Šobrīd Daugavpilī

DAUGAVPILS ROTKO MĀKSLAS CENTRA ĒKAS REKONSTRUKCIJA UN PIEGUĻOŠĀS TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.11.2018, 18:02

PROJEKTS „DAUGAVPILS ROTKO MĀKSLAS CENTRA ĒKAS REKONSTRUKCIJA UN PIEGUĻOŠĀS TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA” 

PROJEKTA NUMURS

3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/001

AKTIVITĀTES NUMURS UN NOSAUKUMS

3.6.1.1. aktivitāte „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”

PROJEKTA PERIODS

2011. Gada aprīlis – 2012. Gada decembris

VIENOŠANĀS NR.

Vienošanās nr. 3DP/3.6.1.1.0/11/IPIA/VRAA/001/063

PROJEKTU ĪSTENO

Daugavpils pilsētas dome

 

PROJEKTA MĒRĶIS

 

Veicināt valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa–Daugavpils cietokšņa kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību, nodrošinot Artilērijas Arsenāla ēkas funkcionalitāti un teritorijas labiekārtošanu Daugavpils Rotko mākslas centra darbībai.

PROJEKTA  FINANSĒJUMS

2 500 000 LVL, kurus veido

85% ERAF finansējums – 2125000 LVL; projekta iesniedzēja līdzfinansējums – 375000 LVL, t.sk. valsts budžeta dotācija 75000 LVL.

 

PLĀNOTĀS DARBĪBAS

 

 Nr.

 Darbības nosaukums

 Darbības apraksts

Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros plānotās darbības

  1.  

Tehniskās dokumentācijas sagatavošana

Izdevumu-ieguvumu analīzes izstrādāšana.

  1.  

Ēkas rekonstrukcijas darbi

 

2.1

Ēkas iekštelpu rekonstrukcijas un restaurācijas darbi

  

Tiks rekonstruētas grīdas, rekonstruētas sienas un  uzstādītas starpsienas, tai skaitā arī stiklotās starpsienas  veikta sienu apdare , veikta grīdu apdare,  veikti granīta darbi , restaurētas kāpnes,  uzstādīti lifti,  uzstādītas iekšējās durvis.

2.2

 

Inženierkomunikāciju un drošības sistēmu izbūve.  

Ierīkots ūdensvads Ū1, S3, S4; sadzīves kanalizācija K 1 un K3; apkures sistēma; siltuma apgādes sistēma; kondicionēšanas sistēma; siltuma mezgls; ventilācijas sistēma; iekšējā elektroapgāde; automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija; ugunsgrēka izziņošanas sistēma; apsardzes signalizācija; automātiskā gāzes ugunsdzēšanas sistēma; iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads; iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads; automātika; zibens aizsardzība un zemējums; telekomunikāciju tīkli; videonovērošanas sistēma; ārējā elektroapgāde; bezkanālu siltumtrase.  

3.

Teritorijas labiekārtošanas darbi

  

Tiks veikti teritorijas labiekārtošanas darbi , ierīkoti bruģēti ceļi un laukumi, veikta apzaļumošana, uzstādīti  ceļa zīmju komplekti , uzstādītas  atbalsta sienas, ierīkotas ārējas kāpnes, teritorijas apgaismojums, uzstādīti labiekārtojuma elementi.

4.

Būvuzraudzība

 

Būvuzraudzības veikšana, lai būvdarbi tiktu realizēti Saskaņā ar tehnisko projektu un atbilstošā kvalitātē. nepieciešama būvniecības procesa norisei saskaņā ar likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, Būvniecības likumu u.c. attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.

5.

Autoruzraudzība

Būvniecības procesa autoruzraudzības veikšana

Autoruzraudzības veikšana, lai ēkas rekonstrukcijas darbi tiktu realizēti, ievērojot būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

6.

