Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība - energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana pilsētvides attīstībai

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.11.2018, 10:19

Projekta nosaukums

„Daugavpils pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība – energoefektivitātes pasākumi un teritorijas labiekārtošana ilgtspējīgai pilsētvides attīstībai”

Nr.3DP/3.6.1.1.0./09/IPIA/VRAA/016

Projekta izmaksas

Projekta kopējais finansējums LVL 8 461 746.72, no tiem

ERAF līdzfinansējums 85% - LVL 7 192 484.71

Valsts budžeta dotācija 4,5% - LVL 380 778.60

Daugavpils pilsētas domes finansējums 10,5% - LVL 888 483.41

Projekta ilgums

No 2009.gada 07.oktobra līdz 2014.gada 29.jūnijam

Projekta mērķis

Projekta vispārējais mērķis:

veicināt Daugavpils pilsētas ilgtspējīgu attīstību un izaugsmi, palielinot  pilsētvides konkurētspēju, pieejamību un pievilcību, un uzlabot  iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti.

Projekta tiešais mērķis:

1. Veicināt   Daugavpils pašvaldības piederošo izglītības iestāžu infrastruktūras  sakārtošanu un atjaunošanu,  renovējot   esošo objektus  un uzlabojot šo objektu vizuālo izskatu un pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.

2. Veikt  Daugavpils pašvaldības piederošo izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes pasākumus un samazināt izdevumus pašvaldības budžetā.

3. Veikt labiekārtošanas darbus izglītības iestāžu pieguļošajās teritorijās, tā veicinot pilsētvides uzlabošanos lielā pilsētas teritorijā un izveidojot drošu vidi.

Projekta aktivitātes

1.       Skolu ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošana.   Projektā ir izvēlēts  optimālākais un efektīvākais pasākumu komplekss, kas ļautu sasniegt vislabākos rezultātus un maksimālus  siltumenerģijas ietaupījumu ieguvumus : skolu fasāžu un jumtu siltināšana un renovācija, logu un ārdurvju nomaiņa. Ilggadīgu eksperimentālo pētījumu un aprēķinu rezultātā, tika secināts, ka ārsienu un bēniņu (jumta) siltināšana  ļauj sasniegt ietaupījumu līdz  45% no sākotnējā patēriņa.

2.      Skolu pieguļošo teritoriju   labiekārtošana.   Labiekārtota skolu teritorija ar drošu celiņu, sporta un rotaļu laukumu, nožogojumu un ārējo apgaismojumu nodrošinās  teritorijas drošību, kā arī  veicinās  pilsētas  un kaimiņu pašvaldību iedzīvotāju apmierinātības līmeņa paaugstināšanos un skolēnu skaita palielināšanos pilsētas skolās.

  1. Skolu ārējās videonovērošanas sistēmas un zibens aizsardzības sistēmas ierīkošana. Videonovērošanas ierīkošana ļaus nodrošināt drošu vidi skolēniem, skolas darbiniekiem un apmeklētājiem, kā arī  samazināt   zagšanas un skolas īpašumu bojāšanas gadījumus,  novērsīs  nepiederošo personu nesankcionētu iekļūšanu skolas teritorijā. Zibens aizsardzības pasākumi nodrošina ēkas un tajā esošo cilvēku drošību, samazinot ēkas bojāšanu ugunsgrēka gadījumā.
  2. Skolu ēku vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem.  Tiks veikta skolu ieejas mezglu renovācija ar  ārdurvju  nomaiņu un pandusu ierīkošanu.  Šis pasākums palīdzēs izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem pilnvērtīgi iekļauties mācību  procesā un pilsētas iedzīvotājiem ar funkcionāliem traucējumiem  nodrošinās iespēju pilnvērtīgi piedaloties visās dzīves jomās. 

 Projekta ietvaros tiks renovētas šādas pilsētas izglītības iestādes:

Daugavpils 1.speciālā skola, Daugavpils 3.vidusskola,  Daugavpils 5.pamatskola, Daugavpils J.Raiņa 6.vidusskola,   Daugavpils 9.vidusskola, Daugavpils 10.vidusskola, Daugavpils 11.pamatskola, Daugavpils 12.vidusskola, Daugavpils 13.vidusskola, Daugavpils 15.vidusskola, Daugavpils 16.vidusskola, Daugavpils 17.vidusskola,     Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija, Daugavpils Krievu vidusskola-licejs,  Daugavpils Logopēdiskā internātpamatskola, Daugavpils Ruģeļu pamatskola, Daugavpils bērnu-jauniešu sporta skola Nr.2,   Daugavpils Valsts ģimnāzija, 

Projekts uz kartes

http://www.vraa.gov.lv/lv/eraf_2007_2013/projekti_uz_kartes/   

Informāciju  sagatavoja
Svetlana Sergejeva

Daugavpils pilsētas domes

Pilsētas plānošanas politikas departamenta

eksperte projektu jautājumos

tālr. 65476065,  svetlana.sergejeva@daugavpils.lv

Preses relīzes: