Šobrīd Daugavpilī

Darba piedāvājumu arhīvs

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.08.2021, 09:33

 

KONKURSS UZ DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS UN DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRAS "DAUGAVPILS SPORTA MEDICĪNAS CENTRS" GRĀMATVEŽA AMATA VIETU

Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras "Daugavpils Sporta medicīnas centrs" (turpmāk Aģentūra) izsludina atklātu konkursu uz grāmatveža amata vietu.

Prasības:

 • Augstākā izglītība grāmatvedības, ekonomikas vai finanšu jomā.
 • Vēlama vismaz divu gadu darba pieredze valsts vai pašvaldības budžeta iestādēs grāmatvedības, ekonomikas vai finanšu jomā.
 • Iepriekšēja pieredze grāmatveža amatā vismaz trīs gadi, t.sk. atlīdzības aprēķins.
 • Datorzināšanas labā lietotāja līmenī MS Office (MS Excel un MS Word),
 • Analītiska domāšana, precizitāte, spējas efektīvi organizēt savu darba laiku, laba saskarsmes kultūra.
 • Augsta atbildības izjūta, pozitīva attieksme pret darbu, spēja strādāt komandā, vēlme paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

Amata pienākumi:

 • Darba samaksas aprēķins.
 • Ar atlīdzību saistītu dokumentu apstrāde, grāmatošana un kontrole.
 • Pārskatu un atskaišu sagatavošana un iesniegšana vadībai un valsts institūcijām.
 • Finanšu pārskatu un finanšu līdzekļu izlietojuma analīze atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Grāmatvedības procesu kārtošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Normatīvo aktu pārzināšana un līdzdalība iekšējo normatīvo aktu izstrādē.
 • Citi pienākumi atbilstoši amata aprakstam.

 Piedāvājam:

 • Darbu uz nenoteiktu laiku.
 • Dinamisku un atbildīgu darbu.
 • Atalgojums 920 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikumus lūdzam iesniegt līdz 2021.gada 29. jūlijam plkst.13:00. Sūtīt pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2021.gada 29. jūlijam plkst.13:00.

Pieteikumi tiek iesūtīti pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, un sūtītāja vārdu, uzvārdu, adresi, vai iesniegti personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā vai uz e-pastu: info@daugavpils.lv. uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras "Daugavpils Sporta medicīnas centrs" grāmatveža amatu”. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt pašrocīgi (vai ar drošu elektronisko parakstu, ja iesniegšana notiek elektroniski) parakstītiem.

______________________________________________

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME IZSLUDINA AMATA KANDIDĀTU ATLASI UZ KAPITĀLSABIEDRĪBAS SIA „DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” (TURPMĀK – SABIEDRĪBA) ČETRĀM PADOMES LOCEKĻU AMATA VIETĀM

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura, maģistra vai doktora grāds uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, jurisprudencē vai medicīnas jomā);
 • darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības (saskaņā ar 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumu N.63 6.punktu) valdes vai padomes locekļa amatā;
 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu un īstenošanu;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (profesors, asociētais profesors, docents, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas Sabiedrības darbības jomā;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru;
 • izpratne Eiropas Savienības fondu projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

Padomes locekļa izvirzītās amata kompetences:

Padomes locekļiem izvirzāmas četras amata kompetences:

 • orientācija uz attīstību,
 • stratēģiskais redzējums,
 • lēmumu pieņemšana un atbildība,
 • pārmaiņu vadīšana.

Ar padomes locekļa pienākumiem var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” padomes locekļa/-es amatu” (https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV Europass standarts), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli, iekļaujot:
 1. informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību;
 2. apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi padomes locekļa amata ieņemšanai nepastāv; - apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā;
 3. paziņojumu par to vai kandidāts pretendē uz neatkarīga vai atkarīga padomes locekļa amatu, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta sestās daļas prasībām;
 • kandidāta sagatavotu redzējumu par Sabiedrības attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • informāciju par personām, no kurām komisija var iegūt atsauksmes par pretendentu;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Informācijai:

 • padomes locekļa mēneša atlīdzība 1200 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība 1500 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • ar nominācijas komisijas sastāvu var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” padomes locekļu amatiem”: (https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

 • pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, uz aploksnes jābūt norādei “SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” padomes locekļa amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi "SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca " padomes locekļu kandidātu konkursam" var iesūtīt Daugavpils pilsētas domei uz e-pastu info@daugavpils.lv.

Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2021.gada 30.jūlijam ieskaitot. 

Nolikums

Valdes locekļa pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt kapitālsabiedrības darbību kopumā, nodrošināt kapitālsabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • noteikt kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu attīstības rādītājus;
 • sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, vadīt kapitālsabiedrības ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām);
 • pārstāvēt kapitālsabiedrību darījumos ar citiem komersantiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām;
 • kontrolēt kapitālsabiedrības izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu;
 • izvēlēties un apmācīt kapitālsabiedrības personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi;
 • analizēt un novērtēt kapitālsabiedrības darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem kapitāla daļu turētāja pārstāvim;
 • organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītā komersanta darbību;
 • ievērot dalībnieku sapulces, kā arī Sabiedrības statūtos noteiktos ierobežojumus;
 • rūpēties par Sabiedrības prestižu, neveikt darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt Sabiedrības vai kapitāla daļu turētāja interesēm;
 • ievērot citas normatīvajos aktos noteiktās prasības, aizliegumus un ierobežojumus 

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura, maģistra vai doktora grāds inženierzinātnē, uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā vai jurisprudencē);
 • vismaz divu gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā kapitālsabiedrības darbības jomā, vai vismaz divu gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • izpratne par SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par Sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru;
 • izpratne Eiropas Savienības fondu projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV Europass standarts), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību, apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai nepastāv, un apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā);
 • kandidāta sagatavotu redzējumu par SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Informācija: 

 • SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes locekļa mēneša atlīdzība EUR 1550 (pirms nodokļu nomaksas)
 • Ar valdes locekļa pienākumiem un nominācijas komisijas sastāvu var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes locekļa/-es amatu”: https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi
 1. Pieteikuma iesniegšanas kārtība:
 • pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei “SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes locekļa amata kandidātu konkursam”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes locekļu kandidātu konkursam" var iesūtīt Daugavpils pilsētas domei uz e-pastu info@daugavpils.lv.
 • Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2021.gada 30.jūlijam ieskaitot

NOLIKUMS

--------------------------

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME IZSLUDINA AMATA KANDIDĀTA ATLASI UZ DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS SIA „DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS” VALDES LOCEKĻA AMATA VIETU

Valdes locekļa pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt kapitālsabiedrības darbību kopumā, nodrošināt kapitālsabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • noteikt kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu attīstības rādītājus;
 • sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, vadīt kapitālsabiedrības ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām);
 • pārstāvēt kapitālsabiedrību darījumos ar citiem komersantiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām;
 • kontrolēt kapitālsabiedrības izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu;
 • izvēlēties un apmācīt kapitālsabiedrības personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi;
 • analizēt un novērtēt kapitālsabiedrības darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem kapitāla daļu turētāja pārstāvim;
 • organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītā komersanta darbību;
 • ievērot dalībnieku sapulces, kā arī Sabiedrības statūtos noteiktos ierobežojumus;
 • rūpēties par Sabiedrības prestižu, neveikt darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt Sabiedrības vai kapitāla daļu turētāja interesēm;
 • ievērot citas normatīvajos aktos noteiktās prasības, aizliegumus un ierobežojumus

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura, maģistra vai doktora grāds inženierzinātnē, uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā vai jurisprudencē);
 • vismaz trīs gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā kapitālsabiedrības darbības jomā, vai vismaz trīs gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • izpratne par SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par Sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru;
 • izpratne Eiropas Savienības fondu projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV Europass standarts), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību, apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai nepastāv, un apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā);
 • pretendenta sagatavotu redzējumu par SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi

Informācija: 

 • SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valdes locekļa mēneša atlīdzība EUR 2100 (pirms nodokļu nomaksas)
 • Ar valdes locekļa pienākumiem un nominācijas komisijas sastāvu var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valdes locekļa/-es amatu”:

https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā uz aploksnes jābūt norādei “SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valdes locekļa amata kandidātu konkursam”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;

ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valdes locekļu kandidātu konkursam" var iesūtīt Daugavpils pilsētas domei uz e-pastu info@daugavpils.lv.

Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2021.gada 30.jūlijam ieskaitot.

NOLIKUMS

---------------------------

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME AICINA DARBĀ UZ NOTEIKTU LAIKU PLĀNOŠANAS INŽENIERI

Prasības pretendentam:

1) piemērota augstākā tehniskā izglītība, būvinženiera sertifikāts

2) vēlama darba pieredze attiecīgajā jomā

3) Būvniecības likuma pārzināšana, pieredze tiesību normu piemērošanā

4) augsta atbildības sajūta un precizitāte

5) prasme strādāt ar datora biroja programmām Microsoft Office, Excel, Dwg, AutoCad

6) prasme strādāt projektu tehnisko dokumentāciju

7) prasme strādāt komandā, organizatora spējas, disciplinētība un precizitāte

8) labas komunikācijas prasmes, spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās

9) izpratne par valsts pārvaldes principiem un pašvaldības darbu

Galvenie amata pienākumi:

veikt projekta vadītāja pienākumus ielu infrastruktūras attīstības projektos

sniegt ar būvniecības jomu un projektu tehniskās dokumentācijas sagatavošanas procesu saistītās konsultācijas, kas nepieciešamas sekmīgai investīciju projektu sagatavošanai un ieviešanai

savas kompetences ietvaros, organizēt un koordinēt valsts, un starptautiski finansēto atbalsta programmu projektu realizācijas procesu pašvaldības objektu būvniecības jautājumos, pārbaudot projektu tehniskās dokumentācijas atbilstību tehniskajām specifikācijām un saistošajiem noteikumiem

koordinēt projektu pamatojošās dokumentācijas – būvprojekta, būvdarbu ieceres dokumentācijas, būvprojekta minimālā sastāvā, apliecinājuma kartes vai paskaidrojuma raksta izstrādes gaitu

investīciju projektu ieviešanas laikā, sadarboties ar būvniecības procesā iesaistītajām institūcijām, apakšuzņēmējiem

savas kompetences ietvaros, sagatavot būvniecības projektu kalkulācijas, būvdarbu apjomus un tāmes, tehniskās specifikācijas investīciju projektu izstrādei un ieviešanai

izvērtēt un saskaņot infrastruktūras būvprojektus

Mēs piedāvājam: 

interesantu un aizraujošu darbu Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamentā uz darbinieka prombūtnes laiku. Atalgojumu EUR 1050.00

CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: attistiba@daugavpils.lv vai pa pastu adresējot Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamentam, K.Valdemāra iela 13, Daugavpils, LV 5401 līdz 2021.gada _2.jūlijam ar norādi „Pieteikums PLĀNOŠANAS INŽENIERA amatam”

UZZIŅAS PA TĀLRUNI: 654 76061

E-PASTS: attistiba@daugavpils.lv

 

----------------------------------------------------------------------

DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE AICINA PIETEIKTIES UZ INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻAS VADĪTĀJA AMATU

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

Izglītība: augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība (maģistra grāds) informācijas tehnoloģiju  (datorvadība un datorzinātne, informācijas tehnoloģijas) vai inženierzinātņu (sistēminženieris) jomā, kas papildināta ar amatam nepieciešamām speciālām zināšanām (operētājsistēmām un datubāzu vadības sistēmām, pieredze MS Windows bāzētas infrastruktūras un Windows Server arhitektūras administrēšanā un zināšanas par datortīklu topoloģiju u.c.).

Valodu zināšanas: C līmeņa 1.pakāpe; angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā.

Pieredze: ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze informācijas tehnoloģiju jomā, zināšanas darba metodēs un paņēmienos pašvaldības iestādēs, pieredze plānoto pasākumu prioritāšu un lietderības argumentācijā, pieredze jaunu informācijas tehnoloģiju projektu ieviešanā.

Prasmesprasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, augsta atbildības sajūta; prasme pieņemt lēmumus; spēja strādāt patstāvīgi un komandā; teicamas komunikācijas,  sadarbības un sarunu vešanas prasmes; teicama prasme sniegt prezentācijas; izpratne par informācijas tehnoloģiju tehniskajiem dokumentiem un spējas to praktiskā pielietošanā, vispārēja izpratne par izglītības sistēmas organizatoriskiem jautājumiem.

Amata mērķis: savas kompetences un esošā finasējuma ietvaros nodrošināt Pārvaldes funkcionālās vadības struktūrvienību un padotības izglītības iestāžu informācijas sistēmu (turpmāk –IS)  tehnoloģisko resursu uzturēšanu, ieviešanu, uzraudzību,  kurā ietilpst sistēmprogrammas, lietojumprogrammas, palīgprogrammas, sistēmfaili, datori, datortīkli, aparatūra un citas iekārtas, kas nodrošina Pārvaldes un padotības izglītības iestāžu informācijas sistēmu darbību. 

Darba samaksa tiek noteikta saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma nosacījumiem – 1400 euro

Pieteikumu; motivācijas vēstuli; dzīves gaitas aprakstu (CV Europass standarts); redzējumu par Pārvaldes un padotības izglītības iestāžu informācijas tehnoloģiju sistēmu attīstības iespējām; izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas; valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā; rekomendācijas (ja tādas ir)  līdz 2021.gada 28.jūnija plkst.18.00 var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu vai iesniegt personīgi – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, 2.stāvā, 18.kab. darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja amatu”, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram, vai ar  drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei  uz e-pastu izglitiba@ip.daugavpils.lv

Tālrunis uzziņām: 65407426

 Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē, aicinām apmeklēt tīmekļvietni:

https://www.izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Normativie_dokumenti/190314_Privatuma_politika.pdf

-----------------------------------------------------------------------------

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME IZSLUDINA AMATA KANDIDĀTU ATLASI UZ DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS AS „DAUGAVPILS SATIKSME” (TURPMĀK – SABIEDRĪBA) TRĪS PADOMES LOCEKĻU AMATA VIETĀM.

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, inženierzinātnē, jurisprudencē);
 • darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā;
 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu un īstenošanu;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (profesors, asociētais profesors, docents, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas Sabiedrības darbības jomā;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
 • izpratne Eiropas Savienības fondu projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

Padomes locekļa izvirzītās amata kompetences:

Padomes locekļiem izvirzāmas četras amata kompetences:

 • orientācija uz attīstību,
 • stratēģiskais redzējums,
 • lēmumu pieņemšana un atbildība,
 • pārmaiņu vadīšana.

Ar padomes locekļa pienākumiem var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļa/-es amatu”

(https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli, iekļaujot:

informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību;

- apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi padomes locekļa amata ieņemšanai nepastāv; - apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā;

- paziņojumu par to vai kandidāts pretendē uz neatkarīga vai atkarīga padomes locekļa amatu, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta sestās daļas prasībām.

