Šobrīd Daugavpilī

PROJEKTS "RADOŠO INDUSTRIJU ATTĪSTĪBA LATVIJAS-LIETUVAS PĀRROBEŽU REĢIONĀ" LLIII-165

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.11.2018, 17:31

PROJEKTS “RADOŠO INDUSTRIJU ATTĪSTĪBA LATVIJAS-LIETUVAS PĀRROBEŽU REĢIONĀ” LLIII-165


PROJEKTA NOSAUKUMS ANGĻU VALODĀ


Development of creative industries in the Latvia–Lithuania Cross border region.


AKRONĪMS


Mission: to create


PROJEKTA NUMURS


LLIII-165


PROGRAMMA


Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007. –2013. gadam


PROJEKTA PERIODS


01.01.2011-31.09.2011


FINANSĒŠANAS LĪGUMA NR


LV-LT/1.1/LLIII-165/2010/23


PROJEKTU ĪSTENO


Vadošais partneris – Daugavpils pilsētas dome;

2. partneris – Utenas Novadpētniecības muzejs.


PROJEKTA MĒ
RĶIS

 


Radīt labvēlīgu vidi un izveidot atbalsta sistēmu radošās uzņēmējdarbības uzsākšanai un konkurētspējīgas radošās industrijas attīstībai Latvijas un Lietuvas pierobežu reģionos.


APAKŠMĒRĶI

 

·         Piedāvāt neformālās izglītības iespējas radošām personām pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai.

·         Veicināt sabiedrības izpratni par radošo industriju specifiku, struktūru , potenciālu un popularizēt radošās industrijas.

·         Organizēt radošā darba aktivizēšanas pasākumus, pārvēršot cilvēku radošo potenciālu ekonomikas ieguvumos.

  • Palīdzēt komercializēt radošo potenciālu, izveidojot radošo industriju klubu.

·         Stiprināt radošo industriju darbību, rekonstruējot Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas studiju-rezidenču daļu  un Utenas muzeja filiāles ēku  radošo industriju kluba izvietošanai.


PROJEKTA  FINANSĒJUMS

1 148 800.00 EUR;  ERAF finansējums 85 % apmērā ir 976 480.00 EUR,  nacionālais līdzfinansējums 25% apmērā  ir 172 320.00 EUR.

 

Daugavpils pilsētas domes daļa  - kopējais finansējuma apjoms ir 788 800.00EUR.   ERAF finansējums 85 % apmērā ir 670 480.00 EUR,  Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 25% apmērā  ir 118 320.00 EUR.


PROJEKTA AKTIVITĀTES

 

·         Apmācības un publicitāte.

35 ( 15 Utenas + 20 Daugavpils )no radošajā darbībā iesaistītajām personām tiks noorganizēts  6 dienu (48 stundu ) apmācību kurss gan Utenā, gan Daugavpilī. 1 grupa Utenā, 1 grupa Daugavpilī. Apmācību tēmas: radošo industriju ieguldījums tautsaimniecībā; motivācija; komercdarbības pamati; vadības pamati;  uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums; uzņēmuma finanšu vadība; saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi; mārketinga pamati;  apdrošināšana un intelektuālā īpašuma aizsardzība.

Projekta noslēgumā tiks organizēta projekta noslēguma konference Daugavpilī par Radošo industriju  attīstību, atvērto  darbību un pasaules pieredz , labās prakses piemēriem , kā arī par citiem projekta rezultātiem.

 

  • Radošā darba aktivizēšanas pasākumi

10 dienu plenērs Daugavpilī 15 māksliniekiem un 10 dienu plenērs Utenā 6 keramiķiem. 

Utenai ir svarīgi pārņemt Daugavpils pieredzi plenēru organizēšanā. Plenērs ir 10 dienu intensīvs radošs darbs, pieredzes apmaiņa, diskusijas, kad mākslinieki atrauti no ikdienas dzīves var nodoties radošam procesam.

Plenērs ietvers šādas norises:

- mākslinieku radošais darbs,- plenēra atvēršanas svētki ,- mākslinieku iepazīstināšana ar reģionu kultūrvidi,- mākslas lasījumi ne tikai plenēra dalībniekiem, bet arī visiem interesentiem,

- meistarklases un paraugdemonstrējumi, kurās notiek pieredzes apmaiņa starp pašiem māksliniekiem; - atvērto durvju diena darbnīcās, kad pilsētnieki un viesi var iepazīties ar plenēra dalībniekiem, to darbību, tehnikām,- plenēra darbu izstādes atvēršana.