Projekta publicitāte

  Sabiedrības informēšana par projekta īstenošanas gaitu, atbilstoši ES un LR normatīvo aktu prasībām attiecībā uz projekta publicitāti. Tiks sagatavoti informācijas stendi, informācijas plāksnes uzstādīšana pēc projekta pabeigšanas informācijas stenda vietā, preses relīzes, ievietota informācija pilsētas interneta tīmekļa vietnēs.

 

 

PROJEKTA REZULTĀTI

 

 Darbības Nr. un nosaukums*

 Projekta darbības nosaukums

 Rezultāts

 Rezultāts skaitliskā izteiksmē

Skaits

 Mērvienība

  1.

Tehniskās dokumentācijas sagatavošana

 Izstrādāta izdevumu-ieguvumu analīze.

1

  gab

  2.

Ēkas rekonstrukcijas darbi

  

 

  

  2.1

Ēkas iekštelpu rekonstrukcijas un restaurācijas darbi

  

Rekonstruētas  grīdas

6122.48

m2  

Rekostruētas  sienas un  uzstādītas starpsienas, (tai skaitā arī stiklotās starpsienas)

789.08

m2

Veikta sienu apdare

16 060.63

m2

Veikta grīdu apdare

4796.91

m2

Veikti granīta darbi

383

m2

Kāpnes -dzelzsbetona kāpņu izveidošana

7.6

m 3

Uzstadīti  lifti

2

gab

Uzstādītas iekšējās durvis

68

gab

  2.2

Inženierkomunikāciju un drošības sistēmu izbūve.  

Ierīkots ūdensvads

2

sistēmas

Ierīkota sadzīves un lietus ūdeņu kanalizācija

2

sistēmas

Ierīkota apkures sistēma

1

sistēma

Ierīkota siltuma apgādes sistēma

1

sistēma

Ierīkota kondicionēšanas sistēma

1

sistēma

Ierīkots siltuma mezgls

1

komplekts

Ierīkota ventilācijas sistēma

1

sistēma

Ierīkota iekšējā elektroapgāde

1

sistēma

Ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija

1

sistēma

Ierīkota ugunsgrēka izziņošanas sistēma

1

sistēma

Ierīkota apsardzes signalizācija

1

sistēma

Ierīkota automātiskā gāzes ugunsdzēšanas sistēma

1

sistēma

Ierīkots iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads. Automātika

1

komplekts

Ierīkota zibensaizsardzība un zemējums

1

komplekts

Ierīkoti telekomunikāciju tīkli

1

komplekts

Ierīkota videonovērošanas sistēma

1

sistēma

Ierīkota ārējā elektroapgāde

1

sistēma

Ierīkota bezkanālu siltumtrase

1

komplekts

 

3.

Teritorijas labiekārtošanas darbi

  

Ierīkoti bruģēti ceļi un laukumi

8145

m2

Veikta teritorijas apzaļumošana

3710

m2

Uzstādītas ceļa zīmes

15

komplekti

Uzstādītas atbalsta sienas 

194

m

Ierīkotas ārējas kāpnes

4

komplekti

Uzstādīti labiekārtojuma elementi

67

gab

4.

Būvuzraudzība

 

Veikta būvuzraudzība atbilstoši līguma prasībām

1

līgums

5.

Autoruzraudzība

Veikta autoruzraudzība atbilstoši līguma prasībām

1

līgums

6.

Projekta publicitāte

Uzstādīts lielformāta informācijas stends uz būvdarbu laiku

1

gab

 Uzstādīta informācijas plāksne pēc būvdarbu pabeigšanas

1

gab

Sagatavotas preses relīzes

4

gab

Publicēta informācija par projektu interneta tīmekļa vietās www.daugavpils.lv ; www.kultura.daugavpils.lv .

6

publikācijas

 Informāciju sagatavoja:

Sarmīte Teivāne, projekta vadītāja

Kr. Valdemāra 13 – 205, Daugavpils, LV – 5403

Tel./fakss : 65423226

e-pasts: sarmite.teivane@daugavpils.lv