Šobrīd Daugavpilī

Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide jauno stropu mikrorajonā

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.08.2018, 16:22

Saistošie noteikumi Nr.27 “Detālplānojuma “Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide Jauno Stropu mikrorajonā” grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (spēkā no 27.07.2011.)

Grafiskā daļa:

Esošo aizsargjoslu un apgrūtinājumu plāns. M 1:500

Šķērsprofili ar inženierkomunikāciju izvietojumu:

Sarkanās līnijas

Trases shema