Plenēri dos impulsus un stimulu jaunu mākslas un kultūras produktu radīšanai.

business development topics:

·         Radošo industriju kluba izveide. 

Rekonstruētās Daugavpils Rotko mākslas centra ( DRMC ) studijas-rezidences, kas atrodas topošā Daugavpils Rotko mākslas centra Arsenāla ēkā Daugavpils cietoksnī un Utenas muzeja filiāles ēka, kalpos par bāzes vietu radošo industriju klubu (RIK) darbībai.

Radošo industriju klubi piedāvās:

RII izveidei tiks piesaistīti 2 speciālisti ( viens Daugavpilī, viens Utenā)  – atbalsta tīkla administratori ( ATA ). ATA uzsāks savu darbu vēl pirms rekonstrukcijas darbu noslēguma, lai izveidotu RII pakalpojumu klāstu, koordinātu atbalsta portāla izveidi.

Pēc apmācību kursa noslēguma ATA  koordinēs un konsultēs  potenciālos jaunos RI uzņēmējus tādās jomās kā uzņēmumu veidošana, reģistrācija, mārketings, kapitāla piesaiste, personāla piesaiste un atlase, grāmatvedība, biznesa plānu sagatavošana, juridiskie pakalpojumi, lietvedība un uzņēmuma darbības organizēšana.

Tiks izveidots atbalsta portāls , kas sniegs visaptverošs informāciju par atbalsta un attīstības iespējām . Produktu virzībai tirgū tiks izveidota on – line pārdošanas galerija. Mājas lapā mākslinieki un mākslinieku grupas varēs veidot savus profilus, kuros lapas apmeklētāji varēs sazināties ar māksliniekiem on-line režīmā. Tiks izveidota arī sadaļa, kurā varēs ievietot bez maksas savus sludinājumus. Portāls sniegs arī informāciju par kultūras un mākslas pasākumiem, kuros var reklamēt vai arī pārdot savu produkciju.

Projekts inovatīvi apvienos pārrobežu reģiona radošo potenciālu un darbaspēku . Atbalsta programma "Dizains plus amatniecība" Daugavpilī piedāvās profesionāla dizainera pakalpojumus amatnieku darinājumu dizaina izstrādei. Darinot amatniecības izstrādājumu pēc iepriekšsagatavota dizaina , radīsies iespēja sekmīgāk izstrādājumu pārdot.

Plānotas ir arī meistarklases. Partneri darbojas un mācās paralēlā līmenī, bet saturiski tie aptver dažādas tēmas un novirzienus. Partneri realizē dažādas meistarklases, uz kuru pamata vēlāk darbosies katrs dalībnieks: Utena – foto, tekstila dizains, vizuālā māksla; Daugavpils – mode, multimediji, koktēlniecība. Līdz ar to projekts piedāvā attīstīties lietuviešu māksliniekiem ne tikai Lietuvā, bet arī Latvijā, savukārt latviešu māksliniekiem tiks piedāvātas attīstības iespējas Lietuvā.

Daugavpils Radošo industriju klubs piedāvās grāmatas un izziņu literatūru, ko varēs izmantot abu reģionu pārstāvji, kā arī infrastruktūras klāstu – modernas telpas, biroja tehniku un mēbeles.

·         Rekonstrukcijas darbi

Lai stiprinātu radošo industriju darbību, tiks rekonstruētas  Daugavpils Rotko mākslas centra ēkas ( Arsenāla ēka Daugavpils Cietoksnī ) studiju-rezidenču daļa  un Utenas muzeja filiāle radošo industriju kluba  izvietošanai. Rekonstrukcijas darbi DRMC studiju –rezidenču daļā papildinās gan Arsenāla ēkas, gan visa Daugavpils Cietokšņa, kā unikāla tūrisma objekta, apbūves kopējo atjaunošanu

Informāciju sagatavoja:

Inga Krekele, projekta vadītāja

Kr. Valdemāra 13 – 204, Daugavpils, LV – 5403

Tel./fakss : 65423226

e-pasts: inga.krekele@gmail.com