Šobrīd Daugavpilī

Ligiņišku mikrorajonā, Liginišķu ielas rajonā (zaudējis spēku)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.10.2021, 16:36

Lokālplānojums zaudējis spēku

2021.gada 14.oktobrī ir pieņemts lēmums Nr.656 (prot.Nr.41, 19.§) „Par Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 15.aprīļa saistošo noteikumu Nr.16 „Lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībai Ligiņišku mikrorajonā, Liginišķu ielas rajonā šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidei” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem” un izdoti Saistošie noteikumi Nr.56 „Par Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 15.aprīļa saistošo noteikumu Nr.16 „Lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībai Ligiņišku mikrorajonā, Liginišķu ielas rajonā šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidei” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

14.10.2021.lēmums Nr.656 

Lokālplānojums zemes vienībai Ligiņišku mikrorajonā, Liginišķu ielas rajonā šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidei

2016.gada 15.aprīlī Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums Nr.186 (protokols 8., 45.§) „Par lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībai Ligiņišku mikrorajonā, Liginišķu ielas rajonā šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidei” apstiprināšanu” un izdoti Daugavpils pilsētas domes 15.04.2016. saistošie noteikumi Nr.16 „Lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībai Ligiņišku mikrorajonā, Liginišķu ielas rajonā šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidei” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Lokālplānojuma teritorijas sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0500 017 2423. Lokālplānojuma izstrādes pamatojums: Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas īpašuma izmantošanai, attīstībai un pašvaldības funkciju nodrošināšanai, paredzot lokālplānojuma teritorijā šķiroto atkritumu savākšanas laukumu, apstādījumu un dabas teritorijas izvietošanas iespējas līdzsvaroti iekļaujoties kopējā satiksmes infrastruktūrā, un radot vienotu apbūves telpisko struktūru.