 • kandidāta sagatavotu redzējumu par AS „Daugavpils satiksme” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Informācijai:

 • padomes locekļa mēneša atlīdzība 640 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība 715 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • ar nominācijas komisijas sastāvu var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļa/-es amatu”: (https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

 • pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļa amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi "AS "Daugavpils satiksme" padomes locekļu kandidātu konkursam" var iesūtīt Daugavpils pilsētas domei uz e-pastu info@daugavpils.lv.

 Pieteikums jāiesniedz līdz 2021.gada 7.maijam, plkst.1600Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2021.gada 7.maijam ieskaitot.

NOLIKUMS

----------------------------------

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME IZSLUDINA AMATA KANDIDĀTU ATLASI UZ DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS AS „DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI” (TURPMĀK – SABIEDRĪBA) TRĪS PADOMES LOCEKĻU AMATA VIETĀM.

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, inženierzinātnē, jurisprudencē);
 • darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā;
 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu un īstenošanu;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (profesors, asociētais profesors, docents, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas Sabiedrības darbības jomā;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
 • izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

Padomes locekļa izvirzītās amata kompetences:

Padomes locekļiem izvirzāmas četras amata kompetences:

 • orientācija uz attīstību,
 • stratēģiskais redzējums,
 • lēmumu pieņemšana un atbildība,
 • pārmaiņu vadīšana.

Ar padomes locekļa pienākumiem var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz AS „Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļa/-es amatu”

(https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli, iekļaujot:

- informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību;

- apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi padomes locekļa amata ieņemšanai nepastāv; - apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā;

- paziņojumu par to vai kandidāts pretendē uz neatkarīga vai atkarīga padomes locekļa amatu, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta sestās daļas prasībām.

 • kandidāta sagatavotu redzējumu par AS „Daugavpils siltumtīkli” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Informācijai:

 • padomes locekļa mēneša atlīdzība 800 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība 900 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • ar nominācijas komisijas sastāvu var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz AS „Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļa/-es amatu”: (https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

 • pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, uz aploksnes jābūt norādei “AS “Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļa amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi "AS "Daugavpils siltumtīkli" padomes locekļu kandidātu konkursam" var iesūtīt Daugavpils pilsētas domei uz e-pastu info@daugavpils.lv.

Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2021.gada 16.aprīlim ieskaitot.

NOLIKUMS

----------------------------------------------------------------------------------

SIA “DAUGAVPILS ŪDENS”, REĢ. NR.41503002432 NIZSLUDINA KANDIDĀTU ATLASI UZ ELEKTROMEHĀNISKO IEKĀRTU MEHĀNIĶA AMATU

Elektromehānisko iekārtu mehāniķim izvirzāmās prasības:

 1. Profesionālā pamatizglītība, arodizglītība vai profesionālā vidējā izglītība.
 2. Darba pieredze vairāk par 3 gadiem minētajā jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 3. Valsts valodas zināšanu līmenis ne mazāks par zemākā līmeņa 2.pakāpi (A2).
 4. Jāzina: darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, lietošanas noteikumi, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba režīmi, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības, elektroiekārtu un elektroierīču spēka un vadības shēmas, kabeļu tīklu izvietošana kanalizācijas attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu staciju teritorijā, apakšstaciju shēmas, kanalizācijas attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu staciju tehnoloģiskās shēmas.
 5. Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas.
 6. Jāatbild: par savas darbības rezultātiem, par veikto uzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu.
 7. Jāspēj: organizēt darbu, pieņemt lēmumus, jāpiemīt atbildības sajūtai, precizitātei, noturībai, nosvērtībai, prasmei strādāt individuāli un komandā.

Elektromehānisko iekārtu mehāniķa darba pamatpienākumi:

 1. Komplektēt, montēt, regulēt un remontēt kanalizācijas attīrīšanas iekārtu kompleksa elektromotorus, elektriskos mezglus, elektroniskās iekārtas.
 2. Nodrošināt darba procesu nepārtrauktu norisi sekojot līdzi iekārtu tehniskajam stāvoklim.
 3. Ievērot tehniskās dokumentācijas prasības, elektroiekārtu rūpnīcu-izgatavotāju apkalpošanas instrukcijas.
 4. Izpildīt SIA “Daugavpils ūdens” par elektrisko saimniecību atbildīgo personu rīkojumus.
 5. Savlaicīgi veikt elektroiekārtu plānu-profilakses apkopes un remontu saskaņā ar apstiprināto grafiku.
 6. Elektroiekārtu bojājuma gadījumā veikt pasākumus operatīvai un drošai bojājumu novēršanai.
 7. Savlaicīgi ziņot atbildīgajām personām par elektroiekārtu tehnisko stāvokli.
 8. Akurāti, precīzi veikt ierakstus operatīvajā žurnālā, savlaicīgi rakstiski atspoguļot operatīvās pārslēgšanās elektroapgādes shēmu tehnisko stāvokli un izmaiņas.
 9. Uzturēt darba kārtībā savu darba vietu un instrumentu.

Amata atlīdzība:

 

Mēnešalga 780,00 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

Ja vēlaties piedalīties kandidātu atlasē, lūdzam iesniegt līdz 2021.gada 18.martam ieskaitot, personīgi vai sūtot pa pastu SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, ar norādi: “Kandidātu atlasei SIA “Daugavpils  ūdens” elektromehānisko iekārtu mehāniķa amatam”, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: kontakti@daugavpils.udens.lv šādus dokumentus:

 1. Curriculum Vitae (CV), norādot informāciju par kandidātu, pieredzes un prasmju esamības atspoguļojumu, tai skaitā, informāciju par profesionālo darba pieredzi - darba vietas nosaukumu un galvenos darba pienākumus;
 2. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 3. profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. valsts valodas prasmes apliecības par valsts valodas prasmes atbilstību zemākā līmeņa 2.pakāpei (A2) kopiju vai dokumenta, kas apliecina izglītības iegūšanu valsts valodā kopiju;
 5. citu dokumentu kopijas, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

 

Tālrunis uzziņām: 654 07510

------------------------------------------------------------------------

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME IZSLUDINA AMATA KANDIDĀTU ATLASI UZ DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS AS „DAUGAVPILS SATIKSME” (TURPMĀK – SABIEDRĪBA) TRĪS PADOMES LOCEKĻU AMATA VIETĀM.

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, inženierzinātnē, jurisprudencē);
 • darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā;
 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu un īstenošanu;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (profesors, asociētais profesors, docents, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas Sabiedrības darbības jomā;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
 • izpratne Eiropas Savienības fondu projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

 

Padomes locekļa izvirzītās amata kompetences:

Padomes locekļiem izvirzāmas četras amata kompetences:

 • orientācija uz attīstību,
 • stratēģiskais redzējums,
 • lēmumu pieņemšana un atbildība,
 • pārmaiņu vadīšana.

Ar padomes locekļa pienākumiem var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļa/-es amatu”

(https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli, iekļaujot:

informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību;

- apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi padomes locekļa amata ieņemšanai nepastāv; - apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā;

- paziņojumu par to vai kandidāts pretendē uz neatkarīga vai atkarīga padomes locekļa amatu, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta sestās daļas prasībām.

 • kandidāta sagatavotu redzējumu par AS „Daugavpils satiksme” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

 

Informācijai:

 • padomes locekļa mēneša atlīdzība 640 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība 715 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • ar nominācijas komisijas sastāvu var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļa/-es amatu”: (https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

 • pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļa amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi "AS "Daugavpils satiksme" padomes locekļu kandidātu konkursam" var iesūtīt Daugavpils pilsētas domei uz e-pastu info@daugavpils.lv.

 Pieteikums jāiesniedz līdz 2021.gada 5.martam, plkst.1600Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2021.gada 5.martam ieskaitot.

NOLIKUMS

--------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome izsludina amata kandidātu atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības AS „Daugavpils satiksme” (turpmāk – Sabiedrība) trīs padomes locekļu amata vietām.

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, inženierzinātnē, jurisprudencē);
 • darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā;
 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu un īstenošanu;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (profesors, asociētais profesors, docents, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas Sabiedrības darbības jomā;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
 • izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

 

Padomes locekļa izvirzītās amata kompetences:

 

Padomes locekļiem izvirzāmas četras amata kompetences:

 • orientācija uz attīstību,
 • stratēģiskais redzējums,
 • lēmumu pieņemšana un atbildība,
 • pārmaiņu vadīšana.

Ar padomes locekļa pienākumiem var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļa/-es amatu”

(https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli, iekļaujot:

informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību;

- apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi padomes locekļa amata ieņemšanai nepastāv; - apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā;

- paziņojumu par to vai kandidāts pretendē uz neatkarīga vai atkarīga padomes locekļa amatu, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta sestās daļas prasībām.

 • kandidāta sagatavotu redzējumu par AS „Daugavpils satiksme” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Informācijai:

 • padomes locekļa mēneša atlīdzība 640 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība 715 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • ar nominācijas komisijas sastāvu var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļa/-es amatu”: (https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

 • pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļa amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi "AS "Daugavpils satiksme" padomes locekļu kandidātu konkursam" var iesūtīt Daugavpils pilsētas domei uz e-pastu info@daugavpils.lv.

 Pieteikums jāiesniedz līdz 2021.gada 29.janvārim, plkst.1600Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2021.gada 29.janvārim ieskaitot.

NOLIKUMS

-------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome aicina pieteikties uz J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas direktora  amatu

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē vai bakalaura/maģistra grāds nozarē, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss (atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumu569“Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punktam.)
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 2. pakāpei un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā līmenī;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības iestādes vadības darbā;
 • izpratne par izglītības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu;
 • pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu un citu projektu īstenošanā;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • spēja strādāt kolektīvā, vadīt un organizēt darbu.

Darba samaksa tiek noteikta saskaņā ar 05.06.2016. MK noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” nosacījumiem – 1394 euro

Pieteikumu; motivācijas vēstuli; dzīves gaitas aprakstu (CV Europass standarts); apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;  redzējumu par  izglītības iestādes attīstības iespējām; izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas; valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā; rekomendācijas (ja tādas ir)  līdz 2021.gada 25.janvārim var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5400, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas direktora amatu”, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt Daugavpils pilsētas domei uz e-pastu info@daugavpils.lv

NOLIKUMS

Tālrunis uzziņām: 65407426

 Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Daugavpils pilsētas dome informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils pilsētas dome. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Daugavpils pilsētas domē, aicinām apmeklēt tīmekļvietni: https://www.daugavpils.lv/privatuma-politika

--------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome aicina darbā ARHITEKTU.

Prasības pretendentam:

1) otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras nozarē

2) darba pieredze arhitektūrā vai radniecīgā nozarē

3) būvniecību, teritorijas plānošanu un saistītajās nozarēs esošo reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana

4) augsta atbildības sajūta un precizitāte

 5) izpratne par pašvaldības attīstību veicinošiem jautājumiem un attīstības plānošanas dokumentiem

6) prasme strādāt ar datora biroja programmām Microsoft Office, Excel un AutoCAD

7) prasme strādāt būvniecības informācijas sistēmā;

8) labas komunikācijas prasmes, spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;

9) izpratne par valsts pārvaldes principiem un būvniecības kontroli pašvaldībā.

Galvenie amata pienākumi:

1) sagatavot projektēšanas nosacījumus būvniecības iecerēm, kontrolēt to izpildi;

2) kopā ar būvvaldes speciālistiem piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;

3) koordinēt un veicināt racionālas un estētiski pilnvērtīgas pilsētas arhitektoniskās vides attīstību;

4) izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem savas kompetences ietvaros;

5) konsultēt juridiskās un fiziskās personas saistībā ar pilsētas arhitektonisko vidi, apbūves noteikumiem un pašvaldības teritorijas plānojumu;

6) izpildīt uzdevumus būvniecības informācijas sistēmā.  

Mēs piedāvājam: interesantu un atbildīgu darbu Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā; nelaimes gadījumu apdrošināšanu; atalgojumu sākot ar 1380 EUR (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas, uz amata pienākumu pildīšanas laiku iespējams saņemt dienesta dzīvokli.

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Pieteikums ARHITEKTA amatam” līdz 2021.gada 28.janvārim sūtīt uz e-pastu: ppdep@daugavpils.lv vai pa pastu adresējot Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam Raiņa iela 28, Daugavpils, LV 5401

Uzziņas pa tālruni: 65407780, 65407782 65407781; e-pasts: ppdep@daugavpils.lv 

----------------------------

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”  aicina darbā uz vakanto  Sociālās palīdzības nodaļas sociālā darbinieka amatu 

 

 1. Amata pamatpienākumi:

1.1. pieņemt personas, kuras  pretendē uz trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, sociālo palīdzību, atbalstu;

1.2. pārbaudīt personu sniegtās un par personu saņemtās informācijas patiesumu;

1.3. atbilstoši normatīvo aktu un/vai Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu prasībām novērtēt personas (ģimenes) sociālo, materiālo, finansiālo situāciju un noteikt nepieciešamo sociālās palīdzības apjomu, veidu, saņemšanas ilgumu, saskaņā ar attiecīgajiem tajā laikā spēka esošajiem normatīvajiem aktiem un/vai Domes saistošajiem noteikumiem;

1.4. sniegt klientiem nepieciešamo informāciju par viņu tiesībām saņemt sociālo palīdzību un par šo tiesību realizācijas iespējām. Vajadzības gadījumā likumā noteiktajā kārtībā atteikt klientam, rakstveidā precīzi un skaidri paskaidrojot klientam šāda atteikuma iemeslu;

1.5. palīdzēt klientiem aizpildīt nepieciešamos dokumentus sociālās palīdzības saņemšanai;

1.6. pilnībā pārzināt Sociālās sfēras likumdošanu un citus normatīvos aktus, kuri ir nepieciešami darbinieka profesionālajā darbībā;

1.7.  strādāt ar Sociālā dienesta datu bāzi SOPA. Regulāri un savlaicīgi iekļaut tajā precīzus datus par klientu un viņu ģimenes locekļu faktisko un materiālo situāciju, sniegtajiem sociālās palīdzības veidiem;

1.8. pieņemt lēmumus un sniegt atzinumus par klienta sociālo situāciju.

 1. Amata prasības:

2.1. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41.pantu - otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;

2.2. valsts valodas prasmes līmenis - C1.

 

CV un motivācijas vēstuli līdz 2020.gada16.decembrim plkst.10.00 var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, info punktā darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam un tālruņa numuram. Tālrunis uzziņām 65440914.

 

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests", adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401.

PRASMES

Valsts valodas prasme

Augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1)

Izglītības līmenis

2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Izglītības joma

Veselības aprūpe un sociālā labklājība

Alga bruto

800 EUR

Vakances Nr.

