Šobrīd Daugavpilī

Darba piedāvajumu arhīvs

Pēdējo reizi informācija atjaunota 19.02.2019, 11:13

 SIA “Daugavpils ūdens”
izsludina konkursu uz
klientu apkalpošanas operatora amatu (darba līgums uz noteiktu laiku, sakarā ar uzņēmuma klientu
apkalpošanas operatora prombūtni)
Pieteikšanās līdz: 2019.gada 12.februārim (ieskaitot)
Darba vieta: Daugavpils
Klientu apkalpošanas operatora amatam izvirzāmās prasības:
1. Izglītība ne zemāka par vidējo.
2. Vēlama darba pieredze klientu apkalpošanas jomā.
3. Valsts valodas zināšanu apjoms nav mazāks par vidējā līmeņa 1.pakāpi (B1).
4. Jāspēj patstāvīgi organizēt darbu, pieņemt lēmumus un strādāt komandā, jāpiemīt komunikabilitātei, atbildības
sajūtai, precizitātei, noturībai, nosvērtībai.
5. Jāatbild par kvalitatīvu klientu apkalpošanu, par sniegtās informācijas pareizību, par darba dokumentu
neaizskaramību un konfidencialitāti, par savlaicīgu un patiesu datu ievadīšanu.
6. Jāzina savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, pakalpojumu un citu darbības
veidu izmaksu veidošanās principi.
7. Jāprot lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.
Klientu apkalpošanas operatora amata pienākumi:
1. Veikt klientu pieņemšanu, saskaņā ar izstrādāto procedūru, reģistrēt un ievadīt informāciju par klientiem
informācijas sistēmā, reģistrēt klientu pieteikumus, iesniegumus un sūdzības.
2. Kontrolēt klientu pieteikumu termiņus, to savlaicīgu izpildi.
3. Sagatavot līgumu projektus, saskaņot līgumu projektus ar klientiem, kontrolēt līgumu parakstīšanas termiņus ar
klientiem, reģistrēt līgumus informācijas sistēmā, veikt līgumu uzskaiti.
4. Konsultēt klientus par uzskaites veikšanu uzņēmumā, noformēt klientu pārvešanu uz aprēķiniem atbilstoši
vidējam ūdens patēriņam, veikt klientu pieslēgšanu WEB-sistēmā, un sniedz konsultācijas, saistītas ar sistēmas
lietošanu.
5. Veikt klientu uzskaiti, nodrošināt klientus ar nepieciešamajiem dokumentiem, sniegt konsultācijas klientiem par
rēķinos ietverto informāciju, organizēt vienošanās noslēgšanu ar klientiem par parāda dzēšanu.
6. Reģistrēt informācijas sistēmā kontrolrādījumus.
7. Sagatavot tiešajam vadītājam nepieciešamos sarakstus un katru mēnesi iesniegt atskaiti par paveikto darbu.
Iesniedzamie dokumenti
Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 12.februārim (ieskaitot) personīgi vai sūtot pa pastu
SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401 ar norādi: “Konkursam uz SIA “Daugavpils ūdens”
klientu apkalpošanas operatora amatu”, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi:
kontakti@daugavpils.udens.lv šādus dokumentus:
1. motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību),
norādot kandidāta kontaktinformāciju (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
2. Curriculum Vitae (CV), tai skaitā, norādot informāciju par: profesionālo darba pieredzi - darba vietas nosaukumu
un galvenos darba pienākumus;
3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
4. profesionālo kvalifikāciju, valodu un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas;
5. valsts valodas prasmes apliecības par valsts valodas prasmes atbilstību vidējā līmeņa 1.pakāpei (B1) kopiju vai
dokumenta, kas apliecina izglītības iegūšanu valsts valodā kopiju;
6. kandidāts, ja izglītība ir iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā;
7. citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpil 


 Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra

aicina darbā uz nenoteiktu laiku

Tūrisma informācijas konsultantu / -i 

darbam Daugavpils Tūrisma informācijas centrā

(profesijas kods: 4221 03)

Darba pamatpienākumi:

