Šobrīd Daugavpilī

2021. gads

Pēdējo reizi informācija atjaunota 10.11.2021, 17:14

PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERES “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu un kompostēšanas laukuma izveide Daugavpils pilsētā” PUBLISKO APSPRIEŠANU

            Publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par būvniecības ieceri „Bioloģiski noārdāmo  atkritumu pārstrādes iekārtu un kompostēšanas laukuma izveide Daugavpils pilsētā".

            Būvniecības ieceres ierosinātājs:  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde ,,Komunālās saimniecības pārvalde”,  reģ. Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, tālr. 65476314, kont. pers. Kaspars Laizāns,  e-pasts: ksp@daugavpils. lv.

            Projektētājs: SIA "Geo Consultants",  reģ.Nr. 40003340949, juridiskā adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, tālr. 67627504,  kont. pers. Jānis Ābeltiņš, e-pasts: gc@geoconsultants.lv.

   Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 2021. 12.oktobra līdz  2021.gada 09.novembrim Daugavpils pilsētas pašvaldības telpās Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344 un Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457160, darba dienās darba laikā, kā arī Daugavpils pilsētas pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana", zemesgabalā ar kad.nr. 0500 017 1801 Blāzmas ielā b/n., Daugavpilī.

            Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, vai Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457160. Elektroniski atsauksmes var iesniegt e-pastā: ppdep@daugavpils.lv (izmantojot drošu elektronisko parakstu).

            Būvniecības ieceres prezentācija notiks 2021.gada 29.oktobrī, plkst. 13:00, Daugavpils pilsētas pašvaldības  konferenču zālē  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā.

Pēc publiskās apspriešanas Daugavpils pilsētas pašvaldības  Pilsētplānošanas un būvniecības departaments sagatavos pārskatu, ar kuru varēs iepazīties www.daugavpils.lv sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.

Aptaujas lapa

Būvtāfele

Pārskats par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem

---------------------------------------------------------------------------------

PAZIŅOJUMS PAR Daugavpils valstspilsētas un augšdaugavas novada attīstības PROGRAMMAS 2022.-2027.GADAM 1. redakcijas NODOŠANU PUBLISKAI APSPRIEŠANAI

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu un Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmumu, uzsākta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un tām piegulošo novadu pašvaldības nodrošina kopējas integrētas attīstības programmas izstrādi visai teritorijai. Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 30.09.2021. līdz 28.10.2021.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks 11.oktobrī:

 • 14.00 (ar uzsvaru uz Augšdaugavas novada attīstības projektiem)
 • 17:00 (ar uzsvaru uz Daugavpils pilsētas attīstības projektiem)

tiešsaistē “ZOOM” platformā, pieslēgšanās saite:

https://us06web.zoom.us/j/85433583113?pwd=cVppRmJIVjNVaDJWQk5tTURXaSszdz09 

Tikšanās ID: 854 3358 3113

Pieejas kods: 813878

Iepazīties ar izstrādāto dokumentu līdz 28.10.2021. (ieskaitot) iespējams:

Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv sadaļā “Pilsēta/Pilsētas attīstība”, Augšdaugavas novada pašvaldības mājas lapā www.augsdaugavasnovads.lv sadaļā “Attīstība/Attīstības plānošana”. Dokumenti pieejami arī https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18070 

Programmas 1.redakcijas dokumenti būs pieejami vairākās iestādēs to darba laikā:

 • Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī (1.stāva foajē) un Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā, K.Valdemāra ielā 13 (2.stāvā)
 • Latgales Centrālajā bibliotēkā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī un tās filiālēs
 • Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī (29.kabinetā)
 • Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā
 • Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Skolas ielā 17, Špoģos, Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā

Priekšlikumus aicinām iesniegt:

 • nosūtot elektroniski uz e-pastiem: attistiba@daugavpils.lv vai planojam.novadu@dnd.lv
 • pa pastu: Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentam - K.Valdemāra iela 13, Daugavpils, LV-5401 vai Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldei - Rīgas iela 2-31, Daugavpils, LV-5401.

 

PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPA

LĒMUMS

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības PROGRAMMA 2022.-2027.gadam, 1.redakcija

__________________

PAZIŅOJUMS PAR Daugavpils valstspilsētas un augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas NODOŠANU PUBLISKAI APSPRIEŠANAI

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu un Augšdaugavas novada domes lēmumu, uzsākta Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un tām pieguļošo novadu pašvaldības nodrošina kopējas integrētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi visai teritorijai. Stratēģija ir hierarhiski augstākais valstspilsētas un novada teritorijas attīstības plānošanas dokuments un tajā noteikts Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. 

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 26.08.2021. līdz 22.09.2021.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021.gada 6.septembrī no plkst.15.00 tiešsaistē “ZOOM” platformā, pieslēgšanās saite:

https://us06web.zoom.us/j/85255984414?pwd=M1BUS090WHRXSjNGbGUyb0ZLNGZVdz09 

Tikšanās ID: 852 5598 4414

Pieejas kods: 107653

Iepazīties ar izstrādāto dokumentu līdz 22.09.2021. iespējams:

Elektroniskā formātā: Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv sadaļā “Pilsēta/Pilsētas attīstība”, Augšdaugavas novada pašvaldības mājas lapā www.augsdaugavasnovads.lv sadaļā “Attīstība/Attīstības plānošana”. Dokumenti pieejami arī https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19695

Izdrukas būs pieejamas vairākās iestādēs to darba laikā:

 • Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī (1.stāva foajē) un Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentā, K.Valdemāra ielā 13 (2.stāvā)
 • Latgales Centrālajā bibliotēkā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī un tās filiālēs Jaunbūvē, Grīvā, Ruģeļos, Ķīmijā un Jaunajā Forštadtē
 • Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī (29.kabinetā)
 • Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā
 • Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Skolas ielā 17, Špoģos, Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā
 • Augšdaugavas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs

Priekšlikumus aicinām iesniegt:

 • nosūtot elektroniski uz e-pastiem: attistiba@daugavpils.lv vai novadu@dnd.lv
 • pa pastu: Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamentam - K.Valdemāra iela 13, Daugavpils, LV-5401 vai Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldei - Rīgas iela 2-31, Daugavpils, LV-5401.

PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPA

LĒMUMS

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, 1.redakcija

-------------------------------------------------------------------------------------

Paziņojums par publiskās apspriešanas rīkošanu sakarā ar koku ciršanu būvprojekta “Lietus ūdens kanalizācijas tīklu pārbūve, labiekārtošanas dabu veikšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā Šaurā ielā 20, Daugavpilī” ietvaros.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” paziņo, ka, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 13.12.2012. saistošo noteikumu Nr. 27 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 11. punktu, publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Lietus ūdens kanalizācijas tīklu pārbūve, labiekārtošanas dabu veikšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā Šaurā ielā 20, Daugavpilī” īstenošanu, zemes kadastra apzīmējums 0500 005 2810.   

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī. Kontaktpersona: SIA “Campaign” pārstāvis Liene Puriņa, tālr. 26215260, e-pasts: liene@campaign.lv

Publiskā apspriešana notiek no 2021.gada 28.jūnija līdz 2021.gada 09.jūlijam.

Iepazīties ar informatīviem materiāliem iespējams Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, darba dienās darba laikā, tālr. 65476319, 65476322, Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādē Šaurā ielā 20, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas domes internēta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana (https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/publiska-sabiedriska-apspriesana/).

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas iepriekš minētajā laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpilī, tālr. 65476322, Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādē Šaurā ielā 20, Daugavpilī, elektroniski uz e-pastu: ksp@daugavpils.lv.

 Pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” apkopos, izvērtēs publiskās apspriešanas rezultātus un pieņems lēmumu par koku ciršanu sakarā ar būvprojekta “Lietus ūdens kanalizācijas tīklu pārbūve, labiekārtošanas dabu veikšana Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā Šaurā ielā 20, Daugavpilī” realizēšanu.  

Aptaujas lapa

Apraksts

Foto

--------------------------------------------

Paziņojums par būvniecības ieceres  “Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūve savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija”- “Vecstropi” Daugavpilī” nodošanu publiskai apspriešanai

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PAMATOJUMS:

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes Lēmumu Nr.BIS-BV-5.2-2021-2 (3-15/71) par publiskās apspriešanas nepieciešamību, būvniecības iecerei “Jaunas tramvaju līnijas izbūve Vaiņodes ielas posmā un esošās tramvaju līnijas pārbūve savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija”-“Vecstropi” Daugavpilī” rīkojama būvniecības ieceres publiskā apspriešana.

 

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

AS “Daugavpils satiksme”

Reģ.Nr.41503002269,

18.novembra iela 183, Daugavpils, LV-5417

Kontaktpersona Dagnija Briška, tālr.nr: 65433632

BŪVNIECĪBAS IECERES IZSTRĀDĀTĀJS:

SIA “BRD projekts”

Reģ.Nr.40003583282

Valguma iela 4A, Rīga, LV-1048

Kontaktpersona: G. Grubbe, tālr. 67162045

SIA “REM PRO”

Reģ.Nr.41503041904

18. novembra iela 37A, Daugavpils, LV-5401

Kontaktpersona: J. Ladigina, tālr. 65421398


Būvniecības ieceres veids, adrese:

Vaiņodes iela, posmā no tramvaju depo Jātnieku ielā 90 līdz 3.maršruta tramvaju galapunktam “Stropu ezers”- būvniecības veids “Jaunbūve”. 3.maršruta tramvaju galapunkts “Stropu ezers” un Vasarnīcu iela, posmā no galapunkta līdz pagriezienam uz pilsētas slimnīcu- būvniecības veids “Pārbūve”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 8.03.2021. līdz 6.04.2021.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas prezentācija notiks 19.03.2021. no plkst. 17.00 “zoom” platformā, saite būs pieejama mājas lapās www.dsatiksme.lv un www.daugavpils.lv, kā arī nosūtot pieprasījumu uz info@dsatiksme.lv tikts nosūtīta individuāli.

Iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju līdz 6.04.2021. iespējams:

 1. Daugavpils pilsētas domes telpās, Daugavpilī, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī,

tālr. 65404344;

 1. Daugavpils pašvaldības tīmekļa vietnē daugavpils.lv sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana”;
 2. AS “Daugavpils satiksme” tīmekļa vietnē dsatiksme.lv;
 3. Būvniecības ieceres teritorijā 3. maršruta tramvaju galapunktā “Stropu ezers” (izvietota būvtāfele).

Rakstiskus priekšlikumus līdz 6.04.2021. iespējams iesniegt:

 1. AS “Daugavpils satiksme” administratīvajā ēkā pie dežuranta 18.novembra ielā 183, Daugavpilī, darba laikā;
 2. Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1.stāvā pastkastē “Būvvalde”;
 3. Domes informācijas birojā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, darba laikā;
 4. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm: info@dsatiksme.lv , info@daugavpils.lv vai ppdep@daugavpils.lv

Mar 19, 2021

17:00

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93471017736?pwd=Z1ZGcDNjTXhTM0dlblgrNGZneGU4QT09

Meeting ID: 934 7101 7736

Passcode: 888807


Aptaujas lapa

Būvtāfele (1. lapa)

Būvtāfele (2. lapa)

Lēmums

Pārskats par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem