Šobrīd Daugavpilī

DS/2020/1, Jaunas lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī būvniecība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 12.05.2020, 10:26
Identifikācijas numurs:
DS/2020/1
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils siltumtīkli
Līgumcena EUR bez PVN:
248429.14 €
Piegādātājs:
SIA “KONOR"
Publicēšanas datums:
31.01.2020
Iesniegšanas termiņš:
05.03.2020 10:00:00
purchase_winners:

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā „Jaunas lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS/2020/1, par uzvarētāju atzīta un līguma slēgšanas tiesības 2020.gada 8.maijā piešķirtas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KONOR”, reģistrācijas Nr.40103064724, juridiskā adrese Atlantijas iela 51, Rīga, LV-1015, ar kopējo Līguma summu 248 429,14 EUR (divi simti četrdesmit astoņi tūkstoši četri simti divdesmit deviņi eiro četrpadsmit centi) bez PVN.

Iepirkuma ietvaros tika iesniegti trīs piedāvājumi, ar pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” Iepirkumu komisijas lēmumu par uzvarētāju atzīta sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KONOR”, kurai pēc pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” akcionāru sapulces piekrišanas iepirkumā piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma uzvarētāja piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem un ir ar zemāko cenu.

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludina iepirkumu „Jaunas lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī būvniecība”.

 1. Iepirkuma priekšmets – „Jaunas lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī būvniecība”.
 2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2020/1.
 3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnēs daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv.
 4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu ar piegādi līdz 2020.gada 5.marta plkst.10.00 PAS “Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi - Iepirkums: „Jaunas lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī būvniecība”, neatvērt līdz 2020.gada 5.marta plkst.10:00.
 5. Kontaktpersonas:
 • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskā direktora vietnieks, 20044461;
 • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.

****************************************

2020.gada 28.februārī  

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401,                        tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludinātā iepirkuma Jaunas lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī būvniecība” nolikumā veikti grozījumi. Visas nolikumā veiktās izmaiņas ir slīprakstā.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020.gada 20.marta plkst. 10:00.

Kontaktpersonas:

 • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskā direktora vietnieks, 20044461;
 • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.

****************************************

Sludinājums iepirkuma procedūrā

2020.gada 13.februārī

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” izsludinātā iepirkuma „Jaunas lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī būvniecība” nolikumā veikti grozījumi. Visas nolikumā veiktās izmaiņas ir slīprakstā.

Kontaktpersonas: 

 • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskā direktora vietnieks, tel. 20044461;
 • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.

Atbilde uz pretendenta jautājumu

1.jautājums:

Būvprojekta 4.sējumā specifikācijas pozīcijas Nr.1 (apkures katls) un 27 (dumainis). Vai minētās pozīcijas nevar būt arī citās projekta daļās?

Atbilde:

Minētās pozīcijas ir minētas Būvprojekta 4.sējuma skaidrojošās daļas 3.nodaļā “Gāzes iekārtas” un “Dūmvadi un ventilācija”, kā arī informācija ir pieejama Būvprojekta 5.sējumā Inženierrisinājuma daļas sadaļā “Siltummehānika” un arī būvprojekta būvdarbu apjomu sarakstā Nr.1 4.pozīcijā.

2.jautājums:

Dūmvada augstums ir 10 m. Vai ar projektētāju ir paredzēta dūmvada konstrukcijas stiprinājuma shēma?

Atbilde:

Iepirkumā ir paredzēta katlumājas piegāde ar aprīkojumu, t.sk., dūmeņi, katli, apkure, ventilācija, gāzes, ūdens cauruļvadu un ierīču apsaitē. Līdz ar to Pretendents pats veic dūmeņu uzstādīšanas un stiprinājuma aprēķinus, variantus, ja tie nav pretrunā ar esošo tehnisko projektu.

Atbilde uz pretendenta jautājumu

1.jautājums:

Vai regulatorus pirks ēku apsaimniekotājs? Vai tie atradīsies katras mājas siltummezglos? Vai būvprojekta robeža no patērētāja puses ir ievads ēkās? (Nolikuma 1.11.punkts) Kāpēc esoša projekta ietvaros projektētājs nav norādījis regulatorus, to marku un uzstādīšanas vietu? Vai būs projekta korekcija?

Atbilde:

Regulatoru markas iesaka Projektētājs un iegādājās mājas apsaimniekotājs, tie tiek uzstādīti pirms ieejas dzīvojamā mājā, jo šīs mājas uz doto brīdi nav aprīkotas ar ISM. Būvprojekta robeža ir ievads ēkā.

