Šobrīd Daugavpilī

Teritorijas plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 22.01.2020, 00:07

Teritorijas plānojums (spēkā esošais)

Teritorijas plānojums — pilsētas ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

Plānojuma materiāli arī pieejami Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_211)

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI (TIAN):

TIAN

GRAFISKĀ DAĻA:

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Kopsavilkums. 1.lapa

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Kopsavilkums. 2.lapa

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Kopsavilkums. 3.lapa

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Kopsavilkums. 4.lapa

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Kopsavilkums. 5.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Aizsargjoslas. 1.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Aizsargjoslas. 2.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Aizsargjoslas. 3.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Aizsargjoslas. 4.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Aizsargjoslas. 5.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Sarkanās līnijas. 1.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Sarkanās līnijas. 2.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Sarkanās līnijas. 3.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Sarkanās līnijas. 4.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Sarkanās līnijas. 5.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Meža aizsargjosla ap pilsētu

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Dabas teritorijas un ekoloģiskā riska objekti. 1.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Dabas teritorijas un ekoloģiskā riska objekti. 2.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Dabas teritorijas un ekoloģiskā riska objekti. 3.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Dabas teritorijas un ekoloģiskā riska objekti. 4.lapa

Aizsargjoslas un riska teritorijas. Dabas teritorijas un ekoloģiskā riska objekti. 5.lapa

Turpmākā teritoriju izpēte un detālplānošana. 1.lapa

Turpmākā teritoriju izpēte un detālplānošana. 2.lapa

Turpmākā teritoriju izpēte un detālplānošana. 3.lapa

Turpmākā teritoriju izpēte un detālplānošana. 4.lapa

Turpmākā teritoriju izpēte un detālplānošana. 5.lapa

Daugavpils pilsētas mikrorajonu karte

CITA SADAĻA:

Maģistrālās inženierkomunikācijas: Ūdensapgādes un kanalizācijas objekti un to aizsargjoslas. 1.lapa

Maģistrālās inženierkomunikācijas: Ūdensapgādes un kanalizācijas objekti un to aizsargjoslas. 2.lapa

Maģistrālās inženierkomunikācijas: Ūdensapgādes un kanalizācijas objekti un to aizsargjoslas. 3.lapa

Maģistrālās inženierkomunikācijas: Ūdensapgādes un kanalizācijas objekti un to aizsargjoslas. 4.lapa

Maģistrālās inženierkomunikācijas: Ūdensapgādes un kanalizācijas objekti un to aizsargjoslas. 5.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Centralizētas ūdensapgādes zona. 1.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Centralizētas ūdensapgādes zona. 2.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Centralizētas ūdensapgādes zona. 3.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Centralizētas ūdensapgādes zona. 4.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Centralizētas ūdensapgādes zona. 5.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Centralizētas notekūdeņu savākšanas zona. 1.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Centralizētas notekūdeņu savākšanas zona. 2.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Centralizētas notekūdeņu savākšanas zona. 3.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Centralizētas notekūdeņu savākšanas zona. 4.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Centralizētas notekūdeņu savākšanas zona. 5.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Gāzes apgādes objekti un to aizsargjoslas. 1.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Gāzes apgādes objekti un to aizsargjoslas. 2.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Gāzes apgādes objekti un to aizsargjoslas. 3.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Gāzes apgādes objekti un to aizsargjoslas. 4.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Gāzes apgādes objekti un to aizsargjoslas. 5.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Siltumapgādes objekti un to aizsargjoslas. 1.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Siltumapgādes objekti un to aizsargjoslas. 2.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Siltumapgādes objekti un to aizsargjoslas. 3.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Siltumapgādes objekti un to aizsargjoslas. 4.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Siltumapgādes objekti un to aizsargjoslas. 5.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Elektroapgādes objekti un to aizsargjoslas. 1.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Elektroapgādes objekti un to aizsargjoslas. 2.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Elektroapgādes objekti un to aizsargjoslas. 3.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Elektroapgādes objekti un to aizsargjoslas. 4.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Elektroapgādes objekti un to aizsargjoslas. 5.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Telekomunikāciju objekti un to aizsargjoslas. 1.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Telekomunikāciju objekti un to aizsargjoslas. 2.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Telekomunikāciju objekti un to aizsargjoslas. 3.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Telekomunikāciju objekti un to aizsargjoslas. 4.lapa

Maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas. Telekomunikāciju objekti un to aizsargjoslas. 5.lapa

Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi. Kopsavilkums. 1.lapa

Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi. Kopsavilkums. 2.lapa

Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi. Kopsavilkums. 3.lapa

Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi. Kopsavilkums. 4.lapa

Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi. Kopsavilkums. 5.lapa

Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi. Cietoksnis ar priekštilta nocietinājumu (7428)

Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi. Pilsētas vēsturiskais centrs (7429)

Satiksmes infrastruktūras attšitība. Maģistrālās ielas un ceļi. 1.lapa

Satiksmes infrastruktūras attšitība. Maģistrālās ielas un ceļi. 2.lapa

Satiksmes infrastruktūras attšitība. Maģistrālās ielas un ceļi. 3.lapa

Satiksmes infrastruktūras attšitība. Maģistrālās ielas un ceļi. 4.lapa

Satiksmes infrastruktūras attšitība. Maģistrālās ielas un ceļi. 5.lapa

Mezgls 1. Mežciema transporta mezgls. Pārbrauktuves slēgšana

Mezgls 2. Stacijas-Cēsu ielu pārvads AK-7 rajonā

Mezgls 3. Stacijas-Kārklu mezgls: dzelzceļa šķērsojums tunelī

Mezgls 4. Kandavas-Stacijas pārvads

Mezgls 5. Jauna tilta izvietojuma shēma ar Lielā-Staburaga ielu transporta mezglu

Mezgls 6. Cietokšņa-Daugavas transporta mezgls

Mezgls 7. Kandavas-Daugavas transporta mezgls

Mezgls 8. Valkas-Dunduru pārvads

Mezgls 9. Vidzemes-Piekrastes-Cēsu transporta mezgls

Mezgls 10. Višķu-Piekrastes transporta mezgls

Mezgls 11. Vidzemes-Aveņu mezgls: Aveņu ielas risinājums

Mezgls 12. Laimas-Brjanskas transporta mezgls: Laimas ielas pagarinājums

Satiksmes infrastruktūras attīstība. Autobusu maršruti

Satiksmes infrastruktūras attīstība. Tramvaja līnijas

Satiksmes infrastruktūras attīstība. Velosipēdu celiņi

Detalplānojums

Detālplānojums — detalizēts Daugavpils pilsētas teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus.

Detālplānojums jāizstrādā:

 • teritorijas plānojumā noteiktajos gadījumos (skat. kartē „Teritoriju turpmākā izpēte un detālplānošana");
 • ja plānota jaunu zemes vienību izveide un piekļuves nodrošināšanai jaunizveidotajām zemes vienībām nepieciešams izveidot jaunas ielas;
 • pirms jaunas būvniecības uzsākšanas, ja nepieciešama esošās transporta organizācijas pārkārtošana, likvidējot vai pārvietojot esošas ielas, vai jaunas satiksmes infrastruktūras plānošana, izveidojot jaunas ielas;
 • pirms jaunas būvniecības uzsākšanas, ja plānotā objekta funkcionēšanas nodrošināšanai nepieciešamās būves paredzēts izvietot vairākās zemes vienībās.

Detālplānojuma izstrādes kartību nosaka Ministru kabineta 14.10.2014.noteikumi Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"

Spēkā esošie detālplānojumi Daugavpils teritorijā:

  1. 1.pasažieru un Malu ielas
  2. Ruģeļu rajona detālplānojums
  3. Sporta ielas rajons
  4. Madaru iela 3
  5. Lakstīgalu ielas rajons
  6. 1.pasažieru un Malu iela
  7. Vizbuļu iela 2 un tai pieguļošā teritorija
  8. Daugavpils Cietokšņa teritorija
  9. Mežciema teritorijai starp Staņislavska, Parka, Putnu, Plāteru un Akāciju ielām
  10. Dzintaru ielas rajons
  11. Dzintaru iela 29, 31
  12. Dzintaru ielas rajonā
  13. Vidzemes ielas 134A un tai pieguļošajai teritorijai
  14. Liepziedu iela 1
  15. Dzintaru iela 20, 20A, 22
  16. Jelgavas un Nometņu ielas rajonā
  17. Meža ielas rajonā
  18. Ventas un Robežu ielas rajonā
  19. Ventas iela 7A
  20. Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide jauno stropu mikrorajonā
  21. Zemesgabaliem Ormaņu ielas rajonā
  22. Krimuldas ielā 43, Daugavpilī
  23. Vasarnīcu ielas rajonā, Daugavpilī
  24. Ielu izveide Ziemeļu industriālā zonā
  25. Dzintaru ielā 6/8, Daugavpilī
  26. Vidzemes iela 3, Daugavpilī

 

Lokalplānojums

 1. Rīgas ielā 39, Daugavpilī
 2. Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā
 3. Artilērijas iela 34 rajonā, Daugavpilī
 4. Križu mikrorajonā, Viršu ielas rajonā
 5. Ligiņišku mikrorajonā, Liginišķu ielas rajonā
 6. Vaļņu ielas 30 rajonā, Daugavpilī