Šobrīd Daugavpilī

Kultūras un mākslas programma

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.06.2021, 12:28

Kultūras programmas struktūra balstās izpratnē par valodas uzbūvi un lietojuma mērķiem, tādēļ visa kultūras programma ir sakārtota piecās tematiskajās līnijās:

BURTI UN ZILBES - nelieli sadarbības projekti, kas izceļ atšķirīgo, unikālo, individuālo. Katrs burts ir nozīmīgs un īpašs, tas pārstāv savu valodas kopu un ir tās pamatu pamats.

VĀRDI - nelieli un vidēji sadarbības projekti, kuru tēmas var formulēt vienā vārdā, bet to risinājumi piedāvā dažādas šī vārda izpratnes. Tie salīdzina atšķirīgo un kopīgo, uz vienu lietu skatās no dažādiem skatpunktiem.

TEIKUMI - vidēja izmēra sadarbības projekti, kas pēta, ko nozīmē būt cilvēkam Eiropā un Eiropas cilvēkam.

STĀSTI - vidēji un lieli sadarbības projekti, kuru centrā ir stāsti par personībām un notikumiem, kas izgaismo kopīgas valodas meklējumu un radīšanas problemātiku pagātnē, tagadnē, nākotnē.

PIETURZĪMES - 10 transformējošas programmas, kas maina līdzšinējās domas virzienu un risina Latgalei un Eiropai nozīmīgas tēmas, pieliekot tām punktu, izsaukuma vai jautājuma zīmi. PIETURZĪMES ir visas kultūras programmas piedāvājuma mugurkauls, kas aptver, savieno un iekļauj Latgales, Latvijas, Portugāles un citu Eiropas valstu iedzīvotājus, māksliniekus un organizācijas.

 

PIETURZĪMJU programmas:

KLUSUMAM RADA - kopīgas valodas meklējumi sākas ar klusumu, pārdomu brīdi, būtiskā saskatīšanu, ieklausīšanos, sadzirdēšanu. 2027.gada janvārī Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu uzsāksim ar klusumu un iedziļināšanos - pirmo soli uz kopīgas valodas atrašanu.

Tā ir kontemplatīvās mākslas programma, kurā ietvertie notikumi pievērš uzmanību garīgās veselības problēmu saasināšanās faktiem un tam, kā minētās problēmas ietekmē dzīves kvalitāti, analizē dažādu pretēju vērtību sistēmu līdzāspastāvēšanu, starpkonfesiju sadarbību un ticības lomu iekļaujošas sabiedrības veidošanā, iepazīstina cilvēkus ar mūsdienu kontmeplācijas praksēm un mākslu kā garīgās veselības saglabāšanas instrumentu.

(PA)SAULEI RADA - tradicionālās kultūras programma netradicionālā formā. Kopīga valoda rodas, izzinot līdzīgo un atšķirīgo dažādu tautu tradicionālajās kultūrās.

Modernais dzīvesveids, kas nodrošina ērtības, vienlaicīgi rada atsvešinātību no dabas, neapmierinātību ar sevi sociālo tīklu uzburtajā priekšstatā par ideālo dzīvi un vientulību, ko pastiprina dzīvās saskarsmes prasmju trūkums. Pandēmijas uzspiestā digitālā norobežotība ir radījusi vēl lielākus izaicinājumus cilvēku spējai justies harmoniski, savukārt dabas ritma noteiktais gadskārtu cikls palīdz atgriezties pie ciešākām attiecībām ar dabu un ieraudzīt to, cik ļoti mēs esam saistīti gan ar Saules ciklu, gan citiem cilvēkiem.

ROTKO RADA ir starpnozaru mākslas programma. Kopīgas valodas starp dažādām mākslu jomām atrašana nozīmē pārsteidzošus jaunrades darbus.

Programmā ietverti darbi, ko iedvesmojušas Daugavpilī dzimušā pasaulslavenā mākslinieka Marka Rotko idejas. Programma akcentē džeza, vizuālās mākslas un laikmetīgās dejas kopradi sadarbībā ar Portugāles un citu Eiropas valstu māksliniekiem. Jaunrade - forma, telpa un krāsa visdažādākajās izpausmēs ir šīs programmas atslēgvārdi.

DABAI RADA - laikmetīgās mākslas programma dabas vidē, ir par kopīgas valodas ar dabu radīšanu un runāšanu.

Cilvēks ir dabai rada. Tas nozīmē, ka daba ir plašāka, ka dabai pašai par sevi ir vērtība un tā eksistē ne tikai cilvēka vajadzībām. Ekosfēra, kur vienotā ritmā darbojas visas Zemes ekosistēmas, gaiss, ūdens un sauseme, ir dzīvības uzturēšanas avots. Mēs, cilvēki, eam daļa no šīs bezgalīgās, attīstībā esošās un pašregulējošās sistēmas. Esam viena no sugām, kas Zemi sauc par savām mājām un dabas resursus - par savas dzīvības un uzturēšanas pamatu. Mēs esam savstarpēji saistīti ar citām sugām un ar savu rīcību spējam ietekmēt vietējosun globālos procesus dabā, no kuriem dabas resursu un sugu daudzveidības samazināšanās un klimata pārmaiņas ir vissatraucošākie.

PILSĒTAI RADA - urbānās vietrades, vides mākslas un dizaina programma, par kopīgas valodas radīšanu starp dažādām pilsētas kopienām, lai cilvēciskotu dzīvesvidi un veidotu eiropeisku pilsētas pašapziņu, tēlu un dzīves filozofiju.

Humāna, sadarbību un zaļu domāšanu veicinoša pilsētvide ir 21. gadsimta sabiedrības vērtība. Projekta ietvaros vēlamies veicināt urbāno vietradi, kultūrvēstures izpēti un kopienu sadarbību, atbalstot un sekmējot apkaimju iniciatīvas sadarbībā ar māksliniekiem, kuru jaunrade ir saistīta ar pilsētas vides pārveidi. Urbānās vietrades programmas tiks īstenotas gan Daugavpilī, gan Rēzeknē, gan citās Latgales pilsētās.

LATGALEI RADA - starpdisciplinārā programma, veltīta laikmetīgajai Latgales mākslai un kultūrai latgaliešu valodā. Atrast un runāt kopīgu valodu nozīmē novērtēt arī latgaliešu valodas unikālo skanējumu.

Latgales reģiona unikālās kultūras un identitātes pamatā ir latgaliešu valoda, kas pieder indoeiropiešu valodu saimei, baltu valodu grupai kā īpašs latviešu valodas paveids. Latvijā ikdienā latgaliešu valodā runā 9% iedzīvotāju, tomēr tās statuss ir neskaidrs. Lai arī valoda tiek lietota ne tikai tradicionālās, bet arī laikmetīgās kultūras procesos - teātra izrādēs, grāmatās, radio, populārajā mūzikā u.c., tai nav valsts valodas statusa, un latgaliešu valodas lietotāji joprojām jūt zināmu diskrimināciju.

PIEAUGŠANAI RADA ir starpdisciplināra mākslas, izglītības, sociālās jomas programma jauniešu un vecākās paaudzes sadarbības veicināšanai. Kopīga vide rada iespēju dažādām paaudzēm runāt kopīgā valodā.

Šajā programmā vārds tiks dots Daugavpils, Latgales un Eiropas jauniešiem. Jaunieši paši organizēs plašu notikumu kopu pilsētvidē, iesaistot dažādu subkultūru pārstāvjus, nodrošinās skatuves dažādām mākslu izpausmēm un savstarpējam dialogam. Ielu kultūra ir programmas uzmanības centrā, tomēr atšķirībā no citiem jauniešu festivāliem, kas orientējas tikai uz šai vecuma grupai būtiskām interesēm, uzmanība tiks pievērsta sarunām un kopradīšanai ar vecākās paaudzes cilvēkiem. Programma nevis nošķirs dažādās pieredes, bet radīs iespēju tām satikties.

NĀKOTNEI RADA - laikmetīgās mākslas, zinātnes un jaunāko tehnoloģiju sadarbības programma, par to ka kopīga valoda starp zinātni un mākslu veido kopīgu dabai un cilvēkiem draudzīgu nākotni.

Programmas uzmanības centrā - mākslas, zinātnes un jaunāko tehnoloģiju sintēze, kas rada dabas daudzveidībai un cilvēkiem draudzīgus nākotnes scenārijus. Programmas ietvaros sadarbosies mākslinieki un zinātnieki, lai risinātu jautājumus par cilvēka vietu ekosistēmā, balansu starp cilvēku un ekosistēmu, jauno tehnoloģiju izmantošanu šāda balansa radīšanai.

CILVĒKAM RADA ir stāstniecības un dažādu mākslas žanru līdzdalības programma par kopīgas valodas meklēšanu, lai stāstītu pieredzes stāstus, dotu iespēju izteikties, ieklausīties, sadzirdēt.

Lai veicinātu empātiju un izpratni individuālā līmenī, šīs programmas ietvaros tiks iekļauti notikumi un procesi, kas pievērš uzmanību cilvēku dzīves pieredzēm un, pamatojoties uz tām, rada dažādas formas un žanru līdzdalības un iekļaujošus mākslas darbus. Programmas galvenā tēma - individuālās pieredzes un stāsti par pieņemšanu un nepieņemšanu, iekļaušanu vai neiekļaušanu, īpaši vēršoties pie sociālās atstumtības riskam pakļautajām sabiedrības grupām.

LINGUA FRANCA RADA ir sarunu un diskusiju programma par kopīgas valodas lietošanu, lai radītu cieņas un uzticēšanās pilnas attiecības.

Programmas mērķis ir stereotipu un aizspriedumu mazināšana, jaunu skatu punktu atklāšana, kritiskās domāšanas un diskusiju kultūras prasmju attīstīšana. Lingua Franca sarunas tiks integrētas katrā no Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas projektiem, veicinot diskusiju kultūras un kritiskās domāšanas attīstību.