Šobrīd Daugavpilī

Dzintaru ielā 6/8, Daugavpilī

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.08.2018, 16:23

Daugavpils pilsētas pašvaldība informē, ka ar Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 26. februāra sēdes lēmumu Nr. 88 (prot. Nr. 4, 33§) „Par detālplānojuma „Detālplānojums nekustamam īpašumam Dzintaru ielā 6/8, Daugavpilī” apstiprināšanu” ir apstiprināts minētais detālplānojums un administratīvais līgums tā īstenošanai. Ar lēmumu un detālplānojuma materiāliem var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.daugavpils.lv un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī.

  • I sējums – detālplānojuma paskaidrojuma raksts, teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi
  • II sējums – kopsavilkums par izstrādes procesu

Grafiskā daļa:

  1. Plānotās (atļautās) izmantošanas karte”;
  2. Aizsargjoslu karte”;
  3. Sarkano līniju plāns un adresācijas priekšlikums”;
  4. Zemes ierīcības risinājumi”;
  5. Inženierinfrastruktūras shēma”;
  6. Plānoto ielu un brauktuvju šķērsprofili