201203-1

Uzņēmums

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"

Darba vietas adrese

LATVIJA, Lāčplēša iela 39, Daugavpils

Kontaktpersona

Tālrunis uzziņām: 65440914, Pieteikumus iesniegt Vienības ielā 8, Daugavpilī

Darba laika veids

Normālais darba laiks

Darba veids

Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

Slodze

Viena vesela slodze

Darbības joma

Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe

Līgums

Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

Pieteikto vietu skaits

5

---------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome aicina pieteikties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs „Inženieru arsenāls”” vadītāja amatu

Amata pretendentam izvirzītas šādas prasības:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, inženierzinātnē, jurisprudencē;
 • darba pieredze pašvaldības iestādē vai kapitālsabiedrībā vai to vadībā ne mazāk kā divi gadi;
 • latviešu valodas zināšanas (augstākā pakāpe C2);
 • prasme strādāt ar datorprogrammām;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • spēja strādāt kolektīvā, vadīt un organizēt darbu.

Darba alga : EUR 1200.

Pieteikumu un CV, motivācijas vēstuli,  rekomendācijas (ja tādas ir); izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, līdz 2020.gada 17.decembrim plkst.17.00 (pasta zīmogs) var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5400, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt Daugavpils pilsētas domei uz e-pastu info@daugavpils.lv. Tālrunis uzziņām 65404344.

 NOLIKUMS

------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome aicina pieteikties uz Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola” direktora amatu

Amata pretendentam izvirzītas šādas prasības:

 • Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām atbilstošā izglītība;
 • ne mazāk kā trīs gadus darba pieredze pedagoģiskā darbā sporta jomā vai izglītības vadības darbā;
 • izpratne par izglītības iestādes finansēšanas kārtību un iestādes budžetu;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 2. pakāpei un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • spēja strādāt kolektīvā, vadīt un organizēt darbu.

Darba samaksa EUR 1328.00.

Pieteikumu un CV, motivācijas vēstuli, apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu,  redzējumu par skolas attīstības iespējām,  rekomendācijas (ja tādas ir); izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, līdz 2020.gada 21.decembrim plkst.17.00 (pasta zīmogs) var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5400, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt Daugavpils pilsētas domei uz e-pastu info@daugavpils.lv. Tālrunis uzziņām 65404344.

NOLIKUMS

-----------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome aicina pieteikties uz Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē vai bakalaura/maģistra grāds nozarē, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss (atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumu569“Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punktam.)
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 2. pakāpei un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā līmenī;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības iestādes vadības darbā;
 • izpratne par izglītības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu;
 • pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu un citu projektu īstenošanā;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • spēja strādāt kolektīvā, vadīt un organizēt darbu.

 

Darba samaksa tiek noteikta saskaņā ar 05.06.2016. MK noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” nosacījumiem – 1168 euro

Pieteikumu; motivācijas vēstuli; dzīves gaitas aprakstu (CV Europass standarts); apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;  redzējumu par pirmsskolas izglītības iestādes attīstības iespējām; izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas; valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā; rekomendācijas (ja tādas ir)  līdz 2020.gada 21.decembrim var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5400, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu”, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesūtīt Daugavpils pilsētas domei uz e-pastu info@daugavpils.lv

Tālrunis uzziņām: 65407426

 NOLIKUMS

 Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Daugavpils pilsētas dome informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi, un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils pilsētas dome. Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Daugavpils pilsētas domē, aicinām apmeklēt tīmekļvietni: https://www.daugavpils.lv/privatuma-politika

------------------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome izsludina amata kandidātu atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības AS „Daugavpils satiksme” (turpmāk – Sabiedrība) trīs padomes locekļu amata vietām.

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, inženierzinātnē, jurisprudencē);
 • darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā;
 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu un īstenošanu;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (profesors, asociētais profesors, docents, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas Sabiedrības darbības jomā;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
 • izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

 

Padomes locekļa izvirzītās amata kompetences:

Padomes locekļiem izvirzāmas četras amata kompetences:

 • orientācija uz attīstību,
 • stratēģiskais redzējums,
 • lēmumu pieņemšana un atbildība,
 • pārmaiņu vadīšana.

Ar padomes locekļa pienākumiem var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļa/-es amatu”

(https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli, iekļaujot:

- informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību;

- apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi padomes locekļa amata ieņemšanai nepastāv; - apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā;

- paziņojumu par to vai kandidāts pretendē uz neatkarīga vai atkarīga padomes locekļa amatu, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta sestās daļas prasībām.

 • kandidāta sagatavotu redzējumu par AS „Daugavpils satiksme” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

 

Informācijai:

 • padomes locekļa mēneša atlīdzība 640 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība 715 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • ar nominācijas komisijas sastāvu var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļa/-es amatu”: (https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

 • pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļa amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi "AS "Daugavpils satiksme" padomes locekļu kandidātu konkursam" var iesūtīt Daugavpils pilsētas domei uz e-pastu info@daugavpils.lv.

 Pieteikums jāiesniedz līdz 2020.gada 21.decembrim, plkst.1700Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2020.gada 21.decembrim ieskaitot.

 NOLIKUMS

---------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome izsludina amata kandidātu atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības AS „Daugavpils siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) trīs padomes locekļu amata vietām.

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, inženierzinātnē, jurisprudencē);
 • darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā;
 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu un īstenošanu;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (profesors, asociētais profesors, docents, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas Sabiedrības darbības jomā;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
 • izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

Padomes locekļa izvirzītās amata kompetences:

Padomes locekļiem izvirzāmas četras amata kompetences:

 • orientācija uz attīstību,
 • stratēģiskais redzējums,
 • lēmumu pieņemšana un atbildība,
 • pārmaiņu vadīšana.

Ar padomes locekļa pienākumiem var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz AS „Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļa/-es amatu”

(https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli, iekļaujot:

- informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību;

- apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi padomes locekļa amata ieņemšanai nepastāv; - apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā;

- paziņojumu par to vai kandidāts pretendē uz neatkarīga vai atkarīga padomes locekļa amatu, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta sestās daļas prasībām.

 • kandidāta sagatavotu redzējumu par AS „Daugavpils siltumtīkli” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Informācijai:

 • padomes locekļa mēneša atlīdzība 800 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība 900 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • ar nominācijas komisijas sastāvu var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz AS „Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļa/-es amatu”: (https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

 • pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “AS “Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļa amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi "AS "Daugavpils siltumtīkli" padomes locekļu kandidātu konkursam" var iesūtīt Daugavpils pilsētas domei uz e-pastu info@daugavpils.lv.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2020.gada 21.decembrim, plkst.1700Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2020.gada 20.decembrim ieskaitot.

NOLIKUMS

---------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome izsludina amata kandidātu atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes locekļa amata vietu.

Valdes locekļa pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt kapitālsabiedrības darbību kopumā, nodrošināt kapitālsabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • noteikt kapitālsabiedrības ekonomiskos un tehniskās attīstības rādītājus;
 • sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, vadīt kapitālsabiedrības ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām);
 • pārstāvēt kapitālsabiedrību darījumos ar citiem komersantiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām;
 • kontrolēt kapitālsabiedrības izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu;
 • izvēlēties un apmācīt kapitālsabiedrības personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi;
 • analizēt un novērtēt kapitālsabiedrības darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem kapitāla daļu turētāja pārstāvim;
 • organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītā komersanta darbību;
 • ievērot dalībnieku sapulces, kā arī Sabiedrības statūtos noteiktos ierobežojumus;
 • rūpēties par Sabiedrības prestižu, neveikt darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt Sabiedrības vai kapitāla daļu turētāja interesēm;
 • ievērot citas normatīvajos aktos noteiktās prasības, aizliegumus un ierobežojumus

 

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (inženierzinātnē, uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā vai jurisprudencē);
 • vismaz divu gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā kapitālsabiedrības darbības jomā, vai vismaz divu gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 • izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

 

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV Europass standarts), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību, apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai nepastāv, un apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā);
 • kandidāta sagatavotu redzējumu par SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

 

Informācija: 

 • SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes locekļa mēneša atlīdzība EUR 1550 (pirms nodokļu nomaksas)
 • Ar valdes locekļa pienākumiem un nominācijas komisijas sastāvu var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes locekļa/-es amatu”: https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi

 

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

 • pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes locekļa amata kandidātu konkursam”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes locekļu kandidātu konkursam" var iesūtīt Daugavpils pilsētas domei uz e-pastu info@daugavpils.lv.

 Pieteikums jāiesniedz līdz 2020.gada 30.novembrim, plkst.1700Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2020. gada 30.novembrim ieskaitot.

Nolikums

 

-------------------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome izsludina amata kandidātu atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valdes locekļa amata vietu.

Valdes locekļa pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt kapitālsabiedrības darbību kopumā, nodrošināt kapitālsabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • noteikt kapitālsabiedrības ekonomiskos un tehniskās attīstības rādītājus;
 • sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, vadīt kapitālsabiedrības ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām);
 • pārstāvēt kapitālsabiedrību darījumos ar citiem komersantiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām;
 • kontrolēt kapitālsabiedrības izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu;
 • izvēlēties un apmācīt kapitālsabiedrības personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi;
 • analizēt un novērtēt kapitālsabiedrības darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem kapitāla daļu turētāja pārstāvim;
 • organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītā komersanta darbību;
 • ievērot dalībnieku sapulces, kā arī Sabiedrības statūtos noteiktos ierobežojumus;
 • rūpēties par Sabiedrības prestižu, neveikt darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt Sabiedrības vai kapitāla daļu turētāja interesēm;
 • ievērot citas normatīvajos aktos noteiktās prasības, aizliegumus un ierobežojumus

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (inženierzinātnē, uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā vai jurisprudencē);
 • vismaz trīs gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā kapitālsabiedrības darbības jomā, vai vismaz trīs gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 • izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV Europass standarts), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību, apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai nepastāv, un apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā);
 • kandidāta sagatavotu redzējumu par SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Informācija: 

 • SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valdes locekļa mēneša atlīdzība EUR 2100 (pirms nodokļu nomaksas)
 • Ar valdes locekļa pienākumiem un nominācijas komisijas sastāvu var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valdes locekļa/-es amatu”: https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

 • pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valdes locekļa amata kandidātu konkursam”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” valdes locekļu kandidātu konkursam" var iesūtīt Daugavpils pilsētas domei uz e-pastu info@daugavpils.lv.

 Pieteikums jāiesniedz līdz 2020.gada 30.novembrim, plkst.1700Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2020. gada 30.novembrim ieskaitot.

Nolikums

 

-------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome aicina pieteikties uz jurista amatu Īpašuma pārvaldīšanas departamentā (turpmāk – Departaments)

Prasības kandidātam/-ei:

 • augstākā juridiskā izglītība (vēlams maģistra grāds tiesību zinātnēs);
 • profesionālā pieredze vismaz divi gadi pašvaldību vai valsts iestāžu jurista amatā;
 • prasme sagatavot, organizēt un veikt juridisko problēmu atrisināšanai nepieciešamās tiesiskās darbības, īpaši, administratīvā procesa un publisko tiesību jomā, pašvaldības rīcības ar nekustamo īpašumu, tā pārvaldīšanas un attīstības jomā;
 • prasme izstrādāt juridiskos dokumentus un tiesību aktus;
 • profesionāla attieksme pret darba pienākumiem;
 • spēja analītiski domāt, būt precīzam un atbildīgam darbu izpildē;
 • spējas patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu noteiktā termiņā, noteikt to prioritāti;
 • prasme juridiski argumentēt izdarītos secinājumus;
 • prezentācijas prasmes un oratora spējas,
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmesspēja novērst konfliktsituācijas;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām, internet explorer;
 • teicamas latviešu valodas prasmes;
 • izpratne par pašvaldības darbu un procesiem;
 • pieredze darbā valsts/pašvaldības pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pārvaldīt vismaz vienu svešvalodu saziņas līmenī.

Darba pamatpienākumi:

 • atbilstoši Departamenta kompetencei sagatavot likumdošanas prasībām atbilstošus līgumus, noteikumus, nolikumus, rīkojumus, instrukcijas u.c. juridiska rakstura dokumentus, kā arī piedalīties dokumentu sagatavošanā, saskaņošanā;
 • pašvaldības normatīvo aktu un citu juridisko dokumentu izstrāde Departamenta funkciju ietvaros, tajā skaitā, prasības pieteikumu un paskaidrojumu gatavošana tiesu institūcijām;
 • atbilstoši Departamenta kompetencei veikt zemsliekšņa iepirkumus (paredzamā līgumcena ir mazākā par normatīvajos aktos iepirkumu jomā noteiktajām līgumcenu robežām);
 • normatīvo aktu, kas nosaka pašvaldības rīcību ar nekustamo īpašumu, tā pārvaldīšanu, attīstību un tml. analīze un piemērošana;
 • Departamentā ienākošo un sagatavoto dokumentu juridiskā analīze un kontrole atbilstībai Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • ievērot Informācijas atklātības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības informācijas apritē, kā arī strādājot ar ierobežotas pieejamības informāciju;
 • juridisku konsultāciju sniegšana Departamenta kompetencē esošajos jautājumos pašvaldības vadībai un darbiniekiem, informēt par izdotajiem normatīvajiem aktiem vai to grozījumiem un papildinājumiem;

 

Darba rakstursintelektuāls darbs konkrētu jautājumu risināšanā, atbildības uzņemšanās, paaugstināta darba intensitāte, korekta un profesionālā amata pienākumu pildīšana, iniciatīva un interese par kopīgā darba rezultātiem. Nepieciešams augsts teorētisko un profesionālo zināšanu līmenis, tā sistemātiska papildināšana un pieredzes apgūšana.

Darba laiks: pilna darba slodz

Mēnešalga 950 euro/mēn.

 Iesniedzami dokumenti:

 • Motivācijas vēstule;
 • dzīves apraksts (CV);
 • Izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes dokuments (ja nepieciešams).

Dokumentus pretendentiem jāiesniedz Daugavpils pilsētas domē, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Domes informācijas birojā vai sūtot (ar norādi "Pieteikums Īpašuma pārvaldīšanas departamenta jurista amatam") pa e-pastu: info@daugavpils.lv līdz 2020.gada 1.decembrim plkst.17.00.  Tālrunis papildu informācijai: 65404351

----------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome izsludina konkursu uz Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktora amata amatu

Amata pamatpienākumi:

 • izstrādāt Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas un budžeta projektu;
 • nodrošināt Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģijas, budžeta un kārtējā gada darba plāna izpildi;
 • sniegt Domei pārskatu par vidēja termiņa darbības stratēģijas un kārtējā gada darba plāna izpildi;
 • sniegt Domei nepieciešamo informāciju un priekšlikumus Aģentūras darbības jautājumos;
 • nodrošināt Aģentūras gada publiskā pārskata sagatavošanu un publicēšanu;
 • rīkoties ar Aģentūras mantu un finanšu līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, pārstāvēt Aģentūru tās kompetencē esošajos jautājumos attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, fiziskām un juridiskām personām;
 • nodrošināt Aģentūras personāla vadību, pieņemt darbā un atbrīvot no darba Aģentūras darbiniekus, noteikt viņu kompetenci un atbildību, apstiprināt amata vienību sarakstus un amata aprakstus;
 • atbilstoši savai kompetencei dot rīkojumus, kas ir saistoši Aģentūras darbiniekiem;
 • slēgt darba un saimnieciskos līgumus, parakstīt citus dokumentus Aģentūras vārdā;
 • normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošināt sabiedrības informēšanu par Aģentūras darbību;
 • izveidot Aģentūras iekšējās kontroles sistēmu;
 • veikt citus uzdevumus, kas noteikti normatīvajos aktos.