 • sniegt ar tūrismu saistītu informāciju par Daugavpils pilsētu un Daugavpils cietoksni TIC apmeklētājiem latviešu, krievu vai angļu valodā;
 • veikt tūrisma informācijas centra apmeklētāju uzskaiti un apkopošanu;
 • apkalpot TIC apmeklētājus, sniegt maksas pakalpojumus, veikt tirdzniecību un noformēt dokumentus;
 • administrēt tūrisma informācijas centra datubāzes, interneta vietnes un sociālo tīklu lapas;
 • sagatavot dažādus ar tūrismu saistītus tekstus, veikt šo tekstu tulkojumus uz krievu un angļu valodu;
 • piedalīties pasākumu organizēšanā;
 • veidot jaunus tūrisma piedāvājumus.

Prasības:

 • vidējās pakāpes profesionālā vai augstākā izglītība tūrisma vai humanitāro zinātņu jomā;
 • vismaz 1 gada darba pieredze tūrisma informācijas centrā vai klientu apkalpošanas jomā;
 • valsts valodas pārvaldīšana (augstākais līmenis);
 • labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • MS Office programmu pārzināšana lietotāja līmenī;
 • prasme strādāt gan komandā, gan individuāli un patstāvīgi organizēt savu darbu;
 • labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • pozitīva domāšana, augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • spēja organizēt darbu patstāvīgi, precizitāte, operativitāte, augsta atbildības sajūta.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • pieredze darbā tūrisma informācijas centrā;
 • pieredze darbā ar tūristiem;
 • pieredze mājas lapu un soc. tīklu administrēšanā.

Piedāvājam:

 • interesantu, dinamisku un kreatīvu darbu draudzīgā kolektīvā;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • atalgojumu EUR 693,00 apmērā pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas.

 

CV un motivācijas vēstuli, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, ar norādi „Tūrisma informācijas konsultants”, sūtīt līdz 2019. gada 14. janvārim (ieskaitot) uz e-pastu agentura@daugavpils.lv  vai iesniegt personīgi Daugavpils Tūrisma informācijas centrā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, papildus informācija zvanot uz tālr. 65400515, 25640999.


Projekta vadītājs ERAF projektiem (uz projektu īstenošanas laiku)

Daugavpils pilsētas dome aicina darbā projekta vadītāju ERAF projektiem “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta” un “Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai”

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība;
 • vismaz 1 gadu pieredze ES fondu (ERAF; KF; KPFI u.c.) finansēto investīciju (projekts saistīts ar infrastruktūras objektu atjaunošanu vai būvniecību) projektu vadīšanā;
 • izpratne par projektu cikla vadību un projekta ietvaros veicamajām procedūrām, projektā paredzētajām aktivitātēm un to specifiku, projekta finanšu plūsmas plānošanu;
 • prasme strādāt komandā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas (rakstiski un mutvārdos);
 • datorprasmes: MS Office

Paredzamie pienākumi:

 • nodrošināt efektīvu Projekta vadīšanu ar mērķi sasniegt Projekta plānoto mērķi, nodrošināt veiksmīgu un savlaicīgu visu Projekta aktivitāšu īstenošanu, kā arī nodrošināt Projekta budžeta izpildi un visu attiecīgo atskaišu iesniegšanu;
 • nodrošināt projekta vadības grupas darbības organizēšanu, pienākumu sadalīšanu;
 • nodrošināt projekta aktivitāšu ieviešanu atbilstoši apstiprinātajam laika grafikam un projekta budžetam, kā arī atbilstoši projekta ietvaros noslēgtajiem būvdarbu un pakalpojumu līgumiem;
 • nodrošināt projekta dokumentācijas kārtošanu atbilstoši izsniegtajai lietu nomenklatūrai un savlaicīgu projekta atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu projekta sadarbības iestādei sadarbībā ar projekta partneri – Ilūkstes novada pašvaldību.
 • regulāri komunicēt un atskaitīties par Projekta progresu Projekta vadības grupai un Projekta uzraudzības padomei, savlaicīgi informēt par nepieciešamajām izmaiņām, precizējumiem un par projekta kādas no sadaļām nesavlaicīgas izpildes (vai neizpildes) draudiem, kā arī iesniegt pamatotus priekšlikumus situācijas uzlabošanai un jautājumu risināšanai;
 • veikt Projekta aktivitāšu plānošanu un izpildi;
 • nodrošināt projekta ieviešanas progresu atbilstoši apstiprinātajam Projekta pieteikumam;
 • sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Projekta pārskatus, kā arī nepieciešamības veikt labojumus un papildinājumus;
 • nodrošināt Projekta lietvedību un uzskaiti, Projekta dokumentācijas uzglabāšanu, arhīva veidošanu;
 • nodrošināt Projekta atbilstību vizuālās identitātes prasībām;
 • veikt citas nepieciešamās darbības saskaņā ar Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu;

