Teritorijas plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.01.2024, 17:14

Informatīvais ziņojums par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Jaunais teritorijas plānojums (spēkā no 01.04.2020., īstenojams no 10.06.2020.)

2020.gada 24.martā Daugavpils pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums Nr.160 (prot.Nr.14,1.§) „Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 3.0. un Vides pārskata apstiprināšanu” un izdoti Daugavpils pilsētas domes 24.03.2020.Saistošie noteikumi Nr.12 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi un grafiskā daļa”.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija noteica dienu (10.06.2020.), kad var uzsākt saistošo noteikumu Nr.12 īstenošanu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

 Paskaidrojuma raksts

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI (TIAN):

 TIAN

GRAFISKĀ DAĻA:

 Daugavpils pilsētas teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas un objekti

VIDES PĀRSKATS

 Vides pārskats

CITA SADAĻA:

Daugavpils pilsētas apkaimes

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsardzības zonas

Dabas objekti un labiekārtotas dabas teritorijas

TIN-1.Teritorijas ar īpašiem noteikumiem. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorijas (TIN3, TIN 4, TIN41, TIN42, TIN43, TIN44, TIN46, TIN47, TIN5, TIN51)

TIN-2.Transporta infrastruktūras teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN7, TIN71). Dzelzceļu nodalījuma joslas un ielu sarkanās līnijas

TI-1.Transporta infrastruktūras risinājumi. Ielu struktūra un kategorijas

TI-2.Transporta infrastruktūras risinājumi. Sabiedriskais transports – autobusu satiksmes infrastruktūras attīstības plāns

TI-3.Transporta infrastruktūras risinājumi. Sabiedriskais transports – tramvaju satiksmes infrastruktūras attīstības plāns

TI-4.Transporta infrastruktūras risinājumi. Velo satiksmes infrastruktūras attīstības plāns

IK-1.Inženiertīklu apgāde. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas

IK-2.Inženiertīklu apgāde. Centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas

IK-3.Inženiertīklu apgāde. Gāzes apgādes sistēmas

IK-4.Inženiertīklu apgāde. Siltumapgādes sistēmas

IK-5.Inženiertīklu apgāde. Elektroapgādes sistēmas

IK-6.Inženiertīklu apgāde. Elektroapgādes sistēmas. Apgaismojums

IK-7.Inženiertīklu apgāde. Elektronisko sakaru sistēmas

Ekoloģiskā riska teritorijas

Meliorācijas sistēmas un plūdu riska teritorijas

Daugavpils pilsētas teritorijas reljefa virsmas modelis

Degradētās teritorijas

Daugavpils pilsētas sociālā infrastruktūra

Valsts un vietējas nozīmes ģeodēziskā tīklu punkti

Pašvaldības nekustamie īpašumi

eritorijas esošā izmantošana. Nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi 

Plānojuma materiāli arī pieejami Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14552)

Teritorijas plānojums (zaudējis spēku - 10.06.2020.)

Teritorijas plānojums — pilsētas ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

Plānojuma materiāli arī pieejami Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_211)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksts

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI (TIAN):

TIAN

GRAFISKĀ DAĻA:

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Kopsavilkums. 1.lapa

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Kopsavilkums. 2.lapa

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Kopsavilkums. 3.lapa

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Kopsavilkums. 4.lapa

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Kopsavilkums. 5.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Aizsargjoslas. 1.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Aizsargjoslas. 2.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Aizsargjoslas. 3.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Aizsargjoslas. 4.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Aizsargjoslas. 5.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Sarkanās līnijas. 1.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Sarkanās līnijas. 2.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Sarkanās līnijas. 3.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Sarkanās līnijas. 4.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Sarkanās līnijas. 5.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Meža aizsargjosla ap pilsētu

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Dabas teritorijas un ekoloģiskā riska objekti. 1.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Dabas teritorijas un ekoloģiskā riska objekti. 2.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Dabas teritorijas un ekoloģiskā riska objekti. 3.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Dabas teritorijas un ekoloģiskā riska objekti. 4.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Dabas teritorijas un ekoloģiskā riska objekti. 5.lapa