 

Amata pretendentam izvirzītas šādas prasības:

 

-augstākā izglītība;

-vismaz triju gadu darba pieredze vadošā amatā (pakļautībā ne mazāk, ka 10 cilvēki);

-valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

-vēlama praktiskā darba pieredze tūrisma jomā un pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu un citu projektu īstenošanā;

-zināšanas par tūrisma jomu un to reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

-labas saskarsmes spējas un komunikāciju prasmes;

-spēja strādāt kolektīvā, vadīt un organizēt darbu;

-spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;

-vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālas valodas zināšanas;

-izpratne par pašvaldības aģentūras finansēšanas kārtību;

 

Piedāvājam:

 • atalgojumu EUR 1250 apmērā pirms nodokļu nomaksas;
 • atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu profesionālā komandā;
 • stabilu atalgojumu vienmēr laikā un sociālās garantijas;
 • darba devēja apmaksātas profesionālās izaugsmes iespējas;
 • stabilu, drošu un sakārtotu darba vidi.

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktora amata konkursa nolikums ir publicēts Daugavpils pilsētas domes tīmekļa vietnē  www.daugavpils.lv;

Pretendentam jāiesniedz pieteikums, kas satur šādus dokumentus:

 • pieteikums;
 • CV (Europass formātā);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes augstākajam līmenim (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • redzējumu par tūrisma jomas attīstību Daugavpilī, Aģentūras attīstības iespējām un Aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju (ne vairāk kā uz divām A4 lapām)

Pieteikumus lūdzam iesniegt līdz 2020.gada 20.novembra plkst.16:00. Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2020.gada 20.novembra plkst.16:00.

Pieteikumi tiek iesūtīti pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, un sūtītāja vārdu, uzvārdu, adresi, vai iesniegti personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktora amatu”. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt pašrocīgi parakstītiem.

NOLIKUMS

--------------------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome izsludina amata kandidātu atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības AS „Daugavpils satiksme” (turpmāk – Sabiedrība) trīs padomes locekļu amata vietām.

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, inženierzinātnē, jurisprudencē);
 • darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā;
 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu un īstenošanu;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (profesors, asociētais profesors, docents, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas Sabiedrības darbības jomā;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
 • pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

Padomes locekļa izvirzītās amata kompetences:

 

Padomes locekļiem izvirzāmas četras amata kompetences:

 • orientācija uz attīstību,
 • stratēģiskais redzējums,
 • lēmumu pieņemšana un atbildība,
 • pārmaiņu vadīšana.

Ar padomes locekļa pienākumiem var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļa/-es amatu”

(https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

 

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli, iekļaujot:

- informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību;

- apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi padomes locekļa amata ieņemšanai nepastāv; - apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā;

- paziņojumu par to vai kandidāts pretendē uz neatkarīga vai atkarīga padomes locekļa amatu, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta sestās daļas prasībām.

 • kandidāta sagatavotu redzējumu par AS „Daugavpils satiksme” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Informācijai:

 • padomes locekļa mēneša atlīdzība 640 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība 715 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • ar nominācijas komisijas sastāvu var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļa/-es amatu”: (https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

 • pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļa amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi "AS "Daugavpils satiksme" padomes locekļu kandidātu konkursam" var iesūtīt Daugavpils pilsētas domei uz e-pastu info@daugavpils.lv.

 Pieteikums jāiesniedz līdz 2020.gada 20.novembrim, plkst.1600. Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2020.gada 20.novembrim ieskaitot.

 NOLIKUMS

------------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome izsludina amata kandidātu atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības AS „Daugavpils siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) trīs padomes locekļu amata vietām.

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, inženierzinātnē, jurisprudencē);
 • darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā;
 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu un īstenošanu;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (profesors, asociētais profesors, docents, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas Sabiedrības darbības jomā;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
 • pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

 

Padomes locekļa izvirzītās amata kompetences:

Padomes locekļiem izvirzāmas četras amata kompetences:

 • orientācija uz attīstību,
 • stratēģiskais redzējums,
 • lēmumu pieņemšana un atbildība,
 • pārmaiņu vadīšana.

Ar padomes locekļa pienākumiem var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz AS „Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļa/-es amatu”

(https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli, iekļaujot:

- informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību;

- apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi padomes locekļa amata ieņemšanai nepastāv; - apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā;

- paziņojumu par to vai kandidāts pretendē uz neatkarīga vai atkarīga padomes locekļa amatu, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta sestās daļas prasībām.

 • kandidāta sagatavotu redzējumu par AS „Daugavpils siltumtīkli” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Informācijai:

 • padomes locekļa mēneša atlīdzība 800 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība 900 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • ar nominācijas komisijas sastāvu var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz AS „Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļa/-es amatu”: (https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

 • pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “AS “Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļa amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi "AS "Daugavpils siltumtīkli" padomes locekļu kandidātu konkursam" var iesūtīt Daugavpils pilsētas domei uz e-pastu info@daugavpils.lv.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2020.gada 20.novembrim, plkst.1600. Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2020.gada 20.novembrim ieskaitot.

NOLIKUMS

-----------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome izsludina amata kandidātu atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Daugavpils lidosta” valdes locekļa amata vietu.

Valdes locekļa pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt kapitālsabiedrības darbību kopumā, nodrošināt kapitālsabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • noteikt kapitālsabiedrības ekonomiskos un tehniskās attīstības rādītājus;
 • gatavot nepieciešamo dokumentāciju, vadīt kapitālsabiedrības ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām);
 • pārstāvēt kapitālsabiedrību darījumos ar citiem komersantiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām;
 • kontrolēt kapitālsabiedrības izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu;
 • izvēlēties un apmācīt kapitālsabiedrības personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi;
 • analizēt un novērtēt kapitālsabiedrības darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem kapitāla daļu turētāja pārstāvim;
 • organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītā komersanta darbību;
 • nodrošināt vides aizsardzību;
 • ievērot dalībnieku sapulces, kā arī Sabiedrības statūtos noteiktos ierobežojumus;
 • rūpēties par Sabiedrības prestižu, neveikt darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt Sabiedrības vai kapitāla daļu turētāja interesēm;
 • ievērot citas normatīvajos aktos noteiktās prasības, aizliegumus un ierobežojumus

 

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (inženierzinātnē, uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā vai jurisprudencē);
 • vismaz divu gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā kapitālsabiedrības darbības jomā, vai vismaz divu gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 • pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

 

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV Europass standarts), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību, apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai nepastāv, un apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā);
 • kandidāta sagatavotu redzējumu par SIA „Daugavpils lidosta” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

 

Informācija: 

 • SIA “Daugavpils lidosta” valdes locekļa mēneša atlīdzība EUR 641 (pirms nodokļu nomaksas)
 • Ar valdes locekļa pienākumiem un nominācijas komisijas sastāvu var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz SIA “Daugavpils lidosta” valdes locekļa/-es amatu”: https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

 • pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “SIA “Daugavpils lidosta” valdes locekļa amata kandidātu konkursam”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi "SIA "Daugavpils lidosta" valdes locekļu kandidātu konkursam" var iesūtīt Daugavpils pilsētas domei uz e-pastu info@daugavpils.lv.

 Pieteikums jāiesniedz līdz 2020.gada 13.novembrim, plkst.1600. Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2020. gada 13.novembrim ieskaitot.

 NOLIKUMS par kandidātu atlasi uz SIA “Daugavpils lidosta” valdes locekļa/-es amatu

 

----------------------------------------------------------

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

DARBA APRAKSTS

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” 

aicina darbā uz vakanto 

Sociālās palīdzības nodaļas sociālā darbinieka amatu 

 1. Amata pamatpienākumi:

1.1. pieņemt personas, kuras  pretendē uz trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu, sociālo palīdzību, atbalstu;

1.2. pārbaudīt personu sniegtās un par personu saņemtās informācijas patiesumu;

1.3. atbilstoši normatīvo aktu un/vai Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu prasībām novērtēt personas (ģimenes) sociālo, materiālo, finansiālo situāciju un noteikt nepieciešamo sociālās palīdzības apjomu, veidu, saņemšanas ilgumu, saskaņā ar attiecīgajiem tajā laikā spēka esošajiem normatīvajiem aktiem un/vai Domes saistošajiem noteikumiem;

1.4. sniegt klientiem nepieciešamo informāciju par viņu tiesībām saņemt sociālo palīdzību un par šo tiesību realizācijas iespējām. Vajadzības gadījumā likumā noteiktajā kārtībā atteikt klientam, rakstveidā precīzi un skaidri paskaidrojot klientam šāda atteikuma iemeslu;

1.5. palīdzēt klientiem aizpildīt nepieciešamos dokumentus sociālās palīdzības saņemšanai;

1.6. pilnībā pārzināt Sociālās sfēras likumdošanu un citus normatīvos aktus, kuri ir nepieciešami darbinieka profesionālajā darbībā;

1.7.  strādāt ar Sociālā dienesta datu bāzi SOPA. Regulāri un savlaicīgi iekļaut tajā precīzus datus par klientu un viņu ģimenes locekļu faktisko un materiālo situāciju, sniegtajiem sociālās palīdzības veidiem;

1.8. pieņemt lēmumus un sniegt atzinumus par klienta sociālo situāciju.

 1. Amata prasības:

2.1. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41.pantu - otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;

2.2. valsts valodas prasmes līmenis - C1.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2020.gada 6.novembrim plkst.10.00 var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”, Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401, info punktā darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam un tālruņa numuram. Tālrunis uzziņām 65440914.

Tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests", adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401.

PRASMES

Valsts valodas prasme  Augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1)

Izglītības līmenis  2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība

Izglītības joma   Veselības aprūpe un sociālā labklājība

Alga bruto  800 EUR

Darba vietas adrese

LATVIJA, Lāčplēša iela 39, Daugavpils

Kontaktpersona

Tatjana Jurāne, 65440914

Darba laika veids Normālais darba laiks

Darba veids Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

Slodze Viena vesela slodze

Darbības joma Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe

Līgums Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

Aktuāla līdz 06.11.2020

Darba sākšanas datums 16.11.2020

Pieteikto vietu skaits 5

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome izsludina konkursu uz vakanto ARHITEKTA amatu.

Prasības pretendentam:

1)otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras nozarē;

2)darba pieredze arhitektūrā vai radniecīgā nozarē;

3)būvniecību, teritorijas plānošanu un saistītajās nozarēs esošo reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;

4)augsta atbildības sajūta un precizitāte;

5)izpratne par pašvaldības attīstību veicinošiem jautājumiem un attīstības plānošanas dokumentiem;

6)prasme strādāt ar datora biroja programmām Microsoft Office, Excel un AutoCAD;

7)prasme strādāt būvniecības informācijas sistēmā;

8)labas komunikācijas prasmes, spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;

9)izpratne par valsts pārvaldes principiem un būvniecības kontroli pašvaldībā.

Galvenie amata pienākumi:

1)sagatavot projektēšanas nosacījumus būvniecības iecerēm, kontrolēt to izpildi;

2)kopā ar būvvaldes speciālistiem piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;

3)koordinēt un veicināt racionālas un estētiski pilnvērtīgas pilsētas arhitektoniskās vides attīstību;

4)izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem savas kompetences ietvaros;

5)konsultēt juridiskās un fiziskās personas saistībā ar pilsētas arhitektonisko vidi, apbūves noteikumiem un pašvaldības teritorijas plānojumu;

6)izpildīt uzdevumus būvniecības informācijas sistēmā.

Mēs piedāvājam:

1)interesantu un atbildīgu darbu Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā;

2)nelaimes gadījumu apdrošināšanu;

3)atalgojumu sākot ar 1300 EUR (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Pieteikums ARHITEKTA amatam” līdz 2020.gada 23.okotbrim sūtīt uz e-pastu: ppdep@daugavpils.lv vai pa pastu adresējot Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam Raiņa iela 28, Daugavpils, LV 5401

Uzziņas pa tālruni: 65407780, 65407782 65407781; e-pasts: ppdep@daugavpils.lv

-------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome izsludina konkursu uz diviem vakantiem BŪVINSPEKTORA PALĪGA/-DZES amatiem. Viens uz nenoteiktu laiku, otrs uz noteiktu laiku.

Prasības pretendentiem:

Prasības pretendentam:

1)vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā;

2)vēlams sertifikāts patstāvīgai praksei arhitektūras vai būvniecības jomā;

zināšanas par būvniecības jautājumus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;

3)valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

4)augsta atbildības sajūta un spēja strādāt kolektīvā (arī intensīvos darba apstākļos);

5)prasme strādāt ar datora biroja programmām Microsoft Office, Excel un AutoCAD;

6)labas komunikācijas prasmes, spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;

7) izpratne par valsts pārvaldes principiem;

8)izpratne par darbu būvniecības informācijas sistēmā.

Galvenie amata pienākumi:

1)kopā ar būvinspektoru piedalīties un pārbaudīt būves un būvlaukumus pirms būvatļaujas izsniegšanas un būvdarbu laikā, kā arī ekspluatācijā pieņemtās būves, kontrolējot to drošumu (veikt vispārīgu vizuālo apskati), sagatavot atzinuma projektu par būves pārbaudi;

2)kopā ar būvinspektoru piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā

3)apsekot būvi dabā un sagatavot izziņas projektu par būves neesību;

4)izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;

5)konsultēt juridiskās un fiziskās personas par būvniecības jautājumiem;

6)izpildīt uzdevumus būvniecības informācijas sistēmā.

Mēs piedāvājam:

1)interesantu un atbildīgu darbu Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā;

2)nelaimes gadījumu apdrošināšanu;

3)atalgojumu sākot ar 880 EUR (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Pieteikums būvinspektora palīga/-dzes amatam” līdz 2020.gada 23.okotbrim sūtīt uz e-pastu: ppdep@daugavpils.lv vai pa pastu adresējot Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam Raiņa iela 28, Daugavpils, LV 5401

Uzziņas pa tālruni: 65407780, 65407782 65407781; e-pasts: ppdep@daugavpils.lv

---------------------------------------------------------------

Atkārtoti izsludina amata kandidātu atlasi uz AS „Daugavpils satiksme” padomes locekļu amata vietām.

Daugavpils pilsētas dome izsludina amata kandidātu atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības AS „Daugavpils satiksme” (turpmāk – Sabiedrība) trīs padomes locekļu amata vietām.