Piedāvājam:

 • Atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • atalgojumu EUR 910,00 apmērā pirms nodokļu nomaksas.

CV, motivācijas vēstuli, rekomendācijas (ja tādas ir); izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, līdz 2018.gada 27.novembrim (ieskaitot) sūtīt uz e-pasta adresi: attistiba@daugavpils.lv , atsaucoties uz vakanci, vai iesniegt personīgi Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamentā, K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, 2.stāvā, 206.kabinetā, darba laikā.

PROJEKTU APRAKSTI


BŪVINSPEKTORS

Daugavpils pilsētas dome aicina darbā būvinspektoru.

Prasības pretendentam:

 • vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā, arhitekta studiju programmā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā vai atbilstība Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.499 “Noteikumi par būvinspektoriem” Noslēguma jautājumu 20. vai 21.punktam;
 • Atbilstība Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.499 “Noteikumi par būvinspektoriem” 4.punktam;
 • prasme strādāt ar datora biroja programmām Microsoft Office, Excel un AutoCAD;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;
 • prasmes analizēt, salīdzināt, noformulēt viedokli un vērtējumu, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • teicamas valsts valodas zināšanas un vēlamas svešvalodas (krievu ) zināšanas;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • izpratne par valsts pārvaldes principiem.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt būvniecības kontroli atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām.
 • pārbaudīt būves ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības savas kompetences ietvaros.
 • kontrolēt būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
 • pieņemt lēmumus pārbaudes lietās, kur nepieciešama liela pieredze un attiecīgās jomas pārzināšana;
 • pieņemt apmeklētājus un sniegt konsultācijas būvniecības jomā.

Mēs piedāvājam:

 • Atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

CV, motivācijas vēstuli, rekomendācijas (ja tādas ir); izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, līdz 2018.gada 30.novembrim (pasta zīmogs) var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5400, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram vai nosūtīt uz e-pasta adresiinfo@daugavpils.lv norādot izvēlēto vakanci.


Daugavpils pilsētas dome izsludina konkursu uz Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora amatu

Izpilddirektora pamatpienākumi

Izpilddirektora amata pienākumi tiek noteikti likuma “Par pašvaldībām” 69.pantā un Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikuma 18.punktā un proti:

 1. organizēt domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi;
 2. dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem;
 3. sagatavot priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;
 4. ierosināt domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, domes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus;
 5. iesniegt domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;
 6. domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēgt saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām;
 7. organizēt teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu; organizēt, kontrolēt un vadīt administrācijas darbu, kontrolēt pašvaldības pasūtījuma izpildi;
 1. saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, pieņemt darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus, apstiprināt darbinieku amata pienākumus, parakstīt koplīgumu;
 2. organizēt saistošo noteikumu, domes lēmumu, domes priekšsēdētāja vai viņa vietnieku rīkojumu un citu normatīvo aktu izpildi;
 3. atcelt pašvaldības administrācijas pieņemtos prettiesiskos lēmumus, kā arī sagatavot un iesniegt domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu, savas kompetences ietvaros izdod rīkojumus pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājiem, kā arī citiem administrācijas darbiniekiem un kontrolēt to izpildi, ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darbu;
 4. ziņot domei par administrācijas darbu, kā arī pēc domes vai priekšsēdētāja pieprasījuma sniegt ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem;
 5. pieņemt lēmumus par mantas (izņemot zemes nomu) nodošanu iznomāšanai un veikt citas normatīvajos aktos noteiktās darbības nomas objektu iznomāšanas procesā;
 6. pašvaldības administrācijas ikdienas funkciju izpildei var izveidot komisijas vai darba grupas;
 7. pašvaldības domes nomaiņas gadījumā nodrošināt pašvaldības nepārtrauktu darbu, organizēt dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam pašvaldības domes priekšsēdētājam;

