Lokālplānojums „Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000050701 un 05000050706, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidei Višķu ielā 34, Daugavpilī”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.11.2022, 15:31

2022.gada 24.novembrī pieņemts Daugavpils domes lēmums Nr.794 „Par lokālplānojuma „Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000050701 un 05000050706, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidei Višķu ielā 34, Daugavpilī” redakcijas 1.0. apstiprināšanu” un izdoti Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.32 „Lokālplānojuma “Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000050701 un 05000050706, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidei Višķu ielā 34, Daugavpilī” izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi un grafiskā daļa„.

29.11.2022. Saistošie noteikumi Nr.32 izsludināti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" - https://www.vestnesis.lv/op/2022/231.9. Līdz ar to Saistošie noteikumi Nr.32 stājas spēkā 30.11.2022.

Saistošie noteikumi Nr.32 nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta trešajā daļā minētās darbības.

Ar lokālplānojuma red.1.0. materiāliem var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22923), pašvaldības tīmekļa vietnē - https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/planosanas-dokumenti/teritorijas-planojums/lokalplanojums/visku-iela-34-daugavpili-rupnieciskas-apbuves-teritorijas-izveidei kā arī darba dienās Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

___________________________________________________________________________

2022.gada 15.septembrī pieņemts Daugavpils domes lēmums Nr.633 „Par lokālplānojuma „Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000050701 un 05000050706, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidei Višķu ielā 34, Daugavpilī” red.1.0. nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 03.10.2022. līdz 31.10.2022.

Sabiedrības līdzdalības pasākums notiks: 24.10.2022. plkst. 17:00 Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Publiskās apspriešanas laikā rakstiskus priekšlikumus varēs iesniegt līdz 31.10.2022. Departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm ppdep@daugavpils.lv vai daugavpilsmernieks@inbox.lv.

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no 13:00 – 18:00, trešdienās no 8:00 – 12:00, Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā

Ar lokālplānojuma red.1.0. materiāliem publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22923) un pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv sadaļā Pilsēta/Publiskā/sabiedriskā apspriešana, kā arī darba dienās Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „DAUGAVPILS MĒRNIEKS”, Ģimnāzijas iela 11, Daugavpils, LV-5401, e-pasts: daugavpilsmernieks@inbox.lv.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs: Sergejs Trošimovs, tālr.65404259, e-pasts: sergejs.trosimovs@daugavpils.lv.

 

Ar Daugavpils domes 2022.gada 27.janvāra sēdes lēmumu Nr.30 (prot.Nr.3, 13.§) „Par lokālplānojuma „Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000050701 un 05000050706, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidei Višķu ielā 34, Daugavpilī” kā Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta lokālplānojuma izstrāde.

 Lokālplānojuma teritorija (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 05000050701 un 05000050706) atrodas Daugavpils pilsētas Ķīmijas apkaimē. Lokālplānojuma teritorijas platība ir 7462 m2.

Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamība, lai radītu priekšnoteikumus sekmīgai vieglās rūpniecības uzņēmējdarbībai, kas darbojas augsto tehnoloģiju nozarē, proti, dokumentu un banknošu autentiskuma pārbaudes iekārtu ražošana, programmnodrošinājuma izstrāde u.tml. Lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas īpašuma izmantošanai un attīstībai, paredzot lokālplānojumā mainīt funkcionālo zonējumu no Publiskās apbūves teritorijas uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju, tādējādi nodrošinot uzņēmējdarbības attīstības iespējas.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs: Daugavpils pilsētās pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs, Sergejs Trošimovs: e-pasts: sergejs.trosimovs@daugavpils.lv, talr.65404259.

Domes lēmums

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!