Šobrīd Daugavpilī

Vasarnīcu ielas rajonā, Daugavpilī (zaudējis spēku)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.10.2021, 16:38

Detālplānojums zaudējis spēku

2021.gada 11.februārī Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums Nr.55 (prot.Nr.4, 5.§) „Par Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 13.decembra saistošo noteikumu Nr.29 „Nekustamā īpašuma Vasarnīcu ielas rajonā, Daugavpilī, detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem” un izdoti Saistošie noteikumi Nr.6 „Par Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 13.decembra saistošo noteikumu Nr.29 „Nekustamā īpašuma Vasarnīcu ielas rajonā, Daugavpilī, detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Daugavpils pilsētas domes 11.02.2021.lēmums Nr.55 (prot.Nr.4, 5.§)

__________________________________________________________________

 

2012.gada 13.decembra saistošie noteikumi Nr.29

Grafiskā daļa