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, inženierzinātnē, jurisprudencē);
 • darba pieredze darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā;
 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu un īstenošanu;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (profesors, asociētais profesors, docents, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas Sabiedrības darbības jomā vidējas vai lielas kapitālsabiedrības vadošā amatā ne mazāk kā 3 gadi;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
 • pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

Padomes locekļa izvirzītās amata kompetences:

Padomes locekļiem izvirzāmas četras amata kompetences:

 • orientācija uz attīstību,
 • stratēģiskais redzējums,
 • lēmumu pieņemšana un atbildība,
 • pārmaiņu vadīšana.

Ar padomes locekļa pienākumiem var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļa/-es amatu”

(https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli, iekļaujot:

- informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību;

- apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi padomes locekļa amata ieņemšanai nepastāv; - apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā;

- paziņojumu par to vai kandidāts pretendē uz neatkarīga vai atkarīga padomes locekļa amatu, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta sestās daļas prasībām.

 • kandidāta sagatavotu redzējumu par AS „Daugavpils satiksme” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Informācijai:

 • padomes locekļa mēneša atlīdzība 640 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība 715 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • ar nominācijas komisijas sastāvu var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļa/-es amatu”: (https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

 • pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļa amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi "AS "Daugavpils satiksme" padomes locekļu kandidātu konkursam" var iesūtīt Daugavpils pilsētas domei uz e-pastu info@daugavpils.lv.

 Pieteikums jāiesniedz līdz 2020.gada 2.oktobrim, plkst.1600. Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2020. gada 2.oktobrim ieskaitot.

NOLIKUMS

-------------------------------------------------------------------------------------

Atkārtoti izsludina amata kandidātu atlasi uz AS „Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļu amata vietām.

Daugavpils pilsētas dome izsludina amata kandidātu atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības AS „Daugavpils siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) trīs padomes locekļu amata vietām.

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, inženierzinātnē, jurisprudencē);
 • darba pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības vadošā amatā ne mazāk kā 3 gadi;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
 • pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

Padomes locekļa izvirzītās amata kompetences:

Padomes locekļiem izvirzāmas četras amata kompetences:

 • orientācija uz attīstību,
 • stratēģiskais redzējums,
 • lēmumu pieņemšana un atbildība,
 • pārmaiņu vadīšana.

Ar padomes locekļa pienākumiem var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz AS „Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļa/-es amatu”

(https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli, iekļaujot:

- informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību;

- apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi padomes locekļa amata ieņemšanai nepastāv; - apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā;

- paziņojumu par to vai kandidāts pretendē uz neatkarīga vai atkarīga padomes locekļa amatu, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta sestās daļas prasībām.

 • kandidāta sagatavotu redzējumu par AS „Daugavpils siltumtīkli” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Informācijai:

 • padomes locekļa mēneša atlīdzība 800 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība 900 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • ar nominācijas komisijas sastāvu var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz AS „Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļa/-es amatu”: (https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

Pieteikumus lūdzam iesniegt klātienē līdz 2020.gada 25.septembrim, plkst. 16.00 slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, uz aploksnes jābūt norādei AS „Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļa amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, līdz 2020.gada 25.septembrim, plkst. 16.00.

NOLIKUMS

-------------------------------------------------------------

Domes Juridiskā departamenta Administratīvo pārkāpumu lietvedības nodaļas jurista vakance

Prasības kandidātam/-ei: augstākā izglītība tiesību zinātnē (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) un vismaz 3 (trīs) gadu praktiskā darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādē, kā arī pieredze administratīvo pārkāpumu lietvedībā.

Darba pamatpienākumi: administratīvo pārkāpumu lietu sagatavošana izskatīšanai Domes Administratīvās komisijas sēdēs, komisijas lietvedības kārtošana, lēmumu izpildes kontroles īstenošana.

Darba raksturs: intelektuāls darbs konkrētu jautājumu risināšanā, atbildības uzņemšanās, paaugstināta darba intensitāte, korekta un profesionālā amata pienākumu pildīšana, iniciatīva un interese par kopīgā darba rezultātiem.

Mēnešalga 900 euro/mēn.

 Iesniedzami dokumenti:

 • Motivācijas vēstule
 • CV
 • Izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas.

Dokumentus iesniegt elektroniski uz e-pasta adresi: info@daugavpils.lv  līdz  31.08.2020. plkst. 13.00

-----------------------------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome izsludina amata kandidātu atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” (turpmāk – Sabiedrība) trīs padomes locekļu amata vietām. Nolikums

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, inženierzinātnē, jurisprudencē vai medicīnas jomā);
 • darba pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības vadošā amatā ne mazāk kā 3 gadi;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
 • pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • informācija par personām no kurām nominācijas komisija var iegūt atsauksmes par kandidātu;
 • nevainojama reputācija.

 

Padomes locekļa izvirzītās amata kompetences:

 

Padomes locekļiem izvirzāmas četras amata kompetences:

 • orientācija uz attīstību,
 • stratēģiskais redzējums,
 • lēmumu pieņemšana un atbildība,
 • pārmaiņu vadīšana.

 

Ar padomes locekļa pienākumiem var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” padomes locekļa/-es amatu”

(https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

 

 

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV Europass standarts), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli, iekļaujot:

- informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību;

- apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi padomes locekļa amata ieņemšanai nepastāv; - apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā;

- paziņojumu par to vai kandidāts pretendē uz neatkarīga vai atkarīga padomes locekļa amatu, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta sestās daļas prasībām.

 • kandidāta sagatavotu redzējumu par SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

 

Informācijai:

 • padomes locekļa mēneša atlīdzība 1200 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība 1500 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • ar nominācijas komisijas sastāvu var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” padomes locekļa/-es amatu”: (https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

Pieteikumus lūdzam iesniegt klātienē līdz 2020.gada 28.augustam, plkst. 16.00 slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, uz aploksnes jābūt norādei  SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” padomes locekļa amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, līdz 2020.gada 28.augustam, plkst. 16.00.

------------------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome izsludina amata kandidātu atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības AS „Daugavpils satiksme” (turpmāk – Sabiedrība) trīs padomes locekļu amata vietām. Nolikums

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, inženierzinātnē, jurisprudencē);
 • darba pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības vadošā amatā ne mazāk kā 3 gadi;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
 • pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

 

Padomes locekļa izvirzītās amata kompetences:

 

Padomes locekļiem izvirzāmas četras amata kompetences:

 • orientācija uz attīstību,
 • stratēģiskais redzējums,
 • lēmumu pieņemšana un atbildība,
 • pārmaiņu vadīšana.

 

Ar padomes locekļa pienākumiem var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļa/-es amatu”

(https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

 

 

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli, iekļaujot:

- informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību;

- apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi padomes locekļa amata ieņemšanai nepastāv; - apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā;

- paziņojumu par to vai kandidāts pretendē uz neatkarīga vai atkarīga padomes locekļa amatu, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta sestās daļas prasībām.

 • kandidāta sagatavotu redzējumu par AS „Daugavpils satiksme” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

 

Informācijai:

 • padomes locekļa mēneša atlīdzība 640 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība 715 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • ar nominācijas komisijas sastāvu var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz AS “Daugavpils satiksme” padomes locekļa/-es amatu”: (https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

 

 

Pieteikumus lūdzam iesniegt klātienē līdz 2020.gada 28.augustam, plkst. 16.00 slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, uz aploksnes jābūt norādei „AS „Daugavpils satiksme” padomes locekļa amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, līdz 2020.gada 28.augustam, plkst. 16.00.

 ------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome izsludina amata kandidātu atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības AS „Daugavpils siltumtīkli” (turpmāk – Sabiedrība) trīs padomes locekļu amata vietām. Nolikums

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, inženierzinātnē, jurisprudencē);
 • darba pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības vadošā amatā ne mazāk kā 3 gadi;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
 • pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

 

Padomes locekļa izvirzītās amata kompetences:

 

Padomes locekļiem izvirzāmas četras amata kompetences:

 • orientācija uz attīstību,
 • stratēģiskais redzējums,
 • lēmumu pieņemšana un atbildība,
 • pārmaiņu vadīšana.

 

Ar padomes locekļa pienākumiem var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz AS „Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļa/-es amatu”

(https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

 

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli, iekļaujot:

- informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību;

- apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi padomes locekļa amata ieņemšanai nepastāv; - apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā;

- paziņojumu par to vai kandidāts pretendē uz neatkarīga vai atkarīga padomes locekļa amatu, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta sestās daļas prasībām.

 • kandidāta sagatavotu redzējumu par AS „Daugavpils siltumtīkli” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

 Informācijai:

 • padomes locekļa mēneša atlīdzība 800 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība 900 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • ar nominācijas komisijas sastāvu var iepazīties amata konkursa nolikumā “Par kandidātu atlasi uz AS „Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļa/-es amatu”: (https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/darba-piedavajumi)

 Pieteikumus lūdzam iesniegt klātienē līdz 2020.gada 28.augustam, plkst. 16.00 slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, uz aploksnes jābūt norādei  AS „Daugavpils siltumtīkli” padomes locekļa amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, līdz 2020.gada 28.augustam, plkst. 16.00.

----------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome izsludina konkursu uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja amatu

Vadītāja pamatpienākumi:

 • nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju izpildi;
 • nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Daugavpils pilsētas domes lēmumu, Daugavpils pilsētas pašvaldības vadības rīkojumu un metodisko ieteikumu ievērošanu;
 • vadīt iestādi un tās darbiniekus, saskaņā ar Latvijas Republikas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas sociālā darba speciālistiem, veicināt sociālā darba speciālistu profesionālo izaugsmi;
 • nodrošināt LR ārējo normatīvo aktu un Domes iekšējo normatīvo aktu ievērošanu un izpildi iestādē;
 • nodrošināt sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas procesa nepārtrauktību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt Dienesta lietojumā nodotā pašvaldības nekustamā īpašuma lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu;
 • piedalīties ar iestādes darbību vai darbības uzlabošanu saistītu projektu realizācijā.

 Prasības kandidātiem:

-   otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība;

-    darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādes vadībā (pārvaldes vadītājs/vietnieks,

     departamenta vadītājs) ne mazāk kā vienu gadu;

-    latviešu valodas zināšanas (augstākā pakāpe C2);

 

 Piedāvājam: 

 • atalgojumu EUR 1400.00 apmērā pirms nodokļu nomaksas;
 • darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
 • atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu profesionālā komandā;
 • stabilu atalgojumu vienmēr laikā un sociālās garantijas;
 • darba devēja apmaksātas profesionālās izaugsmes iespējas;
 • stabilu, drošu un sakārtotu darba vidi.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” nolikums ir publicēts Daugavpils pilsētas domes tīmekļa vietnē – www.daugavpils.lv;

Pieteikuma iesniegšanas kārtība

            Motivācijas vēstuli, dzīves gaitas aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nepieciešamo darba pieredzi apliecinošo dokumentu apliecinātas kopijas, redzējumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” attīstības iespējām (līdz divām A4 lapaspusēm), valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju (C2) (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā, iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā, iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja amatu”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2020.gada 13.augustam, plkst.1700Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2020.gada 13.augusta plkst.17.00

-------------------------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome izsludina amata kandidātu atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Labiekārtošana D” valdes locekļa amata vietu.

Valdes locekļa pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt kapitālsabiedrības darbību kopumā, nodrošināt kapitālsabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • noteikt kapitālsabiedrības ekonomiskos un tehniskās attīstības rādītājus;
 • gatavot nepieciešamo dokumentāciju, vadīt kapitālsabiedrības ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām);
 • pārstāvēt kapitālsabiedrību darījumos ar citiem komersantiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām;
 • kontrolēt kapitālsabiedrības izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu;
 • izvēlēties un apmācīt kapitālsabiedrības personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi;
 • analizēt un novērtēt kapitālsabiedrības darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem kapitāla daļu turētāja pārstāvim;
 • organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītā komersanta darbību;
 • nodrošināt vides aizsardzību;
 • ievērot dalībnieku sapulces, kā arī Sabiedrības statūtos noteiktos ierobežojumus;
 • rūpēties par Sabiedrības prestižu, neveikt darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt Sabiedrības vai kapitāla daļu turētāja interesēm;
 • ievērot citas normatīvajos aktos noteiktās prasības, aizliegumus un ierobežojumus

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā, inženierzinātnē vai jurisprudencē);
 • darba pieredze vadošā amatā ne mazāk kā 3 gadi;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par kapitālsabiedrības finanšu vadību;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 • pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta otrās daļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV Europass standarts), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību, apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta otrajā daļā, kā arī Komerclikumā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai nepastāv, un apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta 5.3 daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā);
 • kandidāta sagatavotu redzējumu (uz trīs lappusēm) par SIA „Labiekārtošana D” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

 

Informācija:  SIA “Labiekārtošana D” valdes locekļa mēneša atlīdzība EUR 2000 (pirms nodokļu nomaksas)

Pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 2020.gada 21.augustam, plkst.16.00 pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „SIA „Labiekārtošana D” valdes locekļa amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2020.gada 21. augustam, plkst.16.00.

Nolikums

----------------------------------------------------

SIA “Daugavpils ūdens”, reģ. Nr.41503002432

izsludina kandidātu atlasi uz

remontatslēdznieka amatu

 

Remontatslēdznieka amatam izvirzāmās prasības:

 1. Izglītības līmenis: pamatizglītība, vēlama arodizglītība, profesionālā vidējā izglītība.
 2. Valsts valodas zināšanu līmenis ne mazāks par pamata līmeņa 2.pakāpi (A2).
 3. Jāzina: darbā izmantojamo iekārtu, instrumentu darbības principus, lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, nozares terminoloģiju.
 4. Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas.
 5. Jāatbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba instrumentiem un materiāliem, to racionālu izmantošanu, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu.
 6. Jāspēj organizēt savu darbu, strādāt kolektīvā, pieņemt lēmumus, jāpiemīt atbildības sajūtai, precizitātei, noturībai, nosvērtībai.
 7. Darba pieredzes esamība remontatslēdznieka amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Remontatslēdznieka amata darba pienākumi:

 1. Veikt SIA “Daugavpils ūdens” kanalizācijas attīrīšanas iekārtu tehnikas stāvokļa novērtēšanu, demontāžu, detaļu un agregātu defektēšanu, detaļu demontāžu/montāžu, regulēšanu.
 2. Apkalpot, regulēt un remontēt mehānisko iekārtu mezglus, veikt griezošā instrumenta asināšanu un iestatīšanu.
 3. Veikt remontdarbus kanalizācijas attīrīšanas iekārtu teritorijā Daugavas ielā 32, kanalizācijas sūkņu stacijās.
 4. Veikt iekārtu plāna-profilaktisko remontu un apkalpošanu saskaņā ar grafiku, piedalīties tehnoloģiskā procesa regulēšanas darbos.
 5. Uzturēt tehniski drošā stāvoklī darba procesā pielietojamos instrumentus un ierīces.
 6. Izpildīt darba pienākumus saskaņā ar uzņēmuma izstrādātiem dokumentiem, kas regulē darba procesu, darba tiesiskās attiecības starp darbinieku un darba devēju. Izpildīt tiešā vadītāja uzdevumus.

