Šobrīd Daugavpilī

Artilērijas iela 34 rajonā, Daugavpilī

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.08.2018, 16:14

Lokālplānojums zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000082964 un 05000082943, Artilērijas iela 34 rajonā, Daugavpilī mazstāvu dzīvojamās objektu apbūves teritorijas izveidei

2018. gada 08. februārī Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums Nr. 48 (protokols Nr.2, 29.§) “Par lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000082964 un 05000082943, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas izveidei Artilērijas iela 34 rajonā, Daugavpilī izmantošanas un apbūves saistošo noteikumu apstiprināšanu” un izdoti Daugavpils pilsētas domes 08.02.2018. saistošie noteikumi Nr.5 „Lokālplānojuma “Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000082964 un 05000082943, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas izveidei Artilērijas iela 34 rajonā, Daugavpilī” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”

Grafiskā daļa