Šobrīd Daugavpilī
Daugavpils 2027

Privātuma paziņojums par personas datu apstrādi Daugavpils pieteikuma izstrādei konkursam “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 24.03.2022, 15:07

Personas datu apstrādes pārzinis: Daugavpils pilsētas dome (Kultūras pārvalde), adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Daugavpils, LV-5401, pārziņa kontaktpersona Diāna Soldāne 65423601, e-pasts: diana.soldane@daugavpils.lv,

Saziņa ar personas datu aizsardzības speciālistu: e-pasts: dati@daugavpils.lv, vai griezties Daugavpils pilsētas domē, adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401.

Pārzinis veic Jūsu personas datu apstrādi Daugavpils pieteikuma izstrādes konkursam “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” ietvaros šādos nolūkos ar attiecīgu tiesisko pamatojumu:

Apstrādes

Nolūks, mērķis (1)

Apstrādes nolūks, mērķis (2)

Personas datu kategorijas

Datu subjekti

Tiesiskais pamats (VDAR 6.panta 1.e.)

Saņēmēji, vai saņēmēju kategorijas

Glabāšana (Termiņš) 

Pieteikuma izstrāde

Ideju apkopošana

Vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis,

Respondenti (ideju iesniedzēji)

sabiedrības intereses, pārziņa oficiālās pilnvaras

Kultūras pārvalde, ideju uzsaukuma darba grupa

5 gadi

Ideju īstenošana

Vārds, uzvārds, e-pasts, organizācija, iestāde (ja ir)

Respondenti (ideju iesniedzēji)

sabiedrības intereses, pārziņa oficiālās pilnvaras

Kultūras pārvalde, ideju uzsaukuma darba grupa

5 gadi

Forums ideju ģenerēšanai

Vārds, uzvārds, e-pasts

Respondenti (dalībnieki)

sabiedrības intereses, pārziņa oficiālās pilnvaras

Kultūras pārvalde, pieteikuma izstrādes darba grupa

1 mēnesis

Nākotnes pilsētas spēle 

Vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis, organizācija

Dalībnieki

sabiedrības intereses, pārziņa oficiālās pilnvaras

Kultūras pārvalde, pieteikuma izstrādes darba grupa

5 mēneši

Radošā darbnīca ar Kristu Burāni

Vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis, organizācija

Dalībnieki

sabiedrības intereses, pārziņa oficiālās pilnvaras

Kultūras pārvalde, pieteikuma izstrādes darba grupa

1 mēnesis

Jauniešu vebinārs

Vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts

Dalībnieki

sabiedrības intereses, pārziņa oficiālās pilnvaras

Kultūras pārvalde, pieteikuma izstrādes darba grupa

1 mēnesis

Seminārs "Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027: Daugavpils, Rēzeknes un Latgales sadarbība, veidojot kopīgu kultūras un attīstības programmu"

Vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts, pārstāvētā organizācija

Dalībnieki

sabiedrības intereses, pārziņa oficiālās pilnvaras

Kultūras pārvalde, pieteikuma izstrādes darba grupa

1 mēnesis

 Apstrādes tiesiskie pamati (detalizēti):

- apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

- aptaujas dalībnieku personas dati tiks izmantoti, lai sazinātos un vienotos par iespējamo ideju attīstīšanu;

- personu dati netiks izmantoti automātiskai lēmumu pieņemšanai un/vai profilēšanai, kā arī netiks nodoti uz trešajām valstīm.

Jums, kā Datu subjektam ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi.
Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par savu personas datu apstrādi uzraudzības iestādei: Datu valsts inspekcija, Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā; https://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/
info@dvi.gov.lv