     15. domes budžeta ietvaros apstiprināt pašvaldības iestāžu budžeta tāmju grozījumus;

 1. izsniegt licences, atļaujas, rakstiskus saskaņojumus un piekrišanas komercdarbības veikšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 2. izsniegt atļaujas vai saskaņot publisku pasākumu, piketu, sapulču un gājienu rīkošanu;
 3. pieņemt lēmumus par aizliegumu atrasties uz publisko ūdeņu ledus tādās vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un veselība;
 4. veikt citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

Prasības kandidātiem:

- augstākā izglītība (akadēmiskā bakalaura/maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība);

- obligāta darba pieredze vadošā amatā ne mazāk kā 3 gadi valsts vai pašvaldības iestādē vai  privātajā sektorā;

- latviešu valodas zināšanas (augstākā pakāpe C2) un vismaz vienas no Eiropas Savienības oficiālajām valodām zināšanas sarunvalodas līmenī;

- par papildus priekšrocībām tiks uzskatīta  papildus apmācība (amata pienākumu izpildei tālākizglītības kursu apmeklējums pēdējo 3 gadu laikā vismaz 6 akadēmisko stundu apjomā).

Pieteikuma iesniegšanas kārtība

Motivācijas vēstuli, dzīves gaitas aprakstu (CV), kurā iekļauts pašvērtējums par vismaz vienas no Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām (izņemot latviešu valodu), redzējumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības izpildinstitūcijas darbības efektivitātes uzlabošanu (uz vienas A4 lapas), augstāko izglītību un tālākizglītību  apliecinošu dokumentu kopijas (norādot tālākizglītības kursu ilgumu akadēmiskajās stundās), valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju (C2) (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā, iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā . Dokumentus iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Domes izpilddirektora amata kandidāta atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2018.gada 20.novembrim, plkst.1700Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2018.gada 20.novembrim, plkst.1700.

NOLIKUMS


Projekta vadītājs ERAF projektiem

(uz projektu īstenošanas laiku)

Daugavpils pilsētas dome aicina darbā projekta vadītāju ERAF projektiem “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta” un “Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai”

Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība;
 • vismaz 1 gadu pieredze ES fondu (ERAF; KF; KPFI u.c.) finansēto investīciju (projekts saistīts ar infrastruktūras objektu atjaunošanu vai būvniecību) projektu vadīšanā;
 • izpratne par projektu cikla vadību un projekta ietvaros veicamajām procedūrām, projektā paredzētajām aktivitātēm un to specifiku, projekta finanšu plūsmas plānošanu;
 • prasme strādāt komandā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas (rakstiski un mutvārdos);
 • datorprasmes: MS Office

Paredzamie pienākumi:

