinga vai organizatoriska inovācija ir īstenota tikai tad, kad tā ir praktiski ieviesta un tiek lietota attiecīgajā organizācijā.

2 Produkti ar augstu pievienoto vērtību ir produkti, kuru ražošanas pievienotā vērtība noteiktā laikā (gadā, stundā) uz vienu nodarbināto ir augstāka nekā vidēji tautsaimniecībā, tātad ir lielāki kopējie ienākumi un augstāka to produktivitāte.