Šobrīd Daugavpilī

2018. gads

Pēdējo reizi informācija atjaunota 25.01.2019, 10:55

PAZIŅOJUMS PAR DAUGAVPILS TERITORIJAS PLĀNOJUMAM UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA NODOŠANU PUBLISKAI APSPRIEŠANAI PILSĒTAS ZIŅAS 

Daugavpils pilsētas dome ar  domes sēdes 17.01.2019. lēmumu Nr.7 (prot. Nr.2, 6 §)  nodeva publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakciju 2.0. un Vides pārskata projektu. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 11.02.2019. plkst. 17:00 Daugavpils pilsētas domes Konferenču zālē, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpils.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 28.01.2019. līdz 19.02.2019.

Ar teritorijas plānojuma 2.0.redakcijas materiāliem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_13088 vai pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv , sadaļā “Plānojam Daugavpili”,  kā arī izdrukas veidā darba laikā Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā un Domē, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī. Rakstiskus priekšlikumu var iesniegt līdz 19.02.2019. Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā un Domes informācijas birojā, Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī darba laikā vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm: ppdep@daugavpils.lv , info@daugavpils.lv  vai birojs@rp.lv. Apmeklētājus pieņem pirmdienās no 13:00 – 18:00, trešdienās no 8:00 – 12:00, Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32B-501, Rīga, LV-1045, e-pasts: santa@rp.lvbirojs@rp.lv, tālr. – 67320809.

Daugavpils teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja: Domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas vadītāja, Inta Ruskule, e-pasts: inta.ruskule@daugavpils.lv.,  tālr.- 65404341.

Priekšlikumu veidlapa

Prezentācija


Paziņojums par būvniecības ieceres “Aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, Daugavpilī, 1.kārta” publisko apspriešanu

Publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par būvniecības ieceri “Aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, Daugavpilī, 1.kārta”.

Būvniecības ieceres ierosinātājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401, tālr. 26893555, kontaktpersona Sergejs Gorņiks, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv.

Projektētājs: būvprojekta minimālā sastāvā projektētājs SIA „Geo Consultants”, reģ. Nr. 40003340949, juridiskā adrese Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, tālr. +371 26 556346, kontaktpersona Jānis Biezais, e-pasts: gc@geoconsultants.lv.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 05.07.2018. līdz 02.08.2018. Daugavpils pilsētas domes telpās, Daugavpilī, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, tālr.65404344, un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Daugavpilī, Raiņa ielā 28, tālr.65457160 darba dienās darba laikā, Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana”, zemesgabalā kad.nr. 05000200903.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā – Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā, Daugavpilī, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, tālr.65404344, vai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Daugavpilī, Raiņa ielā 28, tālr.65457160.

Elektroniski atsauksmes var iesniegt e-pastā: ppdep@daugavpils.lv (izmantojot drošu elektronisko parakstu).

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 10.07.2018., plkst. 17.00, Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē, Daugavpilī, Krišjāņa Valdemāra ielā 1.


Lokālplānojuma publiskā apspriešana

31.05.2018.Daugavpils pilsētas domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.268 (prot. Nr.11, 23.§) „Par lokālplānojuma „Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000360009, ražošanas objektu apbūves teritorijas izveidei Vaļņu ielas 30 rajonā, Daugavpilī” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 11.06.2018. līdz 10.07.2018.

Sabiedrības līdzdalības sanāksme notiks: 25.06.2018. plkst. 17:00 Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Rakstisku priekšlikumus var iesniegt līdz 10.07.2018. Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski sūtīt uz e-pasta adresi sergejs.trosimovs@daugavpils.lv.

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no 13:00 – 18:00, trešdienās no 8:00 – 12:00, Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā

Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi notiks 16.07.2018.plkst. 17:00 Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Ar lokālplānojuma 1.0.redakcijas materiāliem publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties portālā ĢeoLatvija https://www.geolatvija.lv/geo/tapis3 vai Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā https://www.daugavpils.lv sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana, kā arī darba dienās Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

SIA „Parnas GEO” (reģ.Nr.41503066293) un SIA „Daugavpils mērnieks” (reģ.Nr.41503065832) nodrošina lokālplānojuma izstrādi.

Grafiskā daļa:


Publiskai apspriešanai tiek nodots „Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģijas 2018.-2025.gadam” projekts

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (DPIP) ir izstrādājusi un piedāvā publiskajai apspriešanai vidējā termiņa politikas plānošanas dokumentu „Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģija 2018.-2025.gadam”, kas ietver pirmsskolas, skolas, speciālās un interešu izglītības iestāžu attīstības un darbības virzienus. Stratēģiju izstrādājusi DPIP darba grupa, un dokuments tapis laikā, kad valstī notiek būtiskas pārmaiņas izglītības politikā: izglītības saturs tiek virzīts uz kompetenču pieejas ieviešanu, ir publicēts un nodots apspriešanai skolu tīkla pētījums un tiek gatavoti citi būtiski lēmumi. Jaunizstrādātās Stratēģijas mērķis ir sniegt objektīvu ieskatu izglītības jomas situācijā Daugavpils pilsētas pašvaldībā kopumā, noteikt izglītības attīstības stratēģiskos virzienus, prioritātes un plānotās rīcības līdz 2025.gadam. Papildus dokumentā tika izstrādāti pamatoti priekšlikumi Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu tīkla attīstībai, ņemot vērā esošo sociāli ekonomisko un demogrāfisko situāciju un tendences, kā arī noteikti izglītības iestāžu darbības efektivitātes novērtēšanas rādītāji. Stratēģija ir saistīta ar “Daugavpils pilsētas attīstības programmu “Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam, Rīcības un investīciju plānu 2014.-2020.gadam. Stratēģijas pasākumu plāns tiks izmantots kā pamats pašvaldības ikgadējā budžeta plānošanā.

Visi interesenti, kam nav vienaldzīgi izglītības jomas jautājumi, ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus elektroniski evelina.balode@ip.daugavpils.lv līdz 2018.gada 30.jūnijam.