Šobrīd Daugavpilī

Piesakiet kandidātus Domes apbalvojumiem "Goda daugavpilietis" un "Gada balva"

Pēdējo reizi informācija atjaunota 15.10.2020, 10:18

Apbalvojumu "GODA DAUGAVPILIETIS" piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Daugavpils labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.

Kandidātus apbalvojumam "Goda daugavpilietis" piešķiršanai var izvirzīt Domes deputāti, Domes komitejas, komisijas, Daugavpilī reģistrētās juridiskās personas, valsts un pašvaldību institūcijas vai ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, atšifrējot parakstu, norādot dzīvesvietas adresi un kontakttālruni.

 Kandidātu izvirzīšana notiek rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Daugavpils pilsētas domē, K.Valdemāra ielā 1 līdz 15. oktobrim.

Iesniegtos pieteikumus apkopo un izvērtē ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidotā Apbalvojumu piešķiršanas padome. Lēmumu par apbalvojuma "Goda daugavpilietis" piešķiršanu izskata Izglītības un kultūras jautājumu komitejā. Apbalvojumu "Goda daugavpilietis" piešķir ar Domes lēmumu. Balvas saņēmeji būs arī naudas balva 1 000 eiro.

 Apbalvojumu "Goda daugavpilietis" piešķir vienu reizi piecos gados (pilsētas jubileju gados) ne vairāk kā 15 personām. Šogad Daugavpils 745. jubilejas gadā šo apbalvojumu pasniegs  Valsts svētku svinību laikā novembrī.

 Apbalvojumu "Goda daugavpilietis" vienai personai piešķir vienu reizi.

 

 

Apbalvojumu “GADA BALVA” dažādās nominācijās Daugavpils pilsētas dome piešķir kopš 2010.gada. Arī šogad tiek gaidīti ierosinājumi GADA BALVAS piešķiršanai.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 22.aprīļa nolikumu Nr.5 “Nolikums par Daugavpils pilsētas domes apbalvojumiem” GADA BALVA tiek piešķirta sešās nominācijās: izglītība, kultūra, sports, tautsaimniecība, veselības aizsardzība un sociālā aprūpe, sabiedriskā darbība. Gada balvas saņēmējiem tiek piešķirta arī naudas balva 500 eiro apmērā.

Izvirzīt kandidātus apbalvojumam GADA BALVA var Domes deputāti, Domes komitejas, komisijas, Daugavpilī reģistrētas juridiskās personas, valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī iedzīvotāji (ne mazāk kā 5 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontakttālruni).

Iesniedzot ierosinājumu ir jānorāda apbalvojumam pieteiktās personas vārds, uzvārds, darba vieta, ieņemamais amats vai nodarbošanās, nominācija, kādā ierosināts piešķirt GADA BALVU un rekomendācijas raksts ar aprakstu par panākumiem, sasniegumiem par kuriem persona tiek izvirzīta balvai.  

Ierosinājumus  jāiesniedz līdz šī gada 15.oktobrim Daugavpils pilsētas domē, Informācijas birojā, K. Valdemāra ielā 1.

Ierosinājumus izskatīs speciāli izveidota Apbalvojumu piešķiršanas padome, bet lēmumu par GADA BALVAS piešķiršanu pieņems deputāti Domes sēdē.

Apbalvošana notiks Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā.

Aicinām aktīvi iesaistīties un izvirzīt savus kandidātus Daugavpils pilsētas domes apbalvojumam GADA BALVA.

 

Nolikums par Daugavpils pilsētas Domes apbalvojumiem