Turpmākā teritoriju izpēte un detālplānošana. 1.lapa

Turpmākā teritoriju izpēte un detālplānošana. 2.lapa

Turpmākā teritoriju izpēte un detālplānošana. 3.lapa

Turpmākā teritoriju izpēte un detālplānošana. 4.lapa

Turpmākā teritoriju izpēte un detālplānošana. 5.lapa

Daugavpils pilsētas mikrorajonu karte

CITA SADAĻA:

Maģistrālās inženierkomunikācijas: Ūdensapgādes un kanalizācijas objekti un to aizsargjoslas. 1.lapa

Maģistrālās inženierkomunikācijas: Ūdensapgādes un kanalizācijas objekti un to aizsargjoslas. 2.lapa

Maģistrālās inženierkomunikācijas: Ūdensapgādes un kanalizācijas objekti un to aizsargjoslas. 3.lapa

Maģistrālās inženierkomunikācijas: Ūdensapgādes un kanalizācijas objekti un to aizsargjoslas. 4.lapa

Maģistrālās inženierkomunikācijas: Ūdensapgādes un kanalizācijas objekti un to aizsargjoslas. 5.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Centralizētas ūdensapgādes zona. 1.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Centralizētas ūdensapgādes zona. 2.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Centralizētas ūdensapgādes zona. 3.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Centralizētas ūdensapgādes zona. 4.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Centralizētas ūdensapgādes zona. 5.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Centralizētas notekūdeņu savākšanas zona. 1.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Centralizētas notekūdeņu savākšanas zona. 2.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Centralizētas notekūdeņu savākšanas zona. 3.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Centralizētas notekūdeņu savākšanas zona. 4.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Centralizētas notekūdeņu savākšanas zona. 5.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Gāzes apgādes objekti un to aizsargjoslas. 1.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Gāzes apgādes objekti un to aizsargjoslas. 2.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Gāzes apgādes objekti un to aizsargjoslas. 3.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Gāzes apgādes objekti un to aizsargjoslas. 4.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Gāzes apgādes objekti un to aizsargjoslas. 5.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Siltumapgādes objekti un to aizsargjoslas. 1.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Siltumapgādes objekti un to aizsargjoslas. 2.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Siltumapgādes objekti un to aizsargjoslas. 3.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Siltumapgādes objekti un to aizsargjoslas. 4.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Siltumapgādes objekti un to aizsargjoslas. 5.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Elektroapgādes objekti un to aizsargjoslas. 1.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Elektroapgādes objekti un to aizsargjoslas. 2.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Elektroapgādes objekti un to aizsargjoslas. 3.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Elektroapgādes objekti un to aizsargjoslas. 4.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Elektroapgādes objekti un to aizsargjoslas. 5.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Telekomunikāciju objekti un to aizsargjoslas. 1.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Telekomunikāciju objekti un to aizsargjoslas. 2.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Telekomunikāciju objekti un to aizsargjoslas. 3.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Telekomunikāciju objekti un to aizsargjoslas. 4.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Telekomunikāciju objekti un to aizsargjoslas. 5.lapa

Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi. Kopsavilkums. 1.lapa

Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi. Kopsavilkums. 2.lapa

Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi. Kopsavilkums. 3.lapa

Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi. Kopsavilkums. 4.lapa

Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi. Kopsavilkums. 5.lapa

Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi. Cietoksnis ar priekštilta nocietinājumu (7428)

Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi. Pilsētas vēsturiskais centrs (7429)

Satiksmes infrastruktūras attšitība. Maģistrālās ielas un ceļi. 1.lapa

Satiksmes infrastruktūras attšitība. Maģistrālās ielas un ceļi. 2.lapa

Satiksmes infrastruktūras attšitība. Maģistrālās ielas un ceļi. 3.lapa

Satiksmes infrastruktūras attšitība. Maģistrālās ielas un ceļi. 4.lapa

Satiksmes infrastruktūras attšitība. Maģistrālās ielas un ceļi. 5.lapa

Mezgls 1. Mežciema transporta mezgls. Pārbrauktuves slēgšana

Mezgls 2. Stacijas-Cēsu ielu pārvads AK-7 rajonā

Mezgls 3. Stacijas-Kārklu mezgls: dzelzceļa šķērsojums tunelī

Mezgls 4. Kandavas-Stacijas pārvads

Mezgls 5. Jauna tilta izvietojuma shēma ar Lielā-Staburaga ielu transporta mezglu

