Šobrīd Daugavpilī

2017. gads

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.08.2018, 15:58

Lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 05000082964 un 05000082943, mazstāvu dzīvojamās objektu apbūves teritorijas izveidei Artilērijas iela 34 rajonā, Daugavpilī (1.0 redakcija)

Ar lokālplānojuma 1.0.redakcijas materiāliem publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties portālā ĢeoLatvija vai Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana, kā arī darba dienās Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 18.12.2017. plkst. 17:00 Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Rakstisku priekšlikumus var iesniegt līdz 15.01.2018 Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski sūtīt uz e-pasta adresi: inta.ruskule@daugavpils.lv.

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no 13:00 – 18:00, trešdienās no 8:00 – 12:00, Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā

Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi notiks 22.01.2018. plkst. 17:00 Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „Daugavpils mērnieks”, Ģimnāzijas iela 11, Daugavpils, LV-5401, e-pasts: daugavpilsmernieks@inbox.lv


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība: cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A.

Vides pārraudzības valsts birojs 2017. gada 8. novembrī ir pieņēmis lēmumu Nr.44 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveidei Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A. Paredzētās darbības ierosinātāja ir SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" (reģ. nr. 41503029988, Ģimnāzijas iela 28 - 2, Daugavpils, LV-5401). Paredzētā darbība plānota 5300 m2, no PAS "Daugavpils siltumtīkli" nomātā teritorijā (zemes gabals ar kadastra nr. 0500 007 1510).

Paredzētā darbība ietver reģenerācijas iekārtas uzstādīšanu un ekspluatāciju, ar nominālo ražošanas jaudu 10MW. Kā kurināmo paredzēts izmantot no atkritumiem iegūto kurināmo, līdz 25 000 tonnām gadā. Kurināmā reģenerācijai tiek izskatīti divi alternatīvi risinājumi: izmantojot slīdošās pamatnes tipa krāsns tehnoloģiju vai verdošā slāņa tehnoloģiju.

Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana paredzēta 2017. gada 4. decembrī plkst. 17:30 Daugavpils pilsētas domē, 1.stāvā, konferenču zālē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību var iepazīties darba laikā Daugavpils pilsētas domē (Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī), kā arī interneta mājas lapās –

www.daugavpils.lv, www.aadso.lv un www.geoconsultants.lv

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049 www.vpvb.gov.lv) līdz 2017. gada 13. decembrim.

Informācija par SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" paredzēto darbību pieejama šeit


Paziņojums par būvniecības ieceres “Pašapkalpošanās automazgātavas būvniecība Dostojevska ielā 6, Daugavpilī” publisko apspriešanu

Publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par būvniecības ieceri “Pašapkalpošanās automazgātavas būvniecība Dostojevska ielā 6, Daugavpilī ".

Būvniecības ieceres ierosinātājs: SIA "CWD", reģ. Nr. LV51503013461, juridiskā adrese: Daugavas ielā 10, Daugavpilī, LV-5401, tālr. 26004422, kont. pers. Oļegs Gedzjuns, e-pasts: nivels@apollo.lv.

Projektētājs: SIA “CERVA”, reģ.Nr. LV41503050131, juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-7, Daugavpilī, tālr. 29113332, kont.pers. Tatjana Borovkova, e-pasts: cerva@inbox.lv.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 2017.gada 05.oktobra līdz 2017.gada 02.novembrim, zemesgabalā Dostojevska ielā 6, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas domes telpās Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344 un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457160, darba dienās darba laikā, kā arī Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana".

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, vai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457160. Elektroniski atsauksmes var iesniegt e-pastā: ppdep@daugavpils.lv (izmantojot drošu elektronisko parakstu).

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 2017.gada 19.oktobrī, plkst. 16:30,Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī.

Pēc publiskās apspriešanas Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments sagatavos pārskatu, ar kuru varēs iepazīties www.daugavpils.lv sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana”.


Lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” redakcijas publiskā apspriešana un to materiāli

12.05.2017. Daugavpils pilsētas domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.239 (prot. Nr.11, 13.§) „Par lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 29.05.2017. līdz 26.06.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks: 21.06.2017. plkst. 17:00 Domes konferenču zālē, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 26.06.2017. Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski sūtīt uz e-pasta adresi sergejs.trosimovs@daugavpils.lv.