2.jautājums:

Vai piedāvājumā ir nepieciešams izstrādāt gan darbu izpildes grafiku, gan īso DVP? (Nolikuma 2.2.punkts)

Atbilde:

Piedāvājumā nav nepieciešams izstrādāt DVP, bet jāatspoguļo plānojamo darba grafiku.

3.jautājums:

Vai konteinera izmēri ir nemainīga lieluma? Vai izmēru var pārplānot, ja izvēlas likt kondensācijas katlus (ar kompaktiem izmēriem un iespēju skursteņus saslēgt kaskādē - viens dūmenis)?

Atbilde:

Par konteinera izmēru izmaiņām un izmaiņām tehnoloģisko iekārtu pieslēgumā būs jāsaņem Projekta autoru akcepts.

4.jautājums:

Katlumājā tiek paredzēti uzstādīšanai divi katli ar 100% rezervi (viens strādā, otrs rezervē). Katrs katls pievienots savam dūmenim ar 10 m augstumu? Vai tāds risinājums ir apdomāts un nemainīgs ņemot vērā to, ka katlumāja atrodas uz tukša lauka ar zemu apbūves intensitāti un gandrīz nulles piesārņojuma fonu. Ja abi skursteņi ir jāizbūvē, kā tas parādīts projektā, tad esošajā projektā nav uzrādīta (izstrādāta) metālkonstrukcijas daļa ar dūmeņa stiprinājuma mezglu pie jumta (zemes)? Vai pretendentam pašam būs nepieciešams izstrādāt metālkonstrukcijas projektu dūmeņa stiprināšanai būvniecības laikā?

Atbilde:

Iepirkumā ir paredzēta katlumājas piegāde ar aprīkojumu, t.sk., dūmeņi, katli, apkure, ventilācija, gāzes, ūdens cauruļvadu un ierīču apsaitē. Līdz ar to Pretendents pats veic dūmeņu uzstādīšanas un stiprinājuma aprēķinus, variantus, ja tie nav pretrunā ar esošo tehnisko projektu.

Atbilde uz pretendenta jautājumu

1.jautājums:

Ņemot vērā, ka ēkā ir degošas gāzes iekārtas, kas var radīt sprādzienbīstamus riskus zibens izlādes laikā, lūgums sniegt riska novērtējumu atbilstoši Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 “Ēku iekšēja elektroinstalācija”, kā arī detalizētu zibensaizsardzības sistēmas specifikāciju (projekta sadaļu), lai varētu iepazīties ar tehnisko risinājumu?

Atbilde:

Projekta apjomos ir paredzēts, ka Pretendents veic katlumājas piegādi komplektā, līdz ar to visus zibensaisardzības pasākumus, risinājumus un risku izvērtēšanu Pretendents nodrošina pats uz sava rēķina atbilstoši Būvprojektam. Pretendents iesniedz piedāvājumu ar iepirkumā noteiktiem apjomiem. Ja projekta realizācijas laikā būs nepieciešamība veikt izmaiņas, tad tās var būt tikt veiktas tikai pēc saskaņošanas ar Būvprojekta projektētāju.

2.jautājums:

Attālinātas vadības sistēmai ir nepieciešams iegādāties jaunu datoru, vai programmatūra jāuzstāda uz esošā datora?

Atbilde:

Attālinātas vadības sistēma atbilstoši tehniskā uzdevuma 3.3.punktam paredz jauna datora iegādi un uzstādīšanu PAS ,,Daugavpils siltumtīkli’’ dispečerpunktā, kā arī šie apjomi ir iekļauti iepirkumu būvdarbu apjomu tāmē Nr.2 2.1.punktā (Automatizācijas iekārtas un                      sensori – 1 kompl.)

3.jautājums:

Projekta ietvaros ir nepieciešams iegādāties un uzstādīt rezerves barošanas dīzeļģeneratoru. Ja nepieciešams, tad kādas jaudas (kW) ģenerators?

Atbilde:

Lai nodrošinātu katlu māju ar barošanas rezerves avotu, ir paredzēts pieslēgt mūsu rīcībā esošo dīzeļģeneratoru, kas tiks nepieciešamības gadījumā atvests un pievienots pie rozetes. Pretendents šim mērķim ārpusē uzstāda 3-fāzes rozeti ar nominālu 16A, kuru pieslēdz katlu mājas vadības skapim KVS. Saskaņā ar Būvprojekta tāmēm - dīzeļģenerators nav minēts piegādes un uzstādīšanas apjomos, līdz ar to Pretendentam tā piegāde nav saistoša.

4.jautājums:

Avārijas pārslēgšanos no el. tīkla uz ģeneratoru veic manuāli operators vai paredzēt automātisku dīzeļģeneratora startu un svirslēdža automātisku pārslēgšanos no el. tīkla uz ģeneratoru (ARI)?

Atbilde:

Lai novērstu nesinhronizētu ģeneratora ieslēgšanu tīklā, uzstāda manuālo pārsviedēj svirslēdzi, kurš nodrošina katlu mājas barošanu no viena barošanas avota.

5.jautājums:

Vai, ņemot vērā projektētās iekārtas un to jaudas, ievad automāta nomināls 20A ir atbilstošs un arī ievad kabelis 5x4 ir atbilstošs?

Atbilde:

Uz iepirkuma izsludināšanas brīdi nav pamata apšaubīt Būvprojekta risinājumu un Tāmēs noteiktos apjomus. Kā jau tas tika minēts, Pretendents iesniedz piedāvājumu ar iepirkumā noteiktiem apjomiem, ja projekta realizācijas laikā būs nepieciešamība veikt izmaiņas, tad tās var būt tikt veiktas tikai pēc saskaņošanas ar Būvprojekta projektētāju. Bet Pretendentam jāņem vērā, ka jau esošajā IUS ir uzstādīts ievada aizsardzības automātiskais izslēdzējs ar nominālo strāvas jaudu 25A.

Atbilde uz pretendenta jautājumu

Jautājums:

Kas ir domāts ar iepirkuma „Jaunas lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī būvniecība”, ID Nr. DS/2020/1, nolikuma 2.3.punkta 2.3.6.apakšpunkta prasību “Apliecinājuma kartes” (8.pielikums)?

Atbilde:

Iepirkuma „Jaunas lokālās katlumājas „Cēsu”, Cēsu ielā 22B, Daugavpilī būvniecība”, ID Nr. DS/2020/1, nolikuma 2.3.punkta 2.3.6.apakšpunkts ir kļūdains, pareizais nolikuma 2.3.punkta 2.3.6.apakšpunkts ir “Būvprojekts un tāmes (8.pielikums)”, par ko iepirkuma nolikumā ir veikti attiecīgi grozījumi.

**********************************************

Atbildes uz pretendentu jautajumiem

1.jautājums:

Būvdarbu apjomu sarakstā Nr.3 “Siltumtīkli” ir atšķirības darbu un darbam nepieciešamo materiālu apjomos, un tieši, ir atšķirības sekojošās pozīcijās: 1.1.pozīcijā cauruļu D60 montāža paredzēta 107 m apjomā, bet 7.1.pozīcijā cauruļu D60 materiāli 96 m apjomā; 1.2. un 7.2.pozīcijas – darbs 77 m, bet materiāli 65 m; 1.3. un 7.3.pozīcijas – darbs 10 m, bet materiāli 65 m. Kādus apjomus ņemt vērā, aprēķinot izmaksas?

Atbilde:

Aprēķinot izmaksas, jāņem vērā apjomus, kas norādīti Būvdarbu apjomu sarakstā Nr.3 “Siltumtīkli”, kurā ir veikti grozījumi.

2.jautājums:

Starp projekta iekārtu un materiālu specifikāciju (EL daļa) un Būvdarbu apjomu sarakstu Nr.2 (Elekroapgaismes un spēka tīkli) ir atšķirības, un tieši, 1) apjomu 3.1.pozīcijā norādīts kabelis ar vara dzīslām CYKY 5x4mm2 – 1 m, bet projekta specifikācijas 6.pozīcijā – kabelis ar vara dzīslām CYKY 5x4mm2 – 25 m; 2) Projekta specifikācijas 13.pozīcijā norādīts: Plastmasas caurule D50mm – 8 m, bet apjomu sarakstā tā nav norādīta. Kādus apjomus ņemt vērā, aprēķinot finanšu piedāvājumu?

Atbilde:

Aprēķinot finanšu piedāvājumu, jāņem vērā apjomus, kas norādīti Būvdarbu apjomu sarakstā Nr.2 “Elekroapgaismes un spēka tīkli”, kurā ir veikti grozījumi.