Mezgls 6. Cietokšņa-Daugavas transporta mezgls

Mezgls 7. Kandavas-Daugavas transporta mezgls

Mezgls 8. Valkas-Dunduru pārvads

Mezgls 9. Vidzemes-Piekrastes-Cēsu transporta mezgls

Mezgls 10. Višķu-Piekrastes transporta mezgls

Mezgls 11. Vidzemes-Aveņu mezgls: Aveņu ielas risinājums

Mezgls 12. Laimas-Brjanskas transporta mezgls: Laimas ielas pagarinājums

Satiksmes infrastruktūras attīstība. Autobusu maršruti

Satiksmes infrastruktūras attīstība. Tramvaja līnijas

Satiksmes infrastruktūras attīstība. Velosipēdu celiņi

Teritorijas plānojums (zaudējis spēku)

Teritorijas plānojums bija apstiprināts ar 2006.gada 8.jūnija lēmumu Nr.461 un izdots, kā saistošie noteikumi Nr.8 „Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" (bija spēkā no 2006.gada 21.jūnija). Atzīti par spēku zaudējušiem ar Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumu Nr.93 (prot. Nr.4, 29.§) „Par Daugavpils teritorijas plānojuma grozījumu 2006.-2018.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.5 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018.gadam” izdošanu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksts

1.pielikums - Daugavpils pilsētas valsts un vietējas nozīmes pieminekļu saraksts

2.pielikums – transporta mezglu shēmas

3.pielikums – Daugavpils pilsētas mikrorajonu apbūves fotoattēli

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI

 Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

GRAFISKĀ DAĻA:

Lai skatītos grafisko daļu nepieciešams saglabāt un uzstādīt savā datorā programmu DwfViewer

VIDES PĀRSKATS

 Vides pārskats

1.pielikums – Vides objektu fotofiksācijas materiāli

2.pielikums – Daugavpils pilsētas uzņēmumi, kuri veic A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību

Detālplānojumi:

  1. Jelgavas un Nometņu ielas rajonā kv.Nr.8
  2. Teritorijas 1.Pasažieru ielas un Malu ielas rajonā detālplānojums
  3. Ruģeļu rajona detālplānojums (zaudējis spēku)
  4. Sporta ielas rajons (zaudējis spēku)
  5. Madaru iela 3
  6. Lakstīgalu ielas rajons
  7. Detālplānojums 1.Pasažieru un Malu ielu rajona teritorijai, Daugavpilī
  8. Vizbuļu iela 2 un tai pieguļošā teritorija
  9. Daugavpils Cietokšņa teritorija (zaudējis spēku)
  10. Mežciema teritorijai starp Staņislavska, Parka, Putnu, Plāteru un Akāciju ielām
  11. Dzintaru ielas rajons (zaudējis spēku)
  12. Dzintaru iela 29, 31
  13. Dzintaru ielas rajonā (zaudējis spēku)
  14. Vidzemes ielas 134A un tai pieguļošajai teritorijai (zaudējis spēku)
  15. Liepziedu iela 1
  16. Dzintaru iela 20, 20A, 22
  17. Jelgavas un Nometņu ielas rajonā (zaudējis spēku)
  18. Meža ielas rajonā
  19. Ventas un Robežu ielas rajonā
  20. Ventas iela 7A
  21. Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide jauno stropu mikrorajonā
  22. Zemesgabaliem Ormaņu ielas rajonā
  23. Krimuldas ielā 43, Daugavpilī
  24. Vasarnīcu ielas rajonā, Daugavpilī (zaudējis spēku)
  25. Ielu izveide Ziemeļu industriālā zonā
  26. Dzintaru ielā 6/8, Daugavpilī (zaudējis spēku)
  27. Vidzemes iela 3, Daugavpilī
  28.  

Lokalplānojumi:

 1. Višķu ielā 34, Daugavpilī - rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidei (spēkā, īstenojams no 02.02.2023.)
 2. Rīgas ielā 39, Daugavpilī
 3. Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā
 4. Artilērijas iela 34 rajonā, Daugavpilī
 5. Križu mikrorajonā, Viršu ielas rajonā
 6. Ligiņišku mikrorajonā, Liginišķu ielas rajonā (zaudējis spēku)
 7. Vaļņu ielas 30 rajonā, Daugavpilī
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!