Šobrīd Daugavpilī

Pilsētu sadarbība vides problēmu risināšanā (Our Cities Pairing on Environment Issues)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 07.01.2020, 11:46

SEMINĀRS PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU:

PREZENTĀCIJAS: 

Daugavpils Universitātes lektors Mg.vid.plān. Dainis Lazdāns

Komunālās saimniecības pārvaldes vides inženieris Kaspars Laizāns

 

Projekta iesniedzējs (vadošais partneris):

 Suluova Apgabala Valdība, Turcija

/Suluova District Governorship, Turkey/

Projekta partneri:

Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils, Latvija

Suluovas Tirdzniecības un Rūpniecības Kamera, Turcija

Projekta sadarbības partneri:

1)      Amasjas Valdība,

2)      Amasjas - Suluovas Nacionālās Izglītības Direktorāts,

3)      Amasjas Provinces Vides un Urbanizācijas Direkcija,

4)      Suluova pašvaldība

Finansēšanas avots:

Town Twinning Action between Turkey and the EU

Grant Scheme (TTGS) – programmu finansē ES un Turcijas Republika

Projekta kopējās izmaksas:

Kopējais projekta budžets sastāda 138 000 EUR

Domes līdzfinansējums 4673 EUR

Projekta īstenošanas termiņš:

12 mēneši (15.01.2019.-15.01.2020.)

Projekta mērķis un aktivitātes:

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes paredz sadarboties ar projekta partneriem starptautiskā līmenī, piedalīties darba semināros un darba grupās, praktiskajās nodarbībās, organizēt mācību vizītes un tikšanās. Projekts paredz vietējo administrāciju, nevalstisko organizāciju un sabiedrības izglītošanu par vides jautājumiem.

Projekta vispārējais mērķis ir izveidot ilgtspējīgu sadarbības tīklu, lai veicinātu apmaiņu starp vietējām pārvaldes iestādēm Turcijā un vietējām pašvaldībām ES dalībvalstīs dažādās jomās, kas saistītas ar Turcijas pievienošanos ES, sekmējot pilsētu sadraudzības pasākumus.

Projekta specifiskais mērķis ir sekmēt sadarbību ar Turcijas pilsētām Amasja un Suluova vides problēmu risināšanā, kā arī pašvaldību administrācijas kapacitātes paaugstināšanai. Projekta ietvaros pilsētas apmainīsies ar labākajām praksēm vides jautājumu risināšanā.

Projekta īstenošanas laikā Daugavpils pilsētas dome kā projekta partneris organizēs 5 starptautiskās tikšanās Daugavpilī, uz kurām ieradīsies Suluovas un Amasjas pilsētu pārstāvji.

Daugavpils pilsētas dome kā projekta partneris tiks aicināta piedalīties 3 starptautiskajās tikšanās (darba grupās) Turcijā, kas sniegs iespēju iepazīt Turcijas pieeju vides jautājumu risināšanai.

Projekta rezultāti

- Nodibināti jauni kontakti pašvaldību sadarbībai;

- Paaugstināts darbinieku zināšanu un kompetences līmenis, iegūta starptautiska pieredze;

- Popularizēta Daugavpils pilsēta;

- Panākta starpkultūru sinerģija un  veicināta solidaritāte starp vietējiem iedzīvotājiem un projekta partneriem;

- Veicināta vietējo iedzīvotāju līdzdalība un paaugstinātas zināšanas par vides jautājumiem;

- Noorganizēti 5 starptautiskie pasākumi Daugavpilī;

- Izpildītas Daugavpils pašvaldības darbinieku mobilitātes.

Preses relīzes:

Partneri no Turcijas iepazīst Daugavpils pieredzi ekoloģijas jomā

Projekta ietvaros 29.augustā notiks seminārs par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Parakstīts memorands par sadarbību vides jomā

“PILSĒTU SADARBĪBA VIDES PROBLĒMU RISINĀŠANĀ” PROJEKTA IETVAROS NOTIKA NOSLĒGUMA PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS DAUGAVPILĪ

Parakstīts sadarbības memorands izglītības un zinātnes jomā - Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ziņa

“PILSĒTU SADARBĪBA VIDES PROBLĒMU RISINĀŠANĀ” PROJEKTA IETVAROS NOTIKA NOSLĒGUMA PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS - Daugavpils Universitātes ziņa