 • nodrošināt efektīvu Projekta vadīšanu ar mērķi sasniegt Projekta plānoto mērķi, nodrošināt veiksmīgu un savlaicīgu visu Projekta aktivitāšu īstenošanu, kā arī nodrošināt Projekta budžeta izpildi un visu attiecīgo atskaišu iesniegšanu;
 • nodrošināt projekta vadības grupas darbības organizēšanu, pienākumu sadalīšanu;
 • nodrošināt projekta aktivitāšu ieviešanu atbilstoši apstiprinātajam laika grafikam un projekta budžetam, kā arī atbilstoši projekta ietvaros noslēgtajiem būvdarbu un pakalpojumu līgumiem;
 • nodrošināt projekta dokumentācijas kārtošanu atbilstoši izsniegtajai lietu nomenklatūrai un savlaicīgu projekta atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu projekta sadarbības iestādei sadarbībā ar projekta partneri – Ilūkstes novada pašvaldību.
 • regulāri komunicēt un atskaitīties par Projekta progresu Projekta vadības grupai un Projekta uzraudzības padomei, savlaicīgi informēt par nepieciešamajām izmaiņām, precizējumiem un par projekta kādas no sadaļām nesavlaicīgas izpildes (vai neizpildes) draudiem, kā arī iesniegt pamatotus priekšlikumus situācijas uzlabošanai un jautājumu risināšanai;
 • veikt Projekta aktivitāšu plānošanu un izpildi;
 • nodrošināt projekta ieviešanas progresu atbilstoši apstiprinātajam Projekta pieteikumam;
 • sagatavot un iesniegt apstiprināšanai Projekta pārskatus, kā arī nepieciešamības veikt labojumus un papildinājumus;
 • nodrošināt Projekta lietvedību un uzskaiti, Projekta dokumentācijas uzglabāšanu, arhīva veidošanu;
 • nodrošināt Projekta atbilstību vizuālās identitātes prasībām;
 • veikt citas nepieciešamās darbības saskaņā ar Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu;

Piedāvājam:

 • Atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • atalgojumu EUR 910,00 apmērā pirms nodokļu nomaksas.

CV, motivācijas vēstuli, rekomendācijas (ja tādas ir); izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, līdz 2018.gada 12.novembrim (ieskaitot) sūtīt uz e-pasta adresi: attistiba@daugavpils.lv , atsaucoties uz vakanci, vai iesniegt personīgi Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamentā, K.Valdemāra ielā 13, Daugavpilī, 2.stāvā, 206.kabinetā, darba laikā.

PROJEKTU APRAKSTI

BŪVINSPEKTORS

Daugavpils pilsētas dome aicina darbā būvinspektoru.

Prasības pretendentam:

 • vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā, arhitekta studiju programmā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā vai atbilstība Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.499 “Noteikumi par būvinspektoriem” Noslēguma jautājumu 20. vai 21.punktam;
 • Atbilstība Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.499 “Noteikumi par būvinspektoriem” 4.punktam;
 • prasme strādāt ar datora biroja programmām Microsoft Office, Excel un AutoCAD;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;
 • prasmes analizēt, salīdzināt, noformulēt viedokli un vērtējumu, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • teicamas valsts valodas zināšanas un vēlamas svešvalodas (krievu ) zināšanas;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • izpratne par valsts pārvaldes principiem.

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt būvniecības kontroli atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām.
 • pārbaudīt būves ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības savas kompetences ietvaros.
 • kontrolēt būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
 • pieņemt lēmumus pārbaudes lietās, kur nepieciešama liela pieredze un attiecīgās jomas pārzināšana;
 • pieņemt apmeklētājus un sniegt konsultācijas būvniecības jomā.

Mēs piedāvājam:

 • Atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

CV, motivācijas vēstuli, rekomendācijas (ja tādas ir); izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, līdz 2018.gada 30.oktobrim (pasta zīmogs) var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5400, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram vai nosūtīt uz e-pasta adresiinfo@daugavpils.lv norādot izvēlēto vakanci.Pilsētas galvenā mākslinieks

Pagarināts pieteikšanās termiņš uz pilsētas galvenā mākslinieka amatu līdz 15. oktobrim

Prasības pretendentam:

 • vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība vizuālās mākslās vai dizaina jomā;
 • vispusīgas zināšanas, kas nodrošina profesionālu pienākumu izpildi;
 • valodu zināšanas: 3.līmeņa A pakāpes valsts valodas zināšanas, un vismaz vienas svešvalodas zināšanas.
 • vismaz 3 (trīs) gadu profesionālā praktiskā pieredze mākslas jomā;
 • prasme strādāt ar datora programmām: Adobe (Photoshop, Illustrator), CorelDraw, Microsoft Office, AutoCad un līdzīgām programmām;
 • izpratne par valsts pārvaldes principiem un darbību;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu.

