Šobrīd Daugavpilī

Aktīvais nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, 2015

Pēdējo reizi informācija atjaunota 07.01.2019, 10:00

Aktīvais nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, Nr.3APSD-0200-2015

Algoti pagaidu sabiedriskie darbi — aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbniekiem darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot sociāla labuma darbus. Algotos pagaidu darbus īsteno pašvaldībā bez nolūka gūt peļņu.

Pasākumā var piedalīties bezdarbnieki, kuri:

 • nesaņem bezdarbnieka pabalstu;
 • vismaz 6 mēnešus reģistrēti NVA vai
 • ir reģistrēti bezdarbnieka statusā mazāk par sešiem mēnešiem, bet vismaz 12 mēnešus nav strādājuši (nav uzskatāmi par darba ņēmējiem vai pašnodarbinātajiem saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu"). 

Pasākuma mērķis:

 • dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas;
 • veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā.

NVA filiāle iesaista bezdarbniekus pasākumā:

 • saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem atlases kritērijiem, pēc kuriem bezdarbnieki prioritāri tiek iesaistīti pasākumā;
 • bezdarbnieku vēlmju reģistrācijas secībā, ja pašvaldība nav pieņēmusi  saistošos noteikumus par atlases kritērijiem, pēc kuriem bezdarbnieki prioritāri iesaistāmi pasākumā.

Bezdarbnieks tiek nodarbināts secīgi vai ar pārtraukumiem ne ilgāk kā četrus mēnešus 12 mēnešu periodā, pasākumā viņš var iesaistīties arī atkārtoti.

Bezdarbnieks saglabā un attīsta darba prasmes, kā arī sociālās iemaņas.

Par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu bezdarbnieks ik mēnesi saņem atlīdzību 142,29 euro apmērā.

Ja bezdarbnieks algotos pagaidu sabiedriskos darbus nav veicis visās attiecīgajā mēnesī paredzētajās dienās, pašvaldība atlīdzību bezdarbniekam izmaksā proporcionāli dienām, kurās bezdarbnieks piedalījies pasākumā.

Par pasākumā iesaistīto bezdarbnieku tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem.

Pasākuma īstenošanas laikā bezdarbniekiem tiek veikta iespējamo nelaimes gadījumu apdrošināšana.

Pašvaldības kā darba devēja ieguvumi:

 • Atbalsts sociāli nozīmīgu darbu veikšanai.
 • Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītā bezdarbnieka ikmēneša atlīdzība 142,29 euro apmērā.
 • Ikmēneša dotācijai vienam algotu pagaidu sabiedrisko darbu koordinētājam pašvaldībā 128,06 euro apmērā proporcionāli nostrādātajām darba dienām.
 • Izdevumu apmaksa par normatīvajos aktos paredzēto veselības pārbaužu veikšanu algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītajiem bezdarbniekiem, bet ne vairāk kā 28,46 euro apmērā par vienu bezdarbnieku.

Pasākums tiek īstenots saskaņā ar Līgumu par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu Nr.3APSD-0200-2015, kas noslēgts 2015.gada 29.janvārī starp Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāli un Daugavpils pilsētas domi.

            Atbilstoši Līguma noteikumiem Daugavpils pilsētas dome aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanas laikā nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūras norīkoto bezdarbnieku nodarbināšanu algotos pagaidu sabiedriskajos darbos, kas rada sociālu labumu sabiedrībai.

Pašvaldība nodrošina bezdarbnieku nodarbināšanu pagaidu darbos 5 (piecas) dienas nedēļā, 8 (astoņas) stundas dienā (ja bezdarbnieks ir jaunāks par 18 gadiem, tad 7 (septiņas) stundas dienā), nodrošinot atbilstošu atpūtu. Pārtraukums piešķirams ne retāk kā pēc 4 (četrām) stundām no darba sākuma, un tas nedrīkst būt īsāks par 30 (trīsdesmit) minūtēm, ja dienas darba laiks ir ilgāks par 6 (sešām) stundām. Ja Aģentūras filiāles norīkotais bezdarbnieks ir pusaudzis (vecumā no 15 līdz 18 gadiem), Pašvaldība ievēro Darba likuma 37.panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā noteikto.

Pašvaldība nenodarbina bezdarbnieku pagaidu darbos normatīvajos aktos noteiktajās svētku dienās un nakts stundās no pulksten 22:00 līdz 6:00.

 Pasākums tiek finansēts no nodarbinātības speciālā budžeta finanšu līdzekļiem.

Aģentūra sedz izmaksas par bezdarbnieku nodarbināšanu pagaidu darbos par maksimālo iespējamo summu EUR 115667,53 (viens simts piecpadsmit tūkstoši seši  simti sešdesmit septiņi  euro 53 centi), ko veido:

1) izmaksas pagaidu darbos nodarbināto bezdarbnieku ikmēneša atlīdzībai par kopējo summu EUR 114258,87, ko aprēķina, summējot pagaidu darbu vietu skaitu minētā laika perioda katrā mēnesī un reizinot ar viena bezdarbnieka atlīdzību EUR 142,29 (viens simts četrdesmit divi euro un 29 centi). Atlīdzību EUR 142,29 apmērā bezdarbnieks saņem par 1 (viena) mēneša darba dienām, 8 (astoņām) stundām dienā (ja bezdarbnieks ir jaunāks par 18 gadiem, par 7 (septiņām) stundām dienā). Ja bezdarbnieks pagaidu darbos bijis nodarbināts mazāk darba dienu, nekā kalendāra mēnesī paredzēts, atlīdzību aprēķina un izmaksā proporcionāli bezdarbnieka nostrādātajām darba dienām.

2) izmaksas darba koordinētāja ikmēneša dotācijai par kopējo summu EUR 1408,66, ko aprēķina, minētā laika perioda mēnešu skaitu reizinot ar darba koordinētāja dotāciju EUR 128,06 (viens simts divdesmit astoņi euro un 6 centi). Dotāciju darba koordinētājam piešķir EUR 128,06 apmērā proporcionāli nostrādātajām darba dienām.

Aģentūra papildus sedz faktiskos izdevumus par veselības pārbaudēm ne vairāk kā EUR 28,46 (divdesmit astoņi euro un 46 centi) apmērā katram pasākumā iesaistītajam bezdarbniekam (ieskaitot tos Aģentūras filiāles norīkotos bezdarbniekus, kurus veselības stāvokļa dēļ nevar nodarbināt pagaidu darbos).

  

Informāciju sagatavoja:

Žanna Circene

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Biznesa attīstības nodaļas nodarbinātības organizatore

K.Valdemāra iela 13, kab.307,

Tālr.: 654 27250,

zanna.circene@daugavpils.lv

29.01.2015.

Rezultāti