Šobrīd Daugavpilī

Energopārvaldība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 19.02.2020, 15:46

Energoplānošana ir nepārtraukts energosistēmas elementu ilgtermiņa attīstības un plānošanas process. Ilgtspējīga energoplānošana pašvaldībā ir cieši saistīta ar atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai, energoefektivitātes paaugstināšanu ēkās, infrastruktūrā un ierīcēs, kā arī transporta sektorā.

Daugavpils pilsētā ir izstrādāts Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns (IERP) un ieviesta energopārvaldības sistēma (EPS), kas veikta atbilstoši Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils Daugavpils” 2014.-2020.gadam uzdevumiem “S1-2 Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde” un “V2-1 Energoefektivitātes pasākumu veikšana”.

Energopārvaldības sistēmas izveide un ieviešana ir vēstījums pilsētniekiem, ka pašvaldībai rūp viņu un apkārtējās vides labklājība. Tas ir pozitīvs piemērs un aicinājums arī citiem padarīt efektīvu enerģijas izmantošanu par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu.

Mēs esam apņēmušies samazināt mūsu pilsētas teritorijā CO2 emisijas ilgtermiņā līdz 2030.gadam par 40%, bet līdz 2020.gadam par 10% attiecībā pret 2010.gadu.

Ilgtspējīgai enerģētikas attīstībai Daugavpilī līdz 2020.gadam tiek izvirzīti mērķi:

 • samazināt enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās par 10% attiecībā pret 2014.gadu;
 • veicināt enerģijas patēriņa samazinājumu dzīvojamā sektorā par 5%, īstenojot informatīvos pasākumus;
 • samazināt elektroenerģijas patēriņu ielu apgaismojuma sektorā par 5% attiecībā pret 2015.gadu (neņemot vērā jaunus pieslēgumus);
 • samazināt enerģijas patēriņu sabiedriskā transporta vajadzībām par 5% attiecībā pret 2015.gadu (AS “Daugavpils satiksme”).

Mēs ticam, ka aktīva iesaistīto pušu dalība ir pamatnosacījums, lai mēs sasniegtu izvirzītos mērķus.

Daugavpils pilsētas dome ir iesaistījusies ES projekta „50000&1SEAPs” īstenošanā savā pašvaldībā. Projekta mērķis ir atbalstīt pašvaldības ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu izstrādē un integrēšanā saskaņā ar energopārvaldības sistēmu, atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standartam. „50000&1SEAPs” pieeja palīdz:

 • izstrādāt efektīvāku enerģijas izmantošanas politiku un noteikt mērķus un uzdevumus politikas īstenošanai;
 • ieteikt iespējamos uzlabojumus IERP plānošanā;
 • demonstrēt efektīvu IERP īstenošanu trešajai pusei;
 • iesaistīt sabiedrību, uzlabojot izpratni par kolektīvās enerģijas vajadzībām, vidi un energoefektivitāti;
 • izstrādāt metodes, kas palīdz ilgtermiņā uzraudzīt IERP;
 • pašvaldībai kontrolēt tās attīstību un viegli pārskatīt plānotās aktivitātes;
 • analizēt enerģijas patēriņu, iekārtu darbību, to apkalpojošā personāla ieradumus, kas var ietekmēt energoefektivitāti;
 • definēt darbības rādītājus, lai palīdzētu uzraudzīt procesus un rezultātus;
 • nepārtraukti uzlabot enerģijas pārvaldību.

Energopārvaldības sistēmas sfēra ir:

 • pašvaldības ēku, kas pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai,
 • publiskā ielu apgaismojuma infrastruktūras apsaimniekošana;
 • sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanai.

Daugavpils pilsētas energopārvaldības sistēma ir ieviesta 3 galvenajās pašvaldības enerģijas patērētāju grupās, kas veido arī šī brīža energopārvaldības sistēmas robežas:

 • 100 pašvaldības ēkas, kurās tiek patērēta siltumenerģija un elektroenerģija;
 • publiskais ielu apgaismojums, kura kopējais garums ir 351 kilometrs, vadības sadales skaits – 140 gabali, bet ielu apgaismojumu nodrošina 9183 gaismekļi;
 • sabiedriskais transports, kas sastāv no 3 pilsētas tramvaju un 32 pilsētas autobusu maršrutiem un izmanto 41 tramvaju vagonus un 51 pilsētas autobusus.

 

Rokasgrāmata energopārvaldības sistēmas izveidei un ieviešanai Daugavpilī, atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standartam

 

Pārvaldības pārskats 2016

Pārvaldības pārskats 2017

Pārvaldības pārskats 2018

 

Enerģijas diena 24.02.2017.

 

Enerģijas diena 21.11.2018.

 

 Padomi:

  

PAPILDUS INFORMĀCIJA: