Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde Domes ziņas

877
Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs sasauc Daugavpils  pilsētas domes kārtējo sēdi 2019.gada 17.janvārī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 22.aprīļa nolikumā Nr.5 “Nolikums par Daugavpils pilsētas domes apbalvojumiem”

Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas Mārketinga un projektu vadītāja I.Andiņa

2.

Par Daugavpils pilsētas domes deputātu ētikas kodeksa un komisijas nolikuma apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta  Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja I.Limbēna

3.

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu

 

4.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja N.Jakubovska

5.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.augusta lēmumā Nr.446 “Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas vietniece S.Krapivina

6.

Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai un institūciju atzinuma saņemšanai (prezentācija)

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departaments Nekustāmā īpašuma attīstības nodaļas vadītāja I.Ruskule

 

7.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.marta lēmumā Nr.124

 

Daugavpils pilsētas domes vecākā referente T.Kraševska

8.

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

9.

Par ēkas ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7705 002, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7705 18.novembra ielā 43, Daugavpilī, nojaukšanu (prezentācija)

 

10.

Par zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 0500 039 2205 piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

 

11.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

 

12.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

13.

Par Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Igors Prelatovs