Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Helēna Soldatjonoka sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi 2020.gada 17.septembrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Darba kārtība:

 1. Par Līvijas Drozdes iecelšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “ Sociālais dienests” vadītājas amatā.

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja H.Soldatjonoka

 2Par līdzfinansējuma piešķiršanu Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai “ Ilgas” no budžeta programmas “ Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

 3.Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “ Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrība” no budžeta programmas “ Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 4. Par nekustamā īpašuma Poligona ielā 48-78, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “ Sociālais dienests”.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A.Nikolajevs

5. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019. gada 24. oktobra lēmumā Nr. 636 “ Par pašvaldības iestādes “ Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādi.

6. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 21 “ Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”.

7. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10. decembra saistošajos noteikumos Nr. 48 “ Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam.

 Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “ Sociālais dienests” vecākā juriste L.Žuromska