Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Pēdējo reizi informācija atjaunota 03.12.2018, 18:53

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ             

 

Projekta

nosaukums:

“Daugavpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

Projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/110

Vienošanās Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/110/71, vienošanās noslēgta 2012.gada 22.martā

Ārējā finansējuma avots (fonds), aktivitāte:

Eiropas Sociālā fonda aktivitāte 1.5.2.2.3. Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Projekta

izmaksas:

Ls 24 415.44

ESF  finansējums: 100%

Projekta

ilgums:

10 mēneši

No 2012.gada 1.aprīļa līdz 2013.gada 31.janvārim.

Projekta

mērķis:

Projekta vispārējais mērķis ir Daugavpils pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšana projektu un pasākumu īstenošanai,  savukārt, projekta tiešie mērķi ir:

-  uzlabot projektu ieviešanas kvalitāti Daugavpils pašvaldībā;

-  sekmēt profesionālās iemaņas un zināšanas Daugavpils pašvaldības darbiniekiem, kas strādā projektu vadības jomā.

Projekta

aktivitātes:

Daugavpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, veicot izpēti par 2007.-2013.plānošanas perioda aktivitātēm, prioritātēm un riskiem, paaugstinot projektu vadītāju kvalifikāciju un nodrošinot nākošā perioda ES fondu projektu kvalitatīvu ieviešanu.

     Projekta ietvaros plānoti kvalifikāciju paaugstinošs kursu cikls 2 daļās, kur katrā daļā paredzēti 6 semināri Daugavpils pašvaldības darbiniekiem, (2 grupas pa 20 darbiniekiem 2.daļā: „Projektu vadības specifika dažāda veida projektos” un 1 grupa 7 darbinieku sastāvā 1.daļā: „Projektu vadība”) kas strādā projektu vadības jomā Daugavpils pašvaldībā; pieredzes apmaiņas vizītes pie Rēzeknes un Valmieras pašvaldību ES fondu un programmu īstenotājiem.

     Pirmā daļa paredzēta Daugavpils pašvaldības darbiniekiem, kuru darbs ir tieši saistīts ar projektu vadību, tas ietilpst amata pienākumos.

Pakalpojumam tiks izvirzītas šādas prasības:

-  Kursu cikls kvalifikācijas celšanai projektu vadībā paredz Eiropas Savienībā atzīta un pieprasīta sertifikāta iegūšanu;

-  Kurss  paredz iespēju mācīties atbilstoši jaunākajai teorijai un praksei projektu vadībā;

-  kursa saturs atbilst Starptautiskās Projektu Menedžmenta asociācijas IPMA standartiem vai ekvivalentiem standartiem;

-  apmācības notiek profesionālu un pieredzējušu pasniedzēju vadībā.

Otrā daļa ir paredzēta visai Daugavpils pašvaldības darbinieku, kas strādā projektu vadības jomā, mērķauditorijai. Tā ietvers sevī  kursu ciklu, kura ietvaros būs vairāki semināri ar specifiskajiem tematiem projektu vadībā, kā piemēram:

-  risku menedžments;

-  tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde;

-  projektu grāmatvedības uzskaite;

-  lietvedība projektu ietvaros;

-  iekšējā kontrole un cilvekresursi projektos

-  projektu uzraudzība un ilgtspējības nodrošināšana

-   ES publiskā iepirkuma procedūru piemērošana projektu ietvaros;

-  komercdarbības atbalsta regulējums ES fondu projektos;

-  ES fondu projektu komunikācija un publicitāte;

-  Būvdarbu līgumu īstenošana u.c. temati.

(Aktivitātāšu ieviešanu nodrošinās piesaistītie lektori. Pakalpojumu līgumi tiks slēgti atbilstoši publisko iepirkumu likumam.)

Paredzēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni un Rēzeknes un Valmieras pašvaldībām.

Visu projekta laiku norisināsies projekta administrēšana un sabiedrības informēšanas kampaņa.

Projekta partneri:

Latgales plānošanas reģions

Projekta ziņa 1

Projekta ziņa 2

Projekta ziņa 3

Projekta ziņa 4

Projekta ziņa 5

Projekta ziņa 6 

Projekta ziņa 7