Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.07.2021, 18:01

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2021.gada 29.jūlijā, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību: 

Nr.

p.k.

 

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par deputāta J.Dukšinska pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa.

Daugavpils pilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Anna Kokina

 

2.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 8.jūlija lēmumā Nr.424 “Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

3.

Par pārstāvību Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē.

 

4.

Par grozījumiem Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.

 

5.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam Invalīdu sporta biedrībai „SOLIS PLUS” un biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

 

6.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai „Ukraiņu kultūras centrs „Mrija”” un biedrībai „Daugavpils Latviešu biedrība” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

 

7.

Par trīspusēja Sadarbības līguma ar Nacionālo veselības dienestu un Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādi “Ventspils Digitālais centrs” noslēgšanu.

 

8.

Par atbalstu valsts budžeta programmu realizācijai un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības satura nodaļas vadītāja Ināra Sprindžuka

9.

Par ziedojuma pieņemšanu.

Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Jeļena Gridjuško

 

10.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore Žanna Kulakova

 

11.

Par naudas balvas piešķiršanu Ernestam Matjušonokam un viņa trenerim Nikolajam Kokinam un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks Imants Lagodskis

12.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” nolikumā.

 

13.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”.

 

14.

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai  „Hokeja klubs Daugavpils”.

 

15.

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 47A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai  „Hokeja klubs Daugavpils”.

 

16.

Par apropriācijas pārdali profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādei “Daugavpils Individuālo sporta veidu skola”.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde
“Daugavpils Individuālo sporta viedu skola” direktore Anna Titova

 

17.

Par Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 27.maija lēmuma Nr.327 atcelšanu un 2021.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.32 “Saistošie noteikumi par pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldītiem stratēģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem administratīvās teritorijas attīstībai” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta

Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītāja p.i. Nikolajs Jefimovs

18.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības Jaunatnes nodaļas likvidāciju, tās funkcijas un uzdevumus nododot Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei, Kultūras pārvaldei un Sporta pārvaldei.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas  nodaļas vadītāja Inga Limbēna

19.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes nolikumā.

 

20.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes nolikumā.

 

21.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības Revīziju un audita nodaļas likvidāciju.

 

22.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas nolikumā.

 

23.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes iestādes “Kultūras pils” nolikumā.

 

24.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes Baltkrievu kultūras centra nolikumā.

 

25.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.

Daugavpils pilsētas  pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

26.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

 

27.

  Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000390043, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā.

 

28.

 Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000370451, nodošanu atsavināšanai.

 

29.

  Par dzīvojamās mājas Dzelzceļu ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.97 nodošanu atsavināšanai.

 

30.

 Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310164, Dravnieku ielā 60P, Daugavpilī, pārdošanu.

 

31.

 Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101660, Balvu ielā 1C k-6 - 420, Daugavpilī, pārdošanu.

 

32.

 Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311333, 1.Kumelīšu ielā 10, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

33.

Par zemes vienības Kārklu ielā 16, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

34.

 Par zemes vienības Senlejas ielā 35, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

35.

Par zemes vienības Plūmju ielā 28,  Daugavpilī,

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.