Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

Pēdējo reizi informācija atjaunota 13.11.2018, 17:02

Projekta

nosaukums:

„Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

Vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/047/042

parakstīta 2010. gada 22. decembrī

Projekta

izmaksas:

Ls 25000

ESF 100%

Projekta

ilgums:

42 mēneši

Plānots pabeigt 2014. gada 30.jūnijā

Projekta

mērķis:

Daugavpils pilsētas pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanas veicināšana, nodrošinot kvalitatīvu pilsētas attīstības programmas 2015. – 2021. gadam plānošanas procesu.

Projekta

aktivitātes:

Lai nodrošinātu mērķa sasniegšanu, veicinot kvalitatīvu vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesa īstenošanu un pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanu, projekta ietvaros tiks veiktas šādas darbības:

·        sagatavošanās Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam[1] izstrādei (ekspertu piesaiste plānošanas jomā, iedzīvotāju aptaujas organizēšana un rezultātu apkopošana; tematisko darba grupu semināru organizēšana);

·        Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam izstrāde (attīstības programmas 1. redakcijas sagatavošana, izskatīšana un nodošana sabiedriskajai apspriešanai; programmas gala redakcijas izstrāde, saskaņošana un apstiprināšana);

·        projekta publicitātes pasākumi.

 

[1]  09.08.2012. Daugavpils pilsētas domes lēmums Nr.363 „Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 31.marta lēmumā Nr.150 „Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2015.-2021.gadam izstrādes uzsākšanu””.