 

Amata atlīdzība:

 

Mēnešalga 750,00 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

Ja vēlaties piedalīties kandidātu atlasē, lūdzam iesniegt līdz 2020.gada 27.jūlijam ieskaitot, personīgi vai sūtot pa pastu SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, ar norādi: “Kandidātu atlasei uz SIA “Daugavpils  ūdens” remontatslēdznieka amatu”, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: kontakti@daugavpils.udens.lv šādus dokumentus:

 1. Curriculum Vitae (CV), norādot informāciju par kandidātu, pieredzes un prasmju esamības atspoguļojumu, tai skaitā, informāciju par profesionālo darba pieredzi - darba vietas nosaukumu un galvenos darba pienākumus;
 2. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 3. profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. valsts valodas prasmes apliecības par valsts valodas prasmes atbilstību zemākā līmeņa 2.pakāpei (A2) kopiju vai dokumenta, kas apliecina izglītības iegūšanu valsts valodā kopiju;
 5. citu dokumentu kopijas, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

 

Tālrunis uzziņām: 6540751

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs kandidātu atlases norisi.  Personas datu glabāšanas (apstrādes) termiņš ir līdz kandidātu atlases beigām. Pieteikuma dokumentu iesniegšana kandidātu atlasei uzskatāma par piekrišanu veikt datu apstrādi. Personas datu apstrādes pārzinis ir  SIA “Daugavpils ūdens”. Personas datu apstrādes vieta - Ūdensvada iela 3, Daugavpils.

--------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome aicina pieteikties uz

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu,

Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu,

Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu

 

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē vai bakalaura/maģistra grāds nozarē, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss; (Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu569“Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13. punktam.)
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 2. pakāpei un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā līmenī;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības iestādes vadības darbā;
 • izpratne par izglītības iestāžu finansēšanas kārtību un iestādes budžetu;
 • pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu un citu projektu īstenošanā;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • spēja strādāt kolektīvā, vadīt un organizēt darbu.

 

Darba samaksa tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūnija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” nosacījumiem, bet ne mazāka kā 1056 euro.

Pieteikumu un CV, motivācijas vēstuli, apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu,  redzējumu par pirmsskolas izglītības iestādes attīstības iespējām,  rekomendācijas (ja tādas ir); izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, līdz 2020.gada 9.jūlijam, plkst.16.00 var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5400, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz Daugavpils pilsētas __.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu” (attiecīgi norādot iestādi uz kuras vadītāja amatu pretendē), kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Tālrunis uzziņām: 65407426

NOLIKUMS

-----------------------------------------------------------------

Aicinām darbā uz nenoteiktu laiku

Apmeklētāju centra speciālistu

(profesijas kods: 2621 13)

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra meklē atraktīvu un zinošu kolēģi darbam Šmakovkas muzejā.

Darba pamatpienākumi:

 • organizēt laipnu apmeklētāju apkalpošanu un sniegt viegli saprotamu informāciju par pakalpojumiem;
 • veikt ieejas biļešu un suvenīru tirdzniecību;
 • vadīt ekskursijas latviešu, krievu un angļu valodā;
 • veikt muzeja apmeklētāju uzskaiti un anketēšanu;
 • sekot līdzi un koordinēt apmeklētāju plūsmu;
 • sagatavot preses relīzes;
 • administrēt Šmakovkas muzeja mājas lapu un sociālo tīklu lapas;
 • Organizēt un vadīt pasākumus.

Prasības:

 • vidējās pakāpes profesionālā vai augstākā izglītība;
 • valsts valodas pārvaldīšana (augstākais līmenis);
 • pieredze darbā klientu apkalpošanas jomā vai gida darbā;
 • prasme uzstāties auditorijas priekšā, atraktivitāte un pozitīva attieksme pret darbu;
 • labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • MS Office programmu pārzināšana lietotāja līmenī;
 • pieredze darbā ar kases aparātu;
 • pieredze mājas lapu un soc. tīklu administrēšanā;
 • prasme strādāt gan komandā, gan individuāli un patstāvīgi organizēt savu darbu;
 • pozitīva domāšana, augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • izglītība tūrisma vai humanitāro zinātņu jomā;
 • latgaliešu valodas zināšanas;
 • zināšanas par šmakovkas darināšanas procesiem un Latgales kulināro mantojumu;
 • Pieredze gida darbā un darbā tūrisma jomā;
 • pieredze izklaidējošu un informatīvu pasākumu organizēšanā.

Piedāvājam:

 • interesantu, dinamisku un kreatīvu darbu draudzīgā kolektīvā;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • atalgojumu EUR 693,00 apmērā pirms nodokļu nomaksas.

CV un pieteikuma vēstuli, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, ar norādi „Apmeklētāju centra speciālists”, sūtīt līdz 2020. gada 29. jūnijam (ieskaitot) uz e-pastu agentura@daugavpils.lv vai iesniegt personīgi Daugavpils Tūrisma informācijas centrā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, papildus informācija zvanot uz tālr. 65400515.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.pantu, Aģentūra informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases procesa norisi; personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, Rīgas iela 22A, Daugavpils, LV-5401.

--------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome izsludina konkursu uz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja amatu

Vadītāja pamatpienākumi:

 • nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju izpildi;
 • nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Daugavpils pilsētas domes lēmumu, Daugavpils pilsētas pašvaldības vadības rīkojumu un metodisko ieteikumu ievērošanu;
 • vadīt iestādi un tās darbiniekus, saskaņā ar Latvijas Republikas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas sociālā darba speciālistiem, veicināt sociālā darba speciālistu profesionālo izaugsmi;
 • nodrošināt LR ārējo normatīvo aktu un Domes iekšējo normatīvo aktu ievērošanu un izpildi iestādē;
 • nodrošināt sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas procesa nepārtrauktību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” lietojumā nodotā pašvaldības nekustamā īpašuma lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu;
 • piedalīties ar iestādes darbību vai darbības uzlabošanu saistītu projektu realizācijā.

Prasības kandidātiem:

 -   otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība;

-    darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādes vadībā (pārvaldes vadītājs/vietnieks,

     departamenta vadītājs) ne mazāk kā 5 gadi;

-    latviešu valodas zināšanas (augstākā pakāpe C2);

-    vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas;

 Piedāvājam:

 • atalgojumu EUR 1400.00 apmērā pirms nodokļu nomaksas;
 • darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
 • atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu profesionālā komandā;
 • stabilu atalgojumu vienmēr laikā un sociālās garantijas;
 • darba devēja apmaksātas profesionālās izaugsmes iespējas;
 • stabilu, drošu un sakārtotu darba vidi.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” nolikums ir publicēts Daugavpils pilsētas domes tīmekļa vietnē – www.daugavpils.lv;

Pieteikuma iesniegšanas kārtība

  Motivācijas vēstuli, dzīves gaitas aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (tajā skaitā sekmju izrakstu), nepieciešamo darba pieredzi apliecinošo dokumentu apliecinātas kopijas, redzējumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” attīstības iespējām (līdz divām A4 lapaspusēm), valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju (C2) (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā, iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā, iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2020.gada 6.aprīlim, plkst.1700Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2020.gada 6.aprīļa plkst.17.00

NOLIKUMS

-------------------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra aicina darbā uz nenoteiktu laiku

Klientu apkalpošanas speciālistu (profesijas kods: 4222 07)

darbam Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrā (DCKIC), Nikolaja ielā 5.

Darba pamatpienākumi:

 • sniegt ar tūrismu saistītu informāciju par Daugavpils pilsētu un Daugavpils cietoksni DCKIC apmeklētājiem latviešu, krievu vai angļu valodā;
 • plānot un organizēt pasākumus Daugavpils cietoksnī;
 • vadīt ekskursijas pa Daugavpils cietoksni latviešu, krievu un angļu valodā;
 • veikt suvenīru tirdzniecību un sniegt Aģentūras apstiprinātos maksas pakalpojumus;
 • veikt Daugavpils cietokšņa vēstures un kultūrvēsturisko vērtību izpēti,
 • plānot un veidot Daugavpils cietoksnim veltītas izstādes un ekspozīcijas;
 • veikt DCKIC apmeklētāju uzskaiti un anketēšanu;
 • veidot jaunus tūrisma piedāvājumus Daugavpils cietoksnī.

Prasības:

 • vidējās pakāpes profesionālā vai augstākā izglītība tūrisma, vēstures vai humanitāro zinātņu jomā;
 • vismaz 1 gada pieredze darbā tūrisma informācijas centrā vai klientu apkalpošanas jomā;
 • valsts valodas pārvaldīšana (augstākais līmenis);
 • labas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • MS Office programmu pārzināšana lietotāja līmenī;
 • prasme strādāt gan komandā, gan individuāli un patstāvīgi organizēt savu darbu;
 • labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • pozitīva domāšana, augsta atbildības sajūta un precizitāte;

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • pieredze darbā tūrisma informācijas centrā vai klientu apkalpošanā tūrisma jomā;
 • pieredze darbā ar kases aparātu;
 • pieredze publisku pasākumu organizēšanā.

Piedāvājam:

 • interesantu, dinamisku un kreatīvu darbu draudzīgā kolektīvā;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • atalgojumu EUR 738,00 apmērā pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas.

CV un pieteikuma vēstuli, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, ar norādi „klientu apkalpošanas speciālists”, sūtīt līdz 2020. gada 8. martam (ieskaitot) uz e-pastu agentura@daugavpils.lv  vai iesniegt personīgi Daugavpils Tūrisma informācijas centrā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, papildus informācija zvanot uz tālr. 65400515.

-----------------------------------------------------------------

Par psihologa vakanci

Prasības amata kandidātam:

 1. Augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi vismaz 200 kredītpunktu apjomā (vismaz vienai no šīm programmām jābūt profesionālajai studiju programmai);
 2. Valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 2.pakāpe, ieteicama krievu un citu valodu prasme.
 3. Reģistrācija Psihologu reģistrā;
 4. Psihologa sertifikāts izglītības un skolu psiholoģijas jomā un/vai klīniskās un veselības psiholoģijas jomā, par prioritāru tiks uzskatīts sertifikāts klīniskās un veselības psiholoģijas jomā.
 5. Prasmes: teicamas latviešu valodas zināšanas gan rakstveidā, gan mutvārdos, prasme veikt psiholoģisko izpēti un rezultātus atspoguļot psihologa atzinumā, prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus, psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra, spēja strādāt komandā, labas datorprasmes.

Pieteikumu, CV, motivācijas vēstuli,  rekomendācijas (ja tādas ir), izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, līdz 2020.gada 21.februārim (pasta zīmogs) var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5400, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē, Saules ielā 7, Daugavpilī, 2.stāvā, 18.kabinetā, darba laikā. Tālrunis uzziņām 65407426.

----------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa aicina darbā

vecāko jaunatnes lietu speciālistu (nometnes un projekti).

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • Jaunatnes lietu speciālista izglītība vai kursi;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (C līmeņa 1.pakāpe);
 • Pieredze nometņu organizēšanā un projektu rakstīšanā;
 • Vēlamas svešvalodu zināšanas;
 • Augsta atbildības sajūta, analītiskās spējas, ļoti labas komunikācijas prasmes, prasme vadīt un organizēt savu darbu, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • Precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • Prasme argumentēt savu viedokli un pieņemt lēmumus;
 • Spējas strādāt paaugstinātas intensitātes un psiholoģiskās slodzes apstākļos;
 • Zināšanas un iemaņas administratīvajā darbā;
 • Zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar amata pienākumu izpildi;
 • Zināšanas dokumentu noformēšanā un izstrādāšanā;
 • Prasmes darbā ar biroja tehniku un standarta programmatūru.

Pamatpienākumi:

 • Organizēt bērnu un jauniešu nometnes saskaņā ar valsts un pašvaldību izvirzītajām prioritātēm jaunatnes politikas jomā;
 • Izvēlēties un organizēt bērnu un jauniešu vecumam piemērotas nometnes un veikt to rezultātu analīzi;
 • Nodrošināt savlaicīgu informācijas par bērnu un jauniešu vasaras nometņu reģistrāciju un aktivitāšu izplatīšanu masu informācijas līdzekļos, interneta portālos;
 • Aprēķināt un piesaistīt finanšu līdzekļus, kas nepieciešami bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai;
 • Izstrādāt priekšlikumus bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai un attīstībai;
 • Motivēt jauniešus un organizācijas iesaistīties projektu, aktivitāšu un programmu izstrādē, īstenošanā, izvērtēšanā un pilnveidošanā;
 • Pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas par jaunatnes politikas jautājumiem Latvijā un Eiropas Savienībā;
 • Sekot līdzi projektu konkursiem, kuros var piedalīties pašvaldība un NVO,

sniegt konsultācijas par projektu vadību un esošiem un plānotiem projektu konkursiem;

 • Projekta plānošana, organizēšana, vadība un kontrole.

Darba alga 800.00 EUR

Iesniedzamie dokumenti:

Pieteikumu, CV, motivācijas vēstuli, izglītības apliecinošu dokumenta kopiju, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju (ja izglītība nav iegūta valsts valodā) līdz 2020.gada 16.janvārim  nosūtīt uz e-pasta adresiinfo@daugavpils.lv norādot izvēlēto vakanci. Tālrunis uzziņām 20231327
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daugavpils pilsētas dome aicina darbā ainavu arhitektu uz noteiktu laiku
    

Prasības pretendentam:

- vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ainavu arhitekta studiju programmā;

-  prasme strādāt ar datora programmām MS Office, AutoCad, AdobePhotoshop, SketchUpPro, CorelDraw u.c. datorprogrammās;

-  labas komunikācijas prasmes, spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;

- prasmes analizēt, salīdzināt, noformulēt viedokli un vērtējumu, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;

-  teicamas valsts valodas zināšanas ( C1),vēlamas svešvalodu zināšanas;

-  izpratne par valsts pārvaldes principiem un dokumentu noformēšanu.

 

Galvenie amata pienākumi:

            - ainavu, apstādījumu un labiekārtojuma pārraudzīšana Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā;

- Daugavpils pilsētas publisko ārtelpu labiekārtošanas veicināšana;

- pilsētā īstenojamo labiekārtošanas būvprojektu pārraudzīšana un kontrolēšana;

- piedalīšanās teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanā;

- piedalīšanās pilsētas apstādījumu, labiekārtojuma un ainavu priekšlikumu izstrādāšanā un ieviešanā;

Mēs piedāvājam:

1)atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;

2)stabilu atalgojumu un sociālās garantijas; darba alga EUR 875.00

Pretendentiem jāiesniedz CV un motivācijas vēstule līdz 2020.gada 20.janvārim, plkst.18.00 pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar norādi «Ainavu arhitekta vakance»”, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei «Ainavu arhitekta vakance»”.  kā arī pretendenta vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2020.gada 20.janvāra, plkst.18.00

------------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome aicina darbā  BŪVINSPEKTORU

Prasības pretendentam:

- vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā, arhitekta studiju programmā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā vai atbilstība Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.499 “Noteikumi par būvinspektoriem” Noslēguma jautājumu 20. vai 21.punktam;

- atbilstība Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.499 “Noteikumi par būvinspektoriem” 4.punktam;

- prasme strādāt ar datora biroja programmām Microsoft Office, Excel un AutoCAD;

- labas komunikācijas prasmes, spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;

- prasmes analizēt, salīdzināt, noformulēt viedokli un vērtējumu, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;

-  valsts valodas zināšanas C 1 līmenī ,vēlamas svešvalodu zināšanas;

-  vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;

-  izpratne par valsts pārvaldes principiem.