Apmeklētājus pieņem pirmdienās no 13:00 – 18:00, trešdienās no 8:00 – 12:00, Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi notiks 03.07.2017. plkst. 17:00 Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Ar lokālplānojuma 1.0.redakcijas materiāliem publiskās apspriešanas laikā varēs iepazīties portālā ĢeoLatvija vai Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana, kā arī darba dienās Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „Rēzeknes būvprojekts”, Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē, LV-4601, e-pasts: rezbp@inbox.lv.

Grafiskā daļa:


Paziņojums par “bezkontakta pašapkalpošanas automazgātavas uzstādīšana Aveņu ielā 29a, Daugavpilī” būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Publiskai apspriešanai tiek nodoti materiāli par būvniecības ieceri „Bezkontakta pašapkalpošanas automazgātavas uzstādīšana Aveņu ielā 29A, Daugavpilī".

Būvniecības ieceres ierosinātājs: SIA "PIK", reģ. Nr. 41503000022,

juridiskā adrese: Ķieģeļu ielā 8, Daugavpilī, tālr. 29254895, kont. pers. Inese Vitkovska,

e-pasts: pik@sia-pik.lv.

Projektētājs: SIA „LK projektu grupa", reģ.Nr. 41503032437, juridiskā adrese: Raiņa ielā 10-1, Daugavpilī, tālr. 65454116, kont. pers. Loreta Lifare, e-pasts: lkprojekts@apollo.lv.

Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi no 2017.gada 2.maija līdz 2017.gada 30.maijam Daugavpils pilsētas domes telpās Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344 un Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta telpās Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr.65457160, darba dienās darba laikā, kā arī Daugavpils pilsētas domes interneta mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Publiskā/sabiedriskā apspriešana", zemesgabalā Aveņu ielā 29A, Daugavpilī.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā Daugavpils pilsētas domes informācijas birojā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, tālr. 65404344, vai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, tālr. 65457160. Elektroniski atsauksmes var iesniegt e-pastā: ppdep@daugavpils.lv (izmantojot drošu elektronisko parakstu).

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 2017.gada 9.maijā, plkst. 16.30,Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.


Lokālplānojums zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā, Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā

Grafiskā daļa:

Vides pārraudzības valsts birojs izdevis atzinumu

Vides pārraudzības valsts birojs 10.03.2017 izdevis atzinumu par SIA “Vidrūpe” sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA „Aģentūra Latvijas ceļš” paredzētajai darbībai – plānotās sašķidrinātās naftas gāzes (propāna – butāna) noliktavas būvniecībai esošās naftas bāzes teritorijā Daugavpilī, Jelgavas ielā 2A.

Atzinums un informācija par projektu pieejama Vides pārraudzības valsts biroja interneta vietnē.

Daugavpils pašvaldība ievērojot kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņems lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu.

Informāciju sagatavoja: Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments


Paziņojums par SIA “Baltic Pellets Energy” koksnes granulu ražotnes izveides ietekmes uz vidi novērtējuma aktualizētā ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam

Paredzētās darbības nosaukums:

Koksnes granulu ražotnes izveide

Ierosinātājs:

SIA “Baltic Pellets Energy”

(reģistrācijas numurs: 41503068557)

Juridiskā adrese:

18.novembra iela 319C, Daugavpils, LV-5413

Tālrunis:

65433428

e-pasts:

info@balticpelletsenergy.com

Darbības norises vieta:

Daugavpilī, Dunduru ielā 5D (kadastra Nr. 05000201703), Dunduru ielā 5B (kadastra Nr.05000201605), Dunduru ielā 5H (kadastra Nr. 05000230001)

Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums:

2015.gada 23.martā (lēmums Nr.68.)

Vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu:

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi”

Aktualizētā ziņojuma sagatavošanas datums:

2017. gada 16. janvāris

Aktualizētā ziņojuma iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā:

2017. gada 17. janvāris

SIA “Baltic Pellets Energy” koksnes granulu ražotnes izveides Daugavpilī, Dunduru ielā 5D, Dunduru iela 5B, Dunduru ielā 5H ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (birojs adrese: Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014, juridiskā adrese: Pils 7-11, Rīga, LV-1050).