Šobrīd Daugavpilī

2022. gads

Pēdējo reizi informācija atjaunota 30.09.2022, 11:06

Lokālplānojuma „Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000050701 un 05000050706, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidei Višķu ielā 34, Daugavpilī” red.1.0. publiskā apspriešana

2022.gada 15.septembrī pieņemts Daugavpils domes lēmums Nr.633 „Par lokālplānojuma „Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000050701 un 05000050706, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidei Višķu ielā 34, Daugavpilī” red.1.0. nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 03.10.2022. līdz 31.10.2022.

Sabiedrības līdzdalības pasākums notiks: 24.10.2022. plkst. 17:00 Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Publiskās apspriešanas laikā rakstiskus priekšlikumus varēs iesniegt līdz 31.10.2022. Departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm ppdep@daugavpils.lv vai daugavpilsmernieks@inbox.lv.

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no 13:00 – 18:00, trešdienās no 8:00 – 12:00, Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā

Ar lokālplānojuma red.1.0. materiāliem publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22923) un pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv sadaļā Pilsēta/Publiskā/sabiedriskā apspriešana, kā arī darba dienās Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „DAUGAVPILS MĒRNIEKS”, Ģimnāzijas iela 11, Daugavpils, LV-5401, e-pasts: daugavpilsmernieks@inbox.lv.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs: Sergejs Trošimovs, tālr.65404259, e-pasts: sergejs.trosimovs@daugavpils.lv.

Lokālplānojuma materiāli:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERES ''Degvielas uzpildes stacijas un automazgātavas jaunbūves Sporta ielā 8A un b/n, Daugavpilī'' NODOŠANU PUBLISKAI APSPRIEŠANAI

Publiskās apspriešanas pamatojums: Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 21.04.2022. lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2022-9 (3-15/213), būvniecības ierosinātājs SIA "Circle K Latvia" nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri ''Degvielas uzpildes stacijas un automazgātavas jaunbūves Sporta iela 8A un b/n, Daugavpilī'', zemes gabalu kadastra apzīmējumi: 0500 001 0141 un 0500 001 0104.

Būvniecības ieceres ierosinātājs: SIA "Circle K Latvia", reģ. nr. 40003064094, juridiskā adrese: Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, tālr. 67088100, e-pasts: latvija@CircleKeurope.com, kont. pers. Mārtiņš Strazdiņš.

Projektētājs: SIA Arhitektūras un dizaina birojs ''5.Avēnija'', reģ. nr. 40003033751, juridiskā adrese: Skolas iela 21, Rīga, LV-1010, kont. pers. Kaspars Leiguts, tālr. 67273688, e-pasts: 5th@5th.lv.

Publiskas apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 13.jūnija līdz 2022.gada 13.jūlijam

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 2022.gada 28.jūnijā, plkst. 17.00 Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē  Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Tiešsaistē “MS Teams” platformā, pieslēgšanās saite: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzRkZWZiZGYtNmY0NS00NDg3LWE3MzItNmU0YjNiYjNhMDdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a17edf67-502c-4c7c-809f-3dba3abeb777%22%2c%22Oid%22%3a%22c322865f-2f6a-46a3-9fcf-9a67350dc364%22%7d

Iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju līdz   2022. gada 13.jūlijam iespējams:

  • zemesgabalā ar kad.nr. 0500 001 0141 un 0500 001 0104 Sporta ielā 8A un b/n, Daugavpilī (informatīvais stends),
  • Daugavpils pilsētas pašvaldības telpās, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr.65404344, darba dienās darba laikā,
  • Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457160, darba dienās darba laikā,
  • Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē daugavpils.lv, sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana”,
  • Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē bis.gov.lv, sadaļā „Būvniecības lietas/par būvniecības procesiem”.

Atsauksmes iesniedzamas līdz 2022.gada 13.jūlijam Daugavpils pilsētas pašvaldības informācijas birojā, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr.65404344, vai Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457160. Elektroniski atsauksmes var iesniegt e-pastā: ppdep@daugavpils.lv (izmantojot drošu elektronisko parakstu).

Lēmums

Būvtāfele

Planšete

Aptaujas lapa

Privātuma paziņojums

Pārskats par būvniecības ieceres „DEGVIELAS UZPILDES STACIJAS UN AUTOMAZGĀTAVAS JAUNBŪVES SPORTA IELĀ 8A UN B/N, DAUGAVPILĪ” publiskās apspriešanas rezultātiem

--------------------------------------------------------------------

Lēmums par publiskās apspriešanas nepiecešamību būvniecības iecerei "Degvielas uzpildes stacija un automazgatāvas Sporta ielā 8a un b/n, Daugavpils"

--------------------------------------------------------------------

Nekustamā īpašuma „Jelgavas un Nometņu ielas rajonā kv.Nr.8” detālplānojuma redakcijas 1.0. publiskā apspriešana

2022.gada 07.martā pieņemts Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta lēmums Nr.2-2.4/1 „Par nekustamā īpašuma „Jelgavas un Nometņu ielas rajonā kv.Nr.8” detālplānojuma redakcijas 1.0. nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 21.03.2022. līdz 11.04.2022.

Sabiedrības līdzdalības pasākums notiks: 04.04.2022. plkst. 17:00 Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Publiskās apspriešanas laikā rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 11.04.2022. Departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm ppdep@daugavpils.lv vai daugavpilsmernieks@inbox.lv.

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no 13:00 – 18:00, trešdienās no 8:00 – 12:00, Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā

Ar detālplānojuma 1.0.redakcijas materiāliem publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā – geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20269) un pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv sadaļā Pilsēta/Publiskā/sabiedriskā apspriešana, kā arī darba dienās Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „DAUGAVPILS MĒRNIEKS”, Ģimnāzijas iela 11, Daugavpils, LV-5401, e-pasts: daugavpilsmernieks@inbox.lv.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs: Sergejs Trošimovs, tālr.65404259, e-pasts: sergejs.trosimovs@daugavpils.lv.

 

Detālplānojuma materiāli:

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!