 

Galvenie amata pienākumi:

- veikt būvniecības kontroli atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām,

   pārbaudīt būves ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām;

- izskatīt iesniegumus un sūdzības savas kompetences ietvaros;

- sagatavot un kontrolēt būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

- pieņemt lēmumus pārbaudes lietās, kur nepieciešama liela pieredze un attiecīgās jomas pārzināšana;

- pieņemt apmeklētājus un sniegt konsultācijas būvniecības jomā;

- kontrolēt būvju ekspluatāciju;

 

Mēs piedāvājam:

Atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;

Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas, darba alga EUR 1060.00;

Nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

 

Pretendentiem jāiesniedz CV un motivācijas vēstule līdz 2020.gada 20.janvārim, plkst.18.00 pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar norādi «Būvinspektora vakance»”, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei «Būvinspektora vakance»”.  kā arī pretendenta vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2020.gada 20.janvāra, plkst.18.00.

 

-------------------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra

aicina darbā uz noteiktu laiku (darbinieka ilgstoša prombūtne)

Vecāko ekspertu tūrisma jomā 

 (profesijas kods: 2422 09)

Darba pamatpienākumi:

 • Īstenot tūrisma nozares projektus un veidot ciešu sadarbību ar tūrisma nozares pārstāvjiem.
 • Veidot jaunus tūrisma produktus.
 • Sastādīt preses relīzes par tūrisma nozares aktualitātēm.
 • Veidot tūrisma informatīvos materiālus – kartes, brošūras, katalogus.
 • Organizēt ar tūrismu saistītus publiskus pasākumus.
 • Plānot un īstenot dažādas mārketinga aktivitātes Daugavpils pilsētas atpazīstamības veicināšanai.
 • Konsultēt tūrisma nozares pārstāvjus un kolēģus ar tūrismu saistītos jautājumos.
 • Uzturēt Aģentūras tūrisma vietni un sociālo tīklu lapas.
 • Organizēt Aģentūras dalību tūrisma izstādēs.

Prasības:

 • augstākā izglītība tūrisma vai humanitāro zinātņu jomā (vēlams maģistra grāds);
 • vismaz 3 (trīs) gadu praktiska pieredze darbā tūrisma jomā;
 • pieredze darbā ar tekstu sastādīšanu, tulkošanu un preses relīžu sagatavošanu;
 • pieredze statistikas datu apkopošanā, pārskatu, darba plānu sagatavošanā;
 • zināšanas par Latgales un Daugavpils pilsētas tūrisma nozari;

-    valsts valodas pārvaldīšana (augstākais līmenis);

-    teicamas krievu un angļu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos;

 • pieredze mājas lapu un soc. tīklu administrēšanā;

-    Biroja tehnikas un MS Office programmu pārzināšana lietotāja līmenī;

-    labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;

-    spēja organizēt darbu patstāvīgi, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • pieredze darbā tūrisma informācijas centrā;
 • pieredze ar tūrismu saistītu projektu piesaistē un īstenošanā;
 • pieredze darbā ar tekstu sastādīšanu, tulkošanu un preses relīžu sagatavošanu;
 • teicamas zināšanas par Daugavpils pilsētas tūrisma nozari.

Piedāvājam:

 • interesantu, dinamisku un kreatīvu darbu draudzīgā kolektīvā;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • atalgojumu EUR 1008,00 apmērā pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas.

 

CV un pieteikuma vēstuli, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, ar norādi „Vecākais eksperts tūrisma jomā”, sūtīt līdz 2020. gada 15. janvārim (ieskaitot) uz e-pastu agentura@daugavpils.lv  vai iesniegt personīgi Daugavpils Tūrisma informācijas centrā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, papildus informācija zvanot uz tālr. 65400515, 25640999.

 

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām:  personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, jur. adrese Rīgas iela 22A, Daugavpils, LV-5401,; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums. 

-------------------------------------------------------------

SIA „DDzKSU” meklē:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina darbā

Grāmatvedi (ceturtā līmeņa), profesijas kods: 3313 01, darba vietas adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī

Pienākumi:

- veikt uzņēmuma finansiālo operāciju pilnu uzskaiti;

- nodrošināt savlaicīgu finanšu informācijas apkopošanu un apstrādi;

- veikt saimnieciskas darbības uzskaiti un kontroli;

- sastādīt grāmatvedības organizācijas dokumentus;

- reģistrēt un iegrāmatot saimnieciskos darījumus grāmatvedības reģistros un grāmatvedības datorprogrammās pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem;

- sagatavot un iesniegt nodokļu deklarācijas un pārskatus;

- aprēķināt darba samaksu atbilstoši uzņēmumā pastāvošajai samaksas sistēmai un veikt norēķinu ar darbiniekiem uzskaiti;

- nodrošināt Latvijas Republikas normatīvo aktu tiesību normu ievērošanu un piemērošanu grāmatvedības jomā;

Prasības kandidātiem:

- Augstākā vai profesionālā izglītība ekonomikā, grāmatvedībā vai finansēs

- Vismaz 3 gadu pieredze uzņēmumu grāmatveža darbā

- Zināšanas grāmatvedības un nodokļu normatīvajos aktos

- Prasmes darbā ar grāmatvedības programmām

- Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office)

- Labas komunikācijas prasmes, precizitāte un prasme patstāvīgi organizēt savu darbu

- Ļoti labas valsts valodas prasmes (B2)

    

    Mēs piedāvājam:

- darba līgumu uz nenoteiktu laiku;

- stabilu darba vietu

- atalgojumu no EUR 800,00 mēnesī;

- iespējas profesionāli pilnveidoties.

 

       CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: kristine.polagosko@ddzksu.lv līdz š.g. 20.decembrim ar norādi: „GRĀMATVEDIS”

  Sazināsimies tikai ar kandidātiem, kas izvēlēti otrajā atlases kārtā.

* Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi.

-------------------------------------------------------------------

 

Daugavpils pilsētas dome izsludina konkursu uz Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Ledus sporta skola”

direktora/-es amatu

 

Direktora pamatpienākumi:

 • nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju izpildi;
 • nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Daugavpils pilsētas domes lēmumu, Daugavpils pilsētas pašvaldības vadības un Sporta pārvaldes rīkojumu un metodisko ieteikumu ievērošanu;
 • vadīt iestādi un tās darbiniekus, saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem (treneriem), veicināt pedagogu (treneru) profesionālo izaugsmi, nodrošināt pedagogu (treneru) pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē, paaugstināt profesionālo meistarību;
 • nodrošināt LR ārējo normatīvo aktu un Domes iekšējo normatīvo aktu ievērošanu un izpildi iestādē;
 • nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt izglītības iestādes lietojumā nodotā pašvaldības nekustamā īpašuma lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu;
 • piedalīties ar iestādes darbību vai darbības uzlabošanu saistītu projektu realizācijā;
 • sadarboties ar Latvijas Hokeja federāciju, Latvijas Slidošanas asociāciju, Latvijas Vingrošanas asociāciju un audzēkņu vecākiem.

Prasības kandidātiem:

     -  augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā un pedagoģiskā izglītība vai augstākās izglītības

       studiju programmas ietvaros apgūti un ar pedagoģiju saistīti studiju kursi vismaz divu kredītpunktu jeb 80 stundu apjomā vai augstākā izglītība un persona iegūst pedagoģisko izglītību  vai apgūst profesionālās kompetences programmu pedagoģijā, kuras apjoms ir vismaz 72 stundas un pēc kuras apguves pedagogs iegūst sertifikātu pedagoģijā;

    -  darba pieredze pedagoģiskā darbā (sporta treneris, sporta skolotājs) ne mazāk kā 5 gadi vai darba pieredze izglītības vadībā (valsts vai pašvaldības izglītības iestādes direktors/ direktora vietnieks) ne mazāk kā 3 gadi vai darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādes vadībā sporta jomā (sporta pārvaldes vadītājs/vietnieks, departamenta vadītājs) ne mazāk kā 3 gadi;

     - latviešu valodas zināšanas (augstākā pakāpe C2) ;  

Piedāvājam:

 • atalgojumu EUR 1150 apmērā pirms nodokļu nomaksas;
 • darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
 • atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu profesionālā komandā;
 • stabilu atalgojumu vienmēr laikā un sociālās garantijas;
 • darba devēja apmaksātas profesionālās izaugsmes iespējas;
 • stabilu, drošu un sakārtotu darba vidi.

Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Ledus sporta skola”  nolikums ir publicēts Daugavpils pilsētas domes tīmekļa vietnē – www.daugavpils.lv;

Pieteikuma iesniegšanas kārtība

Motivācijas vēstuli, dzīves gaitas aprakstu (CV), apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likuma 50.pantā  un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektā daļā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (tajā skaitā sekmju izrakstu), nepieciešamo darba pieredzi apliecinošo dokumentu apliecinātas kopijas, redzējumu par  

Daugavpils Ledus sporta skolas attīstības iespējām (līdz divām A4 lapaspusēm), valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju (C2) (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā, iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā, iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils Ledus sporta skola” direktora amata kandidāta atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2019.gada 23.decembrim, plkst.1200. Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2019.gada 23.decembra plkst.12.00

--------------------------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome aicina darbā  Civilaizsardzības organizatoru

Prasības pretendentam:

- vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība civilās aizsardzības jomā, vai

  otrā līmeņa profesionālā augstākā tehniskā izglītība un apgūta 160 stundu

  profesionālās pilnveides programma civilās aizsardzības jomā;

- pieredze civilās aizsardzības jomā ne mazāk par trīs gadiem;

- pieredze normatīvo aktu sagatavošanā civilās aizsardzības jomā;

- zināšanas jautājumos par civilās aizsardzības sistēmas organizāciju;

- prasme un praktiska pieredze organizēt teorētiskās un praktiskās apmācības

 civilajā aizsardzībā;

- darbu plānošanas un organizatoriskās prasmes;

- prasme strādāt ar MS Office lietojumprogrammām un tīmekļa

  pārlūkprogrammām lietotāja līmenī;

- labas komunikācijas prasmes, spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus

  nestandarta situācijās;

-  valsts valodas zināšanas C 1 līmenī ,vēlamas svešvalodu zināšanas;

Galvenie amata pienākumi:

 • Izstrādāt dokumentus, kas saistīti ar civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanu Daugavpils pilsētas teritorijā.
 • Koordinēt civilās aizsardzības pasākumus katastrofu un to draudu gadījumā, kā arī veicināt civilās aizsardzības jautājumu risināšanu Daugavpils pilsētas teritorijā.
 • Piedalīties preventīvajos pasākumos pilsētas teritorijā un sniegt atbalstu operatīvajiem un avārijas dienestiem reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā.
 • Nodrošināt darba un sadzīves apstākļus katastrofu novēršanā un to seku likvidēšanā pieaicinātajam citu administratīvo teritoriju, valsts un citu valstu glābšanas dienestu personālam.
 • Koordinēt iedzīvotāju evakuāciju no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, nodrošināt iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu, sociālo aprūpi un medicīniskās palīdzības sniegšanu.
 • Sniegt priekšlikumus par valsts materiālo rezervju veidošanu, uzturēšanu un uzglabāšanu.
 • Pēc VUGD pieprasījuma sniegt informāciju par pašvaldības rīcībā esošajiem resursiem katastrofu pārvaldīšanai.
 • Organizēt pilsētas civilās aizsardzības komisijas locekļu mācības.

-    Piedalīties civilās aizsardzības mācībās.

      -    Ņemot vērā pilsētas teritoriālās attīstības plānus un apzinātos apdraudējumus,

           izstrādāt civilās aizsardzības papilduzdevumus.

 • Sniegt ziņas plašsaziņas līdzekļiem iedzīvotāju informēšanai par ārkārtējo

      situāciju potenciālajiem draudiem.

Mēs piedāvājam:

Atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;

Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,

 

Pretendentiem jāiesniedz CV , atbilstošas izglītības dokumentu kopijas un motivācijas vēstule līdz 2019.gada 25.novembrim, plkst.18.00 pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar norādi “Civilaizsardzības organizatora vakance»”, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei « Civilaizsardzības organizatora vakance»”.  kā arī pretendenta vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2019.gada 25.novembrim, plkst.18.00.

Tel. uzziņām 65404370; 28811230

-----------------------------------------------------------------------

SIA “Daugavpils ūdens”, reģ. Nr.41503002432
izsludina kandidātu atlasi uz
vides iekārtu tehniķa amatu
Vides iekārtu tehniķim izvirzāmās prasības:
1. Izglītības līmenis ne zemāks par profesionālo vidējo. Augstākā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību.
2. Vēlama darba pieredze norādītajā jomā.
3. Valsts valodas zināšanu apjoms ne zemāks par vidējā līmeņa 2.pakāpi (B2).
4. Jāspēj patstāvīgi organizēt darbu, pieņemt lēmumus un strādāt komandā, jāpiemīt komunikabilitātei, atbildības sajūtai, precizitātei, noturībai, nosvērtībai.
5. Jāatbild par pieņemto tehnisko risinājumu pareizību, korektu un savlaicīgu ūdensgūtnes darbības procesam nepieciešamās dokumentācijas izstrādi, dzeramā ūdens atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Veselības inspekcijas, Reģionālās vides pārvaldes, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra norādījumu izpildi, uzņēmuma apstiprināto iekšējo normatīvo aktu izpildi, dokumentu neaizskaramību un konfidencialitāti.
6. Jāzina savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, vides aizsardzību, aizsargjoslu, piesārņojumu, mērījumu un atbilstību reglamentējošie normatīvie dokumenti.
7. Jāprot lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, rīkoties ar automātiskām savākšanas un kontroles ierīcēm, datortehnikas sistēmām, izprast ūdensgūtnes un ūdens attīrīšanas staciju tehnisko dokumentāciju un dzeramā ūdens attīrīšanas tehnoloģiju.
Vides iekārtu tehniķa amata pamatpienākumi:
1. Nodrošināt tehnisko darbību izpildi un iekārtu profilaktisko apkopi ūdensgūtnes procesā iesaistīto staciju mehānisko iekārtu funkcionēšanai darba režīmā.
2. Koordinēt pakļauto sūknēšanas iekārtu operatoru darbību.
3. Tehnoloģiski nodrošināt ekspluatācijas un monitoringa urbumus ūdens kvalitātes un kvantitātes veikšanas novērtējumam.
4. Sagatavot ūdens kvalitātes monitoringa plānus, pārskatus par izmantojamiem urbumiem.
5. Veikt nepieciešamos ierakstus ūdensgūtnes ūdens patēriņa reģistrācijas žurnālos.
6. Informēt uzņēmuma vadību par pazemes ūdeņu horizontu un piesārņojuma gadījumā rīkoties saskaņā ar izstrādāto pasākumu plānu.
7. Nodrošināt sanitārās drošības pasākumu izpildi ūdensgūtnēs un ūdens attīrīšanas iekārtās.
8. Veikt ūdens ieguves ikmēneša analīzi ūdensgūtnes objektos.
9. Piedalīties struktūrvienības tehnoloģisko procesu aptverošu jautājumu izskatīšanā un risināšanā, veikt dokumentācijas izstrādi, aktualizāciju saskaņā ar ISO 9001 standarta prasībām.
Amata atlīdzība:
Mēnešalga 790,00 EUR pirms nodokļu nomaksas.
Iesniedzamie dokumenti:
Ja vēlaties piedalīties kandidātu atlasē, lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 12.novembrim ieskaitot, personīgi vai sūtot pa pastu SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, ar norādi: “Kandidātu atlasei uz SIA “Daugavpils ūdens” vides iekārtu tehniķa amatu”, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: kontakti@daugavpils.udens.lv šādus dokumentus:
1. Curriculum Vitae (CV), norādot informāciju par kandidātu, pieredzes un prasmju esamības atspoguļojumu, tai skaitā, informāciju par profesionālo darba pieredzi - darba vietas nosaukumu un galvenos darba pienākumus;
2. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
3. profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;
4. valsts valodas prasmes apliecības par valsts valodas prasmes atbilstību ne zemāk par vidējā līmeņa 2.pakāpi (B2) kopiju vai dokumenta, kas apliecina izglītības iegūšanu valsts valodā kopiju;
5. citu dokumentu kopijas, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.
Tālrunis uzziņām: 65407510

