Šobrīd Daugavpilī

Par projektu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 25.06.2019, 15:21

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/101   ” Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā”

Starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Daugavpils pilsētas domi tika parakstīta vienošanās par projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” īstenošanu.

Projekta īstenotājs: Daugavpils pilsētas dome

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Daugavpils iedzīvotājiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta galvenās  mērķauditorijas ir trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, bērni, pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas. Tā pat projekta aktivitātēs varēs piedalīties visi pilsētas iedzīvotāji.

Projektā paredzētās aktivitātes, kuras iedzīvotāji varēs apmeklēt bez maksas:

 • Informatīvie pasākumi iedzīvotāju izglītošanai par veselīgo dzīvesveidu un slimību;
 • Speciālistu interaktīvās lekcijas – diskusijas par onkoloģiju;
 • Vingrošanas nodarbības veselības kvalitātes saglabāšanai bērniem;
 • Informatīvās lekcijas - meistarklases par veselīgu uzturu pirmskolas un skolas vecuma bērniem, pilsētas iedzīvotājiem;
 • Mūsdienu dejas bērniem un jauniešiem;
 • Orientēšanās apmācības apvidū;
 • Nūjošanas interešu grupa iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem.
 • Garīgās veselības veicinošie informatīvie pasākumi;
 • Peldēt mācīšana sākumskolas bērniem(1-4 kl.), iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 un invalīdiem.
 • Slidot mācīšana sākumskolas bērniem;
 • tautas sporta pasākumi;
 • Skolas vecuma bērnu izglītošana par veselīgu stāju saglabāšanas un nodrošināšanas jautājumiem, praktiskās apmācības fiziskām aktivitātēm vispārējās veselības veicināšanai un stājas stiprināšanai;
 • Sākumskolas vecuma bērnu apmācība dimanisko paužu veikšanai mācību stundas laikā;
 • Slēpošanas nodarbības sākumskolas un pamatskolas bērniem
 • Rollerslēpošanas nodarbības bērniem un iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem;
 • Fizisko aktivitāšu – vingrošanas grupu nodarbības;
 • Māmiņu skola – nodarbības jaunajām ģimenēm
 • Veselības skola;
 • Aerobikas maratons;
 • Velokross

 

Ar projekta 2017. gada plānu var iepazīties šeit

 

 

Projekta rezultāts: Plānots iesaistīt 9703 unikālos mērķa grupu dalībniekus, mainīt iedzīvotāju ikdienas paradumus slimību profilakses un veselības veicināšanas jomā.

Projekta īstenošanas rezultātā prognozēts, ka samazināsies iedzīvotāju priekšlaicīga mirstība no sirds un asinsvadu problēmām, perinatālā  un zīdaiņu mirstība, mirstība no ļaundabīgiem audzējiem, uzlabosies iedzīvotāju fiziskā aktivitāte un veselīgas ēšanas paradumi, kas veicinās aptaukošanās riska samazināšanos.

Projekta rezultātā veiktie ieguldījumi un radītie mazvērtīgie inventāri atradīsies Daugavpils pilsētas domes īpašumā un tos turpinās izmantot veselības veicināšanas pasākumiem.

 

Plānotais projekta īstenošanas periods ir no 2017.gada 5. jūnija  līdz 2020. gada 31. Maijam.

 

 

Projekta finansējums:

Kopā EUR 992 224,80, no tiem:

 • Eiropas Sociālā fonda finansējums 85%: EUR 843 391.08
 • Valsts budžeta finansējums 15%: EUR 148 833.72

Projekta īstenošanas pamats:

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. Specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. Pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. Pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi (turpmāk MK noteikumi Nr. 310) https://likumi.lv/ta/id/282400-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-2-4-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-pieejamibu-veselibas-veicinasanas

 

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/101) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.