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt vides vizuālās noformēšanas prasību ievērošanu Daugavpils pilsētas teritorijā;
 • sagatavo priekšlikumus un atzinumus, ievērojot Daugavpils pilsētas teritorijā esošo kultūrvēstures pieminekļu un citu īpaši aizsargājamu objektu saglabāšanas un aizsardzības nepieciešamību, un mūsdienu pilsētvides veidošanas prasības;
 • sagatavo priekšlikumus pilsētas vizuālajam noformējumam un pilsētā notiekošo svētku noformējumam, atbilstoši vides vizuālās noformēšanas prasībām un mūsdienīgas pilsētvides veidošanas vajadzībām;
 • izskatīt krāsu, materiālu un dažādu labiekārtojuma elementu, mazo arhitektūras formu pielietojumu būvprojektos un ēku fasāžu un būvju krāsu pases.
 • izskatīt mākslas darbu, skulptūru, ciļņu, sienas gleznojumu, mākslas instalāciju skices un to novietojumu publiskās vietās;
 • koordinēt vizuālās mākslas procesus, piedalīties izstāžu, plenēru, konkursu un citu pilsētas mākslas aktivitāšu organizēšanā;
 • izskatīt valsts un pašvaldības organizēto svētku un pasākumu vizuālās noformēšanas koncepciju;
 • pieņemt apmeklētājus, sniegt konsultācijas un norādījumus pilsētvides veidošanas un saglabāšanas jomā.
 • plānot un organizēt Pilsētvides nodaļas ikdienas darbu, nodrošināt un kontrolēt nodaļas noteikto uzdevumu izpildi.

Mēs piedāvājam:

 • Atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

Pieteikumu un CV, motivācijas vēstuli, rekomendācijas (ja tādas ir); izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, līdz 2018.gada 15. oktobrim (pasta zīmogs) var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5400, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram vai nosūtīt uz e-pasta adresi: info@daugavpils.lv norādot izvēlēto vakanci.


Klientu apkalpošanas speciālists

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra aicina darbā uz nenoteiktu laiku Klientu apkalpošanas speciālistu (profesijas kods: 4222 07) darbam Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrā (DCKIC), Nikolaja ielā 5.

Darba pamatpienākumi:

 • sniegt ar tūrismu saistītu informāciju par Daugavpils pilsētu un Daugavpils cietoksni DCKIC apmeklētājiem latviešu, krievu vai angļu valodā;
 • plānot un organizēt pasākumus Daugavpils cietoksnī;
 • vadīt ekskursijas pa Daugavpils cietoksni latviešu, krievu un angļu valodā;
 • veikt suvenīru tirdzniecību un sniegt Aģentūras apstiprinātos maksas pakalpojumus;
 • veikt Daugavpils cietokšņa vēstures un kultūrvēsturisko vērtību izpēti,
 • plānot un veidot Daugavpils cietoksnim veltītas izstādes un ekspozīcijas;
 • veikt DCKIC apmeklētāju uzskaiti un anketēšanu;
 • veidot jaunus tūrisma piedāvājumus Daugavpils cietoksnī.

Prasības:

 • vidējās pakāpes profesionālā vai augstākā izglītība tūrisma, vēstures vai humanitāro zinātņu jomā;
 • vismaz 1 gada darba pieredze tūrisma informācijas centrā vai klientu apkalpošanas jomā;
 • valsts valodas pārvaldīšana (augstākais līmenis);
 • labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • MS Office programmu pārzināšana lietotāja līmenī;
 • prasme strādāt gan komandā, gan individuāli un patstāvīgi organizēt savu darbu;
 • labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • pozitīva domāšana, augsta atbildības sajūta un precizitāte;

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • pieredze darbā tūrisma informācijas centrā;
 • pieredze ekskursiju vadīšanā un darbā ar tūristiem;
 • pieredze pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

Piedāvājam:

 • interesantu, dinamisku un kreatīvu darbu draudzīgā kolektīvā;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • atalgojumu EUR 688,00 apmērā pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas.

CV un motivācijas vēstuli, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, ar norādi „Klientu apkalpošanas speciālists”, sūtīt līdz 2018. gada 5. oktobrim (ieskaitot) uz e-pastu agentura@daugavpils.lv vai iesniegt personīgi Daugavpils Tūrisma informācijas centrā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, papildus informācija zvanot uz tālr. 65400515, 25640999.