-------------------------

Daugavpils pilsētas dome aicina darbā  BŪVINSPEKTORU

Prasības pretendentam:

- vismaz otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā, arhitekta studiju programmā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā vai atbilstība Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.499 “Noteikumi par būvinspektoriem” Noslēguma jautājumu 20. vai 21.punktam;

- atbilstība Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.499 “Noteikumi par būvinspektoriem” 4.punktam;

- prasme strādāt ar datora biroja programmām Microsoft Office, Excel un AutoCAD;

- labas komunikācijas prasmes, spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;

- prasmes analizēt, salīdzināt, noformulēt viedokli un vērtējumu, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;

-  valsts valodas zināšanas C 1 līmenī ,vēlamas svešvalodu zināšanas;

-  vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;

-  izpratne par valsts pārvaldes principiem.

 

Galvenie amata pienākumi:

- veikt būvniecības kontroli atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām,

   pārbaudīt būves ekspluatācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām;

- izskatīt iesniegumus un sūdzības savas kompetences ietvaros;

- sagatavot un kontrolēt būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

- pieņemt lēmumus pārbaudes lietās, kur nepieciešama liela pieredze un attiecīgās jomas pārzināšana;

- pieņemt apmeklētājus un sniegt konsultācijas būvniecības jomā;

- kontrolēt būvju ekspluatāciju;

 

Mēs piedāvājam:

Atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;

Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

Nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

 

Pretendentiem jāiesniedz CV un motivācijas vēstule līdz 2019.gada 15.novembrim, plkst.16.00 pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar norādi «Būvinspektora vakance»”, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei «Būvinspektora vakance»”.  kā arī pretendenta vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2019.gada 15.novembrim, plkst.16.00.

 

----------------------------------------

SIA “Daugavpils ūdens”, reģ. Nr.41503002432

izsludina kandidātu atlasi uz

klientu apkalpošanas operatora amatu (darba līgums uz noteiktu laiku, sakarā ar uzņēmuma klientu apkalpošanas operatora prombūtni)

 

Klientu apkalpošanas operatora amatam izvirzāmās prasības:

 1. Izglītība ne zemāka par vidējo.
 2. Vēlama darba pieredze klientu apkalpošanas jomā.
 3. Valsts valodas zināšanu apjoms nav mazāks par vidējā līmeņa 1.pakāpi (B1).
 4. Jāspēj patstāvīgi organizēt darbu, pieņemt lēmumus un strādāt komandā, jāpiemīt komunikabilitātei, atbildības sajūtai, precizitātei, noturībai, nosvērtībai.
 5. Jāatbild par kvalitatīvu klientu apkalpošanu, par sniegtās informācijas pareizību, par darba dokumentu neaizskaramību un konfidencialitāti, par savlaicīgu un patiesu datu ievadīšanu.
 6. Jāzina savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās principi.
 7. Jāprot lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.

 

Klientu apkalpošanas operatora amata pamatpienākumi:

 1. Veikt klientu pieņemšanu, saskaņā ar izstrādāto procedūru, reģistrēt un ievadīt informāciju par klientiem informācijas sistēmā, reģistrēt klientu pieteikumus, iesniegumus un sūdzības.
 2. Kontrolēt klientu pieteikumu termiņus, to savlaicīgu izpildi.
 3. Sagatavot līgumu projektus, saskaņot līgumu projektus ar klientiem, kontrolēt līgumu parakstīšanas termiņus ar klientiem, reģistrēt līgumus informācijas sistēmā, veikt līgumu uzskaiti.
 4. Konsultēt klientus par uzskaites veikšanu uzņēmumā, noformēt klientu pārvešanu uz aprēķiniem atbilstoši vidējam ūdens patēriņam, veikt klientu pieslēgšanu WEB-sistēmā, un sniedz konsultācijas, saistītas ar sistēmas lietošanu.
 5. Veikt klientu uzskaiti, nodrošināt klientus ar nepieciešamajiem dokumentiem, sniegt konsultācijas klientiem par rēķinos ietverto informāciju, organizēt vienošanās noslēgšanu ar klientiem par parāda dzēšanu.
 6. Reģistrēt kontrolrādījumus informācijas sistēmā.
 7. Sagatavot tiešajam vadītājam nepieciešamos sarakstus un katru mēnesi iesniegt atskaiti par paveikto darbu.

 

Amata atlīdzība:

Mēnešalga 705,00 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Iesniedzamie dokumenti:

Ja vēlaties piedalīties kandidātu atlasē, lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 7.oktobrim ieskaitot, personīgi vai sūtot pa pastu SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, LV-5401, ar norādi: “Kandidātu atlasei uz SIA “Daugavpils ūdens” klientu apkalpošanas operatora amatu”, vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi: kontakti@daugavpils.udens.lv šādus dokumentus:

 1. Curriculum Vitae (CV), norādot informāciju par kandidātu, pieredzes un prasmju esamības atspoguļojumu, tai skaitā, informāciju par profesionālo darba pieredzi - darba vietas nosaukumu un galvenos darba pienākumus;
 2. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 3. profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. valsts valodas prasmes apliecības par valsts valodas prasmes atbilstību vidējā līmeņa 1.pakāpei (B1) kopiju vai dokumenta, kas apliecina izglītības iegūšanu valsts valodā kopiju;
 5. citu dokumentu kopijas, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Tālrunis uzziņām: 65407510

-------------------------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome aicina pieteikties uz

Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu un

Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatu

Amata pretendentam izvirzītas šādas prasības:

 • Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām atbilstošā izglītība;
 • ne mazāk kā trīs gadus pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā, par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze pirmsskolas izglītības jomā;
 • izpratne par izglītības iestādes finansēšanas kārtību un iestādes budžetu;
 • valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 2. pakāpei un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • spēja strādāt kolektīvā, vadīt un organizēt darbu.

Pretendents ir tiesīgs pieteikties uz abiem vakantajiem amatiem. Pieteikumu, CV, motivācijas vēstuli, apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu,  redzējumu par pirmsskolas izglītības iestādes attīstības iespējām (par iestādi/-ēm uz kuras vadītāja amatu pretendē līdz 2 lapaspusēm),  rekomendācijas (ja tādas ir); izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, līdz 2019.gada 2.oktobrim (pasta zīmogs) var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5400, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei uz kuru amatu pretendē, kā arī vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Tālrunis uzziņām 65404368.

-------------------------------------------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome izsludina amata kandidātu atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības PAS „Daugavpils siltumtīkli” valdes locekļa amata vietu.

Valdes locekļa pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt kapitālsabiedrības darbību kopumā, nodrošināt kapitālsabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • noteikt kapitālsabiedrības ekonomiskos un tehniskās attīstības rādītājus;
 • gatavot nepieciešamo dokumentāciju, vadīt kapitālsabiedrības ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām);
 • pārstāvēt kapitālsabiedrību darījumos ar citiem komersantiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām;
 • kontrolēt kapitālsabiedrības izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu;
 • izvēlēties un apmācīt kapitālsabiedrības personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi;
 • analizēt un novērtēt kapitālsabiedrības darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem akciju turētāja pārstāvim;
 • organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītā komersanta darbību;
 • nodrošināt vides aizsardzību.

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (vēlams bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā vai inženierzinātnēs);
 • darba pieredze vadošā amatā ne mazāk kā 3 gadi;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
 • izpratne par PAS „Daugavpils siltumtīkli” darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas, un angļu valodas zināšanas;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 • pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta otrās daļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

 

Piedāvājam:

 • iespēju realizēt sevi Daugavpils pašvaldībai piederošajā publiskās personas kapitālsabiedrībā;
 • amata atlīdzību EUR 2900 pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas.

 

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību, apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta otrajā daļā, kā arī Komerclikumā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai nepastāv, un apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā);
 • kandidāta sagatavotu redzējumu par PAS „Daugavpils siltumtīkli” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

 

 

Pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 30.septembrim, plkst.18.00 pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „PAS „Daugavpils siltumtīkli” valdes locekļa amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2019.gada 30.septebrim, plkst.18.00.

 

 

--------------------------------------

 Daugavpils pilsētas dome izsludina konkursu uz Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Futbola skola”

direktora amatu

Prasības kandidātiem:

     - augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā un pedagoģiskā izglītības vai augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūti un ar pedagoģiju saistīti studiju kursi vismaz divu kredītpunktu jeb 80 stundu apjomā vai augstākā izglītība un persona iegūst pedagoģisko izglītību vai apgūst profesionālās kompetences programmu pedagoģijā kuras apjoms ir vismaz 72 stundas un pēc kuras apguves pedagogs iegūst sertifikātu pedagoģijā;

     - darba pieredze pedagoģiskā darbā (sporta treneris/sporta skolotājs) ne mazāk kā 5 gadi, vai darba pieredze izglītības vadībā (valsts vai pašvaldības izglītības iestādes direktors/direktora vietnieks) ne mazāk kā 3 gadi, vai darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādes vadībā sporta jomā (sporta pārvaldes vadītājs/vietnieks, departamenta vadītājs)  ne mazāk kā 3 gadi;

      - latviešu valodas zināšanas (augstākā pakāpe C2);

      - vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas;

      - par papildus priekšrocību tiks uzskatīta futbola trenera A-UEFA vai UEFA Pro  licences vai A vai B kategorijas sporta specialista sertifikāta esamība.

Piedāvājam:

 • atalgojumu EUR 1150 apmērā pirms nodokļu nomaksas;

Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Futbola skola”  nolikums ir publicēts Daugavpils pilsētas domes tīmekļa vietnē – www.daugavpils.lv;

Pieteikuma iesniegšanas kārtība

Pieteikums jāiesniedz līdz 2019.gada 16.septembrim, plkst.1600 pa pastu vai  personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

-----------------------------------------

Daugavpils pilsētas dome izsludina amata kandidātu atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes locekļa amata vietu

Valdes locekļa pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt kapitālsabiedrības darbību kopumā, nodrošināt kapitālsabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • noteikt kapitālsabiedrības ekonomiskos un tehniskās attīstības rādītājus;
 • gatavot nepieciešamo dokumentāciju, vadīt kapitālsabiedrības ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām);
 • pārstāvēt kapitālsabiedrību darījumos ar citiem komersantiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām;
 • kontrolēt kapitālsabiedrības izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu;
 • izvēlēties un apmācīt kapitālsabiedrības personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi;
 • analizēt un novērtēt kapitālsabiedrības darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem kapitāla daļu turētāja pārstāvim;
 • organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītā komersanta darbību;
 • nodrošināt vides aizsardzību.

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (vēlams bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā);
 • darba pieredze vadošā amatā ne mazāk kā 5 gadi;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par kapitālsabiedrības finanšu vadību;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 • pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta otrās daļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

Piedāvājam:

 • iespēju realizēt sevi Daugavpils pašvaldībai piederošajā publiskās personas kapitālsabiedrībā;
 • amata atlīdzību EUR 1550 pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību, apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta otrajā daļā, kā arī Komerclikumā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai nepastāv, un apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā);
 • kandidāta sagatavotu redzējumu par SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 12. augustam, plkst.17.00 pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „SIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts” valdes locekļa amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2019.gada 30.aprīlim, plkst.17.00.

------------------------------

Daugavpils pilsētas dome izsludina amata kandidātu atlasi uz Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības AS „Daugavpils satiksme” valdes locekļa amata vietu

Valdes locekļa pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt kapitālsabiedrības darbību kopumā, nodrošināt kapitālsabiedrības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • noteikt kapitālsabiedrības ekonomiskos un tehniskās attīstības rādītājus;
 • gatavot nepieciešamo dokumentāciju, vadīt kapitālsabiedrības ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām);
 • pārstāvēt kapitālsabiedrību darījumos ar citiem komersantiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām;
 • kontrolēt kapitālsabiedrības izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu;
 • izvēlēties un apmācīt kapitālsabiedrības personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi;
 • analizēt un novērtēt kapitālsabiedrības darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem kapitāla daļu turētāja pārstāvim;
 • organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītā komersanta darbību;
 • nodrošināt vides aizsardzību.

 

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • augstākā izglītība (vēlams bakalaura vai maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā vai inženierzinātnēs);
 • darba pieredze vadošā amatā ne mazāk kā 3 gadi;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības kapitālsabiedrību vadībā;
 • izpratne par AS „Daugavpils satiksme” darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 • pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta otrās daļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

Piedāvājam:

 • iespēju realizēt sevi Daugavpils pašvaldībai piederošajā publiskās personas kapitālsabiedrībā;
 • amata atlīdzību EUR 2150 pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību, apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta otrajā daļā, kā arī Komerclikumā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai nepastāv, un apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta 5.3 daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā);
 • kandidāta sagatavotu redzējumu (uz trim lappusēm) par AS „Daugavpils satiksme” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā). Personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā iesniedz diploma pielikuma kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina mācību programmas apgūšanu latviešu valodā;
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 2019.gada 26.augustam, plkst.17.00 pa pastu, norādot adresātu – Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas domē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 1.stāvā, Informācijas birojā, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei „AS „Daugavpils satiksme” valdes locekļa amata kandidātu atlasei”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2019.gada 26.augustam, plkst.17.00.

------------------------------

 


 

 

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!